پایان نامه ارشد:بررسي رضايتمندي دانشجويان دانشگاه تبريز از امكانات علمي، عملي و منابع انساني

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسي رضايتمندي دانشجويان دانشگاه تبريز از امكانات علمي، عملي و منابع انساني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 چكيده:

امروزه پديده ورزش به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير و نياز اساسي و زير بنايي همه جوامع بطور چشمگيري مورد توجه همگان قرار گرفته است و كشورهاي مختلف برنامه هاي وسيعي را براي توسعه ورزش در جوامع خود طراحي و اجرا مي كنند، به اين منظور به بررسي وضعيت اماكن و تجهيزات ورزشي و منابع انساني و تاثير آنها بر ميزان مشاركت ورزش دانشجويان پرداخته مي شود.

تحقيق حاضر به بررسي رضايتمندي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز از امكانات علمي، عملي و منابع انساني در سال تحصيلي 88- 1387 مي پردازد. جامعه آماري اين تحقيق، دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز مي باشد و نمونه آماري نيز برابر با جامعه آماري مي باشد.

جمع آوري اطلاعات با استفاده از توزيع پرسشنامه در ميان دانشجويان تربيت بدني صورت گرفت و سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه: 3/74 درصد از دانشجويان تربيت بدني ميزان رضايتمندي‌شان از امكانات علمي، عملي و منابع انساني در حد متوسط، 8/17 درصد در حد     ضعيف و 9/7 درصد در حد خوب مي باشد.

همچنين اختلاف معني داري در ميزان رضايتمندي بين دانشجويان دختر و پسر ورودي سالهاي مختلف ديده نمي‌شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول- مقدمه و طرح تحقيق……………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

بيان مساله …………………………………………………………………………………………………..

اهميت و ضرورت تحقيق ………………………………………………………………………………

اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………….

– هدف كلي…………………………………………………………………………………………………..

– هدف جزئي……………………………………………………………………………………………….

فرضيه هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………….

محدوديت هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………

– محدوديت هاي قابل كنترل…………………………………………………………………………..

– محدوديت هاي غير قابل كنترل ……………………………………………………………………

تعريف واژگان ……………………………………………………………………………………………..

فصل دوم- مباني نظري و پيشينه‌ي تحقيق ……………………………………………………..

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

بهره وري ……………………………………………………………………………………………………

آمار ……………………………………………………………………………………………………………

– آمار اماكن و تاسيسات ورزشي ………………………………………………………………….

– زمان بهره برداري از اماكن و تاسيسات ورزشي …………………………………………

– آمار منابع انساني ……………………………………………………………………………………..

پايه هاي علمي ……………………………………………………………………………………………..

– تحقيقات انجام شده در داخل كشور …………………………………………………………….

– تحقيقات خارج از كشور …………………………………………………………………………….

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………..

جامعه آماري و نمونه آماري ………………………………………………………………………..

روش جمع آوري اطلاعات و وسيله جمع آوري ……………………………………………….

روش تجزيه تحليل اطلاعات …………………………………………………………………………..

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

يافته هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………..

بحث و نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه:

به طور معمول زندگي انسان توام با حركت است اما با ظهور انقلاب صنعتي انجام دادن كارهايي را كه زماني با دست انجام مي‌شد ماشين‌ها به عهده گرفتند به نسبتي كه فعاليت بدني مردم كاهش يافت، توانايي و زمينه‌ي حركت طبيعي نيز در آنها كم شد. بديهي است كه زندگي ماشيني راحت‌تر بوده اما مشكلات جدي نيز به بار آورده است. بدون تلاش جسمي روزانه، بدن انسان دچار گرفتگي، ضعف عضلاني و يا انواع بيماريها مي گردد. با توجه به اينكه فعاليت هاي اجباري روزانه اي كه اغلب مردم آن را انجام مي دهند براي ثبات تندرستي و سلامتي كافي نيست و بيشتر نيازمند جبران اين فقر حركتي به وسيله ورزش مي باشند، براي شركت دادن افراد در ورزش نيازمند ايجاد احساس و باورهاي مثبت نسبت به ورزش در وجود آنها هستيم تا ورزش به عنوان يك فعاليت مطلوب اجتماعي پذيرفته شود كه در اين ميان محيط و شرايط محيطي كه بخش عمده آن را تاسيسات و تجهيزات ورزشي تشكيل مي‌دهند تاثير گذار هستند. [1]

ورزش هر جامعه بيانگر بخشي از زير بناي فرهنگي و اجتماعي هر ملت است. دانشجويان دانشگاهي بخش فهيم و بنيادي هر جامعه هستند و در ورزش نيز فعال‌ترين قشر محسوب مي شوند. چشم انداز ورزش دانشجويي از دامنه و كيفيت تدارك ورزشي آن با سرمايه گذاري از طريق فراهم كردن فرصت‌هاي جديد توسعه مي‌يابد. اين امر بيانگر فرصت ها و چالش هاي بزرگ موسسات آموزشي در رسيدن به اين دور نما و تحت كنترل در آوردن گستره پتانسيل ورزشي به عنوان ابزاري براي توسعه سلامتي، رضايت فردي، گنجايش اجتماعي و مشاركت است. از بين عوامل متعددي كه ورزش دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را از ساير بخش ها متمايز مي كند رقابت ورزشي بني دانشكده ها و دانشگاهها مي باشد كه از برجستگي خاصي برخوردار است.

فعاليت ورزشي هر دانشجوي دانشگاه به طور گسترده اي درگير رقابت ورزشي بين دانشكده اي و دانشگاهي است و تعداد زيادي از پرسنل اداري، مربيان و اعضاي هيئت علمي نيز به نحوي به آن مي پردازند و بودجه هاي زيادي هم مصرف مي‌شود. [2]

هدف اين تحقيق تعيين ميزان رضايت دانشجويان تربيت بدني از امكانات علمي، عملي و منابع انساني دانشگاه تبريز است. اين پژوهش از نوع توصيفي است و جامعه‌ي آماري اين پژوهش را دانشجويان گروه تربيت بدني تشكيل مي دهند.

 

بيان مسئله:

امروزه مقوله‌ي تربيت بدني و ورزشي به عنوان بخش عملي تعليم و تربيت در نظام اسلامي از اهميت ويژه اي برخوردار است كه دستيابي به هدف هاي آن صرفاً از طريق برنامه ريزي صحيح و اصولي مي تواند محقق گردد. در اين راستا تغييرات شگرف و سريعي كه در دنياي تكنولوژي صورت مي گيرد، كاربرد روش‌هاي آموزشي پيشرفته و پيچيده را اجتناب ناپذير مي سازد. از اين رو رسالت مراكز آموزش تربيت بدني و علوم ورزشي نسبت به گذشته سنگين‌تر و پيچيده‌تر شده است به طوري كه تحقق هدف هاي آموزشي در هر جامعه اي به وجود استادان و مربيان ماهر و متخصص بستگي تام دارد. از طرفي برنامه هاي تربيت بدني و علوم ورزشي داراي هدف هاي مشخص و معيني هستند. درك آنها زماني مي تواند در دانشجويان اثرات شايسته و موثري بر جاي بگذارد كه مربيان و استادان خود، با اين هدف آشنا بوده و در كاربرد آن شيوه‌ي درستي را انتخاب كرده باشند. در واقع آگاهي و نحوه‌ي تدريس مربيان و استادان مي تواند انگيزه و شوق لازم را در دانشجويان ايجاد نموده و آنانرا به تحريك بيشتر و اشتياق افزون‌تر نسبت به مسائل علمي و عملي در امر ورزش سوق دهد.

نظر به اينكه رشته هاي تربيت بدني با دروس عملي و نظري سر و كار دارد، و به ويژه بخش عملي آن زماني نمود بهتري پيدا مي كند كه امكانات و تجهيزات لازم و كافي در حد رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان در اختيار باشد. از اين رو محققان اهميت برخورداري از تاسيسات و امكانات ورزشي مطلوب براي دانشگاه‌ها را در حفظ سلامتي و پيشگيري از بروز آسيب‌ها و عملكرد بهتر ورزشكاران را در فعاليت‌هاي ورزشي مورد تاكيد قرار داده‌اند. [3]

تجهيزات ورزشي يكي از ملزومات اصلي براي ورزش است و بدون وجود وسايل و محيط مناسب ورزشي نمي توان به نتيجه‌ي مطلوب در ورزش دست يافت. تحقيقات نشان مي دهد كه برآورده شدن نيازها، رضايت خاطر فرد را به وجود مي‌آورد و اين احساس رضايت منجر به تحريك فرد براي تلاش بيشتر و كارآيي مطلوب‌تر مي‌شود. اگر انتظارات فرد از حرفه اش برآورده نشود و به هدفي كه از انتخاب حرفه‌ي خود داشته است برسد در او ايجاد رضايت شده و خود را موفق احساس مي‌كند. [4]

بديهي است دانشجويان زماني با تحصيل در رشته ي تربيت بدني احساس رضايت خواهند نمود كه توقعات و انتظارات آنان با تحصيل در اين رشته برآورده شود و آموزش اين رشته بتواند زمينه‌ي رشد و بروز استعدادهاي نهفته‌ي آنان را فراهم آورد. [3]

تحقيق حاضر با عنوان «بررسي رضايت مندي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز از امكانات علمي و عملي و منابع انساني» بر آن است تا با توصيف امكانات و تجهيزات علمي و عملي دانشگاه و نحوه توزيع آنها، نقاط قوت و ضعف اين امكانات و نيروي انساني خدمت كننده، به بررسي ميزان رضايت تحصيلي و انگيزش دانشجويان بپردازد.

 

اهميت و ضرورت تحقيق:

امروزه پديده ورزش به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير و نياز اساسي و زير بناي همه‌ي جوامع به طور چشمگيري مورد توجه قرار گرفته است. از آثار مثبت اين پديده تامين سلامت و بهداشت جسماني و رواني، كاهش هزينه‌هاي درماني، افزايش انگيزه و رضايت مندي تمام افراد يك جامعه است. [5]

تسهيلات و امكانات ورزشي به طور روز افزون در حال گسترش است. محيط ورزشي مناسب يكي از عوامل موثر در ارتقاي كيفي اجرايي ورزش به شمار مي‌رود. فقدان و كمبود امكانات و تسهيلات ورزشي مناسب و مربيان مجرب از جمله عواملي است كه موجب كندي پيشرفت و نارضايتي ورزشكاران مي‌شود. [6]

نقش نيروي انساني در پيشبرد امور جامعه داراي اهميتي والاست و موثرترين ركن در تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شود. پيشرفت‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيز تجهيز نيروي انساني متعهد، متخصص، ماهر و افزايش مهارت‌هاي مداوم او را اجتناب ناپذير مي كند. [7]

رضايتمندي افراد از حرفه‌شان نسبت مستقيمي با بهره وري دارد و در اين رابطه نيروي انساني فعال نقش عظيم و ارزشمندي دارد. رضايت مندي باعث مي شود فرد نسبت به آن حرفه متعهد شده، سلامت فيزيكي و ذهني فرد تضمين شده و روحيه فرد افزايش يابد، از زندگي راضي باشد و مهارت‌هاي جديد شغلي را به سرعت آموزش ببيند.

وجود انگيزش براي ادامه فعاليت لازم و ضروري است و اگر فرد به حرفه خود علاقه‌مند نباشد ادامه حرفه برايش ملالت آور خواهد بود، ولي برآورده شدن نيازها از طريق حرفه احساس رضايت ايجاد مي كند. بسته به اهميت و شدت وجوتد نياز و ميزان ارضاء آن توسط حرفه احساس رضايت نيز در فرد بيشتر مي شود. [7]

ايجاد رضايت در دانشجويان معمولاً از سرعت مناسبي برخوردار نخواهد بود اما قطعاً با شتاب قابل قبولي از بين مي رود. ممكن است همه‌ي شرايط براي بالا نگه داشتن رضايتمندي دانشجو در حدي فوق العاده باشد. اما صرفاً با يك عملكرد نامناسب از طرف كاركنان، مربيان و يا اساتيد و همچنين با كمبود امكانات و نامناسب بودن فضاهاي ورزشي و استمرار آن، امكان تاثير اين شرايط مناسب به صورت كاملاً محسوسي به مرور زمان به سمت صفر ميل مي كند. [8]

با توجه به موارد فوق در اين تحقيق سعي بر اين داريم كه با بررسي تاثير فضاها و تاسيسات ورزشي و تعداد كارشناسان و عملكرد آنها در گرايش افراد به ورزش و رضايت آنها كوشش بيشتري داشته باشيم.

 

اهداف تحقيق:

هدف كلي:

تعيين ميزان رضايتمندي دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز از امكانات علمي، عملي و منابع انساني.

اهداف جزئي:

  1. تعيين تعداد فضاهاي روباز
  2. تعيين تعداد فضاهاي سرپوشيده
  3. تعيين تعداد فضاهاي چند منظوره
  4. تعيين تعداد فضاهاي تك منظوره
  5. تعيين تعداد اساتيد، مربيان و كاركنان خانم در بخش ورزشي
  6. تعيين تعداد اساتيد، مربيان و كاركنان آقا در بخش ورزشي
  7. تعيين ساعات بهره برداري از فضاهاي ورزشي براي دانشجويان دختر
  8. تعيين ساعات بهره برداري از فضاهاي ورزشي براي دانشجويان پسر
  9. تعيين امكانات علمي و آزمايشگاهي

 

فرضيه هاي تحقيق:

– دانشجويان از امكانات علمي و عملي رضايت دارند.

– دانشجويان از عملكرد اساتيد تئوري و عملي و كاركنان رضايت دارند.

 

محدوديت هاي تحقيق:

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :65

قیمت : 2500تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --