پایان نامه ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريهاي شهرستان بروجرد

دانشگاه تهران

 

دانشكده علوم اجتماعي

 

 

 

 

 

ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريهاي شهرستان بروجرد

 

 

 

 

نگارش : *****

استاد راهنما : دكتر مهدي طالب

استاد مشاور : دكتر مصطفي ازكيا

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در

رشته تحصيلي مديريت توسعه

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول : كليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1- بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2- اهميت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

1-3- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- سوالات اساسي تحقيق………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم : ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………13

مقدمه…………………………………………………………………….. …………………………………………………………14

2-1- تاريخچه مديريت روستايي در ايران……………………………………………………………………………. 14

2-1-1- دوره اول ـ قبل از مشروطيت…………………………………………………………………………………..18

2-1-2- دوره دوم ـ بعد از مشروطيت تا جنگ جهاني دوم……………………………………………………. 20

2-1-3- دوره سوم ـ ازجنگ دوم جهاني تا اصلاحات ارضي……………………………………………………21

2-1-4- دوره چهارم ـ از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي…………………………………………………..22

2-1-5- دوره پنجم ـ از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون…………………………………………………………..28

2-2- ارزيابي عملكرد……………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-1- اهميت و ضرورت ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………… 31

2-2-2- سير تحول و تطور ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………… 32

2-2-3- ديدگاههاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد…………………………………………………………… 34

2-2-4- تعاريف ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………………………………37

2-2-5- ويژگيهاي نظام ارزيابي عملكرد اثربخش…………………………………………………………………..39

2-2-6- ديگر ويژگيهاي نظام ارزيابي اثربخش………………………………………………………………………40

2-2-7- گرايشهاي اصلي در انتخاب معيارها و شاخصهاي ارزيابي…………………………………………..41

2-2-8- محدوديتها و موانع ارزيابي………………………………………………………………………………………. 43

الف) خطاي انساني……………………………………………………………………………………………………………….44

ب) موانع سازماني و فرهنگي…………………………………………………………………………………………………..45

2-3- مفهوم اثربخشي…………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-1- تعاريف اثربخشي……………………………………………………………………………………………………..48

2-3-2- سطوح اثربخشي……………………………………………………………………………………………………….49

2-3-3- رويكردها و مدل‌هاي اثربخشي…………………………………………………………………………………..53

الف – رويكرد نيل به هدف…………………………………………………………………………………………………… 53

ب – رويكرد منبع- سيستم………………………………………………………………………………………………………55

پ – رويكرد ذينفعان استراتژيك……………………………………………………………………………………………. 56

ت – رويكرد آينده- مدار…………………………………………………………………………………………………………57

ج – مدل جامع……………………………………………………………………………………………………………………….58

2-4- پيشينه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..60

2-5- آشنايي با نهاد دهياري………………………………………………………………………………………………….. 61

2-6- وظايف تفصيلي دهيار و دهياري………………………………………………………………………………….. 64

2-7- مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………69

فصل سوم : روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………….70

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-1- سطح سنجش و تكنيك‌هاي جمع‌آوري اطلاعات………………………………………………………………71

3-2- جامعه آماري و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….7

3-3- آماره‌هاي مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………..73  3-4- نحوه تنظيم پرسشنامه تحقيق………………………………………………………………………………………….73

3-5- فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….74

3-6- تعاريف متغيرها (واژگان) کليدی تحقيق…………………………………………………………………………..74

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………..77

4-1- آشنايي با منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..78

4-2- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد بهداشتي- زيستي………………………………………………………82

4-3- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد اجتماعي……………………………………………………………………86

4-4- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد اقتصادي- عمراني……………………………………………………..89

4-5- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد سياسي ـ انتظامي…………………………………………………….93

4-6- ارزيابي دهياران از رابطه دهيار و شورا……………………………………………………………………………………….96

4-7- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد بهداشتي- زيستي………………………………………..100

4-8- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد اجتماعي…………………………………………………………103

4-9- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد اقتصادي- عمراني……………………………………………106

4-10- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد سياسي ـ انتظامي…………………………………………110

4-11- ارزيابي اعضاي شورا از رابطه دهيار و شورا…………………………………………………………………….113

4-12- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد بهداشتي- زيستي…………………………………………………117

4-13- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد اجتماعي………………………….. …………………………………….120

4-14- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد اقتصادي- عمراني…………………………………………………….123

4-15- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد سياسي ـ انتظامي…………………………………………………..137

4-16- ارزيابي مردم از رابطه دهيار و شورا……………………………………………………………………………….130

4-17- آزمون فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………134

4-18- عمده‌ترين مسائل و مشكلات دهياري از نظر سه گروه………………………………………………….152

4-19- نتايج مصاحبه و بحث هاي گروهي با مردم و دهياران چند روستا…………………………………..153

4-20- نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………………166

فصل پنجم : جمع‌بندي و نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات…………………………………………………………167

5-1- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………168

5-2- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….172

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….173

برای ادامه نمونه متن و خرید متن این پایان نامه کامل اینجا کلیک کنید

پشتیبانی سایت :              [email protected]