پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان (در سه دهه اخیر) استاد راهنما:

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی توریسم

عنوان : بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان(در سه دهه اخیر)

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحدرشت

دانشکده علوم انساني

گروه آموزشی جغرافيا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: جغرافيا /  گرايش برنامه ریزی توریسم

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان

(در سه دهه اخیر)

استاد راهنما:

دکتر پرویز رضایی

استاد مشاور:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

پائیز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1- بیان مسئله و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2-هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-1- اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2-2- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5- جامعه آماری و نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6- تعریف داده‌ها و مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-2- سیروسفر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-2- گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-3- مکان اقامتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7-منابع مورداستفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………10

2-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-1- تعاریف جهانگردی…………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-2-تعریف توریست……………………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-3-گردشگری و توسعه آن…………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-4-عوامل مؤثر در تغییرات کمّی و کیفی گردشگری……………………………………………………………………………………………….15

2-4-1-عوامل محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-4-2-عوامل فرهنگی و اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-4-3-عوامل تاریخی و سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………19

2-4-4-عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-4-5-عوامل فضایی-کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-5-اشکال توریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-1- گردشگري تفريحگاهي……………………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-2- گردشگري شهري…………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-5-3- گردشگري با انگیزه‌ی خاص و گردشگري ماجراجويانه………………………………………………………………………………26

2-5-4- گردشگري در مقياس كوچك و غيرمعمول………………………………………………………………………………………………..26

2-5-5- ساير شکل‌های گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………….27

2-6- ضرورت گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-7- اهداف گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-7-1- شناخت فرهنگ اقوام ديگر………………………………………………………………………………………………………………………30

2-7-2- ديدن آثار تاريخی…………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-7-3- زيارت اماكن مقدس……………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-7-4- سرگرمي و ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-7-5- اهداف تخصصي و تجاري………………………………………………………………………………………………………………………30

2-8- انگيزه گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-9- سير تحول گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-9-1- تاریخچه گردشگری در جهان……………………………………………………………………………………………………………………31

2-9-2- تاريخچه گردشگري در ايران……………………………………………………………………………………………………………………32

2-9-3- تاریخچه گردشگری در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………..33

2-9-4- تاریخچه گردشگری در لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم: مشخصات جغرافیائی شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………35

3-1- موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان گيلان و شهرستان لاهيجان…………………………………………………………..36

3-2- مشخصات محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………38

3-2-1- دماي هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-2-2-رطوبت نسبي هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………39

3-2-3- بارندگي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-4- تعداد روزهاي يخبندان……………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-مشخصات اجتماعی و جمعیتی………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-1- نحوه توزيع جمعيت در منطقه گيلان…………………………………………………………………………………………………………42

3-3-2- ميزان جمعيت شهر لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………….43

3-3-3- تعداد خانوار شهر لاهيجان………………………………………………………………………………………………………………………44

3-3-4- تركيب جنسي جمعيت لاهيجان……………………………………………………………………………………………………………….45

3-3-5- تركيب سنی جمعيت لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………..47

3-4-مشخصات تاریخی، فرهنگی و هنری………………………………………………………………………………………………………………49

3-4-1- اوضاع تاريخي منطقه گيلان و لاهيجان……………………………………………………………………………………………………..49

3-4-2- شناخت اقوام ساكن………………………………………………………………………………………………………………………………..52

3-4-3- شناخت مذهب مردمان……………………………………………………………………………………………………………………………52

3-4-4- ميزان باسوادي………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-4-5- شناخت الگوهاي رفتاري…………………………………………………………………………………………………………………………54

3-4-6- شناخت مناسبت‌های فرهنگي و مذهبي……………………………………………………………………………………………………..54

3-5- مشخصات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-5-1- ساختار اقتصادي استان گيلان…………………………………………………………………………………………………………………..58

3-5-2-بررسي قيمت زمين و ساختمان در لاهيجان………………………………………………………………………………………………..59

3-5-3- شناسايي الگوهاي مالكيت در شهر……………………………………………………………………………………………………………60

3-5-4- بررسي مشاركت مردم و مديريت شهري لاهيجان……………………………………………………………………………………….60

3-6- مشخصات فضایی-کالبدی…………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-6-1-وضع ارتباطات در منطقه گيلان…………………………………………………………………………………………………………………61

3-6-2- بررسي كيفيت ابنيه و مکان‌های تاريخي لاهيجان………………………………………………………………………………………..61

3-6-3-شناخت تراكم ساختماني………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-6-4- دسترسی‌ها در شهر لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………….62

3-6-5- شناسايي الگوهاي معماري و مسكن………………………………………………………………………………………………………….62

3-6-6- سيماي شهر لاهيجان……………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-6-7-بافت و سازمان فضايي شهر لاهيجان………………………………………………………………………………………………………….66

3-6-8-شناخت عناصر مهم شهري……………………………………………………………………………………………………………………….68

3-6-9- بازشناسي تنگناها و نيازهاي كالبدي شهر…………………………………………………………………………………………………..69

فصل چهارم: قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………..70

4-1- جاذبه های گردشگری شهر لاهیجان……………………………………………………………………………………………………………….71

4-1-2- جاذبه‌های فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..71

4-1-2-1- بناها و آثار تاريخي لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………71

4-1-2-2- جاذبه‌های مردم شناختي………………………………………………………………………………………………………………………85

4-1-2- جاذبه‌های اکوتوریستی…………………………………………………………………………………………………………………………….87

4-1-2-1- جاذبه‌های گردشگري طبيعي در حوزه نفوذ شهر لاهيجان…………………………………………………………………………87

4-1-2-2- جاذبه پارک‌ها و فضاهاي سبز داخل شهر لاهيجان…………………………………………………………………………………..91

4-2- قابلیت‌های گردشگری شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………94

4-2-1- وضعیت زیرساخت‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………94

4-2-1-1- وضعيت راه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….94

4-2-1-1-1- کميت راه‌های مناطق موردمطالعه………………………………………………………………………………………………………96

4-2-1-1-2- کيفيت راه‌های مناطق موردمطالعه……………………………………………………………………………………………………….97

4-2-1-2- وضعيت پایانه‌های مسافربري………………………………………………………………………………………………………………..98

4-2-1-3- وضعيت ساير امکانات زيربنايي تا ورودي منطقه نمونه (برق، آب، گاز، تلفن و غيره) …………………………………99

4-2-1-3-1- ارتباطات تلفني (مخابرات) ……………………………………………………………………………………………………………..99

4-2-1-3-۲- آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………..102

4-2-1-3-۳- برق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

4-2-1-3-۴- نفت و گاز……………………………………………………………………………………………………………………………………105

4-2-2- تأسيسات اقامتي گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………108

4-2-۳- تسهيلات و امکانات خدماتي منطقه………………………………………………………………………………………………………….109

4-2-۴- وضعيت بهره‌برداری از جاذبه‌های منطقه……………………………………………………………………………………………………112

4-2-۵- وضعيت مديريت و نيروي انساني گردشگري…………………………………………………………………………………………….112

۴-3- اقتصاد گردشگري منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………….112

۴-3-۱- بررسي و تحليل نياز با تقاضاي گردشگران کنوني منطقه……………………………………………………………………………….113

۴-3-۲- متنوع ساختن مشتريان کنوني…………………………………………………………………………………………………………………..118

۴-3-۳- گردشگران آتي……………………………………………………………………………………………………………………………………..120

۴-3-۳-۱- وضعيت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و در دست اقدام……………………………………………………………………………121

۴-3-۳-۲- برآورد تقاضاي آينده با توجه به بازار هدف……………………………………………………………………………………………122

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………..123

5-1- گردشگري شهري لاهيجان به روش تحليل نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت‌ها……………………………………….124

5-2- تكنيك SWOT………………………………………………………………………………………………………………………………………124

5-3- تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر گردشگري لاهیجان……………………………………………………………………………………………129

5-4- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجي مؤثر بر گردشگري لاهیجان………………………………………………………………………..131

5-5- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلي مؤثر بر گردشگری شهرستان لاهیجان…………………………………………………………….133

5-6- نتیجه­گیری و پیشنهاد‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………134

5-6-1- راهبردهای رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………….134

5-6-2- راهبردهای تنوع…………………………………………………………………………………………………………………………………….135

5-6-3- راهبردهای بازنگری……………………………………………………………………………………………………………………………….135

5-6-4- راهبردهای تدافعی…………………………………………………………………………………………………………………………………135

5-6-5- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..135

5-6-6-پيشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل 3-1- تقسيمات كشوري………………………………………………………………………………………………………………………………36

شکل 3-2- محدوده شهرستان در استان…………………………………………………………………………………………………………………37

شکل 3-3- بخش‌های شهرستان لاهيجان……………………………………………………………………………………………………………….37

شکل 3-4- حركت دسته‌های عزاداري ………………………………………………………………………………………………………………….56

شکل 3-5- كرنانوازي …………………………………………………………………………………………………………………………………………56

شکل ۳-6- حركت دسته‌های كودكان سقا ……………………………………………………………………………………………………………..57

شکل 3-7- مراسم چهل‌منبر …………………………………………………………………………………………………………………………………57

شکل 3-8- طرحي از يك خانه روستايي……………………………………………………………………………………………………………….63

شکل 3-9- طرحي از يك خانه شهري…………………………………………………………………………………………………………………..64

شکل 3-10- بافت هسته مركزي و قديمي شهر لاهيجان………………………………………………………………………………………….67

شکل 3-11- بافت كوي كارگر و يك محله نوساز شهر لاهيجان……………………………………………………………………………….67

شکل4-1- مقبره امير شمس‌الدین اردوبازار …………………………………………………………………………………………………………….71

شکل4-2- مقبره چهارپادشاهان ميدان ……………………………………………………………………………………………………………………73

شکل4-3- مقبره عاقليه پردسر ………………………………………………………………………………………………………………………………74

شکل4-5- بقعه پيرعلي گابنه ……………………………………………………………………………………………………………………………….75

شکل4-6- مقبره شيخ زاهد گيلاني شيخانبر…………………………………………………………………………………………………………….77

شکل4-7- بقعه چهل‌ستون زاكله بر……………………………………………………………………………………………………………………….78

شکل4-8- مسجد اكبريه گابنه……………………………………………………………………………………………………………………………….80

شکل4-9- مقبره كاشف السلطنه ……………………………………………………………………………………………………………………………81

شکل4-10- خانه محمد صادقی اردوبازار………………………………………………………………………………………………………………..82

شکل4-11- حمام گلشن گابنه………………………………………………………………………………………………………………………………83

شکل4-12- پل خشتي پردسر ………………………………………………………………………………………………………………………………84

شکل4-13- باغات چاي ……………………………………………………………………………………………………………………………………..88

شکل4-14- سل سوستان………………………………………………………………………………………………………………………………………89

شکل4-15- آبشار لونک……………………………………………………………………………………………………………………………………….89

شکل4-16- روستاي علي سرود …………………………………………………………………………………………………………………………..90

شکل4-17- تالاب اميركلايه………………………………………………………………………………………………………………………………….91

شکل4-18- نمایی از شهر لاهیجان…………………………………………………………………………………………………………………………92

شکل4-19- نماي لاهيجان از تله كابين…………………………………………………………………………………………………………………..93

شکل4-20- نماي استخر و شاه‌نشین كوه………………………………………………………………………………………………………………..93

شکل 4-21 -جايگاه فضايي شهرستان نمونه گردشگري لاهيجان نسبت به مبادي ورودي و دسترسی‌ها……………………………97

شکل 5-1- شمای کلی تحلیل SWOT………………………………………………………………………………………………………………125

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار 3-1- تغييرات ماهانه دماي ميانگين لاهيجان………………………………………………………………………………………………….38

نمودار 3-2- تغييرات فصلي دماي لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………….39

نمودار 3-3- روند تغييرات سالانه دماي لاهيجان……………………………………………………………………………………………………..39

نمودار 3-4-  ميانگين ماهانه رطوبت نسبي لاهيجان…………………………………………………………………………………………………40

نمودار 3-5- ميانگين فصلي رطوبت نسبي لاهيجان………………………………………………………………………………………………….40

نمودار 3-6- ميانگين ماهانه بارندگي لاهيجان………………………………………………………………………………………………………….41

نمودار 3-7- روند تغييرات مجموع بارندگي سالانه لاهيجان……………………………………………………………………………………..41

نمودار 3-8- هرم سني جمعيت شهر لاهيجان در سال 1374……………………………………………………………………………………..48

نمودار 3-9- هرم سني جمعيت شهر لاهيجان در سال 1394……………………………………………………………………………………..48

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول 3-1- توزيع جمعيت استان گيلان، نسبت شهرنشيني، مساحت، تمركز و تراكم جمعيت در شهرستان‌های استان…….43

جدول 3-2- توزيع نسبي جمعيت شهر لاهيجان برحسب گروه‌های عمده سني و مقايسه آن با نقاط شهري گيلان و شهري كشور در سرشماري سال‌های 1345، 1355، 1365 و 1385………………………………………………………………………………………44

جدول 3-3- جمعيت شهر لاهيجان برحسب سن و جنس در سال 1385 …………………………………………………………………..46

جدول 3-4- تركيب سني استاندارد جمعيت شهر لاهيجان در سال‌های 85-1355  ……………………………………………………..47

جدول 3-5- مقايسه تركيب توليد ناخالص داخلي استان و كشور در سال 1385………………………………………………………….58

جدول 3-6- تركيب اشتغال استان و كشور برحسب بخش‌های عمده اقتصادي در سال  1385………………………………………59

جدول 4-1- انواع راه‌های زیرپوشش اداره راه و ترابري استان در سال ١٣٨٥ (کيلومتر) ………………………………………………….96

جدول 4-2- شاخص برخورداري از راه‌ها به تفکيک شهرستان(طول راه به مساحت) …………………………………………………….98

جدول 4-3- سرانه برخورداري از راه‌ها به تفکيک شهرستان و استان (طول راه به جمعيت) ……………………………………………98

جدول 4-4- تعداد تلفن‌های منصوبه و داير در سال ١٣٨٥ به تفکيک شهرستان و استان…………………………………………………100

جدول 4-5 – تعداد انشعاب،مشترک و مقدار فروش آب در شهرستان لاهيجان،سال ١٣٨٥…………………………………………….104

جدول 4-6 – تعداد انواع مشترکين برق به تفکيک استان و شهرستان در سال 1385………………………………………………………105

جدول 4-7 -فروش برق به تفکيک تعرفه‌های مختلف در استان و شهرستان در سال ١٣٨٥……………………………………………105

جدول 4-8 – تعداد مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف و مصرف آن‌ها در شهرستان لاهيجان در سال ١٣٨٥…………………..107

جدول 4-9- شاخص‌های زيرساختي شهرستان لاهيجان………………………………………………………………………………………….107

جدول 4-10-مشخصات واحدهاي اقامتي (هتل) در شهرستان لاهيجان…………………………………………………………………….108

جدول 4-11-مشخصات مهمان‌پذیرهای شهرستان لاهيجان…………………………………………………………………………………….109

جدول 4-12- مسافران واردشده به استان گيلان از طريق فرودگاه رشت در سال ١٣٨٥…………………………………………………115

جدول 4-13- توزيع وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك دروازه ورودي و فصل…………………………………………………….115

جدول 4-14- تعداد كل وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك دروازه در سال ١٣٨٥………………………………………………….116

جدول4-15- تعداد وسايل نقليه ورودي به استان به تفكيك نوع وسيله (كل سال) ……………………………………………………….116

جدول4-16- متوسط تعداد سرنشين به ازاي هر وسيله نقليه به تفكيك نوع وسيله و فصل در سال ١٣٨٥……………………….117

جدول4-17- آمار مسافران استان گيلان در سال ١٣٨٥ بر اساس آمارگيري به تفكيك فصل……………………………………………117

جدول4-18- برآورد تعداد گردشگران استان گيلان در سال ١٣٨٥ به تفكيك فصل……………………………………………………….118

جدول4-19- تعداد گردشگران واردشده به شهرستان لاهيجان در سال ١٣٨٥………………………………………………………………118

جدول 5-1- نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای شهر لاهیجان………………………………………………………………………128

جدول 5-2- ماتريس راهبردها و راهكارهاي توسعه گردشگري در لاهیجان………………………………………………………………..130

جدول 5- 3- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجي(فرصت‌ها) …………………………………………………………………………………..132

جدول 5-4- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل خارجي(تهديدها) ……………………………………………………………………………………..132

جدول 5-5- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلي(نقاط قوت) …………………………………………………………………………………….133

جدول 5-6- نتايج تجزیه‌وتحلیل عوامل داخلي(نقاط ضعف) …………………………………………………………………………………..134


چکیده

این پژوهش در باره بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان می باشد.گردشگري شهري به شكلي از صنعت گردشگري گفته مي شود كه با مباحثي همچون گذران اوقات فراغت وگشت و گذار شهروندان در داخل شهر و حوزه نفوذ آن ارتباط دارد. امكانات اقامتي و پذيرايي يكي از اجزاء تشكیل دهنده بسیار موثر در نظام فعالیتهاي گردشگري است . اين جزء از سیستم، مجموعه خدمات، تسهیلات و تأسیساتي را در بر میگیرد كه حوزه مانور و عملكرد گردشگران را تعیین نموده و شرايطي را فراهم می آورد كه بر اساس آن گردشگران وضعیت آسايشي مطلوب تري را تجربه نمایند. شهر لاهيجان آميزه اي از طبيعت، تاريخ و فرهنگ است. امروز لاهيجان مقصد بسياري از گردشگران شهري منطقه وكشوراست، در صورتي كه فاقد برنامه ريزي جامع و امكانات رفاهی چه از نظر کمی و کیفی می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و تلاش بر این بوده که با برداشت میدانی و کتابخانه ای و شناخت جاذبه های بی شمارگردشگری، فرصتها و تهدیدها (روش SWOT ) و آثار منفی عدم توسعه امکانات رفاهی برای جذب توریسم و ماندگاری آنها راهکارهای مناسب پیشنهاد گردد. از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: احياي برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه خدمات گردشگري، معرفي آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري دررسانه ها و تقويت وتشويق تورهاي گردشگري كوتاه مدت، استفاده از مدیران تحصیلکرده و اگاه به مسایل گردشگری در راس امور تصمیم گیری و اجرایی، هماهنگی بین مدیران منطقه و دیگر ارکانها و موسسات مرتبط با گردشگری منطقه لاهیجان، مشارکت دادن مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرای برنامه های گردشگری، توسعه و بهبود امکانات رفاهی، ساخت امکانات و تسهیلات لازم در سایت گردشگری، معرفی مزیتهای نسبی شهر لاهیجان در زمینه سرمایه گذاری های گردشگری از سوی مدیران منطقه برای متقاضیان سرمایه گذاری.

 

کلید واژه ها: گردشگری شهری،امکانات رفاهی،توریسم،اوقات فراغت

 

مقدمه

مدتي است كه در بسياري از محافل علمي و اجرائي كشور درباره‌ی ضرورت گسترش صنعت گردشگري سخن گفته می‌شود . ايجاد اشتغال، درآمد زائي، بهبود زیرساخت‌های اقتصادي، افزايش درآمدهاي مالياتي، ارتقاي زندگي كيفيت مردم و آشنایی بافرهنگ‌های ديگر، برخي از موضوعاتي است كه بر آن‌ها تأکید می‌شود . همچنين توسعه‌ی پايدار به‌عنوان پارادايم غالب قرن بيست و يكم به‌طور روزافزونی در گفتارها و نوشتارهاي صاحب‌نظران به‌عنوان تنها راه‌حل اساسي براي معضلات موجود جهاني، به‌ویژه مشكلات زیست‌محیطی مطرح می‌شود. بخش گردشگري هميشه با پژوهش‌های توسعه همراه نبوده، بلكه دل‌مشغولی عمده پژوهشگران توصيف پويايي توسعه بوده است . مسائلی از قبيل كاهش منابع و توزيع نامناسب آن، توانايي رقابت، جهانی‌شدن و امنيت  ازجمله موضوع‌های عمده بحث و مذاكره بوده‌اند .

مسئله گردشگري غالباً به‌عنوان موضوعي حاشیه‌ای در كنار بحث اصلي وجود داشته است . اما در حال حاضر برنامه‌ریزی براي توسعه پايدار می‌تواند از گردشگري به‌عنوان يك راهبرد استفاده نمايد. همان‌طور كه دراین‌باره گفته می‌شود رويكرد زير بنايي كه هم‌اکنون در برنامه‌ریزی صنعت گردشگري و ساير انواع توسعه به كار می‌رود، رويكرد رسيدن به توسعه پايدار است . بر اساس روش توسعه پايدار بايد منابع طبيعي، فرهنگي و ساير منابع براي استفاده مداوم در آينده حفظ شود و درعین‌حال براي جامعه‌ی كنوني سودمند و مفيد باشد. صحبت در خصوص نقش صنعت گردشگري در ارتباط با ساير عوامل رشد شهري نيست، زيرا در اين صورت گردشگران تنها سبب ازدحام و تراكم بیش‌ازحد شبکه‌های معيوب و ضعيف می‌شوند، بلكه گردشگري شهري يكي از شاخه‌های صنعت گردشگري است كه بايد با مطالعات شهري براي ارزيابي گذران اوقات فراغت و تفريح و گردشگري در محيط شهري همراه باشد، كه به اصلاح چرخه زندگي بينجامد . شهر لاهيجان به‌عنوان يك شهر تاريخي در ناحيه معتدل و مرطوب خزري، با داشتن نقاط قوت بسيار ازجمله مركزيت داشتن در منطقه ازنظر تاريخي و جاذبه‌های اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين فرصت‌های بی‌شمار گردشگري تاريخي، تفريحي و طبیعت‌گردی می‌تواند  تبديل به یک‌قطب گردشگري منطقه‌ای يا حتي فرا منطقه‌ای شود . بامطالعه به روش سيستمي در شهر لاهيجان، حوزه نفوذ و منطقه‌ی پيراموني آن و همچنين ارزيابي اثرات زیست‌محیطی صنعت گردشگري می‌توان به ارائه راهكارهاي مناسب جهت حفظ طبيعت از آسیب‌ها و پايداري منابع براي آيندگان كمك كرد . اميد است  با تعميم نتايج به‌دست‌آمده از اين تحقيق به الگوي مناسبي براي برنامه‌ریزی گردشگري شهري به‌عنوان راهبرد توسعه پايدار دست‌یافت.

بیان مسئله و ضرورت تحقیق

مناطق شهري به‌ویژه شهرهاي بزرگ از جنبه‌های مختلف براي گردشگران جاذب و ديدني می‌باشند اما بهترين اين جاذبه‌ها شامل سه دسته عمده گنجینه‌ها، نمايشگاه‏ها و مراكز خریدوفروش بوده كه گردشگران را به‌سوی خود می‌کشند. توسعه و بهبود تجهيزات ارتباطي و اتصال شهرها با گسترش زیرساخت‌های رفت‌وآمد، روزبه‌روز بهتر می‌شود و در نتيجه با شكل گرفتن بازارهاي تازه در شهرها، گردشگران به شهرها و گردشگري در مراكز شهري جذب شده و همراه با توسعه شهرها، گردشگري شهري نيز رواج می‌یابد.

شهرهایی که دارای جاذبه‌ها و تأسیسات گردشگری فراوان و غنی هستند غالباً تعداد زیادی از گردشگران را به‌سوی خود جذب می‌نمایند. هر چه میزان این جاذبه‌ها و تأسیسات بیشتر و متنوع‌تر باشد یقیناً بر ماندگاری و مدت اقامت گردشگران در شهر و درنتیجه رونق اقتصادی آن تأثیر به سزایی خواهد داشت. لاهیجان ازنظر جذابیت توریستی اهمیت زیادی دارد و سالیانه پذیرای دو میلیون گردشگر می‌باشد.

مفهوم کیفیت توریسم به توسعه پایدار مرتبط است. این شیوه به‌طور فزاینده‌ای به دو دلیل اساسی موردپذیرش واقع می‌شود. سطح بالای کیفیت توریسم ضرورتاً به معنی توریسم پرهزینه نیست بلکه به آن قسم جاذبه‌ها، امکانات و خدمات توریستی اشاره دارد که در قبال پول هزینه شده به منافع ارزشمندی بینجامد. توسعه کمی و کیفی امکانات توریستی در رقابت برای جذب توریست‌های تیزبین روشی کارآمد است. گردشگر با هر انگیزه‌ای که به شهر سفر کند نیاز به محلی برای خواب استراحت و خوراک دارد. خدمات اقامتی گردشگران شامل مجموعه‌ای از تشکیلات خوابگاهی می‌شود که امکان دارد به‌صورت استراحتگاه‌های بسیار مجلل باشد یا فقط به یک تختخواب معمولی و صبحانه ساده محدود شود. میزان تسهیلات و خدمات بازتابی از نیازها و سلیقه‌های مختلف مسافران و میزان پویایی این بازار است که می‌تواند در میزان اقامت گردشگران در شهر نیز مؤثر باشد.

برخی از شهرها فاقد زیرساخت‌های مناسب گردشگری اعم از مراکز اقامتی و پذیرایی موزه و مراکز فرهنگی هنری می‌باشد و این امر باعث کوتاه شدن دوره اقامت گردشگران در محل می‌باشد. فقدان امکانات لازم برای تفریح و گردش و سرگرم نمودن گردشگران دوره اقامت گردشگران را کوتاه می‌کند و ازنظر اقتصادی بهره‌وری بهینه رخ نخواهد داد. کمبود تنوع فضای اقامتی ازجمله مشکلات عدیده بسیاری از شهرها است.

تعداد صفحه : 156

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --