پایان نامه ارشد ادبیات تطبیقی: بررسی تطبیقی عنصرعشق در اشعارحمیدمصدق و نزارقبانی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ادبیات وزبان­های خارجی

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی

بررسی تطبیقی عنصرعشق در اشعارحمیدمصدق و نزارقبانی

استاد راهنما

دکترعبدالحسین فرزاد

استادمشاور

دکتررضا ناظمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

این پژوهش در حوزۀ ادبیات تطبیقی، به بررسی تطبیقی عنصر «عشق» در اشعار حمید مصدق، شاعر معاصر ایرانی و نزار قبانی شاعر معاصر سوری می­پردازد. عشق کهن­ترین و در عین حال پیچیده­ترین مضمون ادبیات غنایی است که در شعر این دو شاعر نمود عینی دارد ودرشعرهردوآنان دارای ویژگی خاصی است، مصدق در دو حوزۀ مضمون و زبان شاعری، کلاسیک است؛ اما نزار در این دو حیطه نوگرا است و زبان و مضمون عشق را با زندگی معاصر پیوند می­دهد. از سوی دیگر، عشق به معشوق و عشق به مردم، در شعر مصدق به یک میزان برجستگی دارند؛ در حالی که در شعر نزار «عشق به معشوق» برجسته­تر است. همچنین مصدق بیشتر به غم و اندوه عشق پرداخته، اما نزار قبانی به شادی­های عشق؛ بنابراین با توجه به معاصر بودن این دو شاعر و اشتراک آن دو در مضمون عشق، نیاز به چنین پژوهشی احساس می­شود. شیوۀ کار در این پژوهش از نوع بنیادین و بر اساس مطالعات کتابخانه­ای است.

واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی، حمید مصدق، نزار قبانی، عشق، زبان شعری.

 

 

1

2

3

3

4

4

5

5

6

7

8

8

12

12

14

15

17

19

20

22

24

24

26

27

29

30

31

32

32

34

36

39

41

42

44

44

46

49

50

51

53

54

54

55

56

59

60

60

61

65

67

68

71

72

73

86

87

87

90

92

94

96

98

104

112

116

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………..

1-1 پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-1 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-1 تعریف واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………………….

6-1 محدودیت­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………

7-1 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..

8-1 روش کار  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: مبانی تاریخی ……………………………………………………………………………………………….. 

1-2 گذری بر تاریخ معاصر عرب …………………………………………………………………………………… 

1-1-2 مسأله فلسطین ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2 مروری برشعر معاصر عرب ………………………………………………………………………………………  

1-2-2 نهضت جدید …………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-2 کلاسیک­های نو …………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2-2 رمانتیک­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-2-2 رئالیست­ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-2-2 سمبولیست­ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………

6-2-2 جماعت و مجله آپولو ……………………………………………………………………………………………………………………

7-2-2 شعر متعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3-2 مروری بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران از عصر مشروطه تا کنون …………………………. 

1-3-2 پیامدهای جنبش مشروطه …………………………………………………………………………………………………………..

2-3-2 ایران در روزگار پهلوی اول …………………………………………………………………………………………………………..

3-3-2 جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه ……………………………………………………………………………………………..

4-3-2 پهلوی دوم 29 ……………………………………………………………………………………………………………………………..

5-3-2 کودتای 28 مرداد 1332……………………………………………………………………………………………………………….

6-3-2 انقلاب 1357 و سقوط پهلوی ………………………………………………………………………………………………………

4-2 مروری بر شعر معاصر ایران …………………………………………………………………………………….

1-4-2 نوگرایان پیش از نیما ……………………………………………………………………………………………………………………

2-4-2 نیما و شعر نو ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-4-2 شعر سپید ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-4-2 شعر حجم ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم: مبانی نظری…………………………………………………………………………………………….

1-3 مدرنیته و مدرنیسم …………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3 جنگ جهانی اول و ظهور مکتب­های ادبی ……………………………………………………………… 

1-2-3 دادائیسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3 سوررئالیسم …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2-3 اگزیستانسیالیسم ………………………………………………………………………………………………………………………….

3-3 ژان پل سارتر و نظریه ادبیات متعهد ………………………………………………………………………………………………..

4-3 ژرف ساخت ادبیات متعهد عرب ……………………………………………………………………………………………………….

5-3 ژرف ساخت ادبیات متعهد در ایران ………………………………………………………………………………………………….

6-3 گفتاری در باب عشق …………………………………………………………………………………………..

1-6-3 عشق از دیدگاه عرفانی …………………………………………………………………………………………………………………

2-6-3 انواع عشق در ادبیات عرب(عشق عذری- عشق اباحی) …………………………………………………………….

3-6-3 جایگاه عشق در غزل معاصر ایران و عرب ……………………………………………………………………………………

فصل چهارم: معرفی حمید مصدق و نزارقبانی………………………………………………………………

1-4 زندگی نامة حمیدمصدق …………………………………………………………………………………………………………………..

2-4 معرفی آثار …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-4 جایگاه حمید مصدق در شعر معاصر ایران ……………………………………………………………………………………….

4-4 زندگی نامة  نزارقبانی ……………………………………………………………………………………………………………………….

5-4 معرفی آثار …………………………………………………………………………………………………………………………………………

6-4 جایگاه نزار قبانی در شعر معاصر عرب ……………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم: نقد تطبیقی نزارقبانی و حمید مصدق ………………………………………………………..

1-5 تعریف نقد تطبیقی ……………………………………………………………………………………………………………………………

2-5 مقایسه ساختار غزل حمید مصدق و نزار قبانی ……………………………………………………………………………….

3-5 عشق از دیدگاه حمید مصدق و نزار قبانی ……………………………………………………………………………………….

4-5 مقایسه سیر تلقی از عشق در اشعار حمید مصدق و نزارقبانی …………………………………. 

1-4-5 عشق به معشوق(آسمانی- زمینی) ……………………………………………………………………………………………….

2-4-5 شادی و دردهای عشق …………………………………………………………………………………………………………………

3-4-5 نوستالوژی درد دوری ……………………………………………………………………………………………………………………

4-4-5 عشق عرفانی و تجلیات صوفیانه …………………………………………………………………………………………………..

5-4-5 عشق به طبیعت ……………………………………………………………………………………………………………………………

5-5 مقایسه عشق و جامعه در اشعار حمید مصدق و نزارقبانی ………………………………………………………………

6-5 مقایسه عشق و سیاست در اشعار حمید مصدق و نزار قبانی …………………………………………………………..

7-5 زبان بیان عشق ………………………………………………………………………………………………………………………………….

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

1-1 پیشگفتار:

عشق­ورزی و عشق به زیبایی، ویژگی مشترک انسان­هاست که از آغاز آفرینش تاکنون نه تنها جلوه خود را از دست نداده، بلکه محبوب­تر و تابناک­تر نیز شده است. « از نظر افلاطون عشق عبارت است از اشتیاق به دارا شدن خوبی برای همیشه.»(مختاری، 1370: 68) او هدف عشق را نه زیبایی، بلکه بارور ساختن زیبایی می­داند. از آنجا که عشق از احساسات انسان سرچشمه می­گیرد و شعر نیز در وهله­ی اول عرصه­ای برای جولان احساسات است، بنابراین، از همان آغاز یکی از مضامین اصلی شعر به شمار می­رفته و بسیاری از شاعران جهان به آن پرداخته­اند، اما همه در این عرصه موفق نبوده­اند.

شاعر غنایی موفق کسی است «که آنچه که در گوش لطیف و خوشایند می­نشیند، در برگزیدن تعبیرات مناسب و خصوصاً در برگزیدن خیالات و اندیشه­های شعری داغ رعایت کند.»(مناصره، 2006: 56) حمید مصدق، شاعر معاصر ایران یکی از این شاعران است و یکی از مضامینی که در شعر او برجستگی دارد، مفهوم «عشق »است، واز این جهت می­توان او را در کنار شاعرانی چون مشیری و توللی قرار داد.

صنعتی می­گوید: «حمید دوست داشت که از این لحظات زندگی­اش لذت ببرد، و به جای اینکه برای مرگ خودش گریه کند … و چیزی که کمکش می­کرد این کار را بکند، عشق بود.»(ابومحبوب، 1380: 40).

نزار قبانی نیز همچون مصدق یکی از برجسته­ترین عرصه­ی عاشقانه­سرایی است.«در همه­ی سرزمین­های عرب­زبان هیچ شاعری مانند نزار قبانی از شهرت و محبوبیت در نزد مردم برخوردار نیست… او در دوره­ی خود نزدیکترین شاعر به توده­های مختلف مردم بود.»(حسنین، بی تا: 7). مهم­ترین مضمونی که در شعر او به چشم می­خورد، «عشق» است. نزار خود اعتراف می­کند: «من از خانواده­ای هستم که شغل آن­ها عاشقی است. عشق با کودکان این خانواده زاده می­شود … در خانواده ما هر طفلی در سن پانزده سالگی پیر است ودر کار عشق و عاشقی، صاحب طریقه­ای…»( شفیعی کدکنی،1380: 116).

نزار قبانی و حمید مصدق دارای ویژگی­ها و خصوصیات مشترکی هستند؛ از جمله 1- عشق به معشوق تقریباً مضمون اصلی شعر آن دو است 2- هر دو در رشته حقوق تحصیل کرده­اند 3- هر دو تا حدی به مردم و جامعه و مردم گرایش دارند و… اما با وجود این، تفاوت­هایی هم در نگرش آن دو به عشق دیده می­شود که قابل تأمل و بررسی است؛ از این جهت، ما عشق در شعر این دو شاعر را در حیطه­های عشق به معشوق (حقیقی، مجازی)، عشق به طبیعت، عشق به مردم، عشق به وطن، و زبان شعری آن دو بررسی خواهیم کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 138

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com