پايان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی:برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار در شهرستان شوش

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرايش گردشگری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

با عنوان:برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار  در شهرستان شوش

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

 

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم جغرافيايي وبرنامه ريزي

گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

 

 

 

پايان نامه­ي کارشناسي ارشد رشته­ي جغرافيا و برنامه­ريزي روستايي

برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار در شهرستان شوش

 

آبان ماه 1389

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده

صنعت گردشگري از دير باز مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز يکي از ارکان اصلي اقتصاد تجاري جهان است. اين صنعت از طريق ترکيب همزمان منابع داخلي و خارجي، منافع اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و فرهنگي زيادي را براي فضاهاي جغرافيايي به همراه دارد. امروزه نهادهاي متولي صنعت گردشگري در سراسر دنيا، به امور گردشگري در طبيعت ودر وراي آن به لزوم حفظ محيط زيست بيش از هر زمان ديگر اذعان دارند. شهرستان شوش با دارا بودن توان هاي توريستي مي تواندشرايط مناسب تري جذب گردشگران داخلي وخارجي داشته باشد. شناخت ومعرفي جاذبه هاي گردشگري شهرستان شوش وپي بردن به امکانات وتنگناها به منظورآينده نگري و برنامه ريزي مناسب از اهداف اين پژوهش مي باشد. روش تحقيق، تركيبي از روش­هاي اسنادي و كتابخانه‌اي ، توصيفي، تحليلي، علي و مطالعات ميداني است. جامعه آماري، مكان­هاي جاذب توريستي شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداري به شيوه تصادفي است كه براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه استفاده شده است همچنين در اين تحقيق با استفاده از تکنيک تحليل عاملي به تعيين عامل هاي مهم در توسعه گردشگري شهرستان شوش پرداخته ايم:.و در تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است.

يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش بيانگر آن است كه تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري و برنامه‌ريزي و جاذبه هاي شهرستان شوش نيازمند آگاهي، از قابليت‌هاي تاريخي، طبيعي و زيست محيطي اين شهر است. تا به اين وسيله زمينه‌هاي جذب بيشتر گردشگران داخلي و خارجي را فراهم نمود. اين شهر علي‌رغم برخورداري از ظرفيت‌هاي گردشگري، به علت کمبود امکانات و خدمات زير بنايي و رفاهي، ضعف تبليغات، با مشكل مواجه است با اين حال وجود زمينه‌هاي اشتغال زايي، درآمد ارزي و سرمايه‌گذاري زير بنايي مهم‌ترين فرصت‌ها و وجود آثار تاريخي، و برخورداري از جذابيت‌هاي طبيعي به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهاي مديريتي، تقويت تبليغات، تعامل و هم فکري بين مسئولين، سازمان‌هاي مرتبط با گردشگري و مردم و توسعه توريسم از مهم‌ترين رهيافت­ها به منظور توسعه گردشگري اين شهرستان تلقي مي‌گردند.

 

واژگان كليدي: توريسم، اکوتوريسم، جاذبه ها، شهرستان شوش

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول : كليات تحقيق

1-1- تبيين مسأله پژوهشي و اهميت آن…………….. 1

1-2- ضرورت و اهميت تحقيق……………………… 3

1-3- پيشينة تحقيق……………………………. 4

1-4- اهداف تحقيق…………………………….. 4

1-5- فرضيه‌ها وسوال…………………………… 5

1- 6- واژگان كليدي…………………………… 5

1-7- روش تحقيق و مراحل آن…………………….. 6

1- 7-1- روش گرد آوري اطلاعات…………………… 6

1- 7- 2- جامعه آماري…………………………. 6

1- 7-3- روش نمونه برداري …………………….. 6

1- 7-4- ابزار تجزيه وتحليل……………………. 6

1- 7-5- نمونه گيري…………………………… 6

1- 7-5-1- حجم نمونه………………………….. 6

1- 8- كاربرد نتايج تحقيق……………………… 7

1- 9- محدوديت‌هاي تحقيق……………………….. 7

 

فصل دوم : اصول و مباني گردشگري

2-1- واژه شناسي توريسم……………………….. 9

2-2- مفهوم توريسم……………………………. 10

2-3-تعريف جهانگردي ………………………….. 10

2-4- مهم­ترين ديدگاه‌هاي ارائه شده درزمينه گردشگري… 11

2-4-1- جهاني شدن…………………………….. 11

2-4-2- فرهنگ پذيري ………………………….. 12

2-4-3- نوسازي ………………………………. 12

عنوان صفحه

 

2-4-4- سلسله مراتب نيازها وتوريسم …………….. 12

2-4-5- انگيزش………………………………. 13

2-4-6- نظريه عطاياي الهي……………………… 13

2-4-7- نظريه هزينه نسبي………………………. 13

2-4-8- نظريه مزيت مطلق و دانش فني……………… 13

2-4-9- نظريه شرايط تقاضا …………………….. 13   2-5- اصطلاحات گردشگري در متون علمي‌و سازمان جهاني گردشگري…….. 17

2-6- انواع گردشگري………………………….. 18

2-6-1-توريسم معمولي………………………….. 18

2-6-2-توريسم بر مبناي طبيعت…………………… 19

2-6-3- توريسم ماجراجويانه ……………………. 19

2-6-4-توريسم محصور…………………………… 19

2- 6- 5- توريسم سلامتي………………………… 19

2- 6-6- توريسم مصرفي…………………………. 19

2- 6-7- اكوتوريسم …………………………… 20

2-6-8- جهانگردي بر مبناي هدف از مسافرت جهانگردان.. 20

2-6-9- جهانگردي برمبناي مبدأ جهانگردان………… 20

2-6-10- جهانگردي بر مبناي سطح درآمد جهانگردان….. 20

2-6-11- توريسم تفريحي ……………………….. 21

2-6-12-توريسم شهري ………………………….. 21

2-6-13- توريسم طبيعت گرا …………………….. 22

2-7- اهداف گردشگران…………………………. 23

2-8- شهر و توريسم …………………………… 23

2-9- ويژگي‌هاي بارز صنعت توريسم ………………. 24

2-10- برنامه ……………………………….. 24

2-10-1- پيشينه برنامه ريزي …………………… 24

عنوان صفحه

 

2- 10- 2- تعريف برنامه ريزي…………………… 25

2- 10-3- سطوح برنامه ريزي توريسم………………. 26

2-11- توريسم پايدار………………………….. 27

2- 11-1- پيشينه مفهوم توسعه پايدار…………….. 27

2- 11-2- تعاريف توسعه پايدار………………….. 28

2- 11-3- ابعاد توسعه پايدار…………………… 29

2- 11-4- ارتباط گردشگري پايدارو توسعه پايدار…… 31

2- 11-5- اصول توريسم پايدار…………………… 31

2-11-5 -1 -مشارکت ……………………………. 31

2-11- 5-2-حضور ذينفع‌ها……………………….. 32

2-11-5-3 – اشتغال براي افراد محلي…………….. 32

2-11-5-4- ارتباطات بازر گاني …………………. 32

2-11-5-5 – پايداري منابع……………………… 32

2-11-5-6 – هماهنگي در هدف‌ها…………………… 32

2-11-5-7 – همکاري …………………………… 33

2-11-5-8 – ظرفيت پذيرش ………………………. 33

2-11-5-9 – نظارت و ارزشيابي ………………….. 33

2-11-5-10 -پاسخگويي ………………………….. 34

2-11-5-11- آموزش ……………………………. 34

2-11-5-12- حفظ هويت …………………………. 34

2- 11- 6 – اصول اساسي توسعه پايدارگردشگري……… 34

2-12- نقش گردشگري در اقتصاد وايجاد اشتغال……… 36

2-13- پيامد‌هاي اجتماعي – فرهنگي توريسم………… 39

2-14- ملاحظات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي – فرهنگي     41

2-15- آينده صنعت توريسم     …………………. 45

2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگري در مناطق مختلف جهان   48

عنوان صفحه

 

فصل سوم : روش‌هاي برنامه ريزي گردشگري  

مقدمه………………………………………. 50

3- 1- ضرورت برنامه ريزي براي توسعه گردشگري…….. 51

3- 2- برنامه ريزي توريسم……………………… 52

3- 3- رويکردهاي برنامه ريزي توسعه گردشگري……… 55

3- 4- فرايند برنامه ريزي گردشگري………………. 57

3- 4-1- تعيين اهداف………………………….. 58

3- 4-2- تجزيه و تحليل………………………… 60

3- 4-3- تدوين سياست و برنامه …………………. 60

3- 4-4- تدوين رهنمود‌هاي سازماني……………….. 61

3- 4-5- اجرا و نظارت…………………………. 61

3- 4-6- تدوين سياست توسعه توريسم………………. 61

 

فصل چهارم : ويژگي‌هاي طبيعي و انساني شهرستان شوش

4-1- ويژگي‌هاي جغرافيايي شهرستان شوش……………. 64

4-1-1- موقعيت جغرافيايي شهرستان شوش……………. 64

4-1-2- ناهمواري……………………………… 65

4-1-3- آب وهوا………………………………. 67

4-1-4- بارندگي………………………………. 68

4-1-5- درجه حرارت……………………………. 68

4-1-6- روز‌هاي يخبندان………………………… 69

4-1-7- تبخير………………………………… 69

4-1-8- رطوبت نسبي……………………………. 70

4-1-9- زمين شناسي شهرستان شوش………………… 70

4-1-10- خاک………………………………… 70

4-1-11- پوشش گياهي شهرستان شوش………………… 71

عنوان صفحه

 

4-1-12- منابع آب…………………………….. 73

4-2- ويژگي‌هاي انساني شهرستان شوش………………. 73

4-2-1- خصوصيات جمعيتي شهرستان شوش……………… 73

4-2-2- ترکيب جنسي جمعيت ……………………… 77

4-2-3- ترکيب سني جمعيت……………………….. 78

4-2-4- وضع فعاليت……………………………. 78

4- 2-5- ا قتصاد شهرستان شوش …………………. 78

فصل پنجم: معرفي جاذبه‌هاي گردشگري شهرستان

مقدمه……………………………………… 80

5- 1- جاذبه‌هاي طبيعي شهرستان………………….. 80

5- 1-1- آب وهوا……………………………… 80

5- 1-2- رودخانه‌ها……………………………. 81

5- 1-2-1- رودخانه کرخه ………………………. 82

5- 1-2- 2- رودخانه دز ………………………. 82

5 – 1-2-3- رودخانه شاوور ……………………. 83

5- 1- 3 – مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌هاي‌هاي حيات وحش 83

5- 1- 4- تالاب بامدژ………………………….. 86

5- 2- جاذبه‌هاي تاريخي شهرستان ………………… 87

5- 2-1- پيشينه تاريخي شهر شوش…………………. 87

5- 2-2- قلعه شوش…………………………….. 88

5- 2-3- زيگورات چغازنبيل……………………… 88

5- 2-4- کاخ آپادانا………………………….. 90

5- 2-5- آکروپل………………………………. 90

5- 2-6- شهر صنعت گران (شهرپيشه وران )…………. 91

5- 2-7- شهرشاهي……………………………… 91

عنوان صفحه

 

5- 2-8- کاخ شائور( کاخ اردشير)………………… 92

5- 2-9- محوطه باستاني هفت تپه…………………. 92

5- 2-10- موزه‌ها……………………………… 93

5- 3 – جاذبه‌هاي مذهبي………………………… 94

5- 3-1- آرامگاه دانيال نبي (ع)………………… 94

5- 3-2- آيين تعزيه خواني……………………… 96

5- 3-3- بقعه عبدالله بن علي ( دعبل خزاعي)………… 96

5- 4- جاذبه‌هاي دفاع مقدس……………………… 97

5- 4-1- يادمان شهداي فتح المبين ……………… 97

5- 4-2-منطقه فکه…………………………….. 97

5- 5- گردشگري روستايي، کشاورزي………………… 97

5- 6- گردشگري عشايري…………………………. 97

5- 7- امکانات اقامتي…………………………. 100

 

فصل ششم :‌ بررسي و تحليل داده‌ها

مقدمه……………………………………….. 103

6-1- بررسي توصيفي متغيرهاي تحقيق………………. 104

6-1-1- جنس پاسخگويان…………………………. 104

6-1-2- سن پاسخ گويان…………………………. 105

6-1-3- ميزان تحصيلات پاسخگويان…………………. 106

6-1-4- سطح درآمد پاسخگويان……………………. 107

6-1-5- محل اقامت گردشگران…………………….. 108

6-1-6- مدت اقامت در منطقه…………………….. 109

6-1-7- هزينه سفر…………………………….. 110

6-1-8- هدف از بازديد منطقه……………………. 111

عنوان صفحه

 

6-1-9- مهم­ترين منابع اطلاع رساني از جاذبه‌ها ……. 112

6-1-10- مهم­ترين مانع توسعه گردشگري در منطقه……. 113

6-1-11- امکانات خدماتي ورفاهي ………………… 114

6-1- 12- امکانات بهداشتي وزيربنايي …………… 115

6-1- 13- نقش تبليغات درتوسعه گردشگري…………… 116

6-1- 14- نقش معرفي جاذبه ها درتوسعه گردشگري……. 117

6- 1-15- رضايت کلي گردشگران از سفر به شهرستان شوش. 118

6- 2- بررسي رابطه توسعه گردشگري دربهبود وتوسعه شرايط اقتصادي و اجتماعي شهرستان شوش………………………….. 119

6- 3-بررسي رابطه برنامه ريزي مناسب درزمينه گردشگري دربهبود شرايط اقتصادي واجتماعي …………………………… 120

6- 4- روش تجزيه وتحليل SWOT………………… 121

6- 4-1-بررسي اثرات بهسازي و نوسازي با استفاده از ماتريس SWOT     122

6- 4-2- عوامل داخلي موثر برگردشگري در شهرستان شوش. 123

6-4-3 -عوامل خارجي موثر بر گردشگري درشهرستان شوش.. 123

6-4-4-تحليل نقاط قوت ،ضعف، فرصت وتهديد ها……… 126

فصل هفتم : نتيجه‌گيري، بررسي فرضيه‌ها و پيشنهادات

7-1- نتيجه‌گيري ……………………………… 132

7-2- بررسي فرضيه­هاي تحقيق…………………….. 133

7-2-1- فرضيه اول…………………………….. 134

7-2-2- فرضيه دوم…………………………….. 134

7-3- ارائه پيشنهادات…………………………. 135

پيوست……………………………………….. 137

منابع ومأخذ………………………………….. 141

 

 

 

فهرست شكل ‌ها

عنوان صفحه

 

شکل2 -1 تعداد گردشگران ورودي به بازارهاي گردشگري در سال 2009    49

شكل 4-1 موقعيت شهرستان شوش در استان و كشور…….. 65

شكل 4-2 نقشه ناهمواري هاي شهرستان شوش…………. 66

شكل 4-3 نقشه آب و هواي شهرستان شوش……………. 67

شكل 4-4 نقشه وضعيت بارندگي شهرستان شوش………… 68

شكل 4-5 نقشه وضعيت دما شهرستان شوش…………….. 69

شكل 6-1 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان براساس جنس. 104

شکل 6-2: توزيع فراواني و درصد پاسخگويان براساس سن. 105

شکل 6-3: توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات     106

شکل 6-4: توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس ميزان درآمد 107

شکل 6-5: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت   108

شکل 6-6: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت    109

شکل 6-7: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس هزينه سفر    110

شکل 6-8: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس هدف بازدي   111

شکل 6-9:توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترين منابع اطلاع رساني از جاذبه‌ها…………………………….. 112

شکل 6-10: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترين مانع توسعه گردشگري در منطقه…………………………….. 113

شکل 6-11: وضعيت امکانات و خدمات رفاهي از نظر گردشگران   114

شکل 6-12: وضعيت امکانات بهداشتي و زير بنايي از نظر گردشگران 115

شکل 6-13: نقش تبليغات در جذب گردشگر……………. 116

شکل 6-14: نقش معرفي جاذبه‌ها در توسعه گردشگري…… 117

شکل 6-15: رضايت کلي گردشگران از مکان‌هاي گردشگري شهرستان شوش 118

شکل شماره 6-16:امتياز بندي فرصت‌ها،قوت‌ها،ضعف‌ها،تهديدها 131

فهرست جدول ‌ها

عنوان صفحه

جدول 2-1 اصطلاحات گردشگري در متون علمي‌و سازمان جهاني گردشگري 18

جدول 2-2 ضريب فزاينده اشتغال(به مقدار تقريبي ميليون نفر)   39

جدول 2-3 پيش بيني ودرصد نرخ گردشگري بين سال‌هاي 1995 – 2020 به ميليون نفر را نشان مي‌دهد……………………………. 46

جدول 2-4 ده کشوري که بيشترين تعداد گردشگر را جذب نموده اند(تعداد گردشگربين المللي وارده برحسب ميليون نفر)………. 47

جدول 2-5 درآمد حاصل از صنعت گردشگري در مناطق مختلف جهان (برحسب ميليارد دلار آمريکا)………………………………. 49

جدول 3 -1   سيستم گردشگري…………………….. 54

جدول 4-1 جمعيت شهري شهرستان شوش 1385………… 74

جدول 4-2 جمعيت روستايي شهرستان شوش 1385………. 75

جدول 4-3 جمعيت شهرشوش را بر حسب جنس در طي سال‌هاي 1355 تا 1385 را نشان مي‌دهد…………………………………… 76

جدول 4-4 جمعيت و خانوار شهرستان شوش بر حسب تقسيمات کشوري 1375  77

جدول 4-5 جمعيت فعال و غيرفعال در سال 1385…….. 78

جدول 5-1 آمار بازديد کنندگان از برخي محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌هاي شهرستان شوش………………………………….. 94

جدول 5-2 آمار بازديد کنندگان خارجي از آستان دانيال نبي(ع) رادرفروردين 88 نشان مي‌دهد…………………….. 95

جدول 5-3 درصد وچگونگي استفاده ازقابليت‌هاي گردشگري استان توسط گروه‌هاي مختلف گردشگري

را نشان مي‌دهد……………………………….. 100

جدول 5-4 شاخص‌هاي جمعيت مقيم ورودي جهانگردان به هتل 101

جدول 5-5   مشخصات رستوران‌هاي شهرستان شوش………. 102

جدول 6-1 توزيع فراواني ودرصد پاسخگويان براساس جنس. 104

جدول 6-2 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس سن 105

جدول 6-3 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات     106

جدول شماره 6-4 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان بر اساس ميزان درآمد 107

جدول شماره 6-5 توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت    108

عنوان صفحه

 

جدول شماره 6-6 توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت    109

جدول شماره 6-7: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس هزينه سفر 110

جدول شماره 6-8: توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس هدف بازديد  111

جدول شماره 6-9 توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترين منابع اطلاع رساني از جاذبه‌ها………………………… 112

جدول شماره 6-10توزيع فراواني و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترين مانع توسعه گردشگري در ……………………………. 113

جدول شماره6-11: وضعيت امکانات و خدمات رفاهي از نظر گردشگران 114

جدولشماره 6-12: وضعيت امکانات بهداشتي و زير بنايي از نظر گردشگران……………………………………………. 115

جدول شماره 6-13: نقش تبليغات در جذب جذب گردشگر…. 116

جدول شماره6-14: نقش معرفي جاذبه‌ها در توسعه گردشگري 117

جدول شماره6-15 : رضايت کلي گردشگران از مکان‌هاي گردشگري شهرستان شوش……………………………………………. 118

جدول شماره 6-16: فراواني و درصد پاسخگويان …….. 119

جدول شماره 6- 17 آزمون کاي اسکوئر ……………. 120

جدول شماره 6-18-ضريب همبستگي و ضريب تعيين رگرسيون 121

جدول6-19-تحليل واريانس رگرسيون(ANOVA)…………. 121

جدول(6-20):نظام تجزيه و تحليل SWOT…………… 124

جدول( 6-21):نظام تجزيه و تحليل SWOT…………… 125

جدول شماره(6-22)ماتريسSWOT ( عوامل اصلي تأثير گذار بر گردشگري شوش)بر اساس نظر کارشناسان…………………………… 126

جدول شماره (6-23) رتبه بندي عوامل تأثير گذار از نظر کارشناسان    128

جدول شماره (6-24) ماتريس SWOT امتيازبندي عوامل اصلي تأثيرگذار بر گردشگري شوش بر اساس

نظر کارشناسان……………………………….. 130

 

ي

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

 

 

 

1-1- تبيين مسأله پژوهشي و اهميت آن

اصولاً گردشگري درتاريخ زندگي انسان ريشه داردومسافرت از نقطه اي به نقطه ديگراز گذشته‌هاي دور وجودداشته است هرچنددردوره‌هاي گذشته افرادکمتري ازاوقات فراغت خوداستفاده مي‌کردنندامابه هرحال گردش وسفرانجام مي‌گرديد.

انسانهادردوران‌هاي مختلف زندگي خودبراي ديدن جذابيت‌هاي طبيعي،کشف فرصت‌هاي اقتصادي، بهره مندي ازامکانات زيستي مناسب تر،آگاهي از تنوع قومي‌و فرهنگي بار سفر بسته اندو مشکلات را نيز تحمل کرده ا ند بنا براين توريسم قدمتي به بلنداي تاريخ دارد.(زاهدي،3:1385)

به عبارتي سفردرسرشت انسان است آدمي‌چنان آفريده شده وچنان هستي گرفته است که بايدبه سفربرود.سفريک نيازحياتي است.آدمي‌درآغازبرحسب سرشت خودپابه سفرنهادوازپيامدهاي احتمالي آن هيچ آگاهي نداشت ولي درضمن سفردستاوردهايي براي اوفراهم آمدکه سفررافضايي تازه بخشيد (ديبايي،3:1371)

اماباوجوداينکه سفروگردشگري پديده اي کهن است اماانقلاب صنعتي واکتشافات جديدوافزايش رفاه عمومي‌واوقات فراغت انسان‌هاباعث تغييرات اساسي درنقش،ابعادواهميت آن شده است.(سينايي،15:1382)

امروزه صنعت گردشگري يکي ازمنابع مهم درآمدوهمچنين ازعوامل موثردر ارتباطات فرهنگي بين کشورها مي‌باشدوبه عنوان وسيع ترين صنعت خدماتي جهان اهميت زيادي داردبه همين دليل کشورها

درتلاشند تا با سرمايه گذاري مناسب سهم بيشتري از منافع اين صنعت داشته باشند.

گردشگري مي‌توانددر صورت هدايت مناسب وبرنامه ريزي درست درآمدزاترين وارزآورترين صنعت باشدوسهم بسزايي درايجاد فرصت‌هاي شغلي،توزيع ثروت در سطح جهان،کاهش فقروبهبودسطح زندگي مردم وتعاملات مثبت فرهنگي داشته باشد.

امروزه گردشگري با توجه به دامنه تقاضا و نيازهاي فضايي روبه رشد از اهميت وجاذبه خاصي برخوردار مي‌باشد.( Flescher.2000)

شرط اساسي در گردشگري برنامه ريزي مناسب ومشارکت بخش‌هاي مختلف جامعه است هماهنگي اين بخش‌ها دراجراي برنامه‌ها نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است.

تجربه بسياري از نواحي توريستي در جهان اين امر را به اثبات رسانده است که در بلند مدت روش برنامه ريزي شده براي توسعه توريسم مي‌تواند بدون ايجاد مشکلات عمده منافعي را در بر داشته باشدوبه حفظ رضايت بازار منجر شود‌.(رنجبريان،زاهدي،1379: 13)

همچنين بايد درنظر داشت که برنامه ريزي گردشگري مانند ساير برنامه‌هاي توسعه بايد به گونه اي باشد که تحقق تو سعه پايدار را ميسر سازدتوسعه پايدار بر اين امر دلالت داردکه ضمن تحقق منافع براي جامعه امروز،منابع مختلف گردشگري را براي استفاده آيندگان حفظ نمايد.

شهرستان شوش با بر خورداري از جاذبه‌هاي فرهنگي،تاريخي،طبيعي وديگر جاذبه‌هاي گردشگري مي‌تواند نقش موثرتري در سطح استان و کشور در اين زمينه ايفا نماييد وجود آثار تاريخي متعدد از جمله مجموعه تپه‌هاي باستاني شوش،آکروپل،شهر شاهي،کاخ آپادانا،ومعبد يا زيگورات چغا زنبيل،بقعه دانيال نبي‌(ع) آرامگاه دعبل خزاعي،يادمان‌هاي دفاع مقدس وموزه‌هاي شوش وهفت تپه که آثار تاريخي متعدد را در خودجاي داده اند مي‌توانند در جذب گردشگران داخلي و خارجي متوانند نقش مهمي‌داشته باشند بنا براين با توجه به توان بالاي شهرستان شوش در زمينه گردشگري ضرورت تدوين و طراحي يک برنامه ريزي مناسب احساس مي‌شود‌.اين تحقيق تلاش دارد ضمن معرفي جاذبه‌هاي گردشگري اين شهرستان موانع توسعه گردشگري در اين شهرستان را برسي نمايد ودر پايان راهکارهاي مناسب براي توسعه گردشگري با تاکيد بر توسعه پايدار ارائه دهد.

1-2- ضرورت و اهميت تحقيق

امروزه گردشگري بزرگترين ومتنوع ترين صنعت دنيا به حساب مي‌آيدوبا 200 ميليون نفرشاغل گردش مالي سالانه آن حدود4/5 تريليون دلار مي‌رسد.به بيان ديگر،اين فعاليت 8 درصدکل اشتغال جهاني را به خود اختصاص مي‌دهد دربيش از 150 کشور، گردشگري يکي از پنج منبع مهم کسب ارز خارجي است و در 60 کشور،رتبه اول را به خود اختصاص مي‌دهد.تعدادکل گردشگران ورودي جهان از 25 ميليون نفردر سال 1950، به 760 ميليون نفر درسال 2004 افزايش يافته است‌.

پيش بيني مي‌شودکه اين تعداد درسال 2020 به 56/1ميليارد نفربرسد. نرخ رشدساليانه گردشگري دردهه 1990 ساليانه 7 درصد ودرسال 2004 بيش از 10 درصد بوده است. در83 درصد کشورهاي درحال توسعه يکي از منابع اصلي درآمد ودريک سوم کشورهاي فقير،عمده ترين منبع درآمد بوده است.(رضواني:1387)

بسياري از نويسندگان،گردشگري را يك فرصت منحصر به فرد افتصادي مي‌دانند. در سالهاي‌ اخير، گردشگري منبع درآمد سرشار در تجارب جهاني و عنصر مهمي‌در بهبود و تنظيم موازنة بازرگاني و تراز پرداخت‌‌هاي بسياري از كشورها شده است (كاظمي، 1386: 4).

توسعة گردشگري، به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، عامل مؤثري در مقابله با فقر است و موجب افزايش درآمد قشرهاي مختلف، كاهش بيكاري و رونق اقتصادي و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ارزهاي به دست آمده از فعاليت‌هاي گردشگري، در تنظيم تراز پرداخت‌هاي بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته كه معمولاً وابسته به يك محصول اند، مؤثر واقع شده است (همان: 6-7).

اهميت وعظمت گردشگري به ايجاد فرصت‌هاي شغلي و درآمد محدود نمي‌گردد.درصورت برنامه ريزي وتوسعه برنامه ريزي شده قادراست منافع مستقيم وغيرمستقيم اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،محيطي وسياسي راايجاد وسهم قابل توجهي ازتوسعه ملي ومنطقه اي رابه خوداختصاص بدهد،به عبارتي به بهبود شاخص‌هاي عدالت عدالت اجتماعي،ارتقاء سطح زندگي،رفاه عمومي،تعادل وتوازن منطقه اي منجرگردد.(معصومي: 1388، 14)

شهرستان شوش داراي جاذبه‌هاي فراوان توريستي از جمله جاذبه‌هاي تاريخي و فرهنگي و جاذبه‌هاي   طبيعي است. اما به دليل عدم سرمايه گذاري‌هاي کافي و نبود امکانات و خدمات و زيرساخت‌هاي گردشگري، نتوانسته اند چندان موثر واقع شوند.

 

1-3- پيشينة تحقيق

در هر تحقيق علمي، مطالعه و بررسي تحقيقات‌ و پژوهشهايي‌كه در ابتدا با موضوع انجام شده، لازم و ضروري است، چرا كه تحليل بدون دستيابي به نتايج پژوهشي ديگران و توسعه كامل آنها، امكان رسيدن به پاسخ مناسب و تجزيه و تحليل بهتر ميسر نيست.

پيرامون توريسم و اكوتوريسم در منطقه مورد پژو هش با توجه به وجود جاذبه‌هاي گردشگري ، تاريخي،‌ فرهنگي و مذهبي و طبيعي تحقيق چنداني انجام نشده است.

– حبيب الله جعفري پناه (1380) در پايان نامه خود تحت عنوان مطالعه و برنامه ريزي جاذبه‌هاي توريستي شهر ابركوه به شناسايي جاذبه‌هاي گردشگري به منظور فعال نمودن آنها در راستاي جذب توريست پرداخته است. وي در اين بررسي توان اقامتي شهر را براي گردشگران به مدت 24 ساعت پيش بيني نموده است.

– رضا مختاري(1382) در پايان نامه خود تحت عنوان تحليل پتانسيلهاي گردشگري بخش باغبهادران و برنامه ريزي توسعه آن پس از معرفي جاذبه‌ها و پتانسيلهاي گردشگري بخش، راهكارهاي توسعه اين صنعت را به منظور جذب توريست بيشتر و ارتقاءكمي‌وكيفي بخش ارائه داده است.

عبدالکريم عزيزي ( 1378 ) در پايان نامه خود تحت عنوان بررسي قابليت سنجي منطقه اي توريسم به منظور برنامه ريزي گردشگري به معرفي جاذبه‌هاي گردشگري شهر ياسوج پرداخته وامکانات و تنگنا‌هاي اين شهر را در اين زمينه مورد بررسي قرار داده ودر پايان پيشنهاداتي در زمينه گسترش گردشگري در اين شهر ارائه نموده است‌.

غلام حسين احساني( 1385 ) در پايان نامه خود بررسي جاذبه‌ها توريستي و اکو توريستي منطقه خروطبس پرداخته است و پيشنهاداتي در زمينه توسعه و برنامه ريزي توريسم ارائه نموده است و به اين نتييجه رسيده است که جهت توسعه و ساماندهي گردشگري تنها برنامه ريزي تک بعدي اقتصادي نمي‌تواند موفق شود و بايد به جنبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيز توجه شود‌.

1-4- اهداف تحقيق

شناسايي ومعرفي توان‌هاي گردشگري شهرستان شوش

بررسي موانع توسعه گردشگري درسطح شهرستان.

ارائه راهکار‌هاي منا سب براي توسعه گردشگري درشهرستان شوش

1-5- فرضيه‌ها وسوال

سوال:

– عمده ترين موانع توسعه گردشگري درشهرستان شوش کدامند؟

فرضيه‌ها:

– به نظر مي‌رسد توسعه گردشگري نقش بسزايي در بهبود و توسعه شرايط اقتصادي واجتماعي درسطح شهرستان شوش داشته باشد‌.

– به نظر مي‌رسد برنامه ريزي مناسب در زمينه گردشگري مي‌تواند در توسعه و رشد گردشگري در سطح شهرستان شوش نقش مهمي‌داشته باشد

1- 6- واژگان كليدي

-جاذبه‌ها[1]:يك منبع دائمي‌ومهم طراحي شده است كه به منظور تفريح، سرگرمي، لذت بردن وآموزش بازديد كنندگان كنترل و اداره مي‌شود (رنجبر يان، زاهدي، 1384 : 155 )‌.

-گردشگري[2]:گردشگري فعاليتي است که فرد در مسافرت ودرمکاني خارج از محبط عادي خود انجام مي دهد اين مسافرت بيش لز يک سال طول نمي کشد وهدف تجارت يا فعاليت هاي ديگراست (موحد، 1386 : 14(

-گردشگري پايدار[3]: عبارت است از گسترش اين صنعت و جذب گردشگران به كشور با استفاده از منابع موجود به گونه اي كه ضمن پاسخ دادن به نيازهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ضوابط قانوني جامعه و همچنين انتظارات گردشگران، بتواند وحدت و يكپارچگي، هويت فرهنگي و سلامت محيط زيست، رشد اقتصادي و رفاه مردم و مهمانان آنها را به گونه اي متوازن و پيوسته تأمين نمايد(منصوري، 1381 : 37 ).

-شوش: شهرستان شوش يکي از شهرستان‌هاي استان خوزستان است که از شمال به شهرستان انديمشک، از شمال شرقي به شهرستان دزفول، از شرق به شهرستان شوشتر واز جنوب و جنوب شرقي به شهرستان اهواز،از جنوب و جنوب غربي به شهرستان دشت آزادگان،از غرب و شمال غربي به استان ايلام محدود است (سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان،1375: 1)


[1] Attractions

[2] Turism

[3] Sustainable Tourism

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :181

 

 

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com