پايان نامه جغرافيا- گرايش گردشگری:مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشی

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرايش گردشگری

با عنوان:مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشی پردیس‌ها‌ی بین-المللی و جذب دانشجویان خارجی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشی پردیس‌ها‌ی بین­المللی و جذب دانشجویان خارجی

 

شهریور 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده:. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه :. 4

1-2 بیان مسئله:.. 5

1-3 اهداف تحقیق:. 5

1-4 سؤالات تحقیق :. 5

1-5 روش تحقیق. 6

1-5-1 فرضیات تحقیق 6

فصل دوم:ادبیات و تاریخچه گردشگری

2-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮي. 8

2-2 تاریخچة گردشگری. 10

2-2-1 عهد باستان.. 12

2-2-2  قرون وسطی.. 12

2-2-3  رنسانس.. 14

2-2-4 انقلاب صنعتی. 15

2-2-5 پیشینه تاریخی گردشگری در ایران. 16

2-3 طبقه‌بندی اﻧﻮاع ﺗﻮرﻳﺴﻢ. 20

2-4 ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮي. 24

2-5 ﻫﺪف از ﺳﻔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی. 26

2-6 ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. 27

2-7 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي. 29

2-8 ﻋﻠﻞ ﺿﻌﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﻳﺮان. 31

فصل سوم:توریسم آموزشی

3-1 ادبیات و نظریه‌ها‌ی توریسم آموزشی:. 34

3-1-1 ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار. 34

3-1-2 عامل تغییر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. 34

3-1-3 تحرک وجابجایی دانشجویان. 36

3-1-4 آموزش چندفرهنگی. 37

3-1-5 پدیدة سر ریز آموزش:. 37

3-2 الگو‌ها‌ی جذب دانشجویان خارجی. 38

3-3 بررسی توریسم آموزشی در جهان:. 40

3-4 بررسی وضعیت توریسم آموزشی در جهان:. 43

فصل چهارم:تهران و دانشگاه‌ها‌ی تهران

4-1 آشنایی با استان تهران:. 47

4-1-1 موقعيت جغرافيايي. 47

4-1-2 پیشینه تاریخی. 48

4-1-3 اقوام وزبان. 50

4-1-4 موقعيت اجتماعي و اقتصادي. 50

4-1-5 سوغات. 51

4-1-6 جاذبه‌ها‌ی طبیعی – گردشگری. 51

4-2 جغرافیای شهر تهران:. 55

4-2-1 تاریخ شهر تهران:. 55

4-2-2 طول و عرض جغرافیایی…………………………… 60

4-2-3 ارتفاع از سطح دریا……………………………. 60

4-2-4 شیب زمین ………………………………….. 60

4-2-5 جمعیت ……………………………………. 61

4-2-6 نژاد ……………………………………… 61

4-2-7 زبان …………………………………….. 61

4-2-8 مذهب …………………………………….. 62

4-2-9 آداب و رسوم مردم تهران ……………………… 62

4-2-10 امنیت در تهران …………………………….. 64

4-2-11 آژانسهای گردشگری و نیروهای متخصص در تهران……… 65

4-2-12 هتل­ها و مراکز اقامتی تهران……………………. 72

4-2-13 صرافی‌ها‌ی تهران ………………………….. 73

4-2-14 فرودگاه‌‌ها‌ 73

4-2-15 پایانه‌‌ها‌ی مسافربری. 73

4-2-16 شبکه را‌ه آهن. 74

4-2-17 بزرگراه‌‌ها‌ 75

4-2-18 متروی تهران. 76

4-3 دانشگاه‌ها‌ی شاخص تهران:. 76

4-3-1 دانشگاه تهران. 76

4-3- 2 دانشگاه صنعتی شریف. 79

4-3-3 دانشگاه علم و صنعت. 82

4-3-4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران). 84

4-3-5 دانشگاه تربیت مدرس. 88

4-3-6 دانشگاه شهید بهشتی. 90

4-3-7 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی. 94

4-3-8 دانشگاه صنعتی مالک اشتر. 95

4-3-9 دانشگاه علامه طباطبایی. 95

4-3-10 دانشگاه شاهد. 96

4-3-11 دانشگاه سوره. 96

4-3-12 دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات ……………. 97

فصل پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی

5-1 اثبات فرضیه­ها:.. 102

5-2 جمع بندی:. 103

5-3 نتیجه گیری:. 104

5-4 پیشنهادات:. 104

منابع فارسی:. 105

منابع انگلیسی:. 108

چکیده انگلیسی:. 110

 

فهرست جدول­ها

2-1 اشکال، دوره بندی و تاریخ گردشگری از نظر مورفی………. 19

3-1 درآمد کشورها از جذب دانشجویان خارجی سال تحصیلی 2008-2007 41

3-2 سیر تحول تعداد دانشجویان خارجی جهان ……………… 41

3-3 تعداد دانشجویان خارجی برخی کشورهای آسیایی رقیب ایران… 41

3-4 تعداد دانشجویان خارجی ایران در سال تحصیلی…………. 42

3-5 توریسم آموزشی در کشور­های جهان …………………… 43

فهرست اشکال

4-1 نقشه استان تهران در کشور و نقشه استانی……………. 47

4-2 رشته کوههای البرز در شمال تهران:…………………. 47

4-3 ری- چشمه علی………………………………….. 51

4-4 تنگه واشی…………………………………….. 52

4-5 باغ ظهیرالدوله………………………………… 53

4-6 برج نقاره خانه………………………………… 53

4-7 آسیاب و یخبندان قدیمی…………………………… 54

4-8 تخت رستم……………………………………… 54

4-9 قلعه دختر…………………………………….. 55

4-10 قلعه ایرج……………………………………. 55

4-11 شبکه حمل و نقل راه­آهن ایران…………………….. 74

4-12 نقشه بزرگراههای تهران………………………….. 75

4-13 نقشه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات……………. 98

 

 

 

چکیده:

اگر چه نظام­‌ها‌ي آموزش عالی از اوان شکل­گیري جنبه­‌ها‌یی از جهانی شدن را با خود داشته‌اند اما این مفهوم در عصر حاضر ابعاد گسترده­تري پیدا کرده به گونه‌ای که بسیاري از صاحب نظران بازنمود پدیده جهانی شدن در آموزش عالی را بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها‌ توصیف کرده‌اند (جاودانی،1388) برخی جهانی شدن و بین‌المللی شدن را مفاهیمی یکسان دانسته‌اند در حالی که نایت (1997) اعتقاد دارد جهانی شدن مفهومی ایدوئولوژیک است و به تاثیر تکنولوژي‌ها‌ي ارتباطی جدید بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست اشاره دارد درحالی که بین­المللی شدن یک راهبرد انتخابی است که دولت­‌ها‌ براي مواجهه و بهره­برداري مناسب از فرایند‌ها‌ي جهانی شدن بکار می­گیرند.

یکی از روش‌ها‌یی که کشور‌ها‌ي در حال توسعه می‌توانند براي بهبود کیفیت دانشگاه‌ها‌ به کار ببرند، برقراري ارتباطات بین‌المللی است (آراسته،1385 ) و از مهمترین راه‌ها‌ي برقراري ارتباطات بین‌المللی تقویت سیاست پذیرش دانشجویان خارجی است. طی قرون متمادي، دانشجویان و حتی اساتید جهت توسعه یادگیري و افق‌ها‌ي فرهنگی خود به سایر کشور‌ها‌ سفر کرده‌اند، به همین دلیل برنامه‌ها‌ي تبادل دانشجو و اساتید از محور‌ها‌ و مصادیق عمده بین‌المللی شدن آموزش عالی محسوب می‌گردد (عارفی،) 1384 نیکلسکو و همکاران (2009) برجسته‌ترین شاخص بین‌المللی شدن آموزش عالی را جابجایی دانشجویان بیان کرده‌اند.

در بیانات رهبران انقلاب اسلامی و در سند چشم انداز به صورت مستقیم به الگو بودن در جهان اسلام تاکید شده و از عناصر تعیین کننده موفقیت در این زمینه، بهره ­مندي از آموزش عالی قدرتمند است و براي این منظور باید به سمت تربیت دانشجویان خارجی مخصوصاً از کشور‌ها‌ی منطقه حرکت کرد.

مسئولان سیاسی و دیپلماتیک کشور باید تلاش نمایند تا مردمان سایر کشور‌ها‌ را براي تحصیل در دانشگاه‌ها‌ي کشور ترغیب نمایند به عنوان مثال کشور‌ها‌ي همجوار مانند افغانستان، تاجیکستان و عراق وجهه اشتراك فرهنگی و عقیدتی زیادي با کشور ما دارند و همچنین در بحث آموزش عالی داراي بنیه قوي نمی‌باشند که ما می­توانیم از این فرصت استفاده کرده و دانشجویان مستعد آن‌ها‌ را براي تحصیل به کشور خود ترغیب کنیم همچنین مسئولان فرهنگی کشور باید توجه داشته باشند که زبان انگلیسی به عنوان اصلی­ترین زبان علمی دنیا مطرح است و تسلط بر این زبان، یکی از عوامل موفقیت در زمینه‌ها‌ي علمی است اما استفاده از زبان انگلیسی به معناي کنار گذاشتن زبان ملی نمی­باشد بلکه ما باید ضمن توجه به زبان ملی، زبان انگلیسی را هم در دانشگاه‌ها‌ گسترش داده تا بتوانیم تولیدات علمی خود را به تمام دنیا صادر کنیم.

کلمات کلیدی : مدیریت و برنامه­ ریزی، توسعه گردشگری، توریسم آموزشی، پردیس­های بین­المللی

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق
1-1 مقدمه

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي دو ﻣﻮﺿﻮع در اﺳﻼم ﺷﺎﻳﺎن اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. اوﻻً ﺳﻴﺮو ﺳﻴﺎﺣﺖ در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﻴﺘﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺛﺎر ﺻﻨﻊ و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺟﻠﺐ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺎ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻴﻞ و ﺗﻤﺪن دﻳﺮﭘﺎي اﺳﻼﻣﻲ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺣﺪﻳﺜﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم (ص) ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ (ع) ﭼﻨﻴﻦ می‌فرماید: ﻳﺎ ﻋﻠﻲ، اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺴﺎﻓﺮت می‌کند:

ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺪﮔﻲ

ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ زاد و ﺗﻮﺷﻪ اﺧﺮوي

ﺑﺮاي آﺳﺎﻳﺶ و راﺣﺘﻲ

ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻣﺮوزه در ردﻳﻒ صنعت‌های ﭘﺮدرآﻣﺪ، ﭘﺎك و ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻧﻴﺎ ﻗﺮار دارد و از ﻫﺮ 15 ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ درﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي دﻧﻴﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮرﻳﺴﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ، ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ، ورزﺷﻲ، روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺮان ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي داراي رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و رﺗﺒﻪ دﻫﻢ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش، ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻜﺎري، ﻟﺰوم اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ارزي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي می‌تواند زﻣﻴﻨﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ، اﻓﺰاﻳﺶدرآﻣﺪ ارزي، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ، درﻫﻢ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ و اﻗﻠﻴﺘﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن بین‌المللی ﮔﺮدﺷﮕﺮي (WTO) ﺣﺪود 13% ﻣﺸﺎﻏﻞ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ رﻗﻢ، ﺟﺎﻳﮕﺎه اوﻟﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻧﻈﺮي ﺑﻪ آﻣﺎر WTO، در ﻣﻴﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ورود ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ بین‌المللی ﺷﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﻳﺠﺎد می‌کند. ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎور ﻧﻜﺮدﻧﻲ و دور از ذﻫﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وزﻳﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﺰي، ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن، در ﻣﺎﻟﺰي ﻫﺰﻳﻨﻪ      می‌کند اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ذﻛﺮ ﺷﺪه، دﻳﮕﺮ دور از ذﻫﻦ و ﺑﺎور ﻧﻜﺮدﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي روز ﺑﻪ روز ﮔﺴﺘﺮده­ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن از روﻧﻖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺑﻲ ﺷﻤﺎر اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺧﺎور دور و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻗﻔﻘﺎز، آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﺗﺮﻛﻴﻪ و…. ﻫﻤﮕﻲ از ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت و ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد.

1-2 بیان مسئله

در شرایط جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ و فنآوری، جذب دانشجویان خارجی موجب مشارکت فعال در روند جهانی تولید علم و تسهیل انتقال فن­آوری و غنی شدن فرآیند آموزش می­شود. امروزه عواملی چون ظهور آموزش عالی به مثابه یک کسب و کار و نقش کلیدی دانش آموختگان خارجی در توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور‌ها‌ی مبداء و تاثیر تحرک و جابجایی دانشجویان در ارتقاء سرمایه انسانی باعث توجه به مزیت­‌ها‌ی پنهان جذب دانشجویان خارجی شده است. همچنین نقش آموزش چند فرهنگی در غنا بخشیدن به آموزش­‌ها‌ و ارتقای برابری، احترام، پذیرش و فهم متقابل فرهنگ­‌ها‌ اهمیت بین­المللی­سازی آموزش عالی را مضاعف کرده است.

علیرغم اینکه در دو دهه اخیر تعداد دانشجویان خارجی بیش از 3.2 برابر شده و کشور‌ها‌ی منطقه نیز در یک رقابت جدی برنامه­‌ها‌ی بلند پروازانه‌ای برای جذب دانشجویان خارجی تدارک دیده‌اند، در کشور ما نوعی بی­تصمیمی و خلاء راهبرد کلان ملی در این زمینه مشهود است.

1-3 اهداف تحقیق

از نظر علمی می­خواهیم یک روشی را ایجاد نماییم که با این راهبرد چگونه تهران با قابلیت‌ها‌یی که دارد به یک شهر دانشگاهی تبدیل شود و دانشجویان را از کل جهان جذب نماید.

با توجه به تحقیقاتی که می­خواهیم انجام دهیم می­خواهیم ببینیم که روش‌ها‌ی اجرایی شدن توریسم آموزشی در تهران چیست و چگونه و با چه مدل و با چه فرآیندی تهران می­تواند به قطب آموزشی تبدیل شود و با چه راهکاری گردشگری آموزشی را در تهران فعال نماییم که از تمام ظرفیت‌ها‌ی تهران استفاده نماییم.

ضرورت تحقیق به خاطر این است که ما باید منابع درآمد را در تهران افزایش دهیم و هر چه درآمد‌ها‌ی یک شهر افزایش پیدا کند توسعه شهری و خدمات شهری بهتر می‌گردد و وجود گردشگران می­تواند اقتصاد شهر را پویا نماید.

1-4 سؤالات تحقیق

این مطالعه درجستجوی پاسخ به پرسش‌ها‌ی زیر است:

آیا دانشگاه‌ها‌ و مراکز آموزشی در تهران می‌توانند بستر را برای توسعه گردشگری در تهران فراهم نمایند؟ (طراحی سایت‌ها‌ی دانشگاهی در دانشگاه‌ها‌ی مادر)

آیا زیر ساخت‌ها‌ی لازم برای توسعه گردشگری آموزشی در تهران وجود دارد؟

1-5 روش تحقیق

تحقیق حاضرمتکی به مطالعه اسنادی وآماری است.

1-5-1 فرضیات تحقیق

به نظر می­رسد که تهران با توجه به قابلیت­‌ها‌ و توانمندی­‌ها‌ در خصوص جغرافیای انسانی و طبیعی می­تواند با ایجاد شهر‌ها‌ی دانشگاهی زمینه را برای جذب گردشگران آموزشی از کشور‌ها‌ی همجوار و در مرحله بعد کشور‌ها‌ی جها‌ن فراهم نماید.

برای ایجاد شهر‌ها‌ی دانشگاهی مانند مالزی و دوبی ما نیازمند زیرساخت­‌ها‌ی اساسی برای توسعه گردشگری هستیم که در حال حاضر در شرایط فعلی وجود ندارد که باید طی یک برنامه بلند مدت فراهم گردد.

با توجه به تحقیقات اولیه و مطالعات انجام شده در خصوص گردشگری آموزشی در جهان، به دو عامل بستگی دارد قابلیت­‌ها‌ و زیر ساخت­‌ها‌یی که همه کشور‌ها‌ی صاحب نام در این خصوص تدارک دیده‌اند. به عنوان مثال مالزی طی 35 سال برنامه­ ریزی و مدیریت واحد و یکپارچه توانسته است به یک قطب علمی گردشگری تبدیل شود. هند نیز توانسته در برخی از شهر‌ها‌ی خود طی یک برنامه 40 ساله چنین امکاناتی را فراهم سازد.

 

 

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :126

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]