پايان نامه ارشد رشته فقه و الهیات گرایش شیعه شناسی: امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها نمونه مورد مطالعه دانشگاه اصفهان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه اصفهان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه معارف اسلامی

 

پايان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی شیعه شناسی

 

امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها نمونه مورد مطالعه دانشگاه اصفهان

 

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل ملکوتی خواه

 

استاد مشاور:

دکتر بهجت یزدخواستی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده:

امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب امروزه ذهن بسياري از انديشمندان جامعه را درگير خود نموده است، گروهي اين مسئوليت خطير را بر عهده گرفته اند و تلاش هاي پي در پي در اين حوزه صورت گرفته است، در اين پژوهش که در راستاي بهبود اين روش هاي امر و نهي  در اين حوزه است به بررسي عوامل  مؤثر در اثر پذيري امر به حجاب و نهي از کم حجابي پرداخته شده است، عواملي همچون احساس امنيت مخاطب، تربيت و  اعتقادات او ، مقبوليت شخص آمر به معروف و ناهي از منکر، نحوه بيان ونوع الفاظ  او و همچنين ويژگي هاي شخصيتي او، شرايط پيراموني امر و نهي ،  نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به حجاب و نهي از کم حجابي و روش­هاي عملي امر و نهي، که همگي عواملي هستنند که اين امر را تحت تأثير قرار مي دهند. همچنين براي  قدم نهادن در هر راهي بايد آسيب ها و آفت هاي آن راه را شناخت تا بتوان محکم در اين راه قدم برداشت، بنابراين علاوه بر  بررسي  عوامل مؤثر بر اثربخشي به بررسي  آسيب ها و شبهات مطرح شده در اين حوزه پرداخته شده است ،  و فراواني هر کدام  نشان داده شده است، آسيب هاي مطرح شده در اين حوزه در دو دسته آسيب هاي مهم  معرفتي و آسيب هاي مهم مربوط به روش شناسايي شده اند، که آگاهي نسبت به آنها به داشتن ديد وسيع در اين زمينه کمک نموده است،  در اين پژوهش که به روش پيمايشي با انتخاب دانشگاه اصفهان به عنوان جامعه آماري، جهت مديريت بهتر بررسي موضوع مورد پژوهش، صورت گرفته است، به وسيله فرمول کوکران[1] با حجم جامعه مشخص،  261 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده اند و با تهيه و اجراي پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوري شده است، سپس با استفاده از آزمون پيرسون[2] و اتا[3] به بررسي عوامل اثر بخش در امر و نهي در حوزه حجاب  بررسی شده اند و با تحليل رگرسيوني آن معناداري هريک از عوامل مطر ح شده بررسي، و  نشان داده شد که بين متغير اثربخشي امر به معروف و نهي ازمنکر و مقبوليت آمر و ناهي،احساس امنيت مخاطب امر و نهي، خصوصيات آمر و ناهي، اعتقادات و تربيت مخاطب امر و نهي و روش هاي عملي در اين حوزه رابطه معنادار و مستقيم برقرار مي‌باشد و  بيشترين اثرگذاري مربوط به روش هاي عملي امر و نهي و تربیت مخاطب آن است.

کلید واژه ها: امر به معروف  نهی از منکر، چالش، حجاب، راهکار


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

فصل اول: کليات طرح تحقيق

 • پيشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
 • کليد واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
 • شرح و بيان مساله پژوهشي. ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
 • پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق . ………………………………………………………………………………………………………….. 4
 • اهميت و ارزش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………..10
 • اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10
  • اهداف علمي …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-6-2 اهداف کاربردي …………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

 • سوالهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
 • كاربرد نتايج تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
 • روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
 • مشکلات و محدوديت هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… 11

 

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

2-1 امربه معروف و نهي از منکر ………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-1 مفهوم شناسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1-1 مفهوم شناسي امر به معروف و نهي از منکر ……………………………………………………………………………………… 12

2-1-1-2 دسته بندي مقدماتي امر به معروف و نهي از منکر از دیدگاه قرآن………. …………………………………………. 13

2-1-2 شرايط امر به معروف و نهي از منکر ……………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2-1 علم به معروف و منکر (شرط اول) ……………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-2-2 احتمال تأثير ( شرط دوم) …………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-2-3 بناي بر استمرار گناه (شرط سوم) …………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-2-4 امر و نهي بدون مفسده  و ضرر (شرط چهارم)………………………………………………………………………………….. 19

2-1-3 مراتب امر به معروف و نهي از منکر ……………………………………………………………………………………………………… 20

2-1-3-1 مرحله قلبي (اظهار تنفر قلبي) …………………………………………………………….. ………………………………………… 21

2-1-3-2 مرحله لساني (گفتار) ………………………………………………….. …………………………. ……………………………………… 23

2-1-3-3 مرحله يدي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-2-3 سيره پيشوايان معصوم در امر به معروف و نهي از منکر …………………………………………………………………. 27


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

2-2 عفاف و حجاب …………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………… 33

2-2-1 مفهوم حجاب ……………………………………………………………………………………………….. ……………….. ………………. ……….. 33

2-2-2 حجاب مرد مسلمان………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………….. 34

2-2-2-1 کنترل نگاه ……………………………………………………………………………….. …. ………….. …………………………………………. 34

2-2-2-2 پوشاندن شرمگاه …………………………………………………………………………………… ………….. ………………………………….. 35

2-2-3 حجاب زن مسلمان …………………………………………………………………………………………… ………….. ………………………….. 36

2-2-3-1کنترل نگاه ………………………………………………………………………….. ………………………………. ………….. ………………….. 37

2-2-3-2 پوشاندن شرمگاه ……………………………………………………………… ………………………………………… …………… …………. 37

2-2-3-3 حدود پوشش ………………………………………………………………………. …. ……………………………………………………………. 37

2-2-3-3-1 خُمُر ………………………………………………………………………… ……… ……………….. …………………………………………… 37

2-2-3-3-2 جيب …………………………………………………………………………. …………… ……………….. ……………………………………. 38

2-2-3-4 زينت ………………………………………………………………………………. …………. ………………………… …………………………….. 39

2-2-3-5 تبرج ………………………………………………………………………………… ……… ………………………………….. ……………………… 39

2-2-3-6 جلباب …………………………………………………………………………………….. ………………… …………………………. ……………. 40

2-2-3-7 عفاف ……………………………………………………………………………………… ………………. ……………………………………. ……. 41

2-2-4 فلسفه پوشش …………………………………………………………………………………. ………………………………… …………………….. 42

2-2-4-1 حق الهي …………………………………………………………………………… ………………………… ………… ………………………….. 43

2-2-4-2 حفظ حرمت زن…………………………………………………………………. ……………… ……………… ……………………………….. 43

2-2-4-3 مبارزه با نفس…………………………………………………………………… ………………… …………………….. ……………………….. 44

2-2-4-4 ايجاد امنيت …………………………………………………………………. …………………………………. ……………….. ……………….. 44

2-3  عوامل مؤثر بر امربه معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ………. ………………………………………… ………………….. 45

2-3-1 مقبوليت آمر و ناهي …………………………………………………………….. …………………………. …. ………………………………….. 46

2-3-2 نحوه بيان آمر و ناهي …………………………………………………………… ……………………………………… ………………………… 47

2-3-3 نوع الفاظ ……………………………………………………………………………….. ………………………………………… … …………………. 49

2-3-4 امر و نهي متناسب با شرايط پيراموني……………………………… …………………………………. …………………………………. 50

2-3-5 احساس امنيت مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-3-6 تربيت مخاطب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-3-7 عملکرد ارگان هاي مرتبط با امر به معروف و نهي از منکر ……. ……………………………………………………………… 51

2-3-8 روش هاي عملي  …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 52

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

2-3-9 خصوصيات آمر و ناهي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-10 اعتقادات مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-4 آسيب ها و آفت هاي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ……………………………………………………….. 54

 

فصل سوم: روش شناسي

 • نوع تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
 • روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
 • نحوه جمع آوري داده ها و اطلاعات تحقيق …………………………………………………………………………………………..59
 • فرضيات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
 • واحد و سطح تحليل …………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
 • جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
 • حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
 • شيوه نمونه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
 • روايي و پايايي پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 63
  • روايي پرسش نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
  • پايايي پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………64
 • سنجش متغير ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
 • تعريف عملياتي متغير هاي مستقل و وابسته ……………………………………………………………………………………… 65
 • مکان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
 • زمان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
 • روش هاي آماري ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
 • استخراج ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 69

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1مقدمه ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-2 آمار توصيفي؛ نتايج توصيفي و يک متغيره پژوهش ………………………………………………………………………………… 71

4-2-1 شاخص­هاي پراکندگي سن …………………………………………………………………………………………………………………. 71

4-2-3- توزيع پاسخگويان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-4- توزيع پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي ………………………………………………………………………………………. 72

4-2-5- توزيع پاسخگويان بر حسب حدود درآمد ماهيانه خانوار ……………………………………………………………………. 72


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

4-2-6- شاخص­هاي پراکندگي اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر ……………………………………………………………………74

4-2-7- توزيع ابعاد اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر بر وضعيت پوشش و رفتار………………………………………….. 75

4-2-8- توزيع پاسخگويان بر حسب احساس امنيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف………………….. 77

4-2-9- شاخص­هاي پراکندگي مقبوليت آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف…………………………………………………78

4-2-10-توزيع ابعاد اثر بخش بر امر به معروف و نهي از منکر ………………………………………………………………………………  79

4-2-11-شاخص­هاي نوع الفاظ آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر  …………………………………….80

4-2-12-شاخص الفاظ آمر و ناهي جهت اثر بخشي امر به معروف ………………………………………………………………………… 81

4-2-13-شاخص­هاي پراکندگي نحوه بيان امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………………………………….. 82

4-2-14-توزيع پاسخ پاسخگويان به گويه هاي شاخص تاثير نحوه بيان امر ونهي …………………………………………………. 83

4-2-15- شاخص­هاي پراکندگي خصوصيات آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ……………………………………… 85

4-2-16- شاخص هاي خصوصيات آمر و ناهي ………………………………………………………………………………………………………. 85

4-2-17- شاخص­هاي پراکندگي روش هاي امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………………………………. 86

-2-18-  شاخص روش هاي امر  به معروف و و نهي از منکر ……………………………………………………………………………………86

4-2-19- شاخص­هاي پراکندگي شرايط پيراموني امر و نهي  جهت اثربخشي امر به معروف ……………………………….. 88

4-2-20- شاخص­هاي شرايط پيراموني امر و نهي  جهت اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر………………………….. 89

4-2-21- شاخص­هاي پراکندگي نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي امر به معروف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-22- شاخص­هاي نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي امر به معروف…………………….. 91

4-2-24-شاخص هاي اعتقادات مخاطب امربه معروف و نهي از منکر نسبت به امر به معروف و نهي از منکر………… 93

4-2-25- شاخص­هاي پراکندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………………………….. 94

4-2-25- شاخص­هاي پراکندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف……………………………………. 95

4-2-26- شاخص­هاي پراکندگي آسيب­هاي معرفتي ……………………………………………………………………………………………… 96

4-2-27- شاخص­هاي آسيب­هاي معرفتي……………………………………………………………………………………………………………….. 97

4-2-28- شاخص­هاي پراکندگي آسيب­هاي روشي ……………………………………………………………………………………………….. 99

4-2-29- شاخص­هاي آسيب­هاي روشي ………………………………………………………………………………………………………………. 100

4-3- آمار استنباطي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-3-1- آزمون فرضيات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-3-1- 1- آزمون فرضيه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………… 103

4-3-1- 2- آزمون فرضيه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 104


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

4-3-1- 3- آزمون فرضيه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… 105

4-3-1- 4- آزمون فرضيه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 106

4-3-1- 6- آزمون فرضيه ششم ………………………………………………………………………………………………………………….. 107

4-3-1- 6- آزمون فرضيه ششم ……………………………………………………………………………………………………………………108

4-3-1- 7- آزمون فرضيه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………….. 109

4-3-1-8- آزمون فرضيه هشتم …………………………………………………………………………………………………………………. 110

4-3-1-9- آزمون فرضيه نهم ……………………………………………………………………………………………………………………… 111

2-3-1-10- آزمون فرضيه دهم ………………………………………………………………………………………………………………….. 112

4-3-2- تحليل رگرسيوني ………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

4-4- برخي مسائل و شبهات …………………………………………………………………………………………………………………………..115

4-4-1- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب از اولويت­هاي

جامعه خارج است ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115

4-4-2- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصي است و از حيطه ی

امر و نهي خارج است ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

4-4-3- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه آنچه در قرآن واجب است خمار (پوشيدن روسري) است نه

پوشيدن کامل مو ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

4-4-4- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت

با زور نمي­شود……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

4-4-5- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه وضعيت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهي ضرورتي

ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

4-4-6- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب سبب پوشيدن زيبايي­ها و بالا رفتن سن ازدواج مي­شود

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

4-4-7- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه بايد پذيرفت همه چيز در حال تغيير است بعد از 14700 سال

نوع پوشش تغيير مي­کند ……………………………………………………………………………………………………………………………… 121

4-4-8- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب نبوده

و توصيه است ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

4-4-9- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه دستوري بر حجاب دخترها در قرآن نيامده ……………………………. 123

4-4-10- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را حفظ کنند

بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل ميل جنسي قوي شوند ………………………………………………. 124

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

4-4-11- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب نسبي و عرفي است در هر زمان و مکان نوع پوشش

متفاوت است ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

4-4-12- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب حق (اختياري) است نه تکليف(واجب……………………………. 126

4-4-13- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب عفت نمي­آورد ولي عفت حجاب مي­آورد، انديشه

اصلاح شود ظاهر اصلاح مي­شود ………………………………………………………………………………………………………………………. 127

 

فصل پنجم: نتيجه گيري

 • عوامل اثر بخش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 128
 • چالش ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131
  • آسیب ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
  • شبهات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 132

5-3 پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

[1] Cochran

[2] Pearson

[3] Eta

 

مقدمه

در دين مبين اسلام امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يک مسئله اجتماعي ، جايگاه خاصى دارد  و يكي از بهترين جلوه هاي اخلاق اجتماعي است براي كنترل جامعه، و به اشكال مختلف ظهور پيدا مي کند چنانچه به عنوان ضروريات ايمان و رستگارى امت شناخته مي شود، مكمل فريضه‏هايى چون نماز و زكات است و غالبا در قرآن در كنار آن ها آمده است. احياي اين دو اصل بيانگرحيات و سرزندگي جامعه مي باشد و فراموش کردن اين دو اصل موجب رخوت، سستي،  بي تفاوتي، و به تدريج اضمحلال و مرگ در معنويت گرائي جامعه را به دنبال خواهد داشت.

در جامعه کنوني ما اين دو فريضه، خود را در حوزه حجاب نمايان کرده است – حجاب به عنوان يک حکم صريح قرآني -، و برخي از مسئولان سخت درگير عملي کردن اين حکم الهي در جامعه  شده اند، از آنجايي که پژوهش به معناي فعاليتي منظم و مدون است که هدفش کشف، گسترش دانش و حقيقت و تبيين روابط بين پديده ها و در حد امکان اثبات رابطه علت و معلولي موجود در بين آن ها مي باشد، براين اساس، پژوهشي با هدف بررسي زمينه هاي اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب به دنبال ارتقاء اين دو فرضيه در اين حوزه است، و با مطالعه و بررسي چالش هاي پيش روي اين دو فريضه ، در صدد شناسايي آسيب ها ي پيرامون آن،  به کنکاش در اين زمينه پرداخته است، و در صدد بوده با ارائه راهکارهاي لازم قدمي هرچند کوچک در اين زمينه بردارد. اين پژوهش در پنج فصل تنظيم شده است؛ فصل اول آن شامل کليات طرح تحقيق است، در فصل دوم که مباني نظري پژوهش مي باشد به توضيح و تبيين امر به معروف و نهي از منکر، حجاب و عوامل مؤثر بر امر به حجاب و نهي از کم حجابي پرداخته است و به صورت مختصر آسيب هايي که در ضمن مصاحبه ها توسط پاسخگويان بيان شده اند مطرح شده است، در فصل سوم که فصل روش شناسي پژوهش است توضيحات لازم در اين حيطه بيان شده است و در فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها صورت گرفته است وبه ارائه آمار کيفي و استباطي در اين زمينه پرداخته شده است و در فصل پنجم نتايج و پيشنهادات کاربردي مطرح شده است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و

کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 163

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --