پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

     

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

 

 

استاد راهنما

دکتر محسن ثالثی

      

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­های مرد دانشگاهي بود. بدين منظور از ميان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. ميانگين سن، قد، وزن و BMI آزمودني­ها به ترتيب برابر با: 875/0±90/21 سال، 4±170 سانتي­متر، 44/6±42/64 كيلوگرم و BMI برابر با 68/1±05/22 كيلوگرم بر مجذور قد به متر بود. براي اجراي تحقيق، آزمودني­ها در هفته اول با شدت متوسط يعني با 65% ضربان قلب بيشينه و در هفته دوم با شدت زیاد يعني با 80% ضربان قلب بيشينه، به مدت 30 دقيقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه­های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی­ها گرفته شد. جهت تجزيه و تحليل استنباطي داده­ها از آزمون t وابسته و تحليل واريانس با اندازه‌هاي تكراري، از نرم افزار SPSS/12 استفاده و سطح معني‌داري 05/0 =a در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه یک جلسه تمرین با شدت متوسط اثر معنی­داری بر IFN-γ (60/0=p)، IL-4 (14/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (22/0=p) ندارد. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا اثر معنی­داری بر IL-4 (57/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (38/0=p) ندارد با این وجود اثر معنی­داری بر کاهش IFN-γ (01/0=p) داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط و شدید هر دو باعث انحراف پاسخ ايمني به سمت Th2 شده که این امر باعث تقويت پاسخ ايمني هومورال و نيز واكنش­هاي آلرژيك می­شود.

واژگان كليدي: الگوی سایتوکاینی، لکوسیت، اینترفرون گاما، اینترلوکین-4، تمرین شدید، تمرین با شدت متوسط، فوتبال

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: طرح پژوهش

     1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2. بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3. ضرورت و اهميت پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 7

1-4. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-1. هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4-2. اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. 10

1-5. سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6. قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..11

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………… 11

1-7 -1.تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-1. فعالیت با شدت متوسط………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-2. فعالیت شدید ………………………………………………………………………………………….. 11

1-7-1-3. اینترفرون گاما………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-1-4. اینترلوکین-4  …………………………………………………………………………………………. 12

1-7-1-5. IL-4/IFN-γ………………………………………………………………………………………….. 12

1-7-1-6. لکوسیت……………………………………………………………………………………………………. 12

1-7-2. تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………… 13

1-7-2-1. فعاليت با شدت متوسط………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-2. فعالیت شدید……………………………………………………………………………………………. 13

1-7-2-3. اینترفرون گاما………………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-4. اینترلوکین-4 ………………………………………………………………………………………….. 13

1-7-2-5. لکوسیت……………………………………………………………………………………………………. 13

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1.مفاهیم بنیادی………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-1-1. سیستم ایمنی…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2. اجزا­ء دستگاه ایمنی…………………………………………………………………………………………… 19

2-1-3. سایتوکاین…………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-4. اینترفرون گاما…………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5. اینترلوکین-4……………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-6 . الگوی سایتوکاینی…………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-7. لکوسیت………………………………………………………………………………………………………………. 27         

2-2. پژوهش­های پیشین …………………………………………………………………………………………………….. 28

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-2. جامعه آماری، روش نمونه­گیری و نمونه پژوهش……………………………………………………….. 38

3-3. متغییرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-1. متغير­هاي مستقل……………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-2. متغير­هاي وابسته……………………………………………………………………………………………….. 39

3-4. ابزار و وسایل اندازه­گیری……………………………………………………………………………………………… 39

3-5. روش اندازه­گيري متغيرهاي وابسته…………………………………………………………………………….. 39

3-5-1. شمارش افتراقي سلول­هاي خوني……………………………………………………………………… 39

3-5-2. اندازه­گیری سایتوکاین­ها به روش ELISA………………………………………………………. 40

3-6. خونگیري و اندازه­گیري پارامترها…………………………………………………………………………………. 41

3-7. روش اجراي پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 41

3-8. روش­های تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………….. 44

3-9. ملاحظات اخلاقي…………………………………………………………………………………………………………. 44

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل چهارم: يافته­هاي پژوهش

4-1. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………………. 46

4-2. بررسی سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 47

4-2-1. سؤال اول…………………………………………………………………………………………………………….. 47

4-2-2. سؤال دوم……………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2-3. سؤال سوم…………………………………………………………………………………………………………… 50

4-2-4. سؤال چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 52

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه­گيري

5-1. خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 55

5-2. بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………. 57

5-3. نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-4. پيشنهاد­هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 70

5-4-1. پيشنهاد­هاي كاربردي…………………………………………………………………………………………. 70

5-4-2. پیشنهاد­های پژوهشی…………………………………………………………………………………………. 70

5-5. محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 71

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………72

 

پیوست

پيوست 1………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 2-1. عناصر اصلی اجزای ایمنی…………………………………………………………………………………….. 19

جدول 4-1. ميانگين و انحراف معيار سن ، قد، وزن و BMI آزمودني­ها……………………………….. 46

جدول 4-2. نتايج آزمون t وابسته براي مقايسه پيش آزمون و پس آزمون IFN-γ به تفكيك دو شدت­ مختلف 47

جدول 4-3. نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه­هاي تكراري براي مقايسه پس آزمون  IFN-γ

در دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

حدول 4-4. نتايج آزمون t وابسته براي مقايسه پيش آزمون و پس آزمون IL-4 به تفكيك دو

شدت­ مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول 4-5. نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه­هاي تكراري براي مقايسه پس آزمون  IL-4در

دو شدت مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… 49

حدول 4-6. نتايج آزمون t وابسته براي مقايسه IL-4 / IFN-γ در پيش آزمون و پس آزمون به تفكيك شدت های­ مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-7. نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه­هاي تكراري براي مقايسه پس آزمون در دو

شدت مختلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

جدول 4-8. نتايج آزمون t وابسته براي مقايسه پيش آزمون و پس آزمون تعداد لکوسیت­ به

تفكيك دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-9. نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه­هاي تكراري براي مقايسه پس آزمون تعداد

لکوسیت­ در دو شدت مختلف…………………………………………………………………………………………………….. 52

جدول 4-10. نتايج آزمون t وابسته براي مقايسه پيش آزمون و پس آزمون تعداد لکوسیت­ به تفكيك شدت هاي مختلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شكل 3-1. اجراي پروتكل تمرين………………………………………………………………………………………………. 43

شکل 4-1. ميانگين و انحراف معيار اینترفرون گاما در پيش آزمون و پس آزمون به تفكيك شدت­هاي مختلف 48

شکل 4-2. ميانگين و انحراف معيار اینترلوکین 4 در پيش آزمون و پس آزمون به تفكيك شدت­هاي مختلف  50

شکل 4-3. ميانگين و انحراف معيار نسبت IFN-γ/IL-4 در پيش آزمون و پس آزمون به تفكيك شدت­هاي مختلف    51

شکل 4-4. ميانگين و انحراف معيار تعداد لکوسیت در پيش آزمون و پس آزمون به تفكيك شدت­هاي مختلف 53

 

 

  • مقدمه

در حال حاضر و در دنياي كنوني، ورزش و فعاليت‌ بدني به عنوان يكي از عناصر مهم در زندگي بشر مطرح است. اهميت و نقش ورزش در سالم­سازي و به سازي جامعه و كاربرد عملي آن در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي در نزد متخصصان و دست اندركاران سازمان­هاي فرهنگي، پوشيده نيست.

مطالعات مختلف نشان می­دهند که در 30 سال گذشته علاقه­مندی به جنبه­ های کاربردی ورزش و فعالیت­های جسمانی افزایش یافته است. این افزایش علاقه­مندی، شاید نتیجه پیشرفت­های علمی بزرگ در دهه­های گذشته باشد که نشان می­دهند که ورزش در جلوگیری و درمان بیماری­های مختلف نقش مهمی را برعهده دارد (روزا، لیرا، دملو و سانتوز [1]، 2011؛ بوتنر، ماسیگ، لچترمن، فانک و مورن [2]، 2007؛ وولین، یان، کلدیتز و لی [3]، 2009).

مشخص شده است که عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروب­های بیماری­زا است. با این وجود حتی عوامل بیگانه غیر بیماری­زا می­توانند سبب برانگیختن پاسخ­های ایمنی شوند. سیستم ایمنی انسان یک سیستم دفاعی است که به دو بخش ایمنی ذاتی[4] و اکتسابی[5] تقسیم می­شود به طوری که ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد (روزا و همکاران، 2011). بنابراین دفاع در برابر میکروب­ها ابتدا بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می­گیرد (روزا و همکاران، 2011؛ گلیسون، نیمن و پدرسن [6]، 2004). یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین­ها می­باشند. سایتوکاین­ها پروتئین­های ترشح شده به وسیله سلول­های ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی هستندکه بسیاری از اعمال سلول­های ایمنی اکتسابی و ذاتی را تحت تاثیر قرار می­دهند. سایتوکاین­ها در پاسخ به میکروب­ها و سایر آنتی­ژن­ها تولید شده و پاسخ­های متنوع سلول­های درگیر در ایمنی و التهاب را تحریک می­کنند. علاوه بر سلول­های ایمنی، سایتوکاین­ها از سلول­هایی همچون سلول­های اندوتلیال و سلول­های ذخیره کنندۀ چربی نیز ترشح می­شوند (کوچ[7]،2010). در حال حاضر علاقه به بررسی پاسخ سیستم ایمنی به ورزش در میان محققان در حال افزایش می­باشد زیرا تعدادی از اثرات کلیدی تندرستی مرتبط با ورزش می­توانند هم سودمند (از قبیل کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی) و هم می­تواند زیانبخش باشند (مثل آسم ناشی از ورزش) که ممکن است این تاثیرات به خوبی از طریق فعالیت پارامترهای سیستم ایمنی میانجی­گری شود (کوپر، رادوم آیزیک، سچویندت و زالدیوار [8]،2007).

مشخص شده است که سیستم ایمنی بدن انسان همانند دیگر سیستم­های فیزیولوژیک بدن در پاسخ به فعالیت­بدنی تغییرات چشمگیری از خود نشان می­دهد (کوچ، 2010). بر اساس نتایج پژوهشات مختلف این نکته مشخص شده است که شیوع بیماری­های سخت از قبیل دیابت نوع 2، بیماری قلبی عروقی، التهاب مفاصل، چاقی و پوکی استخوان با سطوح افزایش یافته سایتوکاین­های التهاب­زا مرتبط هستند (توتله، دیویس گورمن، گلدمن، کپلاند و مکدوناق [9]، 2004 ؛ موس و همکاران[10]، 2004). لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برالگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.

[1] . Rosa, Lira, de Mello & Santos

[2] . Büttner, Mosig, Lechtermann, Funke & Mooren

[3] . Wolin, Yan, Colditz & Lee

[4] . Innate Immunity

[5] . Acquired Immunity

[6] . Gleeson, Nieman & Pedersen

 

 

[7] . Koch

[8] . Cooper, Radom-Aizik, Schwindt & Zaldivar

[9] . Tuttle, Davis-Gorman, Goldman, Copeland & McDonagh

[10] . Moss et al.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  96

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]