پايان نامه کارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي درباره تحول فرهنگي ايرانيان

متن کامل پایان نامه با عنوان : پايان نامه دفاعيه کارشناسي ارشدرشته جامعه شناسي تحول فرهنگي ايرانيان(تطبيق انتقادي نظريه اينگلهارت بر ارزشها و نگرشهاي ايرانيان)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

به نام خدا

لوگوی-دانشگاه-تهران

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعي 

پايان­نامه دفاعيه کارشناسي ارشد

رشته جامعه ­شناسي

تحول فرهنگي ايرانيان

(تطبيق انتقادي نظريه اينگلهارت بر ارزشها و نگرشهاي ايرانيان)

استاد راهنما: سعيد معيدفر

استاد مشاور: يوسف اباذري

دانشجو: *****

 

فهرست مطالب

فصل اول 1

1-1- طرح مسأله. 2

1-2- ضرورت و اهميت تحقيق. 6

1-3- سؤالات تحقيق. 8

فصل دوم: ادبيات نظري و تجربي 10

2-1- ادبيات تجربي: پژوهشهاي پيشين. 11

2-1-1- پيمايش سال 1379. 11

2-1-2- پايان نامه ها. 11

2-1-3-تطبيق نظريه اينگلهارت در ديگر كشورها. 13

2-1-4- تحليل هاي ثانويه. 18

2-2- ادبيات نظري:جايگاه نظري اينگلهارت در مقايسه با نظريات نوسازي. 23

2-2-1- نظرية نوسازي. 23

2-2-2 تفاوتهاي نظريه اينگلهارت و نظريه نوسازي. 25

2-3- چارچوب نظري. 29

2-3-1- رويکردهاي نظري به مفهوم فرهنگ. 30

2-3-2- نظريه عمومي کنش. 34

2-3-3- بررسي كتاب تحول فرهنگي در جوامع پيشرفته صنعتي. 40

2-3-3-1- بيان فرضيات نظريه اينگلهارت. 41

2-3-3-2- مدل تحليلي اينگلهارت. 46

2-3-4– تعيين جايگاه نظريه اينگلهارت در نظريه عمومي کنش. 47

2-4- فرضيات تحقيق. 49

فصل سوم: روش شناسي تحقيق 51

3-1- روش تحقيق. 52

3-1-1- تحليل ثانويه داده ها. 53

3-1-2- تحليل ثانويه جداول. 54

3-2- جامعه آماري. 57

3-3- حجم نمونه. 57

3-4- تعريف مفاهيم. 58

3-4-1- مفاهيم نظري. 58

3-4-2- مفاهيم عملياتي(شاخص ها). 60

3-4-2-1- شاخص هاي مادي/فرامادي. 60

3-4-2-2- شاخص هاي رشد اقتصادي و رفاه. 63

3-4-2-3- شاخصهاي ارزشي- نگرشي. 63

3-4-2-4- شاخص امنيت سازنده. 65

3-5- روش تجزيه و تحليل داده ها. 65

3-6- مراحل تجزيه و تحليل داده ها. 66

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 68

4-1- تطبيق سنخهاي ارزشي. 72

4-1-1- روش اول. 72

4-1-2- روش دوم. 75

4-1-3-روش سوم. 80

4-1-3-1-نگرشهاي ديني. 85

4-1-3-2- نگرشهاي جنسيتي. 89

4-1-3-3-نگرشهاي ديني(در ايران). 93

4-1-3-4- نگرشهاي جنسيتي(در ايران). 96

4-2- تطبيق از منظر شاخص امنيت سازنده. 102

4-3- آزمون مدل تحليلي، نظري اينگلهارت طي سالهاي (1382 – 1353). 104

4-3-1- روش اول. 104

4-3-2- روش دوم. 112

4-3-2-1- مرحله اول. 114

4-3-2-2- مرحله دوم. 117

4-3-2-2-1- نگرشها و رفتارهاي مذهبي. 117

4-3-2-2-2- نگرشها و ارزشهاي مربوط به جنسيت و خانواده. 124

4-3-2-2-3- رضايت از زندگي. 132

4-3-2-3- مرحله سوم. 136

4-3-2-3-1-ارزشها و نگرشهاي ديني. 136

4-3-2-3-2-خانواده و جنسيت. 147

4-3-2-3-3-رضايت از زندگي. 159

4-3-3- روش سوم. 165

4-4- تحليل ابتکاري. 173

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهاد 179

5-1- نتيجه‌گيري. 180

5-2- پيشنهادات. 183

منابع و مآخذ 185

پيوست 188

 

فهرست جداول

جدول 2-1: تغييرات در درصد ماديون و فراماديون طي سالهاي 82 تا 2000(ايالات متحده)   13

جدول 2-2: تغييرات در درصد ماديون و فراماديون طي سالهاي 82 تا 2000(تركيه). 15

جدول 2-3: تغييرات در درصد ماديون و فراماديون طي سالهاي 82 تا 2000(اسپانيا). 15

جدول 2-4: تغييرات در درصد ماديون و فراماديون طي سالهاي 97 تا 2000(پاكستان). 15

جدول 2-5: تغييرات در درصد ماديون و فراماديون طي سالهاي 82 تا 2001(كره جنوبي)   16

جدول 2-6: تغييرات در درصد ماديون و فراماديون طي سالهاي 82 تا 2000(ژاپن). 16

جدول 2-7: تغييرات در درصد ماديون و فراماديون طي سالهاي 90 تا 2000(هند). 16

جدول 2-8: تغييرات در درصد ماديون و فراماديون طي سالهاي 81 تا 2000(آلمان). 17

جدول 2-9: تغييرات در درصد ماديون و فراماديون طي سالهاي 81 تا 2000(كانادا). 17

جدول 3- 1: بارهاي ارزشهاي گوناگون در كشورهاي مختلف( اينگلهارت،1990؛جدول 4-1)   62

جدول 4-1:فراواني نسبي سنخهاي ارزشي در پايان نامه محمدرضا منفرد. 72

جدول 4-2: درصد ماديون و فراماديون و التقاطيون در پيمايش سال 79 (ايران). 73

جدول 4-3: درصد ماديون و فراماديون و التقاطيون در پيمايشهاي  سالهاي 2000 تا 2003 (جهاني)   73

جدول 4-4: درصد ماديون و فراماديون و التقاطيون در پيمايش سال 2000 (دانمارک. آلمان، ايرلند، ايتاليا، بلژيک، فرانسه، ايالت متحده، پرتغال، يونان، اسپانيا). 74

جدول 4-5: درصد ماديون و فراماديون و التقاطيون در پيمايشهاي  سالهاي 2000 تا 2003   74

جدول 4-7: نتايج عاملهاي تشکيل شده از 12 سوال اهداف و آرزوها  از پيمايش 79 (ايران)   75

جدول 4-8: عاملهاي تشکيل شده از 12 سوال اهداف وآرزوها  از پيمايش 79(ايران). 76

جدول 4-9: رد يا قبول ارزش‌هاي يهودي مسيحي (تحليل عوامل مولفه‌هاي اصلي). 80

جدول 4-10: اهميت خدا بر حسب سنخ ارزشي و كشور (درصد كساني كه اهميت اندكي براي خدا متصور هستند:4 يا پايينتر در مقياس(1-10)) (سال1981). 85

جدول 4-11: اهميت خدا بر حسب سنخهاي ارزشي و كشور(سال 2000-2003  پيمايشهاي جهاني )   85

جدول 4-12: نگرشهاي مذهبي بر حسب سنخهاي ارزشي(سال1981). 86

جدول 4-13: نگرشهاي مذهبي(اعتقاد به خدا) بر حسب سنخهاي ارزشي و كشور، پيمايشهاي جهاني (سال 2000-2003  ). 86

جدول 4-14: نگرشهاي مذهبي(اعتقاد به زندگي پس از مرگ) بر حسب سنخهاي ارزشي و كشور ،پيمايشهاي جهاني (سال 2000-2003). 87

جدول 4-15: نگرشهاي مذهبي(مذهبي شمردن خود) بر حسب سنخهاي ارزشي و كشور، پيمايشهاي جهاني (سال 2000-2003  ). 87

جدول 4-16: انديشيدن به معنا و مفهوم زندگي بر حسب سنخهاي ارزشي(سال1981). 87

جدول 4-17: انديشيدن به معنا و مفهوم زندگي بر حسب سنخهاي ارزشي، پيمايشهاي جهاني(2000 – 2003  ). 88

جدول 4-18: انديشيدن به معنا و مفهوم زندگي بر حسب سنخهاي ارزشي و کشور، پيمايشهاي جهاني(2000 – 2003  ). 88

جدول 4-19:رد همجنس بازي بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگز همجنس بازي را جايز نمي شمارند، سال 1981). 89

جدول 4-20: نگرشهاي اخلاقي و اجتماعي بر حسب سنخ ارزش(سال1981). 90

جدول 4-21:رد همجنس بازي بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگز همجنس بازي را جايز نمي شمارند)، پيمايشهاي جهاني(2000-2003). 90

جدول 4-22:رد فحشا بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگزفحشا را جايز نمي شمارند)، پيمايشهاي جهاني(2000-2003). 91

جدول 4-23:رد سقط جنين بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگز سقط جنين را جايز نمي شمارند)، پيمايشهاي جهاني(2000-2003). 91

جدول 4-24:رد طلاق بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگز طلاق را جايز نمي شمارند)، پيمايشهاي جهاني(2000-2003). 91

جدول 4-25:رد كشتن از روي ترحم بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگز كشتن از روي ترحم را جايز نمي شمارند)، پيمايشهاي جهاني(2000-2003). 92

جدول 4-26:رد داشتن روابط جنسي غير قانوني بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگز داشتن روابط جنسي غير قانوني را جايز نمي شمارند)، پيمايشهاي جهاني(2000-2003). 92

جدول 4-27: اهميت خدا بر حسب سنخ ارزشي ‏، پيمايش79. 94

جدول 4-28: نگرشهاي مذهبي(اعتقاد به خدا) بر حسب سنخ ارزشي ، پيمايش79. 94

جدول 4-29: نگرشهاي مذهبي(اعتقاد به زندگي پس از مرگ) بر حسب سنخ  ارزشي ، پيمايش79   94

جدول 4-30: نگرشهاي مذهبي(مذهبي شمردن خود) بر حسب سنخ  ارزشي ، پيمايش79. 95

جدول 4-31: انديشيدن به معنا و مفهوم زندگي بر حسب سنخ  ارزشي، پيمايش79. 95

جدول 4-32:رد همجنسبازي بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگز همجنسبازي را جايز نمي شمارند)، پيمايش79. 96

جدول 4-33:رد فحشا بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگزفحشا را جايز نمي شمارند)، پيمايش79   97

جدول 4-34:رد سقط جنين بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگز سقط جنين را جايز نمي شمارند)، پيمايش79. 97

جدول 4-35: رد طلاق بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگز طلاق را جايز نمي شمارند)، پيمايش79   97

جدول 4-36:رد كشتن از روي ترحم بر حسب سنخ ارزشي(درصد كساني كه هرگز كشتن از روي ترحم را جايز نمي شمارند)، پيمايش79. 98

جدول 4-37 : اداي فريضه نماز بر حسب سنخ ارزشي، پيمايش 79. 99

جدول 4-38:اهميت خدا در زندگي بر حسب سنخ ارزشي، پيمايش 79. 100

جدول 4-39: اهميت فرزند داشتن براي زن بر حسب سنخ ارزشي، پيمايش 79. 100

جدول 4-40: اهميت كار بيرون از خانه براي زن بر حسب سنخ ارزشي، پيمايش 79. 100

جدول 4-41: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر حسب تحصيلات، پيمايشهاي جهاني(2000-2003)   102

جدول 4-42: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر حسب تحصيلات، پيمايشهاي جهاني(2000-2003)10 كشور غربي:. 103

جدول 4-43: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر حسب تحصيلات، پيمايش79. 103

جدول 4-44: درصد ماديون و فراماديون و التقاطيون در پيمايش سال 79 (ايران). 110

جدول 4-45: سوالات مشابه در 4 پيمايش سالهاي 53، 74، 79 و 82(گرايشات مذهبي). 114

جدول 4-46: سوالات مشابه در 4 پيمايش سالهاي 53، 74، 79 و 82(گرايشات جنسيتي). 115

جدول 4-47: سوالات مشابه در 4 پيمايش سالهاي 53، 74، 79 و 82(رضايت از زندگي). 116

جدول 4-48: اعتقاد به خدا بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش79. 119

جدول 4-50: اعتقاد به روح بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش79. 119

جدول 4-51: اعتقاد به دوزخ  بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش79. 120

جدول 4-52: اعتقاد به بهشت  بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش79. 120

جدول 4-53: انجام فرايض مذهبي بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 121

جدول 4-54: انجام فرايض مذهبي(نماز در مسجد) بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 122

جدول 4-55: تعلق مذهبي بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 122

جدول 4-56: اهميت خدا در زندگي بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 123

جدول 4-57: احساس آرامش به وسيله دين بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 124

جدول 4-58: برتري رهبري سياسي مردان بر زنان بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 125

جدول 4-59: اهميت بيشتر تحصيلات مردان نسبت به زنان بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79   125

جدول 4-60: نتايج آماري  گاما (انتخاب زن سنتي بر حسب سنخهاي ارزشي)،پيمايش79. 126

جدول 4-61: نتايج آماري  گاما (انتخاب زن مدرن بر حسب سنخهاي ارزشي)،پيمايش79. 127

جدول 4-62: نتايج آماري  گاما (انتخاب زن مذهبي بر حسب سنخهاي ارزشي)،پيمايش79. 127

جدول 4-63: تعداد ايده آل فرزند بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 128

جدول 4-64: كار كردن زنان(مادري که کار نمي‌کند رابطه گرم و پايدار با فرزندانش برقرار مي‌کند) بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 129

جدول 4-65: كار كردن زنان(کدبانو و خانه‌دار بودن درست به اندازة کارکردن براي دستمزد ارضاکننده است) بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 129

جدول 4-66: كار كردن زنان(زن و شوهر هر دو بايد در کسب درآمد خانواده سهيم باشند) بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 130

جدول 4-67: كار كردن زنان(حس مي‌کنيد وجود کدام يک از خصوصيات زير در يک زن از همه مهمتر است : کار کردن بيرون از خانه؟) بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 130

جدول 4-68: اعتقاد به تعدد زوجات بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 131

جدول 4-69: اعتقاد به پيروي زن از مرد  بر حسب سنخهاي ارزشي،پيمايش 79. 131

جدول 4-70: رضايت از زندگي بر حسب جنس و كشور (1980-1986)(اينگلهارت،1373،جدول7-1)   133

جدول 4-71: رضايت از زندگي و احساس خوشبختي  بر حسب سن (1980-1986) (اينگلهارت،1373،جدول7-2). 134

جدول 4-72: اهميت درآمد خوب براي يك شغل بر حسب سنخهاي ارزشي ،پيمايش 79. 136

جدول 4-73: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر حسب تحصيلات، پيمايشهاي جهاني(2000-2003)   167

جدول 4-74: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر حسب سطح درآمد، پيمايشهاي جهاني(2000-2003)   167

جدول4-75: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر حسب طبقه اجتماعي، پيمايشهاي جهاني(2000-2003)   167

جدول 4-76: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر حسب تحصيلات، پيمايشهاي جهاني(2000-2003)10 كشور غربي:. 168

جدول 4-77: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر حسب سطح درآمد، پيمايشهاي جهاني(2000-2003) 10 كشور غربي:. 169

جدول 4-78: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر طبقه اجتماعي، پيمايشهاي جهاني(2000-2003) 10 كشور غربي:. 169

جدول 4-79: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر حسب تحصيلات، پيمايش79. 170

جدول 4-80: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر طبقه اجتماعي، پيمايش79. 170

جدول 4-81: فراواني نسبي سنخهاي ارزشي بر حسب سطح درآمد، پيمايش79. 170

جدول 4-82: فراواني نسبي جمعيت نمونه هر پيمايش بر حسب تحصيلات(طولي). 172

جدول 4-83: فراواني نسبي جمعيت نمونه هر پيمايش بر حسب تحصيلات(نسلي). 172

جدول 4-83: تعداد نمونه آماري بر حسب استانهاي كشور،پيمايش 79. 175

جدول 4-84: تعداد نمونه آماري بر حسب 8  استان كشور،پيمايش 79. 176

جدول 4-85: شاخص رفاه نسبت به استانهاي كشور. 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: تغييرات در درصد فراماديون طي سالهاي 53 تا 82. 111

نمودار 4-2: درصد افرادي كه بسيار به مسجد مي روند(طولي). 138

نمودار 4-3: درصد افرادي كه بسيار به مسجد مي روند(نسلي). 138

نمودار 4-4: درصد افرادي كه اظهار داشته اند كه نماز خود رامرتب مي خوانند(طولي)   138

نمودار 4-5: درصد افرادي كه اظهار داشته اند كه نماز خود رامرتب مي خوانند(نسلي)   139

نمودار 4-6: درصد افرادي كه براي معرفي انسان صوابكار دلايل مذهبي را عنوان نموده اند(طولي)   139

نمودار 4-7: درصد افرادي كه براي معرفي انسان صوابكار دلايل مذهبي را عنوان نموده اند(نسلي)   139

نمودار 4-8: درصد افرادي كه براي معرفي انسان گناهكار دلايل مذهبي را عنوان نموده اند(طولي)   140

نمودار 4-9: درصد افرادي كه به گويه “از قديم گفته اند كه سرنوشت هر كس روي پيشانيش نوشته شده است” پاسخ مثبت داده اند(طولي). 141

نمودار 4-10: درصد افرادي كه به گويه “از قديم گفته اند كه سرنوشت هر كس روي پيشانيش نوشته شده است” پاسخ مثبت داده اند(نسلي). 141

نمودار 4-11: درصد افرادي كه براي گويه “آينده توجه به مذهب بيشتر خواهد شد يا كمتر” پاسخ بيشتر مي شود را انتخاب كرده اند(طولي). 142

نمودار 4-12: درصد افرادي كه براي گويه ” به نظر شما مردم نسبت به سابق به چه ميزاني به امور ديني توجه مي كنند ” پاسخ بيشتر شده است را انتخاب كرده اند(طولي). 142

نمودار 4-13: افرادي كه زياد به زيارت اماكن متبركه مي روند(طولي). 142

نمودار 4-14: افرادي كه زياد به مجالس روضه خواني مي روند(طولي). 143

نمودار 4-15: فراواني نسبي افرادي كه زياد به دعاي كميل مي روند(طولي). 143

نمودار 4-16: فراواني نسبي افرادي كه به جهان آخرت اعتقاد دارند(طولي). 144

نمودار 4-17: فراواني نسبي افرادي كه زياد نذر و نياز مي كنند(طولي). 144

نمودار 4-18: فراواني نسبي افرادي كه زياد نذر و نياز مي كنند(نسلي). 144

نمودار 4-19: درصد افرادي كه زن ايده آل خود را زن سنتي معرفي كرده اند(طولي). 147

نمودار 4-20: درصد افرادي كه زن ايده آل خود را زن سنتي معرفي كرده اند(نسلي). 148

نمودار 4-21: درصد افرادي كه زن ايده آل خود را زن مدرن معرفي كرده اند(طولي). 148

نمودار 4-22: درصد افرادي كه زن ايده آل خود را زن مدرن معرفي كرده اند(نسلي). 149

نمودار 4-23: درصد افرادي كه زن ايده آل خود را زن مذهبي معرفي كرده اند(طولي). 149

نمودار 4-24: درصد افرادي كه زن ايده آل خود را زن مذهبي معرفي كرده اند(نسلي). 149

نمودار 4-25: درصد افرادي كه اظهار داشته اند در خانواده شان تصميمات اساسي را مرد مي گيرد(طولي). 150

نمودار 4-26: درصد افرادي كه اظهار داشته اند در خانواده شان تصميمات اساسي را همه مي گيرند(طولي). 150

نمودار 4-27: درصد افرادي كه اظهار داشته اند در خانواده شان تصميمات اساسي را همه مي گيرند(نسلي). 151

نمودار 4-28: درصد افرادي كه موافق كار كردن زنان در بيرون از خانه هستند(طولي)   151

نمودار 4-29: درصد افرادي كه موافق كار كردن زنان در بيرون از خانه هستند(نسلي)   151

نمودار 4-30: درصد افرادي كه زن باحجاب را ترجيح مي دهند(طولي). 152

نمودار 4-31: درصد افرادي كه زن باحجاب را ترجيح مي دهند(نسلي). 152

نمودار 4-32: درصد افرادي كه با تعدد زوجات مخالفند(طولي). 153

نمودار 4-33: درصد افرادي كه با تعدد زوجات مخالفند(نسلي). 153

نمودار 4-34: درصد افرادي كه تعداد فرزند 2 و يا كمتر را به عنوان تعداد ايده ال خود بيان داشته اند(طولي). 153

نمودار 4-35: درصئ افرادي كه تعداد فرزند 2 و يا كمتر را به عنوان تعداد ايده ال خود بيان داشته اند(نسلي). 154

نمودار 4-36: درصد افرادي كه اولويت ازدواج را با فاميل مي دانند(طولي). 154

نمودار 4-37: درصد افرادي كه اولويت ازدواج را با فاميل مي دانند(نسلي). 154

نمودار 4-38: درصد افرادي كه براي تربيت فرزند از رفتار مسالمت آميز استفاده مي كنند(طولي)   154

نمودار 4-39: درصد افرادي كه با مهريه موافقند(طولي). 155

نمودار 4-40: درصد افرادي كه با اظهار نظر والدين در امور فرزندان پس از ازدواج  موافقند(طولي). 155

نمودار 4-41: درصد افرادي كه با اظهار نظر والدين در انتخاب دوست فرزندان موافقند(طولي)   156

نمودار 4-42: درصد افرادي كه با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج موافقند(طولي)   156

نمودار 4-43: درصد افرادي كه سن مناسب براي ازدواج دختران را زير 20 سال عنوان كرده اند(طولي). 157

نمودار 4-44: درصد افرادي كه معتقدند بهتر است پدر و مادر پس از ازدواج .با فرزندان زندگي كنند (طولي). 157

نمودار 4-45: افرادي كه با اين گويه موافقند:در زماني كه مشاغل محدودند مردان حق بيشتري براي اخذ آن كارها دارند(طولي). 157

نمودار 4-46: افرادي كه با اين گويه موافقند:در كل مردان نسبت به زنان رهبران سياسي بهتري هستند (طولي). 158

نمودار 4-47: درصد افرادي كه از وضع مالي خود اظهار رضايت نموده اند(طولي). 159

نمودار 4-48: درصد افرادي كه از وضع مالي خود اظهار رضايت نموده اند(نسلي). 159

نمودار 4-49: درصد افرادي كه در  مجموع از زندگي خود اظهار رضايت نموده اند(طولي)   160

نمودار 4-50: درصد افرادي كه در  مجموع از زندگي خود اظهار رضايت نموده اند(نسلي)   160

نمودار 4-51: درصد افرادي كه از وضع سلامتي خود اظهار رضايت نموده اند(طولي). 160

نمودار4-52: درصد افرادي كه از وضع سلامتي خود اظهار رضايت نموده اند(نسلي). 161

نمودار 4-53: درصد افرادي كه از وضع محيط اجتماعي خود اظهار رضايت نموده اند(طولي)   161

نمودار 4-54: درصد افرادي كه از وضع محيط اجتماعي خود اظهار رضايت نموده اند(نسلي)   161

نمودار 4-55: درصد افرادي كه از زندگي خانوادگي خود اظهار رضايت نموده اند(طولي)   162

نمودار 4-56: درصد افرادي كه از زندگي خانوادگي خود اظهار رضايت نموده اند(نسلي)   162

نمودار 4-57: درصد افرادي كه از شانس و اقبال خود اظهار رضايت نموده اند(طولي). 162

نمودار 4-58: درصد افرادي كه از موقعيت شغلي خود اظهار رضايت نموده اند(طولي). 163

نمودار 4-59: درصد افرادي كه از وضع مسكن خود اظهار رضايت نموده اند(طولي). 163

نمودار 4-60: عوامل موفقيت از ديدگاه افراد(طولي). 164

نمودار 4-61: عوامل موفقيت از ديدگاه افراد(نسلي). 164

 

 

 

 

 

فصل اول

کليات


1-1- طرح مسأله

تحولات و تغييرات فرهنگي پديده‌اي است که همواره با بشريت همراه و همنشين بوده است، پيدايش آتش، کشاورزي، خط، توليد ابزار و زايش صنعت، ظهور پيامبران، جنگ و کشورگشايي همه در تحولات و تغييرات فرهنگي انسان نقش داشته­اند.

در چند سده اخير, انقلاب صنعتي يکي از مهمترين دلايل و يا شايد مظهر تغييرات فرهنگي در جهان به شمار مي‌رود. اما در چند دهه گذشته تغييرات اقتصادي، تکنولوژيکي، اجتماعي و سياسي، فرهنگهاي جوامع پيشرفته صنعتي را از جنبه‌هاي بسيار مهم دگرگون ساخته است. انگيزه‌هايي که مردم را به کار وامي‌دارد، مسائلي که سبب بروز برخورد سياسي مي‌شود و اعتقادات مذهبي مردم، نگرش آنها دربارة طلاق، سقط جنين، همجنس‌بازي و اهميتي که به داشتن بچه و تشکيل خانواده مي‌دهند همه دگرگون شده است.

انقلاب صنعتي جرياني از تغيرات با خود آورد و شکل نويني به فرهنگهاي مغرب­زمين بخشيد، با گذشت سالها که از اهميت رشد اقتصادي به منزله مهمترين هدف جوامع مي‌گذرد، هم­اکنون دگرگونيهاي فرهنگي هستند که جامعه پيشرفته صنعتي را هدايت مي‌کنند (اينگلهارت, 1373).

اما مظاهر انقلاب صنعتي، علي‌الخصوص مظاهر مادي آن، در چارچوب کشورهاي مغرب زمين محصور نماند، بلکه با ورود اجتناب‌ناپذير خود به همه کشورها و جوامع، تجربه‌هاي فرهنگي متفاوت و البته در برخي وجوه، تجربه­هاي مشترکي را نيز موجب شد. مسلماً جامعه ايران نيز مستثناتي بر اين قاعده نبوده و نيست. پژوهش حاضر کوششي است براي مقايسه برخي وجوه تحول فرهنگي ارزشها و نگرشهاي افراد در جوامع پيشرفته صنعتي با مؤلفه‌هاي مشابه در جامعه ايران و تطبيق نظريات پيرامون اين تحولات در مورد تجربه خاص ايران.پ

در واقع همانگونه كه از عنوان پايان­نامه استنتاج مي­شود مساله اصلي ما در اين تحقيق تحول فرهنگي است‎‏‏، كه به صورت تطبيق نظريه تحول فرهنگي اينگلهارت بر ارزش­ها و نگرش­هاي ايرانيان مطرح مي­شود.

 

آنچه که در اين ميان غامض است بازة زماني اين تغييرات است يا به عبارت دقيق­تر اين پژوهش تحولات فرهنگي را در چه بازة زماني مورد توجه قرار مي‌دهد.

با توجه به روش‌شناسي پژوهش (در قسمت روش‌شناسي به صورت مسبوط توضيح داده خواهد شد) يکي از روش­هاي اين تحقيق تحليل ثانويه پيمايش‌هاي ملي دربارة ارزشها و نگرشهاي ايرانيان است بنابراين نتايج حاصل از پيمايش‌هاي ملي، داده خام پژوهش حاضر به شمار مي‌رود. با توجه به اين موضوع که قديمي‌ترين پيمايش انجام گرفته در کشور به سال 1353 بازمي‌گردد و اخيرترين آنها در سال 1382 انجام گرفته بازة زماني تحقيق را تحولات فرهنگي ايرانيان از سال 1353 تا 1382 در نظر مي­گيريم.

گذشته از بحث طرح مساله، مبحث مهم بعدي در اين قسمت بحث اثبات مسأله يعني اثبات وجود تغييرات است. درواقع بايد قبل از تبيين و تحليل تغييرات فرهنگي در ايران، به اثبات اين مساله پرداخت که اساسا تغييراتي رخ داده است. دلايلي که مويد وجود مساله تغييرات فرهنگي مي­باشد به شرح زير است:

  • جهش‌هاي اقتصادي و تکنولوژيکي در جهان، ورود تکنولوژي‌هاي مدرن به عرصه زندگي روزمره، ورود تلويزيون و رسانه‌هاي جديد مانند ماهواره، اينترنت و … تحولات بسياري را در تمام جهان باعث شده است که جامعه ايران نيز در اين ميان تاثيرات مشابهي را نيز پذيرا شده است.

گذشته از تحولات جهاني، جامعه ايران طي 30 سال اخير (1382 – 1353) تغييراتي منحصر به خود را نيز از سر گذرانده است. وقوع يک انقلاب عميق اجتماعي و ايدئولوژيک و از سرگذراندن يکي از طولاني­ترين و فرسايشي­ترين جنگ‌ها در دهه­هاي اخير، وقوع تغييراتي را در طرز فکر و نگرش افراد اجتناب ناپذير مي­نمايد. از نظر شاخص‌هاي مدرنيزاسيون نيز، اجراي چندين برنامه توسعه (چه قبل از انقلاب و چه بعد از جنگ)، دوبرابر شدن جمعيت و 4 برابر شدن شهرنشيني (http://www.sci.org.ir ، سايت مركز آمار ايران) و افزايش ناگهاني جوانان در چند سال اخير، تغييرات گسترده در قيمت نفت و بالطبع توليد ناخالص ملي، به وجود آمدن کلان­شهرها و تغييرات گسترده در چهره شهرها، افزايش توليدات و همچنين واردات به طوري که براي هر محصول چندين آلترناتيو از لحاظ مارک در بازار وجود دارد، افزايش درصد باسوادان از 48.5 درصد در قبل از انقلاب به 86.5 درصد در سال 1384(روزنامه همشهري، 20/11/84)، افزايش درصد زنان تحصيل کرده و افزايش حضور آنها در محيط کار و اجتماع و … همه و همه نشان‌دهنده تغييرات فيزيکي، جمعيتي و اجتماعي گسترده‌اي در کشورمان طي 30 سال اخير است که با توجه به تعريف فرهنگ در نظام کنش[1]، تغيرات فرهنگي را نيز موجب شده است.

  • تقريباً مي‌توان در نگرشهاي سنجيده شده در تمام پيمايش‌ها، تفاوت‌هاي محسوسي را ميان نگرشهاي افراد در سنين مختلف مشاهده نمود. اين به گونه‌اي است که از 186 گرايش سنجيده شده در پيمايش سال 79، 107 گرايش با مؤلفه سن همبستگي نشان مي‌دهند. البته اين همبستگي هيچگاه از وضعيت ضعيف و متوسط ضعيف بالاتر نمي‌رود زيرا فرآيند جامعه‌پذيري در هر حال اجازة گسست‌هاي بنيادي را نداده است.
  • با مراجعه به دو پيمايش مورد استفاده در اين پايان‌نامه درمي‌يابيم که افراد خود به تغييرات ارزشي، نگرشي و فرهنگي خود و ديگران اذعان دارند. تغييرات ارزشهاي مذهبي به عنوان يکي از مهمترين و پايه‌اي‌ترين ارزشها و هنجارها(اينگلهارت, ص 208)، مويد اين ادعاست.

در پيمايش سال (1353) به دو گويه زير بر­مي­خوريم:

الف) به نظر شما مردم ………………………………………………

1) بيشتر از سابق به امور ديني توجه مي‌کنند

2) کمتر از سابق به امور ديني توجه مي‌کنند

3) همين اندازه به امور ديني توجه مي‌کنند.

ب) به نظر شما در آينده توجه به مذهب بيشتر خواهد شد يا کمتر يا فرقي نمي‌کند.

1) بيشتر 2) کمتر 3) فرقي نمي‌کند

براي سؤال اوّل 40% از افراد اظهار داشته‌اند که نمي‌دانند، 47% پاسخ داده که توجه به امور ديني افزايش يافته است و 10% گفته‌اند کمتر شده است. و براي سؤال دوّم 43% گزينه نمي‌دانم، 40% بيشتر خواهد شد و 10% کمتر خواهد شد را برگزيده‌اند.

اينکه پاسخگويان به کدام گزينه بيشتر گرايش داشته‌اند، شايد در اين مرحله اهميتي نداشته باشد اما اين که گزينه‌اي 4 برابر بيشتر از گزينه ديگر انتخاب شده است نشان‌دهندة بروز تغييراتي فرهنگي است.

در پيمايش سال 1382 نيز گويه­هايي مشابه مورد سوال قرار گرفته­اند:

الف) به نظر شما مردم الان نسبت به 5 سال قبل مذهبي‌تر شده‌اند يا غيرمذهب‌تر؟

مذهبي‌تر شده‌اند غيرمذهبي‌تر شده‌اند فرقي نکرده‌اند
5/16% 9/69% 6/13

همانگونه که مشاهده مي‌کنيد در اين پيمايش نيز جدا از نتيجه آن، درصد موافقين با يک گزينه (غير مذهبي شدن)چندين برابر گزينه ‌(مذهبي شدن)  ديگر است و اين نشان مي‌دهد که افراد جامعه خود نيز به تغييرات ارزشي و فرهنگي خود اذعان داشته‌اند.

مباحثي که پس از اثبات وجود تغييرات فرهنگي نيازمند بررسي و پژوهش است عبارتند از مسير و جهت تغييرات فرهنگي موجود که در قالب فرضيات تحقيق بدانها پرداخته خواهد شد.


1-2- ضرورت و اهميت تحقيق 

اهميت موضوع مورد پژوهش به شرح زير است:

1- شايد بارها و بارها شنيده‌ايم که ايراني‌ها غير­قابل پيش‌بيني‌ترين مردم جهانند. اين موضوع تا حد بسيار زيادي منبعث از اين مسأله است که تاکنون فعاليتهاي قابل توجهي براي مدل‌سازي فرهنگ جامعه‌مان صورت نگرفته است. شايد رايج­ترين مدل تحليلي، مدل سنتي – مدرن باشد که به نظر مي‌رسد نه تنها ديگر نمي‌تواند جوابگوي تحليلهاي تحول فرهنگي باشد بلکه به دليل تکرارهاي بسيار، از تحليل‌هاي علمي جامعه‌شناختي به بحث‌هاي ژورناليستي تبديل شده است.

لزوم شاخص‌، مدل، و نمونه آرماني‌سازي‌هاي جديد در حوزه جامعه‌شناسي ايران بسيار ضروري به نظر مي‌رسد و تلاش براي تطبيق مدل اينگلهارت (مادي/فرامادي) شايد بتواند تاحدي اين خلا را پر نمايد چراکه جامعه ايران تاحدودي نيز در معرض موجهاي مدرنيته متاخر بخصوص در وجوه فرهنگي قرار دارد.

  • تا کنون چند پيمايش ‌نگرش و ارزش­سنجي در سطح ملي انجام گرفته است که تنها ثمره آنها تعدادي جداول تقاطعي ميان بعضي خصوصيات زمينه‌اي (سن، جنس، تحصيلات) و نگرشهاي اندازه‌گيري شده است. در حاليکه در واقع پيمايشهاي ملي مي‌بايست ابزار کار و مواد خام و اوليه پژوهشگران قرار گيرند تا آنها به وسيله آنها تغييرات و تحولات صورت گرفته را شناسايي کنند و بتوانند تغييرات فرهنگي را در آينده تا حدي پيشگوي کنند.

در واقع نتايج پيمايش‌ها ابزار کار تحليل¬هاي ثانويه هستند و اين تحليل¬هاي ثانويه مي‌باشند که قابل عرضه به جامعه علمي و حوزه عمومي هستند. فقر تحليل ثانويه بر پيمايش‌هاي ملي در ايران بسيار نمود دارد. تنها چند کتاب بسيار کم‌حجم در اين زمينه وجود دارد که در قسمت پژوهش‌هاي پيشين به آن مي‌پردازيم.

موضوع ديگر در اين زمينه بازخوردهايي است که تحليل¬هاي ثانويه مي‌توانند براي بهبود انجام پيمايش‌هاي بعدي توليد نمايند. تحليل ثانويه‌ها مي‌توانند تا حدي اعتبار اين پيمايش‌ها را تأييد و البته نقاط ضعف آنها را بيان کنند و براي پيمايش‌هاي ملي ديگر توصيه‌هاي مناسب داشته باشند و البته هر تحليل ثانويه­اي و هر مراجعه‌اي به اين پيمايش‌ها ارزش قابل ملاحظه‌اي به آنها خواهد داد. همانگونه که ارزش هر منبعي به تعداد ارجاعاتي است که به آن شده است يکي از شاخصهاي ارزشمندي يک پيمايش نيز به تعداد تحليل¬هاي ثانويه­اي است که بر اساس يافته­هاي آن پيمايش انجام شده است.

همه اين مسائل در کنار هزينه‌هاي بسيار زياد براي انجام اين پيمايش‌ها مي‌تواند نشانگر اهميت ويژه تحليل ثانويه باشد.

3- مورد سوم که البته مرتبط با موارد 1 و 2 است، آگاهي مسئولان و قانونگذاران کشور از تحولات فرهنگي صورت گرفته است. تحولات سياسي کشور با شاخصهاي بسياري چون بر سر کار آمدن فلان حزب يا يک ايدئولوژي خاص و يا تغيير در مقدار رأي‌دهي و يا مقدار رأي مردم به يک فکر و يا حزب سنجيده مي‌شود. تحولات اقتصادي نيز به همين صورت بلکه به نحوي دقيق‌تر با شاخصهاي مالي و شاخصهاي قيمت اقلام خاص مشخص مي‌شود. اما تحولات فرهنگي را افراد بيشتر احساس مي‌کنند و شاخصي که بتوان از آن به عنوان شاخص تحولات و تغييرات فرهنگي در کشور نام برد يا وجود ندارد و يا تاکنون در کشورمان به کار گرفته نشده است چنانچه درك از وجود اين تغييرات و تحولات منحصر به تجربه‌هاي شخصي افراد و مواجهه شدن با موارد غير معمول در جامعه است. اين موضوع يکي از اصلي‌ترين دلايل کم‌توجهي به اين امر مهم (فرهنگ) در برنامه‌ريزي‌هاي کشور است. تطبيق نظريه اينگلهارت مي‌تواند راه را براي شاخص‌سازي فرهنگي بگشايد و ادبيات نظري و پژوهشي شاخص‌هاي تغيير فرهنگي را رواج دهد.

البته به غير از برنامه‌ريزي‌هاي کلان آگاهي از وضعيت فرهنگي کشور مي‌تواند از بروز بسياري از مسائل اجتماعي جلوگيري کند و يا به گونه‌اي آمادگي رويارويي با آنها را به وجود آورد.

يکي از مهمترين اين مسائل تضاد اجتماعي است. قطبي شدن نگرش‌هاي زمينه‌اي و ريشه‌اي مي‌تواند در نهايت به تضاد اجتماعي بينجامد که در اين حال اولاً آگاهي از نگرش‌هاي بنيادين و ثانياً سير قطبي شدن اين ارزش‌ها مي‌تواند به منظور آمادگي براي مقابله با اين تضادها، کمک‌هاي بسياري نمايد و روشن است که قسمت دوم آن يعني سير قطبي شدن و پيشگويي وضعيت آينده بر عهده تحقيقاتي از نوع پژوهش حاضر است.

به غير از مساله تضاد، براي حکومتي ايدئولوژيک چون حکومت ايران آگاهي از نگرش‌ها و ارزش‌هاي مردم نسبت به ايدئولوژي حاکم و سير تحولات اين نگرش‌ها از اهميت بالايي برخوردار است.

4- در ايران کنوني ما شاهد به وجود آمدن گرايشات مذهبي و عرفاني جديد، جنبش‌هاي آرام جديد، گرايش‌هاي جنسيتي نو و غيرمعمول مي‌باشيم (مراجعه به گروه­هاي تشکيل شده در چت مي­تواند مويدي بر ادعا­هاي مذکور باشد) که البته پژوهش‌هايي نيز در علت به وجود آمدن اين ارزش‌ها و رويکردها صورت گرفته است. پژوهش حاضر همانگونه که مي‌تواند دلايلي را براي ظهور اين خرده فرهنگ‌ها بيان کند، مي‌تواند پژوهش‌هاي انجام گرفته در مورد آنها و يا پژوهش‌هاي آتي را در ذيل يک نظريه کلي‌تر نظم و انسجام ببخشد.

1-3-  سؤالات تحقيق

براي نشان دادن جهت تغييرات فرهنگي در جامعه ايران و همچنين شدت اين تغييرات نيازمند يک نظريه تحول فرهنگي هستيم. نظريه نوسازي شايد متداول‌ترين نظريه در اين زمينه باشد که البته به دلايل گوناگون از جمله تکرارهاي بسيار و تبديل شدن به موضوع بحث‌هاي غير­علمي، در اين پايان‌نامه مورد استفاده قرار نگرفته است. لذا از يک نظريه نوظهورتر نسبت به نظريه نوسازي يعني نظريه تحول فرهنگي اينگلهارت ياري گرفته شده است. بنابراين سؤال اصلي تحقيق را مي‌توان تطبيق‌پذيري اين نظريه بر روي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان عنوان نمود. به عبارت ديگر پرسش اساسي اين است که آيا نظريه تحول فرهنگي اينگلهارت به صورت عام و شاخص‌سازي‌هاي مادي/فرامادي او به صورت خاص، قابليت انطباق بر ارزشها و نگرشهاي ايرانيان (هم به صورت مقطعي و هم در طي 30 سال اخير) را داراست؟

فرضيه اصلي اين تحقيق نيز پاسخ مثبت به سوال فوق است؛ درواقع، اين فرضيه (تطبيق پذيري نظريه اينگلهارت بر ارزشها و نگرشهاي ايرانيان) فرضيه اساسي و كلي پژوهش حاضر به شمار مي­رود. پرسش اصلي تحقيق را مي­توان در قالب سوالات خردتر مورد بررسي قرار داد. اين سوالات عبارتند از:

آيا تقسيم­بندي­هاي اينگلهارت قابليت مدل كردن جامعه ايران را دارا مي­ياشد؟

آيا همانگونه كه اينگلهارت بيان مي­كند امنيت در هنگام شكل­گيري شخصيت به بروز نگرش­هاي خاصي منجر مي­شود؟

آيا ما در ايران نيز شاهد بروز نگرش­ها و ارزش­اي جديد در حيطه دين و مذهب، خانواده و جنسيت و شاخص­هاي رضايت از زندگي مي­باشيم؟

آيا امنيت جاني و مالي در هنگام بلوغ به بروز اين نگرش­هاي نو كمك مي­كند؟

در قسمت() فرضيات تحقيق را به صورت مبسوط مورد توجه قرار مي­دهيم.

[1] – ر.ک به قسمت تعريف مفاهيم, نظام کنش و فرهنگ

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 269

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --