پایان نامه ارشد:ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

دانــــشگاه یـــــزد

دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

استاد راهنما: محمدحسین سرائی

استاد مشاور: احسان لشگری

پژوهش و نگارش: مهدی علیان

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1. بیان مسئله. 6

1-2. ضرورت و اهمیت پژوهش… 8

1-3. اهداف پژوهش… 9

1-3-1. اهداف کلان. 9

1-3-2. اهداف عملیاتی.. 10

1-4. سوالات پژوهش… 10

1-5. فرضیات پژوهش… 10

1-6. پیشینه پژوهشی.. 11

1-6-1. پژوهش­های خارجی.. 11

1-6-2. پژوهش­های داخلی.. 15

1-7. روش تحقیق.. 19

1-8. موانع و محدودیت­ها 20

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش

2-1. مقدمه. 22

2-2. مفهوم محله، تعریف و مبانی.. 23

2-2-1. تعریف محله. 23

2-2-2. سیر تاریخی نظریه محله. 26

2-2-3. مفهوم محله در شهرهای ایران. 27

2-2-4. کارکرد محله­های شهری.. 29

2-3. مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار 31

2-3-1. پایداری.. 31

2-3-2. توسعه. 31

2-3-3. توسعه پایدار 32

2-3-4. بنیادهای شهر پایدار 33

2-3-5. مفاهیم و ديدگاه­هاي اساسي در توسعه محله­اي.. 34

2-3-6. پیدایش دیدگاه توسعه محله­ای پایدار 38

2-3-7. نمونه­هایی از رویکردهای مرتبط با محله پایدار 39

2-3-7-1. رویکرد طراحی محله سنتی.. 39

2-3-7-2. رویکرد توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی.. 40

2-3-7-3. رویکرد محلات سرزنده 40

2-3-7-4. رویکرد محدوده امن.. 41

2-3-7-5. رویکرد رشد هوشمند. 41

2-3-8. توسعه محلّه­اي پايدار 42

2-3-9. ابعاد پایداری محله. 43

2-3-9-1. پایداری زیست- محیطی (اکولوژیکی) 43

2-3-9-2. پایداری اقتصادی.. 43

2-3-9-3. پایداری اجتماعی.. 44

2-3-10. معیارهای پایداری محله. 44

2-3-11. اهداف و راهبردهاي ایجاد محلات پایدار 47

2-4. مدیریت شهری، مبانی و تعاریف.. 49

2-4-1. مفهوم مدیریت شهری.. 49

2-4-2. مدیریت شهری در ایران. 51

2-4-3. وظایف شهرداري در زمینه توسعه پایدار محله­اي.. 53

2-5. جمع­بندی.. 55

فصل سوم: شناخت محدوده مورد مطالعه و روش­شناسی پژوهش

3-1. مقدمه. 60

3-2. شناخت محدوده مورد مطالعه. 61

3-2-1. موقعیت جغرافیایی شهر یزد. 61

3-2-2. مورفولوژی زمین و سازندهای زمین­شناسی.. 63

3-2-2-1. توپوگرافی محدوده شهر. 63

3-2-2-2. خصوصيات زمين شناسی یزد. 66

3-2-3. ویژگی­های اقلیمی.. 68

3-2-3-1. بارش سالانه. 68

3-2-3-2. رطوبت هوا 69

3-2-3-3. دما 70

3-2-3-4. ساعت آفتابي.. 71

3-2-3-5. روزهای يخبندان. 72

3-2-3-6. باد. 73

3-2-4. موقعیت بافت تاریخی شهر یزد. 73

3-2-4-1. محله فهادان. 74

3-2-4-2. محله گودال مصلی.. 74

3-2-4-3. محله شش­بادگیری.. 74

3-2-4-4. محله گازارگاه 75

3-2-4-5. محله شیخداد. 75

3-2-4-6. محله دولت­آباد. 75

3-2-4-7. محله گنبد سبز. 76

3-2-4-8. محله زردشتی­ها 76

3-3. ویژگی­های جمعیتی و اجتماعی.. 78

3-3-1. ویژگی­های جمعیتی.. 78

3-3-2. وضعیت سواد. 80

3-4. ویژگی­های اقتصادی.. 82

3-4-1. جمعیت فعال و غیرفعال. 82

3-4-2. نرخ اشتغال و بیکاری.. 83

3-5. ویژگی­های کالبدی.. 84

3-5-1. کاربری اراضی.. 84

3-6. روش­ها و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات (روش­شناسی پژوهش) 87

3-7. جامعه آماری و حجم نمونه. 87

3-8. اعتبار و پایایی گویه­ها 88

3-9. شاخص­های پژوهش… 90

3-10. روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 91

3-10-1. منطق فازی.. 92

3-10-1-1. تاریخچه مختصری از تئوری فازی.. 92

3-10-1-2. منطق فازی.. 93

3-10-1-3. منطق فازی در مطالعات شهری.. 94

3-10-1-4. مراحل پیاده­سازی منطق فازی.. 95

3-10-1-4-1. فازی­سازی.. 95

3-10-1-4-2. استدلال فازی.. 97

3-10-1-4-3. غیر فازی­سازی (نافازی­سازی) 100

3-10-2. منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 101

3-10-2-1. توابع عضویت در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 101

3-10-2-2. اپراتورهای (عملگرها) منطق فازی.. 102

3-10-3. آزمون آماری T تک نمونه­ای.. 104

3-10-4. آزمون آماری F یا تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی.. 104

3-10-5. آزمون آماری ضرایب همبستگی و رگرسیون خطی.. 106

3-11. جمع­بندی و ارائه مدل فرآیندی (اجرائی) پژوهش… 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش

4-1. مقدمه. 110

4-2. ارزیابی وضعیت شاخص­های پایداری.. 110

4-2-1. فازی­سازی شاخص­ها 110

4-2-2. بررسی وضعیت پایداری اقتصادی محلات.. 112

4-2-3. بررسی وضعیت پایداری زیست- محیطی محلات.. 115

4-2-4. بررسی وضعیت پایداری فیزیکی- کالبدی محلات.. 119

4-2-5. بررسی وضعیت پایداری اجتماعی- فرهنگی محلات.. 122

4-2-6. تحلیل شاخص­های پایداری محلات بافت تاریخی شهر یزد. 125

4-3. سنجش عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد. 135

4-3-1. آمار توصیفی.. 135

4-3-1-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس… 135

4-3-1-2. توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 136

4-3-1-3. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 136

4-3-1-4. توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 137

4-3-2. آزمون توزیع داده­های پژوهش… 138

4-3-3. برسی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله­ای(آمار تحلیلی) 139

4-3-3-1. بررسی رضایت از مدیریت شهری با آماره آزمون T-Test 139

4-3-3-2. بررسی رضایت از عملکرد مدیریت شهری با آماره آزمون تحلیل واریانس… 144

4-3-3-3. بررسی عملکرد مدیریت شهری با استفاده از ضرایب همبستگی.. 148

4-4. جمع­بندی تجربی.. 152

فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه. 156

5-2. آزمون فرضیات.. 156

5-3. نتیجه­گیری.. 161

5-3-1. نتیجه­گیری حاصل از مباحث نظری.. 161

5-3-2. نتیجه­گیری حاصل از یافته­های تجربی.. 162

5-4. پیشنهادات.. 169

5-4-1. پیشنهادات برنامه­ای، مدیریتی و اجرائی (راهبردی) 169

5-4-2. پیشنهادات آینده پژوهشی و تحقیقاتی.. 171

ضمائم

6-1. پرسشنامه. 174

6-2. خروجی­های مربوط به اعتبار و پایایی پژوهش… 176

6-3. نتایج آزمون­های استنباطی.. 176

6-4. کد تدوین شده در برنامه متلب.. 178

  1. منابع و مآخذ. 181

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                         صفحه

جدول ‏2‑1: واژگان معادل محله و ویژگی­های آن. 25

جدول ‏2‑2: اهداف و راهبردهاي ایجاد محلات پایدار 48

جدول ‏2‑3: عناصر و روند عمومی سیستم اداره شهرهای ایرانی در دوره پس از اسلام. 51

جدول ‏2‑4: وظایف شهرداري در زمینه توسعه پایدار محله­اي.. 53

جدول ‏2‑5: ارتباط بین وظایف شهرداري و شاخص­هاي پایداري.. 55

جدول ‏3‑1: تحولات جمعیتی شهر یزد و بافت تاریخی.. 79

جدول ‏3‑2: تحولات جمعیتی محلات بافت تاریخی یزد در سالهای 1385-1375. 79

جدول ‏3‑3: گروه­های عمده فعالیت در بافت تاریخی شهر یزد در سال 1381. 82

جدول ‏3‑4: جمعیت فعال و غیرفعال بافت تاریخی شهر یزد. 83

جدول ‏3‑5: جمعیت فعال و غیرفعال بافت تاریخی به تفکیک محلات در سال 1390. 83

جدول ‏3‑6: نرخ بیکاری و اشتغال در بافت تاریخی شهر یزد. 84

جدول ‏4‑1: تعداد پرسشنامه اختصاص یافته به محلات بافت تاریخی.. 88

جدول ‏4‑2: ابعاد و شاخص­های پژوهش… 90

جدول ‏4‑3: مقادیر ارزش­های زبانی در عضویت نهایی استدلال ممدانی.. 98

جدول ‏4‑4: ترکیب نهایی قوانین را با استناد به استدلال ممدانی.. 99

جدول ‏4‑5: توابع عضویت فازی در نرم افزار Arc GIS و کاربرد آنها 102

جدول ‏5‑1: شاخص­های اقتصادی پژوهش… 113

جدول ‏5‑2: مقادیر عضویت فازی برای شاخص اقتصادی.. 113

جدول ‏5‑3: شاخصهای زیست- محیطی پژوهش… 116

جدول ‏5‑4: مقادیر عضویت فازی برای شاخص زیست- محیطی.. 117

جدول ‏5‑5: شاخص­های فیزیکی – کالبدی پژوهش… 119

جدول ‏5‑6: مقادیر عضویت فازی برای شاخص فیزیکی- کالبدی.. 120

جدول ‏5‑7: شاخص­های اجتماعی- فرهنگی پژوهش… 123

جدول ‏5‑8: مقادیر عضویت فازی برای شاخص اجتماعی- فرهنگی.. 123

جدول ‏5‑9: ماتریس همبستگی گامای 0.7. 132

جدول ‏5‑10: ماتریس کوواریانس مقدار گامای 0.7. 132

جدول ‏5‑11: ماتریس همبستگی مقدار گامای 0.9. 132

جدول ‏5‑12: ماتریس کوواریانس مقدار گامای 0.9. 133

جدول ‏5‑13: توزیع پاسخگویان بر حسب جنس به تفکیک محلات.. 135

جدول ‏5‑14: توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 136

جدول ‏5‑15: توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 137

جدول ‏5‑16: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 137

جدول ‏5‑17: نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنف.. 139

جدول ‏5‑18: عملکرد مدیریت شهری در بعد اجتماعی- فرهنگی به تفکیک محلات.. 141

جدول ‏5‑19: عملکرد مدیریت شهری در بعد زیست- محیطی به تفکیک محلات.. 141

جدول ‏5‑20: عملکرد مدیریت شهری در بعد اقتصادی به تفکیک محلات.. 142

جدول ‏5‑21: عملکرد مدیریت شهری در بعد کالبدی- فیزیکی به تفکیک محلات.. 142

جدول ‏5‑22: نتایج آزمون برابری واریانس­ها در محلات.. 144

جدول ‏5‑23: تحلیل واریانس وضعیت عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی یزد. 146

جدول ‏5‑24: طبقه­بندی محلات به لحاظ ابعاد عملکردی مدیریت شهری.. 147

جدول ‏5‑25: همبستگی بین پایداری محله­ای و رضایت از عملکرد مدیریت شهری.. 149

جدول ‏5‑26: همبستگی بین پایداری محله­ای و رضایت از ابعاد عملکرد مدیریت.. 150

جدول ‏5‑27: همبستگی بین ابعاد عملکردی مدیریت شهری و پایداری محله­ای.. 151

جدول ‏6‑1: نتایج حاصله از آماره G.. 158

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                         صفحه

شکل ‏2‑1: سیر تاریخی نظریه محله. 26

شکل ‏2‑2: جمع­بندی حاصل از تعاریف در خصوص محله. 29

شکل ‏2‑3: کارکردهای محله. 30

شکل ‏2‑4: مجموعه­ای از تعاریف مطرح شده در زمینه توسعه پایدار 33

شکل ‏2‑5: ابعاد اصلی توسعه محلی 36

شکل ‏2‑6: جمع­بندی در خصوص ابعاد و معیارهای پایداری محله­ای.. 47

شکل ‏2‑7: نمودار مدل مفهومی پژوهش… 58

شکل ‏3‑1: نقشه موقعیت شهر یزد در تقسیمات سیاسی.. 62

شکل ‏3‑2: نقشه توپوگرافی شهرستان یزد. 64

شکل ‏3‑3: نقشه شیب شهرستان یزد. 65

شکل ‏3‑4: نقشه زمین­شناسی یزد. 67

شکل ‏3‑5: نمودار میانگین بارندگی فصلی ایستگاه یزد. 68

شکل ‏3‑6: نمودار میانگین رطوبت نسبی ایستگاه یزد. 70

شکل ‏3‑7: نمودار میانگین دمای ماهانه ایستگاه یزد. 71

شکل ‏3‑8: نمودار آمبروترمیک ایستگاه یزد 71

شکل ‏3‑9: نمودار میانگین ساعات آفتابی ایستگاه یزد. 72

شکل ‏3‑10: نمودار میانگین روزهای یخبندان ایستگاه یزد. 72

شکل ‏3‑11: نقشه محلات بافت تاریخی یزد. 77

شکل ‏3‑12: تحولات جمعیتی محلات بافت تاریخی یزد در سالهای 1390-1375. 80

شکل ‏3‑13: نقشه نسبت باسوادی در بافت تاریخی شهر یزد. 81

شکل ‏3‑14: گروه­های عمده فعالیت در بافت تاریخی شهر یزد در سال 1381. 82

شکل ‏3‑15: نقشه کاربری اراضی بافت تاریخی شهر یزد. 86

شکل ‏3‑16: مقایسه مجموعه­های کلاسیک و فازی.. 93

شکل ‏3‑17: شمای کلی و مراحل اصلی در یک سیستم استنتاج فازی.. 94

شکل ‏3‑18: نمایش اعداد مثلثی.. 96

شکل ‏3‑19: تابع عضویت مثلثی برای شاخص­های پایداری 96

شکل ‏3‑20: فرآیند کلی روش ممدانی.. 97

شکل ‏3‑21: تابع عضویت نهایی استدلال ممدانی 99

شکل ‏3‑22: نمودار مدل اجرائی پژوهش 108

شکل ‏4‑1: تابع عضویت مثلثی.. 111

شکل ‏4‑2: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی ضعیف شاخص اقتصادی.. 114

شکل ‏4‑3: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی متوسط شاخص اقتصادی.. 114

شکل ‏4‑4: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی قوی شاخص اقتصادی.. 115

شکل ‏4‑5: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی ضعیف شاخص زیست- محیطی.. 117

شکل ‏4‑6: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی متوسط شاخص زیست- محیطی.. 118

شکل ‏4‑7: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی قوی شاخص زیست- محیطی.. 118

شکل ‏4‑8: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی ضعیف شاخص فیزیکی- کالبدی.. 120

شکل ‏4‑9: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی متوسط شاخص فیزیکی- کالبدی.. 121

شکل ‏4‑10: نقشه درجه عضویت محلات در مجموعه فازی قوی شاخص فیزیکی- کالبدی.. 121

شکل ‏4‑11: نقشه درجه عضویت مجموعه فازی ضعیف شاخص اجتماعی- فرهنگی.. 124

شکل ‏4‑12: نقشه درجه عضویت مجموعه فازی متوسط شاخص اجتماعی- فرهنگی.. 124

شکل ‏4‑13: نقشه درجه عضویت مجموعه فازی قوی شاخص اجتماعی- فرهنگی.. 125

شکل ‏4‑14: نمودار پایگاه قوانین یا قواعد تعریف شده در نرمافزار متلب.. 127

شکل ‏4‑15: منحنی شاخص­های فیزیکی- کالبدی و اقتصادی در میزان پایداری.. 128

شکل ‏4‑16: منحنی شاخص­های اقتصادی و زیست- محیطی در میزان پایداری.. 128

شکل ‏4‑17: منحنی شاخص­های فیزیکی- کالبدی و زیست- محیطی در میزان پایداری.. 128

شکل ‏4‑18: منحنی شاخص­های اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی در میزان پایداری.. 128

شکل ‏4‑19: منحنی شاخص­های اقتصادی و زیست- محیطی در میزان پایداری.. 128

شکل ‏4‑20: منحنی شاخص­های اقتصادی و زیست- محیطی در میزان پایداری.. 128

شکل ‏4‑21: نمودار وضعیت پایداری محلات بافت تاریخی از نظر شاخص­های اقتصادی.. 129

شکل ‏4‑22: نمودار وضعیت پایداری محلات از نظر شاخص­های زیست- محیطی.. 129

شکل ‏4‑23: نمودار وضعیت پایداری محلات از نظر شاخص­های فیزیکی- کالبدی.. 130

شکل ‏4‑24: نمودار وضعیت پایداری محلات از نظر شاخص­های اجتماعی- فرهنگی.. 130

شکل ‏4‑25: نمودار میزان پایداری محلات بافت تاریخی شهر یزد. 133

شکل ‏4‑26: میزان پایداری محلات بافت تاریخی شهر یزد. 134

شکل ‏4‑27: نمودار درصد توزیع پاسخگویان بر حسب جنس به تفکیک محلات.. 136

شکل ‏4‑28: نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 137

شکل ‏4‑29: نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی 138

شکل ‏4‑30: نقشه رضایت از مدیریت شهری از نظر ابعاد پایداری 143

شکل ‏4‑31: نمودار آزمون برابری واریانس در بعد اجتماعی- فرهنگی.. 145

شکل ‏4‑32: نمودار آزمون برابری واریانس در بعد زیست – محیطی.. 145

شکل ‏4‑33: نمودار آزمون برابری واریانس در بعد اقتصادی.. 146

شکل ‏4‑34: نمودار آزمون برابری واریانس در بعد فیزیکی- کلبدی.. 146

شکل ‏4‑35: نمودار بررسی وضعیت پراکندگی داده­های پژوهش… 148

شکل ‏5‑1: منحنی نتایج حاصله از آماره G 159

شکل ‏5‑2: نمودار عناصر اصلی پایداری محله­ای.. 167

شکل ‏5‑3: نمودار ویژگی­های محلات پایدار 167

شکل ‏5‑4: الگوی مناسب پژوهشی رهیافت پایداری محله­ای و نقش مدیریت شهری.. 168

 

مقدمه

از دهه 1980 به بعد، توسعه پايدار به عنوان مفهوم اصلي و بنيادي در راهبرد حفاظت جهاني سازمان ملل[1] و در گزارش برانت لند[2] قرار گرفت. گزارش برانت لند (1983)، توسعه پايدار را “توسعه­اي كه نيازهاي نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانايي­هاي نسل­هاي آينده، براي برآوردن نيازهاي خودشان” تعريف مي­كند (فرهودی و همکاران، 1390: 90). این تعریف دو مفهوم اصلی را دربردارد:

  • نياز؛ به ويژه نيازهاي اساسي مردم فقير جامعه كه لازم است اولويت بيشتري به آن داده شود.
  • محدوديت؛ محدوديت در قالب استفاده از فناوري سازگار، براي حفظ منابع محيطي براي نسل­هاي آتي است (پارویز و گرینجر[3]، 2004: 6).

با یک دیدگاه کلی دستیابی به پایداری در شهرها و محله­ها در سه دسته کلی اصول محیطی، اصول اجتماعی و اصول اقتصادی قرار می­گیرد:

در اصول محیطی به مواردی چون طراحی مناسب انواع فضاهای سبز، شبکه­های حمل و نقل، سیستم­های آب و فاضلاب، همچنین اصلاح کاربری اراضی موجود، دسترسی­های پیاده، حفظ محیط زیست و نظایر اینها توجه می­شود. در اصول اجتماعی به مواردی چون عدالت محیطی از طریق کاربری اراضی محلی و تسهیلات رفاهی در محله­ها و تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه و توجه به گروه­های مختلف جمعیتی اشاره می­گردد و در اصول اقتصادی نیز به ارتقاء و توسعه اقتصادی بر پایه محله پرداخته می­شود که راه حل آن، خودکفایی محله­هاست (ویرلر[4]، 1998: 5).

تلفیق دو نظریه توسعه پایدار و مکتب محیط­گرایان فرهنگی منجر به تدوین دیدگاهی با عنوان توسعه محله­ای پایدار گردیده است. این دیدگاه مبین این اصل است که محلات شهری دارای درونمایه عظیم اجتماعی و فرهنگی هستند که تنها بازآفرینی فرهنگ شهروندی و توجه به محلات به عنوان بستر زندگی اجتماعی ساکنان، به توسعه پایدار محله­ای می­انجامد (معصومی، 1389: 11). توجه به مباحث توسعه پایدار محله­ای هر چند به تبار نظری به مفهوم توسعه پایدار در اواخر دهه 80 میلادی بر می­گردد، لیکن می­توان آن را با توجه به نگرش ویژه به یاخته­های کوچک کارکردی شهر و در قالب اجتماعات محله­ای، مفهومی جدیدتر و دارای سابقه کوتاه­تری محسوب نمود. اما نکته لازم به ذکر در ابتدا شناخت و تعریف محله می­باشد.

هرچند واژه محله می­تواند از ابعاد مختلف اجتماعی، روانشناسی، ذهنی، ادراکی، معماری، کالبدی و سیاسی تعریف شود و تعاریف متعددی از محله در جوامع گوناگون وجود دارد (بارتون[5]، 2003: 22)؛ اما تعریف کلی محله به این صورت است: محله مسکونی، کوچکترین واحد برنامه­ ریزی است که ساکنان آن دارای تسهیلات عمومی و نهادهای اجتماعی مشترک­اند و در آن به صورت پیاده رفت و آمد می­کنند (دیویدسون[6]، 2007: 280). در ایران محله به صورت کالبد سکونت 1250-700 خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیاده (5-4 دقیقه) تعریف گردیده است.

با تکیه بر تعاریف توسعه پایدار و محله­های شهری، محله پایدار را می­توان این گونه تعریف نمود: محله پایدار محله­ای است که دارای ساختمان­ها و فضاهایی با مقیاس انسانی، شبکه­ای از میدان­ها و خیابان­های محلی، کاربری­های محلی، تسهیلات و خدمات روزمره، حداقل تأثیرات منفی بر محیط زیست، احساس تعلق به مکان و ابزارهایی برای تشویق مردم به احساس مسئولیت در برابر محله باشد (کووان[7]، 2005: 387). بنابراین محله پایدار، محله­اي است که تلقی از آن به عنوان یک محله و در قالب مجموعه­اي از عوامل اجتماعی، کالبدي، روانشناسی، ذهنی و سیاسی داراي معنی و مفهوم باشد. وجود و تحقق معیارهایی نظیر هویت، سرزندگی، پویایی، تأمین تجهیزات و خدمات، تنوع و دسترسی مناسب می­تواند از ضرورت­هاي یک محله پایدار باشد.

اگر در نظریه­های توسعه انسان محور در شهرها پایدای در سطح محلات را به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و کالبدی و همچنین شهروندمداری را دو اصل بنیادین و پذیرفته شده به حساب آوریم، به پذیرفته شده­ترین و عام­ترین اصول محتوایی در جوامع مختلف، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه نائل شده­ایم؛ اما عملیاتی شدن این اصول و دسترسی به ساختارهای متناسب با آنها در گرو سازمان و نظام مدیریتی کارآمد می­باشد. گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل، جامع­نگری و توجه به ابعاد و جنبه­ های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است. در این میان توجه و تأکید برنامه­ ریزی و مدیریت شهرها، بیشتر از هر زمانی به سطوح پایین­تر و ابعاد ملموس زندگی شهری معطوف گشته است. در این راستا پژوهش پیش­رو قصد دارد پس از شناخت وضعیت پایداری محله­ای، عملکرد و جایگاه مدیریت شهري در پایداري محله­اي محدوده تاریخی شهر یزد را مورد ارزیابی قرار دهد؛ بنابراین در قالب پنج فصل زیر ارائه گردیده است.

در فصل اول که به عنوان طرح تحقیق شناخته می­شود، به طرح مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع مورد بررسی و سوابق تحقیقات مشابه پرداخته شده و سعی گردیده تا چرائی انتخاب و بررسی موضوع کنونی به همراه کلیات روش پژوهش تشریح گردد.

فصل دوم نیز به بررسی مفاهیم ادبیات و مفاهیم نظری پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل پس از معرفی واژگان محله، پایداری محله­ای، مدیریت شهری و نقش آن در پایداری محله­ای زمینه آشنایی با موضوع مورد بررسی بیشتر فراهم گردیده است.

در فصل سوم ضمن بیان ویژگی­های کلی جغرافیایی و اقلیمی حوزه فراگیر و بیان ویژگی­های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی محدوده مورد مطالعه، در ادامه به روش پژوهش، اطلاعات جمع­آوری شده، جامعه و نمونه مورد بررسی و همچنین تشریح روش­های بررسی و تحلیل داده­ها پرداخته شده است.

فصل چهارم که با عنوان تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش آمده است شامل دو قسمت کلی می­باشد. بخش اول به بررسی و تعیین میزان پایداری محلات محدوده مورد مطالعه با استفاده از مدل منطق فازی اختصاص یافته است. در ادامه داده­های مرتبط با عملکرد مدیریت شهری پس از توصیف مورد تحلیل و استنباط قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم ضمن آزمون فرضیات پژوهش و نتیجه­گیری سعی شده است تا راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت پایداری محله­ای و نقش مدیریت شهری در بهبود و ارتقاء آن ارائه گردد.

[1] . United Nations World Conservation Strategy

[2] . Brundt land Report

[3] . Purvis & Grainger

[4] . Wheerler

[5]  . Barton

[6] . Davidson

[7] . Cowan

تعداد صفحه : 211

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --