مقاله ISIبا ترجمه فارسی:جامعه شناسي و جامعه شناسي ارزشهاي اجتماعي

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :جامعه شناسي و جامعه شناسي ارزشهاي اجتماعي

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

magaleh_001 magaleh_002 magaleh_003 magaleh_004 magaleh_005 magaleh_006

تعداد صفحه : 31

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

مقدمه

تنها وقتي است كه شروع كردم به آن چيزي فكر كنم كه تصميم داشتم امروز بگوييم .كسي را شناختم كه مي نشيند تا سخنراني را بنويسدكه بايد تشخيص دهد.به همين دليل ،چگونه شما مشغول آماده كردن يك سخنراني براي حضار خاص وحضار عمومي هر دو دريك زمان مي شويد؟از يك طرف ،از اين واقعيت آگاه هستم كه متخصصان بين شمااز من مي خواهند چيزي بگوييم كه با بعضي از نگراني هاي ذاتي ونظري اين نظم مرتبط باشد. از طرف ديگر،مي دانم كه اعضاي ديگر حضار از من مي خواهند چيزي بگويم كه كمك كند آنها بيدار بمانند .يا – حتي بهتر- باعث شودآنها فكر كنند با ارزش است اينجا بيايندتا اينكه درخانه بمانند واين جريان زندگي را تماشا كنند . «من شخص مشهوري هستم…مرا از اينجا خارج كنيد! درتلاش براي تعادل هردوي اين تقاضاها اميدوارم كه مديريت كنم تا چيزي بگوييم كه هردو گروه حضار را راضي كند.

همان طوركه عنوان اين سخنراني پيشنهادمي كند،موضوعي كه من تصميم دارم برآن تمركز كنم نقشي است كه تعهدات سياسي ، وارزشها بايد دركارجامعه شناسي آموزشي ايفا كند.اكنون در سخنراني هاي افتتاحي متداول است تا به سراسر كارهمكاراني اشاره كندكه خصوصا احساس نزديكي وبدهي مي كنند.اما ،چون موضوعي را انتخاب كرده ام كه مستقيما براساس اكثر همكارانه اي را ترسيم نمي كندكه انجام داده ام. من اينكار را دنبال نخواهم كرد بلكه،مي خواهم با شناخت افرادي شروع كنم كه طي اين سالها با آن ها كاركرده ام، كسانيكه داراي دوستي وهمكاري زياد نسبت به من هستند وكسانيكه نمونه داوطلبي را زياد در فكر من مشاركت داده اند. دراينجا خصوصاً به فكر جامعه شناسي تحقيق آموزشي وتدريس همكاراني مثل ،استفن بال،ريچارد بو،مارني ديكسون، ديويد هالپين، مگ مگيور، جني از گا،سامي پاور وجواف ويتي هستم – و همچنين به فكر همكاران مكتوب سياست اجتماعي در دانشگاه آزاد- خصوصاً ،جان كلارك ،آلان كوچران ،گيل لويس واوجن مك لوين هستم.

همكاري بيشتري وجود داردكه بايد بشناسيم كدام مستقيما تمركز اين سخنراني را تغذيه مي كندواين كار من با همكاران آلان كاريب است. من وآلان اخيراً كتابي مي نويسيم كه درجستجوي توسعه آن چيزي است كه ازنظر اخلاقي جامعه شناسي منعكس كننده آموزش مي ناميم .از آلان سپاسگزارم كه به من اجازه دادتا كارپيوندي را براي اهداف اين سخنراني استخراج كنم.

بنابراين اكنون اجازه دهيد جوهر اصلي سخنراني را مشخص كنم.

 

جامعه شناسي آموزش علم سياست وعلم اخلاق

جامعه شناسي آموزش موضوعي را رسيدگي مي كندكه ازنظر اخلاقي اساسي وازنظر سياسي برجسته هستند.

بعضي از مثالهاي سوالات نمونه كه جامعه شناسان آموزشي مي پرسند- وآن اينكه دانش آموزان ، با تكاليف خود دست به گريبان مي شوند- اين است:

در فرآيند سياست

چه كسي سياست آموزش را ايجادمي كند وچگونه آنرا مي سازد؟

به صداهاي چه كساني گوش داده مي شود وصداي چه كسي حاشيه اي مي شود ويا ناديده گرفته مي شود؟

مكانيزم هايي كه توسط بعضي از صداها شنيده مي شوند وديگران شنيده نمي شوند چه هستند؟

چگونه سياست ها چالش انگيز با ثبت مي شوند وبا چه نتايجي؟

براساس دسترسي وحصول

چگونه نابرابريهاي حصول را درمدارس در رابطه با طبقه بندي هاي نژادي اجتماعي،طبقه يا جنس توضيح دهيم ؟

چگونه سيستم ها وفرآيندهاي مدرسه،كالج يا انتخاب HE باسود متوسط دانش آموزان كلاس وضرركاري دانش آموزان كلاس كارمي كنند؟

براساس برنامه درسي

درمدارس چه دانشي با ارزش است؟

براي محتواي برنامه درسي چه كسي تصميم مي گيرد؟

چه منفعتي دارد؟

براساس فرهنگ وشخصيت

فرآيندهاي مدرسه،زير فرهنگ هاي گروه همتاوفرهنگ هاي خانگي وداخلي چه نقشي را درايجاد نابرابري ها درجامعه ايفا مي كنند؟

مدرسه در ساخت شخصيت،چه مشاركتي دارد- چگونه خودمان را مي بينيم وفكر مي كنيم چه كسي هستيم؟

اينها سوالاتي هستندكه به طور واضح وصميمي با سوالات اخلاقي وسياسي محدود مي شوند،مثل، خوبي وتوزيع قدرت ومسئوليت.اما درحاليكه چنين سوالاتي به طور عادي در فلسفه آموزش درنظرگرفته مي شوند،به ندرت آنها به طور واضح درجامعه شناسي آموزش رسيدگي مي شوند.

جامعه شناسان ،درارزيابي كارجامعه شناسان ديگر،تمايل دارند – به طور واضح درهر ميزان- بر سختي توصيفي يا توضيحي تمركز كنندمثلا وقتي مقالاتي را بررسي مي كنيم كه براي انتشار تسليم شده اند،تمايل داريم سوالاتي مثل اين را بپرسيم- چگونه جسم جامد شاهدي براين اساس است كه ادعاها ايجادمي شوند؟آيا تفسيرهاي اين مدرك موجه مي باشند؟آيا تفسيرهاي موجود ناديده گرفته شده اند؟آيا مولف قدرداني از موشكافي هاي فرآيندهايي را نشان مي دهدكه توصيف مي كند يا توضيح مي دهد؟

اما،همان طوركه اغلب خاطرنشان شده است جامعه شناسان فقط درتوصيف وتوضيح به كارگماشته نمي شوند.آنها همچنين درايجاد قضاوت هاي ارزيابي وسياسي وانتخاب ها بكار گرفته مي شوند. درواقع قضاوتهاي ارزيابي كننده درهر سطحي از فرآيند تحقيق انجام مي شود- درتصميم گيري اينكه چه سوالاتي بپرسند،چه مدركي ثبت يا جمع آوري شود،چگونه اين مدرك را تفسير كنند ،چه يافته ها وتفسيرهايي در گزارش دهي كار ما تاكيد دارد، وچگونه درباره مفاهيم عملي وسياسي كارمان بنويسيم. پي بندي كردن همه كارهاي جامعه شناسي نظريه ها هستند- اغلب به طور واضح مفصل بيان نشدند- درباره اينكه چه سوالات تحقيقي را با ارزش مي شمرند. درباره اينكه چه چيزي را به عنوان فرآيند يا نتيجه مطلوب مي شمرند ودرباره اينكه مسئوليت نتايج خاص كجا قرارمي گيرد.

اجازه دهيد به عنوان نمونه نابرابريهاي تحقيق را در بدست آوردن دانش آموزان درمدارس ارائه دهيم.به طور عمومي پسران وبه طورويژه پسران سياهپوست براي امر خاصي درمناظره هاي عمومي اخير اطراف هنر درمدارس جداشده اند وبارها گفته مي شودكه پسران سياهپوست بيشتر از ديگر طبقه هاي دانش آموزي بايد ازمدرسه محروم شوند يا با شرايط ادبي پايين يا غير رسمي مدرسه را ترك كنند. بحث ادبي براساس اين مسئله-بيشتر شبيه بحث عمومي وسيعتر است- تمايل داردتا حدي از آن معني ويژه اقتباس شود. از يك طرف به طور وسيع درصحبت كردن – وبا خطر زيادخلاصه كردن- نظريه جامعه شناسي سنتي تري وجود داردكه توسط محققاني مثل ديويد گيل بون ارائه مي شود. اين محققان تمايل دارند برنژادپرستي موسسه اي درمدارس تمركز كنند،توجه كردن به روشي كه در آن فرآيندهاي مدارس به طور منظم شكست مدرسه واخراج از تعداد بي تناسبي از پسران سياهپوست را ايجادمي كند. وآنها تمايل دارندكمال ادبي پايين پسران سياهپوست را به طور محكم در دستان سيستم تربيتي تعيين محل كنند. از طرف ديگر،قرار داد كمتري وجود دارد ودر بين انجمن هاي جامعه شناسي گاهي اوقات پسنديده نمي شود-اين نظريه به طور دقيق تر درانگليس با كارتوني مسئول مشاركت كرده است كه تمركز اوليه براساس شخصيت هاي دانش آموزان وفرآيندهاي گروهي همتا مي باشد. درحاليكه مسوول درباره نژادپرستي درمدارس مطلب مي نويسد ،تحليل او به طور ويژه برنياز به ابزار فرهنگي گروه همتاي ضدمدرسه تمركز مي كند. درحاليكه، براي گيل بورن، اين راه حل در قلع وقمع كردن اعمال نژاد پرستي درمدارس قرار مي گيرد ،براي مسئول ،اين راه حل، با گسترش مشخصي دركمك به پسراني قرارمي گيرد كه ضدمدرسه هستند تا نگرش ها ورفتارهايشان دركمك به آنها درموفقيت منفي ،فرهنگ جريان اصلي را تغيير دهند.

اكنون شكي ندارم درهمه اينها مدارك متقاعدسازنده اي وجود داردكه از هردوسمت اين بحث حمايت مي كند يعني بعضي از پسران سياهپوست (ودرواقع افرادجوان ديگر) به فرهنگ ضدمدرسه مي رسندواينكه اعمال نژادپرستي تعدي شده عميقي درعمليات مدارسي وجود داردكه با شكست آكادميك بسياري از پسران سياهپوست مشاركت دارد اما،كار گيل بورن، مسئول وديگر متخصصان دراين ناحيه نشان مي دهدكه تعامل بين فرهنگ هاي گروه همتا وفرآيندهاي مدرسه درتوليد وايجاد شكست درمدرسه پيچيده مي شود.هيچ فرمول رياضي وجود نداردكه بتواند به ما بگويد مسئوليت مدارس چقدراست وفرهنگ گروه همتا وپسران مسئول چقدر است. بنابراين تحليل گر بايد درباره جايي انتخاب داشته باشد كه برآن مكان تاكيد كند. اومي تواند بريكي ياديگري يا برهردوتاكيد كند. اما هرآنچه كه تحليل گر انتخاب مي كندنتايج سياسي دارد.ازچشم انداز مسئول،نتيجه سياسي اغراق آميز كردن وسعت نژاد پرستي موسسه اي بايد توسعه دادن فرهنگ قرباني درجايي باشد كه پسران بتوانندبه خودشان اجازه دهند بدون دردسرباشند اگر درمدرسه شكست خوردندكه مدارس ومعلمان نژادپرست را مقصر مي دانند. براي گيل بورن، نتايج سياسي مسئوليت تعيين محل با پسران بايد به مدارس وسيستم آموزشي اجازه دهد بدون دردسر باشند وبحث هاي گروه هاي جناح راست را قانوني سازندكسانيكه مي خواستند باوركنيم نژادپرستي موسسه اي يك افسانه است. يك وضعيت سكون متناوب با اينها توسط مسئول مشخص شد وگيل بورن هم برمسئوليت موسسه اي وگروه همتا تاكيدمي كند .چنين وضعيتي همچنين مفاهيم سياسي دارد اگرچه بحث كردن اينها براي خواندن سخت تر مي باشند.همچنين ديده شد وقتي از انتخاب كنار مي كشند به جاييكه مسئوليت نسبت داده مي شودوبنابراين با تاثيرترك كردن هيچ كس مسئول نيست واز اين رو از نظر بنگاهي از وضعيت quo نژاد پرستي حمايت مي كند. يا بايك خواندن مثبت تر،چنين وضعيتي مي تواند به عنوان چالش دوجزئي ديده مي شوديا اصطلاحات رقابتي وبنابراين راه حل هاي سياسي پيچيده تري را تقاضا مي كند.

امر كليدي ديگر كه جامعه شناسان دراين ناحيه كارمي كنندوتحريك كرده اند اين است كه كل روشي كه اغلب مناظره درآن ساخته مي شود- روشي كه در آن «مسئله به پسران سياهپوست تحت آن پيشنهادمي شود»- بدست آوردن تعيين شده است واين روشي كه درمقام اول پرسيده شده است . ممكن است به طور بالقوه نتايج اخلاقي وسياسي را آسيب رسانده باشد .من بعداً در سخنراني به اين امر برمي گردم.

از اين مثال استفاده كرده ام تاتوضيح دهم چگونه تحقيق جامعه شناسي به طور اجتناب ناپذير با ملاحظات اخلاقي وسياسي محدود مي شود.در باقيمانده تحقيق مي خواهم اين سوال را عنوان كنم . ما – يعني جامعه شناسان- بايد درباره آن چه كاري انجام دهيم .از طرف ديگر،چگونه جامعه شناسان با ملاحظات وتعهدات اخلاقي وسياسي بايد اقدام كنند؟

البته مناظره طولاني درتحقيق اجتماعي درباره اين مسئله وجود دارد. از يك طرف كساني هستند كه بحث مي كنندومحققان اجتماعي بايد تلاش كنندتا ارزش خنثي داشته باشند واز طرف ديگر كسانيكه تعهد سياسي،تحقيق طرفدارانه بحث مي كنند.اولين موقعيت به طور كلاسيك توسط وبر(1949) ارائه مي شودودومين موقعيت توسط بكر وگلانر (1962) ارائه مي شود.به طور واضح در اينجا فضايي ندارم تا اينها را باهرعمقي يكايك شرح دهيم بنابراين آنچه تصميم دارم امرو ز براي اهداف بحثم انجام دهم اتخاذ نقطه آغازين يك بند نسبتا سفسطه آميز خط وبري است كه اخيرا توسط جامعه شناس مارتين هامرسلي مشخص شده است.فكر مي كنم كه موقعيت همرسلي مفيد است زيرا اقدام به مسائل كليدي زيادي درباره رابطه بين ارزشهاي جامعه شناسي واجتماعي مي كند،وازاين بحث هاي اوبه عنوان روش مقدمه سازي امورمركزي خودم استفاده مي كنم. درحاليكه مسائل زيادي درموقعيت هامرسلي وجود داردكه با آن موافق هستم،همچنين نسبت به بعضي ازجنبه هاي موقعيت او انتقاد دارم بنابراين آنچه كه دنبال مي شود،مي خواهم از بحث خودم استفاده كنم از آنچه كه به عنوان قوت وضعف خط هامرسلي به عنوان تخته پرش براي پيشنهاد روش متناوب مي بينم سپس به توضيح استفاده از دومثال ادامه مي دهم.

تعداد صفحه:37

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --