پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي : مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدي

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

    

دانشگاه اصفهان

دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

گروه فيزيولوژي ورزشي

 

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي

مقايسه تاثير هشت هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدي

 

استاد راهنما:

دکتر حسين مجتهدي

 

استاد مشاور:

دکتر محمد فرامرزي

       

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده

هدف از مطالعه حاضر مقايسه تاثير 8 هفته تمرين مقاومتي يک طرفه و دوطرفه بر قدرت عضلات تاکننده و باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدي بود. بيست فرد مبتدي به طور تصادفي در دو گروه تجربي يک (ميانگين و انحراف معيار: سن 17/3± 1/18 سال، قد 97/.± 74/1 متر، وزن 32/8±3/62 کيلوگرم ) و گروه تجربي دو (ميانگين و انحراف معيار: سن 29/4± 5/18 سال، قد 68/.± 76/1 متر، وزن 78/17±8/65 کيلوگرم) قرار گرفتند. گروه تجربي يک و دو، به ترتيب، تمرينات مقاومتي دو طرفه و يک طرفه را هفته اي سه جلسه به مدت هشت هفته انجام دادند.  قدرت عضلات تاکننده و باز کننده مفصل آرنج قبل و بعد از هشت هفته تمرين به طور غير مستقيم از طريق آزمون يک تکرار بيشينه اندازه گيري شد. براي مقايسه اطلاعات پيش آزمون و پس آزمون بين  دو گروه تجربي از t مستقل استفاده شد. نتايج نشان دادکه هشت هفته تمرينات مقاومتي دو طرفه در گروه تجربي يک درمقايسه با تمرينات مقاومتي يک طرفه گروه تجربي دو سبب افزايش بيشتر قدرت عضلات تاکننده مفصل آرنج مي شود. همچنين تمرينات مقاومتي يک طرفه و دو طرفه سبب افزايش برابر قدرت عضلات باز کننده مفصل آرنج مي شود. از يافته هاي اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت که تمرينات مقاومتي دوطرفه درمقايسه با تمرينات مقاومتي يک طرفه باعث افزايش بيشتري در  قدرت عضلات تاکننده مفصل آرنج پس از هشت مقاومتي هفته تمرين مي شود.

 

واژگان کليدي: تمرين مقاومتي  يک طرفه، تمرين مقاومتي دو طرفه، قدرت عضلاني، عضلات تاکننده مفصل آرنج، عضلات بازکننده مفصل آرنج


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1- اهداف کلي ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-2- اهداف فرعي ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- پيش فرض هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7- محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7-1- محدوديت هاي محقق خواسته………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7-2- محدوديت هاي اجتناب ناپذير  ………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8- تعاريف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8-1- تعاريف نظري…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-2- تعاريف عملياتي ……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- ساختار عضله اسکلتي …………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3- ساختمان تار عضلاني …………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4- پتانسيل عمل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-5- نظريه ي سرخوردن الياف……………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-6- واحدهاي حرکتي و اتصال عصبي عضلاني ……………………………………………………………………………………………. 11

2-7- قانون همه يا هيچ وجمع انقباضات ………………………………………………………………………………………………………. 12

2-8- انواع تمرينات مقاومتي ………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-8-1- تمرينهاي ايزومتريک………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-8-2- تمرينهاي پويا با مقاومت ثابت ………………………………………………………………………………………………………… 13

عنوان صفحه

2-8-3- تمرينهاي مقاومتي متغير………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-8-3- تمرينهاي  اسنتريک………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-8-4- تمرينهاي ايزوکينتيک………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-9- مکانيسم انقباض وتنظيم آن…………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-10- قدرت و انواع آن وهماهنگي آن با عملکرد…………………………………………………………………………………………… 17

2-10-1- قدرت عمومي………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-10-2- قدرت ويژه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-10-3- قدرت مطلق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-10-4- قدرت نسبي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-11- سازگاريهاي عصبي عضلاني با تمرين هاي ورزشي……………………………………………………………………………… 18

2-11-1- سازگاريهاي عصبي………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-11-2- الگوهاي فراخوان……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-11-3- هم زمان سازي……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-11-4- سازوکارهاي مهاري………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-11-5- سازگاري عضلات اسکلتي………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-11-6- هيپرتروفي عضله……………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-12- سازگاريهاي قدرت مربوط به سن وجنس……………………………………………………………………………………………. 20

2-13- مزاياي تمرين هاي يک طرفه و دو طرفه  ……………………………………………………………………………………… 21

2-14- انواع تارهاي عضلاني………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-14-1- تارهاي نوع I………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-14-2- تارهاي نوع IIA…………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-14-3- تارهای نوع IIB ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-15-تبديل نوع تار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-16- پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-2- روش و نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

عنوان صفحه

3-3- نمونه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-4- ابزار و وسايل اندازه گيري …………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-5- نحوه جمع آوري اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………………………………………….. 31

3-6- متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-6-1- متغيرهاي مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-6-2- متغيرهاي وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-3-7- مدت زمان اجراي آزمون……………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-8- روش اجراي تمرينات……………………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-8-1- شيوه اجراي تمرينات مقاومتي يک طرفه و دو طرفه…………………………………………………………………………… 32

3-9- تجزيه و تحليل آماري…………………………………………………………………………………………………………………………… 35

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-2- ويژگي هاي توصيفي يافته ها……………………………………………………………………………………………………………….. 36

4-3- آزمون نرمال بودن متغيرها…………………………………………………………………………………………………………………….. 38

4-4- يافته هاي استنباطي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-4-1- آزمون فرضيه اول……………………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-4-2- آزمون فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………… 41

4-4-3- آزمون فرضيه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………. 42

4-4-3- آزمون فرضيه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………. 43

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

5-2- خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

5-3- بحث ونتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

5-4- پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-4-1- پيشنهادهاي کاربردي ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-4-2- پيشنهادهاي پژوهشي …………………………………………………………………………………………………………………….. 47

پيوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

عنوان صفحه

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

منابع انگليسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

 

 

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول 2-1- ويژگي هاي انواع عضله………………………………………………………………………………………………………………. 24

جدول 3-1- برنامه تمرينات مقاومتي جفتي با هالتر گروه تجربي يک به مدت هشت هفته………………………………. 33

جدول 3-2- برنامه تمرينات مقاومتي يک طرفه با دمبل گروه تجربي دو به مدت هشت هفته…………………………… 34

جدول 4-1- مشخصات آنتروپومتريک آزمودني ها (انحراف استاندارد± ميانگين)……………………………………………….. 37

جدول4-2 مقادير ميانگين و انحراف معيار قدرت عضلات تاکننده و بازکننده مفصل آرنج آزمودني ها (کيلوگرم)…. 37

جدول 4-3  ميانگين و انحراف استاندارد مربوط به مقادير قدرت عضلات تا کننده و باز کننده مفصل آرنج و آزمون  ks…………………………………. 39

جدول 4-4- مقايسه قدرت عضلات تا کننده آرنج بين دوگروه تجربي(ميانگين±انحراف استاندارد)…………………….. 40

جدول 4-5- مقايسه قدرت عضلات تا کننده آرنج بين دوگروه تجربي (ميانگين± انحراف استاندارد)………………….. 41

جدول 4-6- مقايسه قدرت عضلات باز کننده آرنج بين دوگروه تجربي (ميانگين±انحراف استاندارد)………………….. 42

جدول 4-7- مقايسه قدرت عضلات باز کننده آرنج بين دوگروه تجربي(ميانگين±انحراف استاندارد)…………………… 43

 

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

شکل 2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

شکل 4-1- نمودار مقايسه ميانگين قدرت عضلات تا کننده آرنج…………………………………………………………………….. 40

شکل 4-2- نمودار مقايسه ميانگين قدرت عضلات تاکننده آرنج………………………………………………………………………. 41

شکل4-3- نمودار مقايسه ميانگين قدرت عضلات بازکننده آرنج………………………………………………………………………. 42

شکل 4-4- نمودار مقايسه ميانگين قدرت عضلات بازکننده آرنج…………………………………………………………………….. 43

 

 

1-1- مقدمه

عضله يکي از چهار بافت اصلي بدن است سه بافت ديگر عبارتند از : بافت هاي عصبي، پيوندي، پوششي. سه نوع عضله در بدن وجود دارد. عضله قلبي که تنها در قلب يافت مي شود. عضله صاف که در ديواره رگ هاي خوني، راه هاي هوايي، روده و مثانه قرار دارد و عضله اسکلتي که بخش هاي مختلف اسکلت را به هم پيوند
مي دهد. از ميان اين، تنها عضله اسکلتي تحت کنترل ارادي است و حرکت اندامها ونگهداري قامت را ميسر
مي سازد (5). عضله اسکلتي از حدود 75 درصد آب و 20 درصد پروتئين تشکيل شده است 5 درصد با قيمانده را نمک هاي آلي و ساير مواد شامل فسفاتهاي پرانرژي، اوره، اسيدلاکتيک، مواد معدني کلسيم منيزيم، فسفر،
آنزيم ها و رنگدانه هاي مختلف، يونهاي سديم، پتاسيم، کلر، اسيدهاي آمينه، چربيها و کربوهيدرات ها را تشکيل مي دهند (11).

عوامل متعددي در رشد و حفظ قدرت و توده عضله موثر هستند. اين عوامل عبارتند از: وراثت، فعاليت بدني، تغذيه مناسب، غدد درون ريز، عوامل محيطي و فعاليت دستگاه عصبي که وراثت ساير عوامل را تحت نفوذ خود دارد. فعاليت بدني و عضلاني بدون يک تغذيه مناسب، نمي تواند بر قدرت و حجم عضله بيفزايد. تستوسترون، هورمون رشد، کورتيزول و انسولين موجب سازگاري هاي اساسي در حجم و قدرت عضلات خواهند شد. بدون تنش بيشينه و تمرينات مقاومتي، ساير عوامل نمي توانند پاسخ هاي تمريني ايجاد کنند (9). تمرين مقاومتي از رايج ترين تمرين هايي است که در دو دهه اخير رشد پيدا کرده است. تمرين مقاومتي در توسعه عملکرد ورزشکار بوسيله افزايش قدرت، توان، سرعت و هيپرتروفي عضله، استقامت عضلاني موضعي، عملکرد حرکتي، تعادل و هماهنگي عضله نقش ايفا مي کند. در گذشته به طور مرسوم تمرين مقاومتي طرفداران زيادي نداشت (براي مثال، تنها ورزشکاران قدرتي و آنهايي که براي افزايش حجم تلاش مي کردند مثل بدن سازان تمرينات قدرتي را دنبال مي کردند)  اما اکنون درک بهتري از مزيت هاي مرتبط با تندرستي تمرينات مقاومتي وجود دارد. تمرينات مقاومتي از رايج ترين تمرينهايي است که بوسيله سازمان هاي بهداشت جهاني مثل کالج آمريکايي داروهاي ورزشي و انجمن قلب آمريکا براي بيشتر جامعه شامل افراد مسن، بزرگسالان، نوجوانان و جامعه کلينکي (مثل افرادي با اختلال عصبي، عضلاني و بيماريهاي قلب و عروق) توصيه مي شود (30).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 68

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]