پایان نامه:بررسی نقش پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :ژئو مر فولوژس در بر نامه ریزی محیطی

عنوان : بررسی نقش پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده .علوم انسانی.

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:   جغرافیای طبیعی ،گرایش ژئو مر فولوژس در بر نامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی نقش پارامتر های جغرافیای طبیعی بر نحوه استقرارو طراحی معماری مناطق جلگه ای و کوهپایه ای(مطالعه موردی :استان گیلان)

 

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

تابستان   1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: «کلیات تحقیق»

1-1بیان مسئله:……………………………………………………………………………………………………. 3

1-2  فرضیه ها ی تحقیق:……………………………………………………………………………………… 4

1-3  سوال تحقیق:………………………………………………………………………………………………. 5

1-4اهداف تحقیق :………………………………………………………………………………………………

فصل دوم : «مرور منابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق»

2-1  منابع تحقیق:……………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- مبانی نظری تحقیق:      ……………………………………………………………………………….. 10

2-3- مبنای نظری ژئو مر فو لوژی در طراحی:…………………………………………………………… 10

2-4- مبنای نظری اقلیم ( آب و هواشناسی):……………………………………………………………. 11

2-5- مبنای نظری هید رو لوژی در طراحی:………………………………………………………………. 11

2-6- مبانی نظری و «معماری بومی گیلان» :………………………………………………………………. 11

2-7- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 12

2-7-1- (طراحی بنا و پایداری آن)…………………………………………………………………………. 13

2-7-2- پایداری(sustain):………………………………………………………………………………. 13

2-7-3- توسعه پایدار:………………………………………………………………………………………….. 13

2-7-4-  تعریف معماري پايدار- معماری سبز و اصول آن:…………………………………………… 14

2-8- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 14

2-8-1 خارج از کشور:…………………………………………………………………………………………. 15

2-8-2 داخل کشور:…………………………………………………………………………………………….. 16

فصل سوم: «روش اجرای تحقیق / مواد و روشها»

3-1روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………… 18

3-2 مدل ها:………………………………………………………………………………………………………. 18

3-3 مدل کوپن:………………………………………………………………………………………………….. 18

3-4- مدل اولگی (عامل زیست محیطی و اقلیمی)………………………………………………………. 20

3-5- مطالعات محیطی  ایران و استان گیلان :……………………………………………………………. 21

3-6- بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی طرح( استان گیلان):……………………………………. 22

3-7-  تقسیمات محیطی ایران:……………………………………………………………………………….. 24

3-8- موقعیت و نقاط آسایش ایران:………………………………………………………………………… 25

3-9- موقعیت شیب استان گیلان:…………………………………………………………………………… 26

3-10- موقعیت ار تفاعی استان گیلان:…………………………………………………………………….. 27

3-11- پهنه بندی خطرات زلزله در استان گیلان :……………………………………………………….. 28

3-12- توان روان آب  وسیل در استان گیلان:…………………………………………………………… 29

3-13- راههای دسترسی استان گیلان:………………………………………………………………………. 30

3-14- بررسی و تحلیل عناصر جغرافیایی:………………………………………………………………… 31

3-14-1نموارعنصر باد :………………………………………………………………………………………… 31

3-13-2 تاثیر درختان در هدایت باد :………………………………………………………………………. 33

3-13-3  بررسی عنصر رطوبت دراستان گیلان ………………………………………………………….. 34

3-13-4- زاويه تابش عامل گرمایی  و نمودار ها………………………………………………………… 38

فصل چهارم :«تجزیه و تحلیل داده ها ویافته های تحقیق»

4-1 عنوان تحقیق و سوال تحقیق: …………………………………………………………………………… 42

4-2 بنای سالم و خصوصیات ان:…………………………………………………………………………….. 42

4-3  اصول و منابع  طراحی پایدار………………………………………………………………………….. 44

4-4   راهبردهاي مربوط به صرفه جويي در مصرف منابع……………………………………………… 44

4-5 کاربرد انرژي در بنا……………………………………………………………………………………….. 45

4- 6 طراحي هماهنگ با چرخه زيست:……………………………………………………………………. 46

4-7 طراحي انساني ومعماری پایدر اصل سوم:…………………………………………………………… 47

4-8 چگونگی دستیابی به معماری پایدار:…………………………………………………………………… 49

4-9معماری بومی  روستایی گیلان راهکار پایدری:………………………………………………………. 49

4-10- تاثیر پذیری معماری پایدار از شرایط زیست محیطی (گیلان) ………………………………. 50

4-11 تجزیه وتحلیل ابزار زیست محیطی  در طراحی:………………………………………………… 52

4-12تحلیل  بخش دوم عنوان تحقیق /    ………………………………………………………………… 52

4-13نحوه استقرار و تنظیم شرایط محیطی(تهویه طبیعی)……………………………………………… 54

4-14  جهت استقرار ساختمان (با توجه به جبهه کوه ):   ……………………………………………. 54

4-15 سازمان دهی سایت و زاویه تابش:…………………………………………………………………… 54

4-16ضرورت ایجاد آفتابگیری در بنا :…………………………………………………………………… 55

4- 17فرم سقف ها ……………………………………………………………………………………………. 56

4-18 بالا بودن میزان آب های سطحی …………………………………………………………………… 57

فصل پنجم : «بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات»

5-1 نتیجه گیری در بخش نظری:……………………………………………………………………………. 59

5-1-1 نتیجه گیری در بخش اجرایی:………………………………………………………………………. 59

5-2 آزمون فرضیه ها :………………………………………………………………………………………….. 60

5-2-1 اثبات فرضیه ها: ……………………………………………………………………………………… 60

5-3  پیشنهادات:…………………………………………………………………………………………………. 61

منابع :………………………………………………………………………………………………………………. 63

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول 3- 1- تغییرات و میانگین سرعت سالیانه باد در استان گیلان (آستارا/ بندر انزلی/……….. 32

جدول 3-2  رطوبت نسبی  در ایستگا های سینوپتیک استان گیلان در سال ……………………….. 35

جدول  3-3  / گرما و تبخیر و بارندگی در ده سال چند  ایستگا هواشناسی گیلان……………….. 36

جدول 3-4- زاویه تابش در فصلهای سال در ایران……………………………………………………… 38

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                       صفحه

نقشه 3-1 تقسيمات محيط طبيعي ايران…………………………………………………………………….. 24

نقشه 3-2 اقليم آسايش ايران ………………………………………………………………………………… 25

نقشه.3-3. کلاسهای شیب استان گیلان( مقاله مطالعا آب بندانهای گیلان)………………………….. 26

نقشه 3-4- طبقات ارتفاعي استان گيلان …………………………………………………………………… 27

نقشه 3-5  پهنه بندی خطر زلزله  (مقاله آب بندانهای گیلان)…………………………………………. 28

نقشه 3-6. روان آب (مقاله مطالعات آب بندانهای گیلان)……………………………………………… 29

نقشه.3-7. را های مراسلاتی استان گیلان(از مقاله آب بندانهای استان)………………………………. 30

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                       صفحه

نمودار 3-1. بیو کلماتیک ساختمان………………………………………………………………………….. 20

نمودار 3-2 -درصد حالات باد در منطقه ساحلی و جلگه ای گیلان      در سال 85…………….. 31

نمودار 3-3   تغییرات و میانگین سرعت سالیانه باد در استان گیلان (آستارا/ بندر انزلی…………. 32

نمودار 3-4  منحنی آمبریو تر میک استان گیلان میانگین ده ساله( بارندگی / دما)………………… 37

نمودار 3-5 زاویه تابش در عر ضهای جغرافیایی ایران(اول تیر ماه) ………………………………… 39

نمودار 3-6 زاويه تابش در عرض هاي جغرافيايي ايران ………………………………………………. 40

نمودار 4-1  ساختمان پایدار………………………………………………………………………………….. 48

نمودار 4-2 نحوه استقرار بنا با توجه به جهت وزش باد………………………………………………… 53

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                       صفحه

عكس شماره  2-1معماري سبز……………………………………………………………………………….. 14

عكس شماره  3-1  ماهواره اي محدوده گيلان……………………………………………………………. 21

عکس شماره  3-2  محدوده سیاسی  گیلان……………………………………………………………….. 22

شکل شماره 3-3   نحوه استقرار درخت نسبت به ساختمان…………………………………………… 33

عکس شماره 3-4 اسقرار درخت در سلیت……………………………………………………………….. 33

عکس شماره 4-1 معماری پایدار…………………………………………………………………………….. 47

عكس شماره 4-2 نمودتر چرخش خورشيد……………………………………………………………….. 55

عکس شماره .4-3- سقف شیبدار در جهت غرب……………………………………………………….. 56

 

چکیده:

انسان همواره در طول تاریخ سعی می نماید به منظور ایجاد سر پناهی امن برای سکونت ، آن را با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و در حقیقت شرایط و عوامل جغرافیایی ، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست دخالت مستقیمی دارد.

در ایران به دلیل دارا بودن چهار اقلیم متفاوت گرم و مرطوب،گرم و خشک،معتدل و مرطوب و سرد،معماری متفاوتی (به ویژه در طراحی مسکن بومی ) همامنگ با عوامل جغرافيايي به وجود آمده است که در این معماری به کارگیری مصالح بومی که کمترین تًاثیرنامطلوب بر محیط را دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با استفاده از مصالح بومی موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده اند،لحاظ شده است.

معماری گیلان به عنوان نمونه ای مناسب از هماهنگی و تلفیق بنا با طبیعت که حاصل عوامل مختلف جغرافيا كه از زير شاخه هاي آن ميتوان به عوامل اقلیمی،اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و…نام برد متاثر است و بیشترین تًاثیر را از اقلیم و طبیعت پیرامون خود گرفته است . به نظر می رسد معماری این منطقه از مصالح مورد استفاده تا فرم کلی بنا تحت تًاثیر محیط پیرامون می باشد. برای شناخت این معماری باید تًاثیر عوامل جغرافيايي را بر ساخت و ساز ابنیه شمال ایران مورد بررسی قرار گیرند. از این رو در این رساله پس از معرفی خصوصیات جغرافيايي،به تًاثیر ايت عوامل بر شکل گیری فضاها و عناصر معماری این منطقه پرداخته خواهد شد و همینطور در جهت بررسی راهکارهای معماری پایدار گیلان ابتدا مفهوم پایداری،توسعه پایدار و تٌاثیر و اهداف آن در معماری و سپس معماری گیلان و بویژه تًاثیر ویژگی های جغرا فيايي و طبیعی بر آن بررسی خواهد شد.به نظر می رسد عدم توجه به معماری بومی موجب شده که جمعیت جوان  منطقه هیچ آشنایی بافرهنگ و معماری گذشته ی منطقه خود نداشته باشند که در پی آن جامعه هویت خود را از دست داده و فرهنگ های مختلف وارد جامه می شوند از این رو فرد دچار بحران هویت می شود و چیزی ازگذشته ی جامعه و فرهنگ و معماری خود نمی داند،از این رو ایجاد یک مرکز فرهنگی هنری با رویکرد معماری بومی گیلان از به خطر افتادن فرهنگ و معماری گذشته که به عنوان میراثی برای آیندگان است حفاظت خواهد شد.

 

واژه های کلیدی :معماری بومی گیلان ، پارامترهای جغرافیای طبیعی، کلیات معماری معماری، مناطق جلگه ای، مناطق کو هپایه ای

1بیان مسئله:

الف)خصوصیات جغرافياي طبيعي اعم از (توپو گرافی، اب و هوا ،جلگه ویا کوهستان ،و نحوه استقرا با توجه به جهات جغرافیایی) هر منطقه ,وتاثیرآن بر معماری .

ب)نحوه ی بکارگیری مصالح بومی و انرژی های قابل تجدید در معماری هر منطقه با توجه به شرایط جغرافياي .

پ) با توجه به نیازهای امروزی کاربران استفاده از نمادها و نشانه های گذشته را در بناهای جدید  بسیار موئثر و مفید است.

ج)نحوه ساخت و سازهای هر منطقه  و حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی رابطه مستقیم دارند.

د) معماری بومی گیلان الگویی در جهت دستیابی به معماری پایدار در منطقه ی گیلان است.

ذ) فضاهای مورداستفاده باید از ساختاری برخوردار شوند که از یک سو دارای تازگی و بداعت لازم و از سوی دیگر یادآور خاطرات گذشته باشد.

ه)در طراحی محیط های معماری زمینه ها باید مورد توجه قرار گیرند و اين زمينه ها باید تاثير ي در معماري مناطق جلگه اي و كوهپايه هاي داشته باشد.

و)برخورد با طبیعت وهمگام با معماری ، واکنشی فی مابین زندگی در طبیعت بدون تاثیرات منفی انسان به طبیعت و بلعکس

تعداد صفحه : 81

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --