مقاله ISIبا ترجمه فارسی:تدريس تفکر انتقادي ، استفاده از تجربه به منظور ارتقاء يادگیري در مدارس متوسطه و دانشگاه

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :تدريس تفکر انتقادي ، استفاده از تجربه به منظور ارتقاء يادگیري در مدارس متوسطه و دانشگاه

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

abolghasemi_001 abolghasemi_002 abolghasemi_003 abolghasemi_004 abolghasemi_005 abolghasemi_006

تعداد صفحه : 17

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

چکيده:اين مقاله نشان مي دهد که، اگر ما بدانيم دانش آموزان از تجارب شخصي و پيشينه خود در جريان امور آموزشي چگونه استفاده مي کنند و بتوانيم مهارتهاي تفکر انتقادي آنها را در کل جريان زندگي از ابتداي کودکي تا بزرگسالي تقويت کنيم؛ در حقيقت توانسته ايم استلزامات اجتماعي،اقتصادي،سياسي و فرهنگي تعليم و تربيت را در آنها تقويت کنيم.

و نيز اين مقاله بسط نظريه تجربه جان ديوئي(1938) به عنوان ابزار و هدف تعليم و تربيت بوده تا نشان دهد که فراگيران دبيرستاني و دانشگاهي سطوح متفاوتي از تجارب آکادميک و شخصيشان را براي پاسخ به مواردي مشابه با اين متن و تفسير اين موارد بکار مي برند. نويسندگان مقاله بطوراخص، کاربرد نظرات روالد داهل مندرج در کتاب جادوگران را مورد بحث و تبادل نظر قرار مي دهند تا نشان دهند که چگونه ممکن است معلمان از کتاب کودکان به عنوان پشتوانه اي جهت آموزش گروه هاي سني مختلف استفاده کنند. و نتيجه کلي آن هم يک آگاهي افزايش يافته از امور جنسيتي و نتايج تفکر قالبي و تأثير فرهنگ عمومي، بر زندگي دانش آموزان است. و استدلال ماهم اينکه مربيان ملزومند تا استراتژيهاي آموزش خلاقيت را بکار برند؛تا فرصتهاي آموزشي براي دانش آموزان در تمامي سطوح آموزشي فراهم شود؛البته طوريکه مهارتهاي تحصيليشان ارتقا پيدا کند.بخش پاياني مقاله هم شيوه هاي اجتماعي که در آن معلمان مي توانند از متون ادبي در سطوح مختلف، براي درگير نمودن دانش آموزان، نه تنها با مواد آموزشي خود، بلکه با محتواي متون و با توجه به تجارت شخصي، حرفه اي و ادبيات و سواد خود، استفاده نمايند؛را فراهم مي آورد.بخشي که در خصوص لباس معجزه- آساي واقعي در قالب لباس هاي معمولي که بسيار هم شبيه به لباس زنان معمولي است؛ بحث مي کند.کساني که در خانه هاي معمولي زندگي مي کنند وبه مشاغل معمولي اشتغال دارند به همين خاطر است که درک و فهم شخصيتشان بسيار دشوار است. (رولد داهل ، 1983 ، جادوگران ص7[1])

 

مقدمه:

شيوه هاي عملي که محققين به عنوان مطالعات شعري،ادبي مطرح نموده اند؛در يک نظام پيچيده از روابط سياسي،فرهنگي، اجتماعي،اقتصادي شکل گرفته اند. پس عملکردهاي تحصيلي و روابط دروني متفاوت،به مشارکتهاي خاص در سخنراني و اهداف نويسندگان و مخاطبين وابسته است. آنچه که ريچارد اوهمان[2](1987) آنرا سواد نام گذاشته همانند هر فعاليت يا عملکرد ديگر انساني ،روابط اجتماعي را در درون خود شکل مي دهد. اين روابط هميشه شامل تعارضات و مشارکتهايي مي شوند.سواد همچون زبان تبادلي است بين ادوار، نژادها، جنسها و … ص 226 . ديدگاه اوهمان با مين زان لو[3] (1992) که استدلال مي کند ” آگاهي فردي ضرورتا منحصر به فرد و متناقض، و در يک فرايند شکل مي گيرد” سازگار است ص 889. او برعليه فرضياتي درباره زبان حرکت مي کند. (فرضياتي که پيشنهاد مي کنند:ماهيت معنا،مستقل از زبان شکل مي گيرد)و نيز عليه ديدگاه مربوط به جوامع شهري پر آشوب و بي نظم که در آن يک صداي واحد و ثابت، به طور مطلق و مستقيم آثار اعضاي جامعه را تعيين مي کند ص889. عملکردهاي سواد(تحصيلي) براي معلميني که يادگيري را به عنوان بخشي از تجربه مي بينند، حيطه اي فراتر از محدوده کلاس مي باشدو زمينه هاي جايگزين تجربيات دانش آموزان بواسطه اين عملکردها و آگاهي از ماهيت خاص متون را در بر مي گيرد.(ديويي،1938،فريير،1968، گيروکس، 1992، مک لارن و دا سيلوا،1993،هووکس،1994[4])

پس در اين مقاله استدلال ما بر آن است که دانستن چگونگي استفاده دانش آموزان از تجاربشان و رشد هماهنگ مهارتهاي سواد انتقادي در سراسر ادوار زندگي باعث افزايش آگاهيشان از ملزومات اجتماعي،سياسي،اقتصادي وفرهنگي براي تعليم و تربيت مي شود.

ما روي بخش(سرخ کردن يک پيراشکي) متمرکز شديم تا نشان دهيم، چگونه تجارب مختلف يا ادبيات و معلوماتي که دانش آموزان به کلاس مي آورند، مي تواند باعث رشد رويکردهاي مختلفي نسبت به تفکر انتقادي مربوط به مطالعه و نوشته هاي انتقادي گردد.

نتيجه آنکه معلمين نياز دارند تا استراتژيهاي آموزش خلاقيت را براي فراهم آوردن فرصتهاي آموزشي براي دانش آموزان در تمام سطوح آموزشي،بکار برند تا مهارتهاي سوادآموزيشان بسط داده شود.بخش پاياني مقاله، شيوه هاي احتمالي را فراهم مي آورند؛ بطوريکه در آن معلمان مي توانند از متون ادبي در سطوح مختلف براي تعامل دانش آموزان با مجموعه مواد آموزشي،محتواي متون و تجارب شخصي و حرفه اي، استفاده نمايند.بيشتر مواد درسي تخصصي موجود در قالب متون و نوشته هاي در باب متون مختلف ، تفسير و ترجمه هاي بديع ، فصيح و ادبي که ويژه گروههاي سني خاص تهيه شده، نشان مي دهد(نيوول ، دورست مارشال 1993 ، راما گورينسکي و اسميت 1994)،[5]اگر چه مطالعات دقيق زيادي در مورد شباهت هاي ميان رويکردهاي تعبيري بوسيله دانش آموزان راهنمايي ، دبيرستاني و دانشگاهي موجود نيست و توجه زيادي هم به ملزومات تربيتي در مطالعات و نوشته هاي انتقادي براي تقويت شيوه هاي تفکر انتقادي ارائه نشده است؛در اين مقاله تلاش ما بر آن بوده تا شکافي( فاصله) را که اغلب ميان معلمان راهنمايي و دبيرستان از تفسير رويکردهاي نوشتاري و خواندني با همکارانشان در دانشگاه موجود است،رفع شود.مطالعات عکس العمل هاي دانش آموزان نسبت به کتاب جادوگران، بر آن است که با وجود سطوح متفاوت عکس العمل دانش آموزان متوسطه و دانشجويان به متن،آموزش با تأکيد بر تفکر انتقادي اهميت تجربه مشابهي از پاسخهاي اين دو گروه را بر اساس ويژگي هاي فرهنگي و تفکر قالبي و مسائل جنسيتي و شيوه هاي بديع و فصيحي که نويسنده استفاده کرده، مشخص نمود.

 

روايت تاثيرگذاري كه شامل تجربه و خلاقيت در تفسير جادوگران شد:

بسياري از معلمان فرض مي نمايند که دانش آموزان از نقطه نظرهاي مناسبي به متون نزديک مي شوند. ما انتظار داريم تا پاسخ هاي خاصي به سؤالاتي که در مورد متن مي پرسيم بدست آوريم. پس بر اساس پاسخ مناسبي که در ذهن داريم، تمرين هاي نوشتاري خاصي تعبيه مي نمائيم، و همچنين با امتحاناتي، اهميت مطالعات خاص و معلم پرور يک متن را، تحت الشعاع قرار مي دهيم. گر چه ما بر اين مسئله واقفيم که دانش آموزان تجارب مختلفي را با خود به کلاس درس مي آورند و اين که ما اغلب اين تجارب را فراموش مي کنيم که چگونه اين تجارب بر ديدگاه دانش آموزان و نوشته هاي آنها درباره يک متن، تأثير مي گذارد. اگر چه قبل ازآن جان ديويي در سال 1938 اشاره کرده که، مراقبتهاي دقيق بايستي به شرايطي اختصاص يابد که به تجربه کنوني معنايي ارزشمند دهد.(ص 49) جهت تحقق چنين مفهومي، ديويي ، اين مسأله را مهم دانسته که بايد کنترل از جامعه گرفته شود و تمام افراد در فعاليت ها شرکت کنند و در فرايند معنا سازي سهيم باشند. (ص56) آموزش در اين جايگاه يک فرايند اجتماعي است(ص58). فرايندي چند سويه که توسط گروهي از فراگيران مشارکت مي شود.علاوه براين ديويي استدلال مي کند فعاليت هايي که براي رسيدن به يک هدف معين مورد استفاده قرار مي گيرد به بلوغ فراگيران بستگي دارد؛ بنابراين، اين بيان اشاره مي کند که اگر تجربه در عمل آموزنده و مؤثر باشد؛ مهارت هاي تفکري و استدلالي با تجربه توسعه مي يابد(ص88). هنگامي که مصمم شديم بر اين پروژه کار کنيم ، متوجه شديم بحث ديويي در سال 1938 درباره اهميت تجربه در فرايند آموزشي و بعدها رشد و توسعه علمي و ادبي (فرير 1988 ، هلث 1983 ، براندت 1990 ، گيروکس 1992 ، موبلاچ و برانون 1993[6]) نقطه شروع ايده آلي را براي تجربه کردن فراهم مي آورد؛ در حاليکه متني را براي دانش آموزان دبيرستاني و فارغ التحصيلان دانشگاه بکار مي بريم؛ با در نظر گرفتن اين که ديدگاهها تقريبا آشنا هستند؛در صدديم در يابيم آيا مفهوم آموزش و تجربه از نظر ديويي مي تواند در جايگاه خاصي به کار رود؟و نيز در پي تاثيرش بر دانش آموزان هر دو گروه بوديم. اينکه چگونه مطالعه کنند، بخوانند،تفسير کنند و درباره يک متن چگونه بنويسند و همچنين آنچه را که دانش آموزان براي يک متن ارزش تلقي مي کنند،تحت تاثير واقع مي شود. براي مثال، دانش آموزان متوسطه (14-10 ساله) ممکن است خودشان را در ارتباط نزديک و دقيقي با يک شخصيت اصلي ببينند که ازلحاظ سني مشابه آنها است و بايستي با بسياري از مسائلي که بزرگسالان در زندگي واقعي با آن روبرو مي شوند ، سروکار داشته باشد.تفسير و تعبير آنها از داستان ،تا حد زيادي به يکي کردن خودشان با شخصيت اصلي مرتبط مي شود. از طرف ديگر ،دانش آموزان فارغ التحصيل که همان متن را مطالعه مي کنند باز ممکن است با يک شخصيت جوانتر متحد شوند چرا که دوران کودکيشان تداعي مي شود. علاقه آنها به تصاوير ساختگي – تخيلي از تمثيل ها و انديشه هاي رو به رشد و تفسيرشان از آن، هر چند تحت تأثير تجاربي خواهد بودکه آنها در سال هاي بعد از کودکي و نوجواني جمع آوري کرده اند؛ به منظور اهداف روش شناسانه،اطلاعاتي را از مباحث کلاسي جمع آوري و تجزيه و تحليل نموديم. و مشاهدات ، مصاحبه ها ، مباحث و يادداشت هاي مکتوب از دانش آموزان گروه هاي خاص ، جمع آوري و تجزيه و تحليل شدند (گروبر و جي بورين). اولين گروه شامل 27 نفر از دانش آموزان کلاس هشتم 14 ساله که کتاب جادوگران رولدداهل را در کلاس انگليسي شان مي خوانند مي باشد. والدين آن ها در سطوحي که از سطح پايين تر از متوسط تا سطح بالاتر از متوسط گروهبندي شدند، مي باشند[7]. اکثريت دانش آموزان آمريکايي انگليسي بودند(60 درصد) و آمريکايي هاي آفريقايي و آسيايي هر کدام 15% جمعيت و عده اي از دانش آموزان هم از کشورهايي مثل عربستان سعودي و پاکستان.

از 27 دانش آموز هم 15 نفر زن و 12 نفر مرد بودند.

گروه دوم شامل 14 دانش آموز فارغ التحصيل که در يک برنامه مهارتي جهت شعر و نگارش اسم نويسي کرده بودند ، مي شدند. از اين گروه خواسته شد تا به يک برنامه زنده درباره جادوگران گوش دهند. 8 دانش آموز زن و 6 مرد در اين کلاس بود که از گروه هاي سني 22 تا 54 ساله رده بندي شده بودند. آن ها هم به علت اين که بتوانند شهريه تحصيلشان را بپردازند؛ يا دستياران فارغ التحصيل بودند يا مشاغل نيمه وقت داشتند. 4 نفر از آن ها خواهان تداوم مشاغل و حرفه هاي آموزشي شان بودند طوري که به برنامه هاي تخصصي ادامه بدهند و 6 نفر از آن ها مي خواستند عضو هيأت علمي دانشگاه باشند و 3 نفر از آن ها خواهان اين بودند که به عنوان نويسندگان حرفه اي کار کنند و يک نفر از آن ها قصد داشت براي رضايت شخصي، مدرک بگيرد.

ما از يک رويکرد مطالعاتي موردي در واقع استفاده کرديم، چون «دن زين[8]» 1989 استدلال مي کند که نظري به عنوان يک تفسير بايد در جهاني با تجارب زنده ريشه داشته باشد. (ص 33)

براي مثال مهم است که رفتار متقابل هم در ديدگاه نظري هم در موقعيت هاي خاص و عيني مورد بررسي قرار بگيرد.واکنش داوطلبان تحقيق و شرکت کنندگان فرصتي جهت توضيح تفسيري تجارب بدست مي دهد. اين که رويدادها را در متن مورد مطالعه قرار دهيم مهم است. چون، همان گونه که “راگون گو با ويووان لنکيون”[9] در سال (1981) استدلال مي کنند، محال است تصور کنيم که رفتار انسان وابسته به متني که رفتار بر آن واقع است، مورد تامل قرار نگيرد. فرد مي تواند به راحتي نتيجه بگيرد که تعميمات قصد شده در زمينه و محتوا، مطالب کمي براي بيان رفتار بشر در اختيار مي گذارد(ص 62). اين در واقع منطبق با ديدگاه و نظر گريرتز در سال 1973 است که مي گفت يک تفسير خوب از هر چيز يک شعر ، يک شخص ، يک تاريخ ، يک مراسم عبادي مذهبي و تشريفات آئيني يک سازمان و مؤسسه، يک جامعه، ما را به قلب آن مسئله مي رساند. که در واقع منجر به تفسير و تعبيرمان از آن مسئله مي شود (ص18). با دنبال کردن اين قياس هاي منطقي ما مي خواهيم، ساختار فردي- اجتماعي انسان را از معاني، مورد ملاحظه قرار دهيم. وقتي که مطالعه ما در مورد تفسيرمان از مطالعه دانش آموزان، در مورد جادوگران ارائه مي شود؛ قطعا،کتاب جادوگران فرصت خوبي براي معلمان در جهت به تصوير کشيدن تجارب دانش آموزان، فراهم مي کند تا ديدگاههاي انتقادي و کلام تعبيري خودشان را پيدا کنند.

جان در پژوهش خود به نقل از اولين شخص(يک پسر 18 ساله) که والدينش را گم کرده و هم اکنون با مادربزرگش زندگي مي کند نشان مي دهد؛ در طول تعطيلات در جنوب انگلستان که جلسه سالانه انجمن سلطنتي براي ممانعت از سوء رفتار و بي رحمي در مورد کودکان تشکيل شده است؛ اگر چه پسر در نظر اول و با توجه به ظاهر يک معناي مبهم را ارائه مي دهد،اما آنها شبيه زنان معمولي است. نهايتا او مي فهمد که آن ها در حقيقت جادوگران انگليسي اند که جلسات سالانه خود را با رهبر خود -جادوگر بزرگ- تشکيل داده اند. بواسطه توانايي هاي حسي شگفت انگيز جادوگران (کساني که احساس بچه ها را تحمل نمي کنند)، پسر تسخير و مبدل به يک موش مي شود ، اما نه به يک موش معمولي.چراکه قادر به تکلم وتفکر است. او در ارتش، به واسطه حمايت مادربزرگش نام نويسي مي کند و نقشه مرگ تمام انسان هاي شرور ، تبه کار و جادوگر را مي کشد. با استفاده از فرمول مرموز خويش، جادوگران را تبديل به موش مي کند و بعد از خوردن سوپ از آنها انتقام مي گيرد.

با آموزش تفکر انتقادي نهايتا در يک جفت سازي طعنه آميز آنها قطعه قطعه مي شوند و با چاقوهاي متفاوتي مورد استفاده آشپزان رستوران قرار مي گيرند.

تعداد صفحه:21

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --