پايان‌نامه ارشد مهندسي صنایع گرایش سيستم­هاي اقتصادي-اجتماعي ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتي اصفهان

 

دانشکده صنايع و تحليل سيستم­ها

 

 ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار

 

 پايان‌نامه کارشناسي ارشد مهندسي سيستم­هاي اقتصادي-اجتماعي

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

  عنوان صفحه

فهرست مطالب هشت

فهرست جداول.. يازده

فهرست اشکال.. سيزده

چکيده. 1

فصل اول: کليات

1-1    مقدمه    2

1-2    تعريف مسأله و ضرورت انجام تحقيق.. 3

1-3    سؤالات و اهداف پژوهش…. 3

1-4    فرضيات مورد آزمون.. 4

1-5    روش تحقيق.. 4

1-6    ساختار گزارش…. 5

فصل دوم: مروري بر مفاهيم مديريت استراتژيک و ارتباط آن با مزيت رقابتي  

2-1    مقدمه    6

2-2    مديريت استراتژيک….. 7

2-3    رويکردهاي تدوين استراتژي.. 10

2-3-1     تئوري سازمان صنعتي.. 12

2-3-2     رويکرد مبتني بر سناريو. 12

2-3-3     نگرش جبرگرايي محيطي.. 13

2-3-4     نگرش اعمال قدرت… 13

2-3-5     نظريه اقتصادي چامبرلين.. 13

2-3-6     نظريه اقتضايي.. 13

2-3-7     رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان. 14

2-3-8     تجزيه و تحليل SWOT.. 15

2-3-9     رويکرد مبتني بر منابع. 19

2-4    مزيت­هاي رقابتي.. 27

2-4-1     مزيت رقابتي پايدار. 29

2-4-2     چارچوب VRIO… 32

2-4-3     تعيين وضعيت رقابتي منابع توسط چارچوب VRIO… 34

2-5    جمع­بندي.. 36

فصل سوم: معرفي مدل پيشنهادي تدوين استراتژي   

3-1    مقدمه    37

3-2    سابقه پژوهش…. 37

3-3    شرح مدل پيشنهادي تدوين استراتژي.. 42

3-3-1     تعيين مأموريت و چشم­انداز سازمان. 42

3-3-2     تعيين عوامل چهارگانه. 42

3-3-3     غربال­سازي عامل­ها 44

3-3-4     حيطه­بندي منابع سازمان. 44

3-3-5     تعيين منابع در هر حيطه. 44

3-3-6     اجراي چارچوب VRIO… 45

3-3-7     تعيين ارتباطات بين عوامل و منابع در هر حيطه. 45

3-3-8     تعيين اهداف کلان. 47

3-3-9     تعيين گزينه­هاي استراتژي در هر حيطه. 47

3-3-10   اولويت­بندي گزينه­ها و انتخاب استراتژي­هاي اصلي.. 49

3-3-11   هدف­گذاري وضعيت رقابتي منابع. 49

فصل چهارم: پياده­سازي مدل پيشنهادي در شرکت بين­المللي مهندسي سيستم­ها و اتوماسيون  

4-1    مقدمه    51

4-2    معرفي شرکت بين­المللي مهندسي سيستم­ها و اتوماسيون.. 52

4-2-1     تاريخچه شركت… 52

4-2-2     زمينه‌هاي فعاليت شركت… 53

4-2-3     اهداف كيفي شركت… 55

4-2-4     سهامداران، توزيع پرسنل و چارت سازماني شركت… 56

4-3    نتايج پياده­سازي مدل پيشنهادي.. 58

4-3-1     تعيين مأموريت و چشم­انداز. 58

4-3-2     تعيين عوامل داخلي و خارجي.. 60

4-3-3     غربال کردن عوامل چهارگانه. 63

4-3-4     حيطه­بندي منابع سازمان. 77

4-3-5     شناسايي منابع. 78

4-3-6     اجراي چارچوب VRIO… 79

4-3-7     تعيين ارتباطات بين منابع و عوامل چهارگانه. 80

4-3-8     تعيين اهداف کلان. 82

4-3-9     تعيين گزينه­هاي استراتژي.. 82

4-3-10   اولويتبندي گزينه­ها و انتخاب استراتژي­هاي اصلي.. 92

4-3-11   هدف­گذاري وضعيت رقابتي منابع. 109

فصل پنجم: بحث و نتيجه­گيري   

5-1    مقدمه    111

5-2    تحليل و ارزيابي مدل پيشنهادي.. 111

5-2-1     معيار ثبات و سازگاري.. 113

نه

5-2-2     معيار هماهنگي.. 114

5-2-3     معيار امكان­پذير بودن. 114

5-2-4     معيار منابع و مزيت رقابتي.. 115

5-2-5     معيار فرآيند تدوين و بروز رساني.. 115

5-2-6     وزن دهي به معيارها 116

5-2-7     پياده­سازي SAW…. 117

5-3    نتيجه­گيري.. 119

5-4    نوآوري­هاي تحقيق.. 121

5-5    محدوديت­هاي تحقيق.. 122

5-6    پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 122

پيوست: پرسشنامه­هاي تحليل عوامل داخلي و خارجي.. 123

پ-1- پرسشنامه تحليل عوامل داخلي.. 123

پ-2- پرسشنامه تحليل عوامل خارجي.. 126

مراجع  128

  

فهرست جداول

 

عنوان صفحه

جدول 2-1 : تقسيم­بندي منابع از ديدگاه والنتين.. 24

جدول 3-1 : مثالي فرضي از تعيين ارتباط بين منابع و عوامل در حيطه اول………………………………………………………………… 46

جدول 3-2 : مثالي فرضي از تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه1…………………………………………………………………………. 48

جدول 4-1 : اجزاء اصلي بيانيه مأموريت……………………………………………………………………………………………………………. 58

جدول 4-2 :  ليست نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

جدول4-3 : ليست نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………………………. 61

جدول4-4 : ليست فرصت­ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 62

جدول4-5 : ليست تهديدها……………………………………………………………………………………………………………………………… 62

جدول4-6  : توزيع پرسشنامه­هاي برگشت داده شده به تفکيک سمت افراد……………………………………………………………… 64

جدول 4-7 :  نتايج آماري بررسي نقاط قوت………………………………………………………………………………………………………. 65

جدول 4-8 : نتايج آماري بررسي نقاط ضعف …………………………………………………………………………………………………….  67

جدول 4-9 : نتايج آماري بررسي فرصت­ها…………………………………………………………………………………………………………. 69

جدول 4-10 : نتايج آماري بررسي تهديدها………………………………………………………………………………………………………… 70

جدول 4-11: طبقه­بندي نقاط قوت بر اساس آزمون­هاي آماري……………………………………………………………………………… 72

جدول 4-12: طبقه­بندي نقاط ضعف بر اساس آزمون­هاي آماري……………………………………………………………………………. 73

جدول 4-13: طبقه­بندي فرصت­ها بر اساس آزمون­هاي آماري………………………………………………………………………………. 74

جدول 4-14: طبقه­بندي تهديدها بر اساس آزمون­هاي آماري………………………………………………………………………………… 75

جدول 4-15: فهرست عوامل كليدي…………………………………………………………………………………………………………………. 76

جدول 4-16: منابع شناسايي شده در سازمان……………………………………………………………………………………………………….. 78

جدول 4-17 : نتايج اجراي چارچوب VRIO……………………………………………………………………………………………………. 79

جدول 4-18: ارتباطات بين عوامل چهارگانه و منابع…………………………………………………………………………………………….. 80

جدول 4-19: اهداف کلان……………………………………………………………………………………………………………………………… 82

جدول 4-20: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي “مالي”…………………………………………………………………………………… 83

جدول 4-21: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي “تجاري”………………………………………………………………………………. 84

جدول 4-22: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي “شهرت و اعتبار”…………………………………………………………………….. 86

جدول 4-23: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي “سازماني”……………………………………………………………………………… 87

جدول 4-24: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي “انساني”………………………………………………………………………………… 88

جدول 4-25: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي “دانش و تکنولوژي”………………………………………………………………… 89

جدول 4-26: تعيين اوزان معيارها……………………………………………………………………………………………………………………… 97

جدول 4-27: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار “تأثير در وضعيت رقابتي منابع”……………………………………. 98

يازده

جدول 4-28: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار “بهره­گيري از ساير منابع سازمان”………………………………… 99

جدول 4-29: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار “همسويي با عوامل چهارگانه”………………………………….. 100

جدول 4-30: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار “قابليت اجرا”………………………………………………………… 101

جدول 4-31: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار “هزينه­هاي لازم براي اجرا”………………………………………. 102

جدول 4-32: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار “زمان لازم براي اجرا”…………………………………………….. 103

جدول 4-33: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار “همسويي با سياست­هاي کلي سازمان”………………………. 104

جدول 4-34: تعيين نمره کل گزينه­هاي استراتژي……………………………………………………………………………………………….. 105

جدول 4-35: اولويت­بندي نهايي گزينه­هاي استراتژي…………………………………………………………………………………………. 107

جدول 4-36: تعيين استراتژي­هاي اصلي از بين گزينه­هاي استراتژي……………………………………………………………………….. 108

جدول 4-37: هدف­گذاري وضعيت رقابتي منابع……………………………………………………………………………………………….. 109

جدول 5-1: معيارها و زيرمعيارهاي استفاده شده………………………………………………………………………………………………… 112

جدول 5-2 : وزن­دهي معيارها و زيرمعيارها……………………………………………………………………………………………………… 117

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان صفحه

شكل 2-1 : ماتريس SWOT …………………………………………………………………………………………………………………………. 17

شكل2-2  : زنجيره ارزش پورتر  ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

شكل 2-3 : چارچوب 7S   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

شكل 2-4 : مدل گرانت به صورت خلاصه شده …………………………………………………………………………………………………. 26

شكل 2-5 : مدل هانت و مورگان……………………………………………………………………………………………………………………… 27

شکل 2-6: چگونگي تعيين وضعيت رقابتي منابع  توسط چارچوب VRIO…………………………………………………………….. 35

شکل 3-1: چارچوب کلي مدل پيشنهادي تدوين استراتژي …………………………………………………………………………………… 43

شكل 4-1 : تقسيم­بندي بخش­هاي شركت ………………………………………………………………………………………………………….. 53

شكل4-2 : چارت سازماني شركت……………………………………………………………………………………………………………………. 56

شكل4-3: سهامداران شركت…………………………………………………………………………………………………………………………… 57

شكل4-4 : توزيع پرسنل برحسب واحد سازماني …………………………………………………………………………………………………  57

شكل4-5: توزيع پرسنل برحسب تحصيلات ……………………………………………………………………………………………………….. 57

شکل 4-6 : بيانيه مأموريت سازمان …………………………………………………………………………………………………………………… 59

شکل4-7: حالت کلي يک ماتريس تصميم………………………………………………………………………………………………………… 94

شکل 5-1:  مقايسه مدل تلفيقي و تحليل SWOT توسط روش SAW……………………………………………………………….. 118

 

چکيده

ديدگاه­ها و مدل­هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت­هايي مي­باشند. يکي از مطرح­ترين آنها که در کشور ما نيز داراي سابقه زيادي مي­باشد، تحليل SWOT است كه همزمان دو محيط داخلي و خارجي را بررسي مي­كند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت­ها و تهديدهاي پيش روي سازمان به تدوين استراتژي مي­پردازد. اخيراً ايرادها و انتقادات بسياري به تحليل SWOT وارد شده است. اين مسئله باعث شده که برخي از صاحبنظران از اتمام دوره مفيد تحليل SWOT سخن بگويند. اما با وجود انتقادهايي كه بر اين تحليل  وارد مي­شود، اين رويكرد داراي مزاياي بسياري نيز مي­باشد. يکي از ايرادات عمده­ تحليل SWOT عدم تمرکز کافي بر روي مقوله مزيت رقابتي مي­باشد. يکي از مطرح­ترين  ديدگاه­هايي که تمرکز خود را در تدوين استراتژي­هاي سازمان، بر دستيابي به مزيت رقابتي قرار داده­ است ، ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) مي­باشد. اين ديدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندي­هاي سازمان جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار معطوف نموده است. در اين پژوهش يک مدل تدوين استراتژي با تلفيق تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع ارائه شده است. در توسعه‌ي اين مدل ضمن حفظ مزاياي هر دو رويکرد مذکور، به حذف معايب عمده آنها نيز پرداخته شده است. توجه به نقش منابع و مزيت­هاي رقابتي در تدوين استراتژي­هاي سازمان، در کنار عوامل چهارگانه ضعف، قوت، فرصت و تهديد،  يکي از جنبه­ هاي جديد و مهم اين مدل مي­باشد . همچنين مدل مذکور کارايي بالايي در طبقه­بندي منابع سازمان به لحاظ وضعيت رقابتي آنها دارد که به برنامه­ريزي جهت ارتقاء منابع و استفاده بهينه از آنها کمک شاياني مي‌نمايد. اين تحقيق يکي از محدود پژوهش­هايي است که در آن مباني رويکرد مبتني بر منابع به صورت کاربردي مورد توجه واقع شده است و مي­تواند به سازمان­هاي مختلف در تدوين استراتژي کمک نمايد. مدل مذکور در شرکت بين­المللي مهندسي سيستم­ها و اتوماسيون پياده‌سازي شده است که نتايج آن نشانگر کارايي مدل در تدوين استراتژي­هاي سازماني مي­باشد.

 

کلمات کليدي: تدوين استراتژي، تحليل SWOT، رويکرد مبتني بر منابع، مزيت رقابتي

 

فصل اول: کليات

1-1   مقدمه

آنچه در دنياي امروز، شركتها و سازمان­ها را با دنياي چند دهه قبل آنها متمايز مي­كند، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغييرات و تحولات سريع، پيشرفتهاي تكنولوژيكي، توسعه روزافزون ارتباطات و مبادلات سريع اطلاعات و … مي باشد. سازمان­ها به منظور موفقيت و بقا در چنين محيطي نيازمند استفاده از اصول نوين برنامه­ريزي و مديريت هستند. يکي از مقولاتي که در چند دهه اخير توجه بسياري از سازمان­ها را به خود معطوف نموده است، بحث برنامه­ريزي و مديريت استراتژيک است. برنامه‌ريزي استراتژيك به سازمان اين امكان را مي‌دهد كه به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آيندة خود به صورت انفعالي عمل ننمايد.

برنامه­ريزي استراتژيک از سه فاز تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي­ها تشکيل شده است. ديدگاه­ها و مدل‌هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و  مزيت­هايي مي­باشند. در اين پژوهش به دنبال اين هستيم که با تلفيق و استفاده توأم  از مزاياي تحليل  SWOT و رويکرد مبتني بر منابع (RBV[1]) به الگويي کارا براي تدوين استراتژي­هاي سازمان دست پيدا کنيم.

[1] Resource-Based View

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 145

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com