مقاله ISI با ترجمه فارسی:همكاري بين مدرسه و والدين براي رشد سواد اطلاعاتي (IL) دانش آموزان در جوامع اطلاعاتي

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :همكاري بين مدرسه و والدين براي رشد سواد اطلاعاتي  (IL) دانش آموزان در جوامع اطلاعاتي

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

%d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af %d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af %d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af %d9%87%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af

تعداد صفحه : 8

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

كلمات كليدي : تقويت همكاري ، خانه ، مدرسه ، سواد اطلاعاتي ، فناوري اطلاعات در تعليم و تربيت ، حمايت والدين .

چكيده :

هدف اين نوشتار بررسي نقش حمايتي والدين در يادگيري دانش آموزان از طريق فناوري اطلاعات [1]( IT ) در هنگ كنگ است . جامعه ي 3340 و3656 نفري از والدين و 539 و 440 نفري از مديران مدارس ابتدائي در سال هاي تحصيلي 6 – 2005 و 7- 2006 پاسخگوي سئوالات در دو تحقيق جداگانه بوده اند .

نتايج ، نقش آگاه كننده ، مثبت ، پايدار و حمايتي IT در تربيت دانش آموزان و والدين را نشان مي دهد كه بر وجود بنيان هاي محكم براي توسعه و تعميم يادگيري دانش آموزان از كلاس به محيط خانه دلالت مي كند . سطح بالاي توقعات در مديران باعث شروع توسعه ي يادگيري از طريق IT در محيط خانواده شده است. تغيير دل مشغولي هاي والدين از نگراني در تهيه امكانات مربوط به IT به سمت نگراني از آموزش رويكرد مناسب جهت استفاده از IT ،اهميت رشد سواد اطلاعاتي در تعامل خانه ـ مدرسه را آشكار مي كند .

1ـ مقدمـــه

سه گونه پيشرفت باعث افزايش شتاب جهاني شدن كاربرد IT در تعليم و تربيت(ITinEd)[2] شد .

نخست اينكه، رشد صعودي دانش از اواخر قرن بيستم باعث شد يادگيرندگان نياز داشته باشند كه توانايي پردازش اطلاعات را كسب كنند ( بريويك، 2005 ؛ كَندي ،2002 ؛ جانسون، 2003 ) .

دوم ؛ افزايش فرهنگ ديجيتال كه قصد داشت يادگيرندگان نياز داشته باشند مهارت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات [3]( ICT ) را براي واكنش به ديجيتالي شدن ( رقمي شدن ) صنايع كسب كنند (مارتين ، 2003) . نهايتاً ، جهاني شدن اقتصادي قصد داشت كه دانش آموزان چشم اندازهاي جهاني شان را توسعه دهند و قادر به برقراري ارتباط و همكاري با مردم در زمينه اي از فرهنگ هاي مختلف باشد ( اُسوليوان ، 2002 ؛ رادر ، 2003).

اين سه نيروي محرك نشان داد كه در قرن بيست و يكم افراد بايد »مهارت هاي پردازش اطلاعات«[4] را همراه با يادگيري IT براي فعاليتهاي پرورشي ، حرفه اي و شخصي شان ، خوب ياد بگيرند . در اين باره ياد گيرندگان نبايد فقط به كاربرد ابزارهاي استفاده از IT مجهز باشند ، بلكه بايد در پردازش اطلاعات نيز شايستگي هايي را كسب كنند .

براي آماده كردن نسل جوان جهت اينكه از پس نيازهاي دائم التغيير عصر اطلاعات در دنياي ديجيتال برآيند ، مدارس نياز دارند كه دانش آموزان را با فرصت هايي آماده كنند تا آنان دانش لازم پردازش اطلاعات ، كه با رويكرد مناسب به سمت استفاده از IT مرتبط است را توسعه دهند. سواد اطلاعاتي ( IL )، اين دانش و رويكرد ضروري را به سمت پردازش اطلاعات متوجه مي سازد .

بنا به آنچه گذشت مي توان گفت :IT به فرايندي اشاره دارد كه به موجب آن كه فراگير ظرفيت خود جهت كار كردن به صورت مستقل و اجتماعي را توسعه داده و يادبگيرد كه در امور مختلف مشاركت داشته و مثمرثمر باشد و در جهت ايجاد يك جامعه اطلاعاتي و يك اجتماع جهاني گسترده تر همكاري كند . ( كونگ ، 2007 )

IT قابليت جمع آوري[5] ، تركيب [6]، تجزيه[7] ، تفسير[8] و ارزشيابي[9] اطلاعات اطراف را به افــراد مستعد مي دهد ( كميته سواد اطلاعاتي ؛ كتابخانه وابسته به نهاد رياست جمهوري آمريكا ، 1989 ) . كه شامل چهار بعد مهم مي باشد : بعد شناختي ، كه نيازها را طوري تنظيم مي كند تا دانش آموز را قادر سازد كه مهارت هاي اطلاعاتي لازم را خوب ياد گرفته تا روي توانایی هاي حل مسأله و تصميم گيري اش تاثير بگذارد. بعد فرا شناختي[10] ؛ که نیاز ها را طوری تنظیم می کند که دانش آموز متفکر را پرورش دهد.بعد موثر؛که نیاز ها را طوری تنظیم می کند دانش آموز را قادر بسازد تا فرايندهاي تحقیق علمي را درك كرده و از آن لذت ببرد و بعد فرهنگي ـ اجتماعي ، كه نيازها را طوري تنظيم مي كند كه دانش آموزاني با استقلال دروني و مسئوليت پذير در كاربرد اطلاعات در يادگيري فردي و گروهي را پرورش مي دهد . ( كونگ ،2007 ). دو بعد نخست به دانش پردازش اطلاعات و دو بعد ديگر به نوعي طرز تفكر در رسيدن به آن مربوط مي شود .

بعد از مدرسه خانه محل اصلي يادگيري دانش آموز است . والدين يك گروه تاثيرگزار در تعليم و تربيت مدرسه اي هستند .

همچنين آن ها يكي از گروههاي كليدي دخيل درايجاد آن نوع محيط يادگيري است كه بوسيله IT تقويت مي شود . براي فعال كردن دانش آموزان در استفاده ي مناسب از فرايند اطلاعات ، والدين مسئولند كه ضروري بودن آگاهي در مورد پردازش اطلاعات رابه فرزندانشان یاد داده و طرز تفكر مناسبي در مورد پردازش اطلاعات كه همراه با استفاده دانش آموز از IT است را به آنــــان القاء كنند( كونگ، 2008 ). از اين جهت نيازهايي براي همكاري بين مدرسه و والدين براي پرورش IL در دانش آموزان ،وجود دارد .

2) پيشينه تحقيق

بطور كلي ظهور اختراعات فناورانه[11]، هميشه يك احساس اميد همراه با ترس را موجب شده است . استفاده از IT براي آموزش در خانه نيز چنين احساسي را تحريك كرده است . تحقيقــــات نشان مي دهد كه متصديان امر تعليم و تربيت با تفكرات مختلف داراي درجات متفاوتي از اين نوع احساس ( خوف و رجا ) درباره ي توسعه IT در يادگيري در محيط خانه را دارند . دانشمنــدان دريافته اند كه ،دانش آموزان ديدگاه مثبتي نسبت به استفاده از IT در يادگيري در محيط خانه را دارند . آن ها اغلب از به کار بردن IT لذت مي برند و انتظار دارند كه IT براي يادگيري در خانه استفاده شود ،زيرا آن ها فكر مي كنند كه IT مي تواند يك ابزار قوي و فوق العاده باشد كه محدوديت هايي كمي دارد ( بلانچارد و اوليور ، 1999 ؛ كراوالا و كروك ، 2002 ) . اگرچه والدين اغلب با استفاده از IT براي يادگيري در خانه سر ناسازگاري داشته اند ، از يك سو آنان براي نقش حمايتي و تقويت كنندگي IT ارزش قائل اند و تصور مي كنند مي تواند ابزاري مهم و مناسب باشد كه اجازه مي دهد دانش آموزان به راحتي در محيط خانه به منابع متنوع جهت يادگيري دسترسي داشته باشند و از ديگر سو والدين نگران بي نظمي های ناشي از استفاده ي IT در خانه هستند . آنان نگران اند كه دانش آموزان معتاد بازي های رایانه ای بشوند يا اينكه نتوانند كودكانشان را در استفاده ي بي رويه از اينترنت كنترل كنند . تا جايي كه ممكن است يك قضاوت فن هراسانه[12] و غير معقول در مورد اينچنين استفاده اي از IT داشته باشند ( كِراوالا و كروك ، 2002 ؛ ريزاس و سيتوريد ، 2002 ) .

اما در مقابل ، دانشمندان تعليم و تربيت ديد نسبتاً بازي به كاربرد IT در يادگيري در خانه دارند. آنان به منافع كاربرد IT در تعليم و تربيت پي بردند و به نقش مهمي كه والدين در افزايش اين كاربرد بازي مي كند آگاه بودند . بنابراين مدارس والدين را تشويق كردند كه يك محيط مساعد براي يادگيري از طريقIT را ايجاد كنند كه دانش آموزان در خانه به يادگيري بپردازند .

بنابراين تصور مي شد كه حمايت والديني[13] عاملي تعيين كننده و بسيار قوي در افزايش موفقيت آميز نقش IT در تعليم و تربيت باشد ، زيرا تدارك يك محيط يادگيري مناسب IT – حمايت شده [14]در خانه به عنوان يك پايه محكم در توسعه برنامه تکالیف كلاسی در خانه عمــــــــل مي كند ( بلانچارد و اليور ، 1999 ؛ هال و شاورين ، 2001 ؛ ته لم و پینتو ، 2006 ) .

دو نوع معمول از حمايت والدين در توسعه ي IT در تعليم و تربيت در محيط خانگي وجود دارد . نخست حمايت سخت افزاري[15] كه همانا تهيه تجهيزات IT و مواد لازم مربوط به يادگيري ديجيتال براي استفاده در خانه است . ديگري حمايت نرم افزاري[16] است كه همانا پاداشي است كه والدين هنگام اتمام فعاليت هاي يادگيري در منزل بواسطه ي استفاده از IT به فرزندانشان مـــــي دهند ( كرانمر ، 2006 ؛ هال و شاورين ، 2001 ؛ ريزاس و سينتواو ريدو ، 2002 )

دو گونه مشكل نيز وجود دارد كه والدين غالباً در تدارك يادگيري از طریق IT در خانه براي فرزندانشان با آن مواجه هستند . نخست اينكه بعضي از والدين در مورد نوع منابع IT كه بايد خريداري كنند ترديد دارند ، زيرا آن ها اطلاعات كمي در مورد پيشرفت و توسعه چنين منابعي در گذشته دارند . ديگر آنكه ممكن است براي تعداد زيادي از آن ها اين سوال پيش بيايد كه چطور ممكن است در مدرسه از كامپيوترهاي خانگي استفاده شود در حالي كه انطباقي بين آن ها نيست ، چرا كه آن ها اطلاعات اندكي از كاركردهاي مشترك كامپيوترهايي كه در مدرسه استفاده مي شوند دارند
( كرا و لا و كروك ، 2002 ) . براي حل اين مشكلات ، پيشنهاد مي شود كه يك ارتباط دو طرفه بين والدين و مدرسه براي توسعه IT در تعليم و تربيت در محيط خانه ايجاد شود . چنين ارتباطي ضروري است ، چرا كه به واسطه ي وجود برنامه هاي كوتاه مدت در برنامه ي درسي مدارس ، دانش آموزان اغلب در به اتمام رساندن تكاليف درسي شان ناتوان هستند . بنابراين تدارك يك توان بالقوه در والدين براي اينكه محيطي را فراهم كنند كه اجازه روي دادن فعاليتهاي يادگيري مداوم ، اكتشافانه و خلاق درخانه با استفاده از IT را به دانش آموزان بدهند ضروري است ( كرا نمر ، 2006 ) . علاوه بر اين ، چنين ارتباطي بين والدين و مدرسه مي تواند در رشد اخلاقي ، اجتماعي و تربيتي دانش آموزان تاثير متقابلي اعمال كند ( بلانچر و اوليور ، 1999 ؛ كالسيون 2004 ) .

سه اصل مهم براي موفقيت در همكاري خانه ـ مدرسه وجود دارد كه عبارتند از:1) الگو بودن ارتباط بين مدرسه و والدين ،2) تقسيم مسئوليت ها بين مدرسه و والدين و 3)ميزان صميميت بين والدين و فرزندانشان ( ته لم و پنتيو ، 2006 ) . دو پيش شرط براي موفقيت در اين كار وجود داردكه عبارتند از :

1) رویکرد حمايتگرانه والدين در جهت كاربرد IT در تعليم و تربيت و2) هنر مدرسه در جلب حمايت والدين( كاليسون ، 2004 ؛ كلارك ، هنريش دمونت و وبر ، 2005 ؛ كرانمر 2006 ) . در مسير گرايشات جهاني جاري نسبت به توسعه ي IT در تعليم و تربيت ، دولت هنگ كنگ ، قدرتمند شدن يادگيري و تدريس بوسيله ي IT را در سال 2004 رواج داد ( اداره ي تعليم و تربيت و نيروي انساني ، 2004 ) . راهبرد جديد كاربرد IT در تعليم و تربيت بر ترويج IL بوسيله ي دانش آموزان و توسعه ي مهارت هاي IT تاكيد مي كند . هدف اصلي راهبرد جديد ، توسعه ي مهارت ها ، دانش ها و طرز فكرهاي مناسبي است كه دانش آموزان نياز خواهند داشت تا يادگيري مادام العمر[17] و پرورش همه جانبه شخصيت شان را در جامعه ي اطلاعاتي تضمين كند . از نقطه نظر اهميت حمايت از طرف والدين در خارج از خانه ، يكي از اهداف دولت از كاربرد IT در تعليم و تربيت، افزايش حمايت هاي اجتماعی است . دو هدف كه جهت افزايش همكاري هاي خانه ـ مدرسه در راستاي ارتقاي كاربرد IT در تعليم و تربيت تنظيم شده بود عبارتند از : تشويق والدين به اينكه فرزندانشان را به استفاده ي مناسب ازIT متعهد وتحريك كنند ، كه شامل تعليم و تربيت در حوزه ي اخلاق اكترونيكي[18] مي شود ؛ و تشويق مدارس به اينكه ارتباط با والدين براي استفاده ي بيشتر دانش آموزان از IT راافزايش دهند. موضوع درسي كه در اين باره منتشر شده بود از نيازهایي كه براي افزايش همكاري هاي خانه ـ مدرسه در هنگ كنگ -كه باعث رشد سواد اطلاعاتي دانش آموزان مي شود – الهام گرفته بود . اين موضوع درسي قصد داشت كه وضعيت جاري و انتظارات مدرسه از حمايت والدين براي يادگيري از طريقIT در هنگ كنگ را بررسي كند .

چهار سئوال پژوهشي كه بررسي شده بود به قرار ذيل اند :

1) نظر والدين در رابطه با يادگيري دانش آموزان از طريق كاربرد IT چيست ؟

2) ميزان حمايت والدين از يادگيري دانش آموزان بواسطه ي استفاده آنان از IT در منزل چقدر است ؟

3) والدين چقدر از يادگيري دانش آموزان بواسطه ي استفاده ي آنان از IT در منزل نگرانند ؟

4) مدارس در مورد حمايت والدين از يادگيري از طريقIT چه انتظاراتي از آنان دارند ؟

3) روش شناسي

والدين و تعدادي از مديران مدارس ابتدائي گروه نمونه ي اين پژوهش بودند . ابزارهاي تحقيق متنوعي براي هر كسي كه نگاهش را متوجه افزايش نقش حمايتي والدين براي يادگيري از طريق IT در خانه توسط دانش آموزان مي كرد ايجاد شده بود . طرح تحقيق در دو دوره ي زماني جداگانه با گردآوري داده ها اتخاذ شد ، مطالعه ي عمده ي اول [19]( MS1 ) در سال تحصيلي 06ـ2005 و مطالعه ي عمده ي دوم ( MS2 ) در سال تحصيلي 07ـ2006 كه هر گونه تغيير و تحولي را د ر ديدگاه اين مربيان ( اوليا و مربيان ) درباره ي توسعه ي كاربرد IT در تعليم و تربيت در محيط خانه را پيگيري كند .

پرسشنامه هاي بدون نام »خود ـ مجري»[20] براي والدين تهيه شد تا آنان ميزان حمايت فعلي شان از يادگيري دانش آموزان بوسيله ي IT را مشخص كنند . 15 سئوال به شكل سئوالات ساده ، سئوالات چند گزينه اي و سئوالاتي به صورت مقياس پنج نقطه اي ليكرت طراحي شده بود تا داده هايي را در مورد دريافت والدين ، از حمايت شان و ترس شان در مورد يادگيري دانش آموزان از طريق استفاده از IT در منزل جمع آوري شود .

کلیه ی 4423 و 4820 نفر از اولياي دانش آموزان كلاس هاي چهارم و ششم ابتدائي در 68 و 72 مدرسه ابتدائي بود كه بوسيله ي روش نمونه گيري خوشه اي بصورت تصادفي در دو گروه انتخاب شده بودند . ( كيش 2005 ) كه از تمام مدارس ابتدائي يكي از نواحي هنگ كنگ به ترتيب براي شركت در تحقيقات   MS1 و MS2 از آن ها دعوت بعمل آمده بود . كل پرسشنامه هايي كه برگرداندند 3340 و 3656 مورد به ترتيب درMS1 و MS2 بود .يعني 76% از كل نمونه در هر دوي آنها .

ضريب اعتبار آلفاي كرانباخ پرسشنامه هاي اين تحقيق كه در MS1 ساخته شده بود 0.856 است. براي مديران مدارس ابتدائي پرسشنامه هاي بدون نام خود ـ مجري اينترنتي تهيه شده بود كه داده هايي را از انتظاراتشان در مورد نقش حمايتي والدين براي يادگيري از طريق IT در هنگ كنگ ، از ميان دو مدل سئوالات ساده و مقياس 5 نقطه اي ليكرت جمع آوري كنند . همان طور كه در بسياري از تحقيقات اثبات شده است ، از نظر اعتبار و روائي تفاوتي ميان تحقيقات «به روز» امروزي و تحقيقات سنتي وجود ندارد . ( كاپلوويتز ، هادلوك ، و لوين ، 2004 ؛ پاركينس ، 2004 ) . يك جمعيت 623 و 549 نفري از مديران مدارس ابتدايي هنگ كنگ براي شركت در MS1 و MS2 انتخاب شده بودند كه 539 و 440 پرسشنامه كامل شده بود يعني 87% و 80% در دو سال متفاوت. ضريب اعتبار آلفاي كرانباخ پرسشنامه هاي اين تحقيق نیز كه در MS1 ساخته شده بود ،0.835 است .

درصد توزيع هر بخش جهت گردآوری داده هاي قطعي و دو بخشي ، و محاسبه ی ميانگين ( M) هر بخش در مقياس 5 نقطه اي ليكرت و انحراف از معيار ( SD ) براي جمع آوري داده هاي توصيفي و عددي گزارش شده بود . در اين مقاله فرض بر اين است كه مقياس هاي 5 نقطه اي ليكرت با اندازه گيري هاي مداوم پژوهش ها ي دوباره تکرار شده با فاصله زماني برابر، بين هر كدام از ويژگيها منطبق بوده است . اگر چه در استفاده از رويكرد تحليلي پارامتر يك براي تحليل داده هاي مقياس ليكرت بحث و اختلاف نظر وجود دارد . ( جيمبسون، 2004 ؛ پِل ، 2005 ) ، اين رويكرد براي ارائه قابل فهم داده ها پذيرفته شد .

 

تعداد صفحه:34

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --