پايان نامه ارشد رشته ي مديريت آموزشي: ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

گروه علوم تربيتي

 

 پايان نامه کارشناسي ارشد رشته ي مديريت آموزشي

 

ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 

استاد راهنما

دکتر قربانعلي سليمي

 

استاد مشاور

دکتر سعيد رجايي پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول: كليات تحقيق                                                                                                  

1 ـ 1 ـ بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1 ـ 2 ـ اهميت و ارزش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1 ـ 3 ـ اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1 ـ 4 ـ سئوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1 ـ 5 ـ تعريف واژه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: ادبيات و پيشينه‌ي تحقيق

2-1- تعريف سيستم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1- عناصر سيستم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-2- اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-3- اهميت اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-4- ويژگي‌هاي اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-5- افزايش تقاضا براي اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2- تعاريف سيستم اطلاعات مديريت…………………………………………………………………………………………………………. 17

2 ـ 3 ـ تاريخچه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت……………………………………………………………………………………………… 19

2ـ 4 ـ انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي…………………………………………………………………………………………………………………. 23

2 ـ 4 ـ 1 ـ سيستم پشتيباني تصميم (DSS)……………………………………………………………………………………………… 24

2ـ 4ـ2 ـ سيستم گزارش دهي مديريت (MRS)………………………………………………………………………………………….. 25

2ـ 4ـ3 ـ سيستم‌هاي اطلاعات مديران اجرايي (EIS) ………………………………………………………………………………….. 27

2 ـ4 ـ 4 ـ سيستم خودکار اداري (OAS)…………………………………………………………………………………………………….. 28

2 ـ4 ـ 5 ـ سيستم پردازش عمليات (TPS)…………………………………………………………………………………………………. 29

2 ـ4 ـ 6 ـ سيستم خبره يا هوشمند (ES)……………………………………………………………………………………………………. 31

2 ـ5 ـ مديريت و سيستم‌هاي اطلاعات مديريت…………………………………………………………………………………………….. 32

2ـ5ـ1ـ سيستم اطلاعات مديريت و نقش‌هاي مديران…………………………………………………………………………………….. 33

2ـ5ـ2ـ دانش مديريت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

عنوان صفحه

 

2ـ6ـ نقش کامپيوتر در سيستم اطلاعات مديريت ……………………………………………………………………………….. 35

2ـ7 ـ ويژگي‌هاي استثنايي کامپيوتر…………………………………………………………………………………………………… 35

2ـ7 ـ1ـ مدل عمومي‌يک سيستم کامپيوتر………………………………………………………………………………………….. 36

2ـ8ـ تفاوت بين کامپيوتر و سيستم‌هاي اطلاعاتي………………………………………………………………………………. 37

2 -8- 1- جايگاه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، بعنوان يک سيستم …………………………………………………. 38

2 -8- 2- ضرورت سيستم اطلاعات مديريت ……………………………………………………………………………………… 39

2 – 9 – سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني …………………………………………………………………………………. 40

2 – 9 – 1- ضرورت سيستم اطلاعات منابع انساني …………………………………………………………………………….. 42

2 -9 – 2- کاربرد سيستم اطلاعات منابع انساني ………………………………………………………………………………… 42

2 ـ 10 ـ ارزيابي سيستم اطلاعات مديريت…………………………………………………………………………………………. 45
2 ـ 11ـ مفهوم مديريت منابع انساني…………………………………………………………………………………………………. 49

2 ـ 12 ـ اهميت مديريت منابع انساني……………………………………………………………………………………………….. 50

2 ـ 13 ـ تاريخچه مديريت منابع انساني…………………………………………………………………………………………….. 50

2 ـ 14 ـ عناصر سيستم مديريت منابع انساني با نگرشي استراتژيک…………………………………………………….. 53

2 ـ 15 ـ اهداف مديريت منابع انساني………………………………………………………………………………………………… 55

2 ـ 16 ـ نقش مديريت منابع انساني………………………………………………………………………………………………….. 56

2ـ16ـ1ـ سازماندهي………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-16-2- برنامه‌ريزي منابع انساني……………………………………………………………………………………………………… 64

2-16-3- كارمنديابي…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

2-16-4- توسعه منابع انساني……………………………………………………………………………………………………………. 66

2-16-5- مديريت پاداش…………………………………………………………………………………………………………………… 67

2-16-6- امور رفاهي كاركنان……………………………………………………………………………………………………………… 68
2-16-7- امور اداري و پرسنلي كاركنان……………………………………………………………………………………………….. 69

2-17- پژوهشهاي مرتبط با موضوع پژوهش ………………………………………………………………………………………. 70

2 ـ17 ـ1-حقيقات انجام شده در خارج …………………………………………………………………………………………….. 70

2 ـ 17-2- تحقيقات انجام شده در داخل……………………………………………………………………………………………. 72

 

عنوان صفحه


فصل سوم: روش پژوهش

3 ـ 1 ـ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3 ـ 2 ـ جامعه ي آماري……………………………………………………………………………………………………………………… 78

3 ـ 3 ـ نمونه و برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………… 79

3 ـ 3 ـ 1 ـ نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

3 ـ 3 ـ 2 ـ برآورد حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………….. 79

3 ـ 4 ـ روش نمونه گيري …………………………………………………………………………………………………………………. 80

3 ـ 5 ـ ابزار اندازه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………. 81

3 ـ 6 ـ برآورد روايي پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….. 82

3 ـ 7 ـ برآورد پايايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….. 82

3 ـ 8 ـ روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها ………………………………………………………………………………….. 83

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4 ـ 1 ـ بررسي ويژگي‌هاي توصيفي گروه نمونه…………………………………………………………………………………… 85

4 ـ 2 ـ يافته‌هاي توصيفي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. 89

4 ـ 3 ـ يافته‌ها و نتايج سوالهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 95

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5 ـ 1 ـ خلاصه موضوع و روش‌ها………………………………………………………………………………………………………… 120

5 ـ 2 ـ يافته‌هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………. 121

5 ـ 3 ـ محدوديت‌هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. 128

5 ـ 4 ـ پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 129

5 ـ 4 ـ 1 ـ پيشنهادات كاربردي…………………………………………………………………………………………………………. 129

5 ـ 4 ـ 2 ـ پيشنهادات براي انجام تحقيقات آينده………………………………………………………………………………. 130

پيوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 134

 

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

 

جدول(2 ـ 1) مراحل اساسي تحول سيستم‌هاي اطلاعات مديريت……………………………………………………….. 22

جدول(2 ـ 2 )  انواع ابزارهاي اتوماسيون اداري…………………………………………………………………………………….. 29

جدول(3-1) مشخصات جامعه آماري به تفکيک………………………………………………………………………………….. 79

جدول (3-2) مشخصات جامعه آماري و نمونه پژوهش…………………………………………………………………………. 81

جدول (3- 3) مؤلفه‌هاي پرسشنامه و سئوالات مربوط به آنها……………………………………………………………….. 81

جدول (4-1) توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس جنسيت…………………………………………………………………….. 85

جدول (4-2) توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس سابقه کاري……………………………………………………………….. 86

جدول (4-3) توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس مدرک تحصيلي………………………………………………………….. 87

جدول (4-4) توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس رشته تحصيلي…………………………………………………………… 88

جدول (4-5) نتايج توصيفي پاسخ‌هاي اعضاي گروه نمونه نسبت به ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در سازماندهي منابع انساني دانشگاه بر اساس گزينه‌هاي سئوالات…………………………………………………………………………………………………… 89

جدول (4-6) نتايج توصيفي پاسخ‌هاي اعضاي گروه نمونه نسبت به ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در جذب منابع انساني دانشگاه بر اساس گزينه‌هاي سئوالات…………………………………………………………………………………………………………………… 90

جدول (4-7) نتايج توصيفي پاسخ‌هاي اعضاي گروه نمونه نسبت به ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در توسعه منابع انساني دانشگاه بر اساس گزينه‌هاي سئوالات…………………………………………………………………………………………………………………… 91

جدول (4-8) نتايج توصيفي پاسخ‌هاي اعضاي گروه نمونه نسبت به ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در ارزشيابي و پاداش دهي منابع انساني دانشگاه بر اساس گزينه‌هاي سئوالات……………………………………………………………………………………….. 92

جدول (4-9) نتايج توصيفي پاسخ‌هاي اعضاي گروه نمونه نسبت به ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در امور رفاهي دانشگاه بر اساس گزينه‌هاي سئوالات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

جدول (4-10) نتايج توصيفي پاسخ‌هاي اعضاي گروه نمونه نسبت به ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در امور اداري و پرسنلي دانشگاه بر اساس گزينه‌هاي سئوالات………………………………………………………………………………………………………………. 94

جدول (4- 11) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در سازماندهي کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

جدول (4- 12) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان کاريرد سيستم اطلاعات مديريت در سازماندهي کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

 

عنوان صفحه

 

جدول(4- 13) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در جذب کارکنان با سطح متوسط (3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

جدول (4- 14) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در جذب کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

جدول (4ـ15) نتايج آزمون t  تک متغيره، مقايسه ميانگين ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در توسعه کارکنان با سطح متوسط (3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. جدول (4- 16) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در توسعه کارکنان با سطح متوسط (3)        99

جدول (4- 17) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در ارزشيابي و    پاداش دهي کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

جدول (4- 18) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در ارزشيابي و پاداش دهي کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………. 101

جدول (4- 19) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در امور رفاهي کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

جدول (4- 20) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان کاريرد سيستم اطلاعات مديريت در امور رفاهي کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

جدول (4- 21) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در امور اداري و پرسنلي کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

جدول (4- 22) نتايج آزمون t تک متغيره، مقايسه ميانگين موارد مربوط به ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در امور اداري و پرسنلي کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………. 104

جدول (4- 23) نتايج آزمون لوين فرض همگني واريانس‌هاي نمرات نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه بر اساس دانشگاه محل خدمت………………………. 105

جدول (4- 24) نتايج آزمون F مقايسه ميانگين نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه بر اساس دانشگاه
محل خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

 

عنوان صفحه

 

جدول (4- 25) مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه بر اساس دانشگاه
محل خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

جدول (4- 26) نتايج آزمون لوين فرض همگني واريانس‌هاي نمرات نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
براساس جنسيت………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

جدول (4- 27) نتايج آزمون F مقايسه ميانگين نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر اساس جنسيت………………………………………………………………………………………………………………………………. 109

جدول (4- 28) مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر اساس جنسيت………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

جدول (4- 29) نتايج آزمون لوين فرض همگني واريانس‌هاي نمرات نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر اساس سابقه کار……………………………………………………………………………………………………………………………. 111

جدول (4- 30) نتايج آزمون F مقايسه ميانگين نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر اساس سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

جدول (4- 31) مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر اساس سابقه کار……………………………………………………………………………………………………………………………. 113

جدول (4- 32) نتايج آزمون لوين فرض همگني واريانس‌هاي نمرات نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر اساس مدرک تحصيلي……………………………………………………………………………………………………………………. 114

جدول (4- 33) نتايج آزمون F مقايسه ميانگين نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر اساس مدرک تحصيلي……………………………………………………………………………………………………………………. 115

عنوان صفحه

جدول(4- 34) مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر اساس مدرک تحصيلي……………………………………………………………………………………………………………………. 116

جدول (4- 35) نتايج آزمون لوين فرض همگني واريانس‌هاي نمرات نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر اساس رشته تحصيلي……………………………………………………………………………………………………………………… 117

جدول (4- 36) نتايج آزمون F مقايسه ميانگين نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي درخصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر اساس رشته تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

جدول(4- 37) مقادير ميانگين و انحراف معيار نظرات مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي در  خصوص ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در منابع انساني دانشگاه
بر  اساس رشته تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………………….. 119

 


فهرست شكل‌ها

عنوان صفحه

 

شكل( 2-1 )خصوصيات مشترك سيستم‌ها…………………………………………………………………………………………. 15

شکل(2 ـ 2 )رابطه سيستم پشتيباني تصميم و درجه ساختار يافتگي مشکلات……………………………………. 25

شکل( 2 ـ 3 ) ساختار يک سيستم گزارش دهي مديريت……………………………………………………………………. 27

شکل( 2 ـ 4) اجزاء يک سيستم خبره…………………………………………………………………………………………………. 32

شکل (2 ـ 5 ) سيستم اطلاعات مديران و نقش‌هاي مديران…………………………………………………………………. 34

شکل (2 ـ 6 ) مدل عمومي‌يک کامپيوتر……………………………………………………………………………………………… 37

شکل(2 ـ 7 )جايگاه سيستم اطلاعاتي بعنوان يک  سيستم…………………………………………………………………. 39

شکل( 2 ـ 8 ) سيستم‌هاي فرعي اطلاعاتي درسازمان………………………………………………………………………….. 41

شکل (2 ـ 9 )سيستم اطلاعاتي مديريت منابع انساني…………………………………………………………………………. 45

شکل (2 ـ 10 )مدل کلي تناسب تکنولوژي با وظايف………………………………………………………………………….. 48

شکل(2 ـ 11 )نظام مديريت منابع انساني…………………………………………………………………………………………… 54

شکل(2 ـ 12 )وظايف مديريت نيروي انساني………………………………………………………………………………………. 59

شکل(2 ـ 13) وظايف مديريت منابع انساني……………………………………………………………………………………….. 60

شکل(2 ـ 14)  عناصر فرايند طراحي مشاغل……………………………………………………………………………………….. 62

شكل( 2 ـ 15) مراحل تجزيه و تحليل و طراحي شغل…………………………………………………………………………. 64

شکل( 2 ـ 16 ) فرايند آموزش و بالندگي…………………………………………………………………………………………….. 67

شکل( 4 ـ 1 ) توزيع نمونه آماري مديران بر حسب جنسيت……………………………………………………………….. 85

شکل( 4 ـ 2 ) توزيع نمونه آماري مديران بر حسب سابقه کار……………………………………………………………… 86

شکل (4 ـ 3 ) توزيع نمونه آماري مديران بر حسب مدرک تحصيلي…………………………………………………….. 87

شکل( 4 ـ 4 ) توزيع نمونه آماري مديران بر حسب رشته تحصيلي………………………………………………………. 88

 

چکيده

هدف تحقيق حاضر ارزيابي کاربرد سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مي‌باشد. سوالات پژوهش ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در سازماندهي، جذب، توسعه منابع انساني، ارزشيابي و مديريت پاداش کارکنان و امور رفاهي و اداري پرسنلي کارکنان را مورد بررسي قرار داده است. روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي بوده است. جامعه آماري شامل 259 نفر از مديران دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 88-1378 بود که با استفاده از روش     نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه آماري تعداد 39 مدير از جامعه مديران دانشگاه اصفهان و 92 مدير از جامعه مديران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به عنوان نمونه انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته حاوي 39 گويه بود که ضريب پايايي آن با استفاده از فرمول کرونباخ92/0 بدست آمد. تجزيه و تحليل داده‌ها در دو سطح آمار توصيفي ( فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي (t تک متغيره و تحليل واريانس چند متغيره مانوا) آزمون لوين صورت گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان داد از سيستم اطلاعات مديريت در سازماندهي و جذب کارکنان ، توسعه کارکنان استفاده نگرديده است. ولي اين سيستم در ارزشيابي و پاداش دهي کارکنان تا حدودي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين اين سيستم در امور رفاهي کارکنان نيز به جز مواردي که مربوط به اطلاع رساني در رابطه با چگونگي محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگي و در خصوص غذاخوري و تسهيلات مربوط به آن مي‌باشد، کاربرد نداشته است. ولي طبق نتايج حاصله سيستم اطلاعات مديريت در امور اداري و پرسنلي کارکنان کاربرد دارد. در خصوص نظرات مديران دانشگاه  اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نيز با توجه به ويژگي‌هايي مانند جنسيت، رشته تحصيلي، دانشگاه محل خدمت، مدرک تحصيلي، تفاوت معناداري مشاهده نگرديد و تنها بررسي نظرات مديران بر اساس سابقه کار
رابطه ي معناداري را نشان دادند.

 

كليدواژه‌ها: سيستم اطلاعات مديريت، مديريت منابع انساني، اطلاعات.

 

مقدمه

محيط پيچيده و متشنج امروزي سازمانها را با چالشهايي روبرو کرده است چنانچه تغيير به عنوان يکي از ويژگيهاي سازمان‌هاي امروزي درآمده است. سازمان‌هاي امروزي با گذشت زمان دچار تحولات عظيمي‌      شده اند و وظيفه هر سازماني در اين جامعه ي متحول، ايجاد نظم است که در اين راستا عامل اساسي مورد نياز براي نظم بخشيدن به هر سيستمي، اطلاعات دقيق و به موقع مي‌باشد. “اطلاعات در گذشته ارزش ناچيزي داشته و در تصميم‌گيري‌ها کمتر به کار مي‌رفت در حالي که امروزه اطلاعات مهمترين منبع مدير بعد از عامل انساني محسوب مي‌شود” (اوبراين[1]، 1988، ص4). اطلاعات در هر سازمان در واقع مبناي تمامي‌فعاليت‌هاست و به طور مستمر و مداوم بين افراد و واحدهاي مختلف در جريان مي‌باشد. انجام وظايف و تحقق اهداف سازماني فقط از طريق تسريع و تسهيل جريان اطلاعات و ايجاد شبکه‌هاي ارتباطي مؤثر امکان پذير است، بنابراين براي ايجاد و اداره کردن اطلاعات در هر سازمان بايد ضمن برقرار نمودن شبکه‌هاي ارتباطي و حذف موانع ارتباطي،
سيستم‌هاي اطلاعاتي مناسبي طراحي و ايجاد شوند. علاوه بر اين اهميت روزافزون منابع انساني به عنوان مهمترين منبع استراتژيک هر سازمان، ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات منابع انساني و به روز نگهداشتن اطلاعات اين سيستم را، در سازمان‌هاي بزرگ ضروري ساخته است. لذا پژوهش حاضر به ارزيابي کاربرد سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان پرداخته است.

[1] – Obrien

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 157

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]