متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :خط مشی آموزشی، جامعه شناسی و ارزش های اجتماعی

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

samieai_001 samieai_002 samieai_003 samieai_004 samieai_005 samieai_006

تعداد صفحه : 31

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

 

 

مقدمه

تنها وقتی است که شروع کردم به آن چیزی فکر کنم که تصمیم داشتم امروز بگوییم .کسی را شناختم که می نشیند تا سخنرانی را بنویسدکه باید تشخیص دهد.به همین دلیل ،چگونه شما مشغول آماده کردن یک سخنرانی برای حضار خاص وحضار عمومی هر دو دریک زمان می شوید؟از یک طرف ،از این واقعیت آگاه هستم که متخصصان بین شمااز من می خواهند چیزی بگوییم که با بعضی از نگرانی های ذاتی ونظری این نظم مرتبط باشد. از طرف دیگر،می دانم که اعضای دیگر حضار از من می خواهند چیزی بگویم که کمک کند آنها بیدار بمانند .یا – حتی بهتر- باعث شودآنها فکر کنند با ارزش است اینجا بیایندتا اینکه درخانه بمانند واین جریان زندگی را تماشا کنند . «من شخص مشهوری هستم…مرا از اینجا خارج کنید! درتلاش برای تعادل هردوی این تقاضاها امیدوارم که مدیریت کنم تا چیزی بگوییم که هردو گروه حضار را راضی کند.

همان طورکه عنوان این سخنرانی پیشنهادمی کند،موضوعی که من تصمیم دارم برآن تمرکز کنم نقشی است که تعهدات سیاسی ، وارزشها باید درکارجامعه شناسی آموزشی ایفا کند.اکنون در سخنرانی های افتتاحی متداول است تا به سراسر کارهمکارانی اشاره کندکه خصوصا احساس نزدیکی وبدهی می کنند.اما ،چون موضوعی را انتخاب کرده ام که مستقیما براساس اکثر همکارانه ای را ترسیم نمی کندکه انجام داده ام. من اینکار را دنبال نخواهم کرد بلکه،می خواهم با شناخت افرادی شروع کنم که طی این سالها با آن ها کارکرده ام، کسانیکه دارای دوستی وهمکاری زیاد نسبت به من هستند وکسانیکه نمونه داوطلبی را زیاد در فکر من مشارکت داده اند. دراینجا خصوصاً به فکر جامعه شناسی تحقیق آموزشی وتدریس همکارانی مثل ،استفن بال،ریچارد بو،مارنی دیکسون، دیوید هالپین، مگ مگیور، جنی از گا،سامی پاور وجواف ویتی هستم – و همچنین به فکر همکاران مکتوب سیاست اجتماعی در دانشگاه آزاد- خصوصاً ،جان کلارک ،آلان کوچران ،گیل لویس واوجن مک لوین هستم.

همکاری بیشتری وجود داردکه باید بشناسیم کدام مستقیما تمرکز این سخنرانی را تغذیه می کندواین کار من با همکاران آلان کاریب است. من وآلان اخیراً کتابی می نویسیم که درجستجوی توسعه آن چیزی است که ازنظر اخلاقی جامعه شناسی منعکس کننده آموزش می نامیم .از آلان سپاسگزارم که به من اجازه دادتا کارپیوندی را برای اهداف این سخنرانی استخراج کنم.

بنابراین اکنون اجازه دهید جوهر اصلی سخنرانی را مشخص کنم.

 

 

 

جامعه شناسی آموزش علم سیاست وعلم اخلاق

جامعه شناسی آموزش موضوعی را رسیدگی می کندکه ازنظر اخلاقی اساسی وازنظر سیاسی برجسته هستند.

بعضی از مثالهای سوالات نمونه که جامعه شناسان آموزشی می پرسند- وآن اینکه دانش آموزان ، با تکالیف خود دست به گریبان می شوند- این است:

در فرآیند سیاست

چه کسی سیاست آموزش را ایجادمی کند وچگونه آنرا می سازد؟

به صداهای چه کسانی گوش داده می شود وصدای چه کسی حاشیه ای می شود ویا نادیده گرفته می شود؟

مکانیزم هایی که توسط بعضی از صداها شنیده می شوند ودیگران شنیده نمی شوند چه هستند؟

چگونه سیاست ها چالش انگیز با ثبت می شوند وبا چه نتایجی؟

براساس دسترسی وحصول

چگونه نابرابریهای حصول را درمدارس در رابطه با طبقه بندی های نژادی اجتماعی،طبقه یا جنس توضیح دهیم ؟

چگونه سیستم ها وفرآیندهای مدرسه،کالج یا انتخاب HE باسود متوسط دانش آموزان کلاس وضررکاری دانش آموزان کلاس کارمی کنند؟

براساس برنامه درسی

درمدارس چه دانشی با ارزش است؟

برای محتوای برنامه درسی چه کسی تصمیم می گیرد؟

چه منفعتی دارد؟

براساس فرهنگ وشخصیت

فرآیندهای مدرسه،زیر فرهنگ های گروه همتاوفرهنگ های خانگی وداخلی چه نقشی را درایجاد نابرابری ها درجامعه ایفا می کنند؟

مدرسه در ساخت شخصیت،چه مشارکتی دارد- چگونه خودمان را می بینیم وفکر می کنیم چه کسی هستیم؟

اینها سوالاتی هستندکه به طور واضح وصمیمی با سوالات اخلاقی وسیاسی محدود می شوند،مثل، خوبی وتوزیع قدرت ومسئولیت.اما درحالیکه چنین سوالاتی به طور عادی در فلسفه آموزش درنظرگرفته می شوند،به ندرت آنها به طور واضح درجامعه شناسی آموزش رسیدگی می شوند.

جامعه شناسان ،درارزیابی کارجامعه شناسان دیگر،تمایل دارند – به طور واضح درهر میزان- بر سختی توصیفی یا توضیحی تمرکز کنندمثلا وقتی مقالاتی را بررسی می کنیم که برای انتشار تسلیم شده اند،تمایل داریم سوالاتی مثل این را بپرسیم- چگونه جسم جامد شاهدی براین اساس است که ادعاها ایجادمی شوند؟آیا تفسیرهای این مدرک موجه می باشند؟آیا تفسیرهای موجود نادیده گرفته شده اند؟آیا مولف قدردانی از موشکافی های فرآیندهایی را نشان می دهدکه توصیف می کند یا توضیح می دهد؟

اما،همان طورکه اغلب خاطرنشان شده است جامعه شناسان فقط درتوصیف وتوضیح به کارگماشته نمی شوند.آنها همچنین درایجاد قضاوت های ارزیابی وسیاسی وانتخاب ها بکار گرفته می شوند. درواقع قضاوتهای ارزیابی کننده درهر سطحی از فرآیند تحقیق انجام می شود- درتصمیم گیری اینکه چه سوالاتی بپرسند،چه مدرکی ثبت یا جمع آوری شود،چگونه این مدرک را تفسیر کنند ،چه یافته ها وتفسیرهایی در گزارش دهی کار ما تاکید دارد، وچگونه درباره مفاهیم عملی وسیاسی کارمان بنویسیم. پی بندی کردن همه کارهای جامعه شناسی نظریه ها هستند- اغلب به طور واضح مفصل بیان نشدند- درباره اینکه چه سوالات تحقیقی را با ارزش می شمرند. درباره اینکه چه چیزی را به عنوان فرآیند یا نتیجه مطلوب می شمرند ودرباره اینکه مسئولیت نتایج خاص کجا قرارمی گیرد.

اجازه دهید به عنوان نمونه نابرابریهای تحقیق را در بدست آوردن دانش آموزان درمدارس ارائه دهیم.به طور عمومی پسران وبه طورویژه پسران سیاهپوست برای امر خاصی درمناظره های عمومی اخیر اطراف هنر درمدارس جداشده اند وبارها گفته می شودکه پسران سیاهپوست بیشتر از دیگر طبقه های دانش آموزی باید ازمدرسه محروم شوند یا با شرایط ادبی پایین یا غیر رسمی مدرسه را ترک کنند. بحث ادبی براساس این مسئله-بیشتر شبیه بحث عمومی وسیعتر است- تمایل داردتا حدی از آن معنی ویژه اقتباس شود. از یک طرف به طور وسیع درصحبت کردن – وبا خطر زیادخلاصه کردن- نظریه جامعه شناسی سنتی تری وجود داردکه توسط محققانی مثل دیوید گیل بون ارائه می شود. این محققان تمایل دارند برنژادپرستی موسسه ای درمدارس تمرکز کنند،توجه کردن به روشی که در آن فرآیندهای مدارس به طور منظم شکست مدرسه واخراج از تعداد بی تناسبی از پسران سیاهپوست را ایجادمی کند. وآنها تمایل دارندکمال ادبی پایین پسران سیاهپوست را به طور محکم در دستان سیستم تربیتی تعیین محل کنند. از طرف دیگر،قرار داد کمتری وجود دارد ودر بین انجمن های جامعه شناسی گاهی اوقات پسندیده نمی شود-این نظریه به طور دقیق تر درانگلیس با کارتونی مسئول مشارکت کرده است که تمرکز اولیه براساس شخصیت های دانش آموزان وفرآیندهای گروهی همتا می باشد. درحالیکه مسوول درباره نژادپرستی درمدارس مطلب می نویسد ،تحلیل او به طور ویژه برنیاز به ابزار فرهنگی گروه همتای ضدمدرسه تمرکز می کند. درحالیکه، برای گیل بورن، این راه حل در قلع وقمع کردن اعمال نژاد پرستی درمدارس قرار می گیرد ،برای مسئول ،این راه حل، با گسترش مشخصی درکمک به پسرانی قرارمی گیرد که ضدمدرسه هستند تا نگرش ها ورفتارهایشان درکمک به آنها درموفقیت منفی ،فرهنگ جریان اصلی را تغییر دهند.

اکنون شکی ندارم درهمه اینها مدارک متقاعدسازنده ای وجود داردکه از هردوسمت این بحث حمایت می کند یعنی بعضی از پسران سیاهپوست (ودرواقع افرادجوان دیگر) به فرهنگ ضدمدرسه می رسندواینکه اعمال نژادپرستی تعدی شده عمیقی درعملیات مدارسی وجود داردکه با شکست آکادمیک بسیاری از پسران سیاهپوست مشارکت دارد اما،کار گیل بورن، مسئول ودیگر متخصصان دراین ناحیه نشان می دهدکه تعامل بین فرهنگ های گروه همتا وفرآیندهای مدرسه درتولید وایجاد شکست درمدرسه پیچیده می شود.هیچ فرمول ریاضی وجود نداردکه بتواند به ما بگوید مسئولیت مدارس چقدراست وفرهنگ گروه همتا وپسران مسئول چقدر است. بنابراین تحلیل گر باید درباره جایی انتخاب داشته باشد که برآن مکان تاکید کند. اومی تواند بریکی یادیگری یا برهردوتاکید کند. اما هرآنچه که تحلیل گر انتخاب می کندنتایج سیاسی دارد.ازچشم انداز مسئول،نتیجه سیاسی اغراق آمیز کردن وسعت نژاد پرستی موسسه ای باید توسعه دادن فرهنگ قربانی درجایی باشد که پسران بتوانندبه خودشان اجازه دهند بدون دردسرباشند اگر درمدرسه شکست خوردندکه مدارس ومعلمان نژادپرست را مقصر می دانند. برای گیل بورن، نتایج سیاسی مسئولیت تعیین محل با پسران باید به مدارس وسیستم آموزشی اجازه دهد بدون دردسر باشند وبحث های گروه های جناح راست را قانونی سازندکسانیکه می خواستند باورکنیم نژادپرستی موسسه ای یک افسانه است. یک وضعیت سکون متناوب با اینها توسط مسئول مشخص شد وگیل بورن هم برمسئولیت موسسه ای وگروه همتا تاکیدمی کند .چنین وضعیتی همچنین مفاهیم سیاسی دارد اگرچه بحث کردن اینها برای خواندن سخت تر می باشند.همچنین دیده شد وقتی از انتخاب کنار می کشند به جاییکه مسئولیت نسبت داده می شودوبنابراین با تاثیرترک کردن هیچ کس مسئول نیست واز این رو از نظر بنگاهی از وضعیت quo نژاد پرستی حمایت می کند. یا بایک خواندن مثبت تر،چنین وضعیتی می تواند به عنوان چالش دوجزئی دیده می شودیا اصطلاحات رقابتی وبنابراین راه حل های سیاسی پیچیده تری را تقاضا می کند.

امر کلیدی دیگر که جامعه شناسان دراین ناحیه کارمی کنندوتحریک کرده اند این است که کل روشی که اغلب مناظره درآن ساخته می شود- روشی که در آن «مسئله به پسران سیاهپوست تحت آن پیشنهادمی شود»- بدست آوردن تعیین شده است واین روشی که درمقام اول پرسیده شده است . ممکن است به طور بالقوه نتایج اخلاقی وسیاسی را آسیب رسانده باشد .من بعداً در سخنرانی به این امر برمی گردم.

از این مثال استفاده کرده ام تاتوضیح دهم چگونه تحقیق جامعه شناسی به طور اجتناب ناپذیر با ملاحظات اخلاقی وسیاسی محدود می شود.در باقیمانده تحقیق می خواهم این سوال را عنوان کنم . ما – یعنی جامعه شناسان- باید درباره آن چه کاری انجام دهیم .از طرف دیگر،چگونه جامعه شناسان با ملاحظات وتعهدات اخلاقی وسیاسی باید اقدام کنند؟

البته مناظره طولانی درتحقیق اجتماعی درباره این مسئله وجود دارد. از یک طرف کسانی هستند که بحث می کنندومحققان اجتماعی باید تلاش کنندتا ارزش خنثی داشته باشند واز طرف دیگر کسانیکه تعهد سیاسی،تحقیق طرفدارانه بحث می کنند.اولین موقعیت به طور کلاسیک توسط وبر(1949) ارائه می شودودومین موقعیت توسط بکر وگلانر (1962) ارائه می شود.به طور واضح در اینجا فضایی ندارم تا اینها را باهرعمقی یکایک شرح دهیم بنابراین آنچه تصمیم دارم امرو ز برای اهداف بحثم انجام دهم اتخاذ نقطه آغازین یک بند نسبتا سفسطه آمیز خط وبری است که اخیرا توسط جامعه شناس مارتین هامرسلی مشخص شده است.فکر می کنم که موقعیت همرسلی مفید است زیرا اقدام به مسائل کلیدی زیادی درباره رابطه بین ارزشهای جامعه شناسی واجتماعی می کند،وازاین بحث های اوبه عنوان روش مقدمه سازی امورمرکزی خودم استفاده می کنم. درحالیکه مسائل زیادی درموقعیت هامرسلی وجود داردکه با آن موافق هستم،همچنین نسبت به بعضی ازجنبه های موقعیت او انتقاد دارم بنابراین آنچه که دنبال می شود،می خواهم از بحث خودم استفاده کنم از آنچه که به عنوان قوت وضعف خط هامرسلی به عنوان تخته پرش برای پیشنهاد روش متناوب می بینم سپس به توضیح استفاده از دومثال ادامه می دهم.

تعداد صفحه:37

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

ترجمه مقاله ISI

مقاله ISI با ترجمه فارسی:معلّم دانشجو و اجتماع شیوه مدرسه ملاحظه و بررسی ( یادگیری در حین مشارکت )

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :معلّم دانشجو و اجتماع شیوه مدرسه ملاحظه و بررسی  ( یادگیری در حین مشارکت )  مطالب مشابه را هم ببینید مقاله ISI با ترجمه:عوامل موثر بر Read more…

ترجمه مقاله ISI

مقاله ISI با ترجمه فارسی:همکاری بین مدرسه و والدین برای رشد سواد اطلاعاتی (IL) دانش آموزان در جوامع اطلاعاتی

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :همکاری بین مدرسه و والدین برای رشد سواد اطلاعاتی  (IL) دانش آموزان در جوامع اطلاعاتی مطالب مشابه را هم ببینید دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: Read more…

ترجمه مقاله ISI

مقاله ISI با ترجمه فارسی:مولفان دانش آموز و مبتکران معلم

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی عنوان فارسی :مولفان دانش آموز و مبتکران معلم مطالب مشابه را هم ببینید دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی :مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در Read more…