مقاله ISIبا ترجمه فارسی:تحركات اجتماعي بين نسلي و موفقيت وضعيت ميانسال تاثيرات هوش كودكان، عوامل اجتماعي آنها و تحصيلاتشان

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :تحركات اجتماعي بين نسلي و موفقيت وضعيت ميانسال تاثيرات هوش كودكان، عوامل اجتماعي آنها و تحصيلاتشان

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

sdarticle_001 sdarticle_002 sdarticle_003 sdarticle_004 sdarticle_005 sdarticle_006

تعداد صفحه : 27

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

چكيده

ما تاثيروضعيت اجتماعي كودكان، قوه ادراك و موقعيت تحصيلي آنها را بر تحركات اجتماعي درون نسلي و حالت اجتماعي موفقيت افراد در دورة ميانسالي مورد بررسي قرار داديم. اين افراد مردان متولد سال 1921 بودند كه در بررسي رواني اسكاتلندي سال 1932 و نيز پس از آن در تحقيقات گروهي Midspan شركت داشتند. در تجزيه و تحليل نزولي طرح تفصيلي عمليات، قوه ادراك كودكان و بلند همتي آنها، با تغييرات صعودي و نزولي طبقة اجتماعي پدران نسبت به موقعيت اجتماعي افراد در دورة ميانسالي ارتباط داشت. تحصيلات به طور قبال ملاحظه‌اي بر روي تحركات اجتماعي تاثير صعودي داشت و تعداد خواهران يا برادران افراد هيچ تاثيري بر روي اين تحركات نداشت. اين تاثيرات پس از تنظيم بر روي متغييرهاي ديگر مورد آزمايش قرار گرفت. در تجزيه و تحليل مدل شبيه‌سازي شده ساختاري، وضعيت اجتماعي پدران و قوة ادراك كودكان به كمك وضعيت تحصيلي و شغلي در دورة جواني بر روي وضعيت موفقيتي اجتماعي در دورة ميانسالي تاثير مي‌گذارند. قابل توجه بود كه قوة ادراك كودكان ارتباط قويتري با وضعيت شغلي در دورة ميانسالي داشت تا با اولين شغل. اين داده‌ها (اطلاعات) به تحقيقاتي كه اين مرحلة وضعيت موفقيت را در بزرگسالي دنبال مي‌كنند، اضافه مي‌شوند، آنها اطلاعاتي را از مكانهاي جديد جغرافيايي فراهم مي‌كنند و آنها شامل اطلاعاتي از بخشهاي وسيعتري از دورة زندگي نسبت به اكثر تحقيق‌هاي موجود مي‌باشند.

مقدمه

عوامل تعيين كننده تفاوتهاي فردي و گروهي در موفقيت اجتماعي، موقعيتهاي جسماني، سلامتي و ديگر موارد آسايش افراد در بزرگسالي توسط روانشناسان، جامعه‌شناسان، متخصان جغرافياي انساني، متخصصين امراض مسري و متخصصين داروهاي اجتماعي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

گسترش نظم و تربيت اهميت موضوع را مي‌رساند و همچنين تنوع عوامل تعيين كننده و روش‌هاي تحقيقي‌اي را كه امكان اجراي آنها رد مهارت افراد و قوة تحركشان دارد، برجسته مي‌كند. موقعيت اجتماعي بزرگسالان به خودي خود به عنوان يك راهنما براي عوامل جسماني و محيطي مي‌باشد و همچنين وضع سلامت افراد در جوامع فقيرتري (عقب‌مانده) كه مرگ و مير و بيماريهاي بيشتري دراند، پيش‌بيني مي‌كند. (ديوي اسميت، هارت، وات، هول، دهاتورن، 1998، دريور، وايت هد، رودهن، 1996). پي بردن به اين تاثيرات بر روي وضعيت اجتماعي بزرگسالان دشوار است. شبكه به هم مرتبطي از عوامل متغير مستقل كه بر روي كسب درآمد بزرگسان اثر دارد وجود دراد ولي تاثيرات چه كسي به هنگام رها شدن به مشكل مواجه مي‌شود. توان ذهني، طبقة اجتماعي والدين، و تحصيلات همگي بطور قابل ملاحظه‌اي با تفاوتهاي فردي وضعيت آيندة اجتماعي افراد مرتبط مي باشد. (بلوو و دونكان 1967، برين دلگر تورپ 2001، هالسي، هيس، وريدج، 1980 ، جنكز، 1979، مسوول و هاسپر، 1975). نتايج آزمايش توان ذهني همچنين تائيد خوبي بر پيش‌بيني نوع عملكرد شغلي و تحصيلي دارد. (نيسرات آل، سميت و هانتر 1998). براي دستيابي به طالاعات آگاهي بخش از محيطهاي جغرافيايي جديد، اين گزارش شما را به نقش (IQ) كودكان، عوامل اجتماعي آنها و تحصيلاتشان بر تحرك اجتماعي، و تفاوتهاي فردي وضعيت موفقيت اجتماعي ميانسالان راهنمايي مي‌كند. هدف مهم، مجزا كردن نقش روان‌سنجي در توالي علت و معلولي بين موقعيت اجتماعي فرزندان و والدين مي‌باشد.

1-1- مطالعات قبلي بر روي عوامل تعيين كننده وضع موفقيت:

قديمي‌ترين مقالة آموزنده در اين زمينه مربوط به تحليل هفت تحقيق از جنكز و همكارانش بود (جنكز، 1979) شش تحقيق از ايالت متحده، و يكي زا آنها از سوئد بود. در اكثر بخشها، موارد مورد آزمايش اين نمونه‌ها كه در اندازة 198 تا 1789 نوسان داشتند، آزمايشات، توان ذهني در طول سالهاي مدرسة افراد را نشان مي‌دادند. اكثر تحقيقها در طول سالهاي 1960 تا 1970 انجام گرفته بودند.

فقط آخرين اطلاعات بطور خاصي در هنگام 20 سالگي الي 30 سالگي افراد تهيه شده بود، نتايج آزمايش توان نوجوانان به شدت پيش بيني كنندة وضعيت تحصيلي افراد بود (استاندارد آن (بتاها) از 403 تا 576 است)، و كاهش اين ارتباط دو حالت بين 120 درصد تا 40 درصد پس از كنترل متغير انتخاب شدة مربوط به (سابقة) افراد از قبيل درآمد، شغل و تحصيلات والدين بود. به هنگام كنترل تحصيلات نوجوانان ، شاهد بيشتري در مقدار ارتباط بن وضعيت شغلي – توان آنها بوديم، كه اين كاهش بين 59 درصد و 91 درصد بود. پس از كنترل تحصيلات توانايي نوجوانان اغلب پيش گويي قابل ملاحظه‌اي از وضع شغلي و درآمدي آنها داشت. با كنترل كردن اولين شغل، به علاوه اين تاثيرات را تنها كمي بيشتر از 1 درصد تا 3درصد كاهش مي‌داد. تحقيقات نشان مي‌دهند كه هر چه نوجوانان بزرگتر مي‌شوند ارتباط بين توانايي ذهني آنها و كسب درآمدشان بيشتر مي‌شود. با وجود اين، اكثر اين تحقيقات مربوط به سالهاي ابتدائي شغلي افراد بود و اگر آنها در سالهاي بعدي شغلي افراد انجام مي‌گرفت مفيد به نظر مي‌رسيد.

سه تحقيق با گسترة وسيعتري از نظر جغرافيايي در ايالات متحده و انگليس، خصوصا با تحقيق حاضر مرتبط هستند و اخيرا راهنمايي بيشتري دربارة عوامل تعيين كننده وضعيت اجتماعي بزرگسالان دارند.

در داستان The Bell Curve (مسير زنگها)، هرن اشتاين و موري (1994) از اطلاعات بررسي طولي ملي از جوانان سال 1979 در ايالات متحده استفاده كردند. در اين بررسي، هزاران سفيد پوست 14 تا 22 ساله در ايالت متحده در آزمايش صلاحيت نيروهاي ارتشي (AFQT) مورد آزمايش قرار گرفتند. ده سال بعد آنها را بررسي كردند معلوم شد ارتباط قابل توجهي بين نتايج اين آزمايش و فقرهاي بعدي، تعليمات، تحصيلات، ازدواج، آسايش، سلامتي كودكان و جرم جنايت در سالهاي بعد وجود داشت. مقدار اين تاثيرات اغلب مختصر بود، ولي حتي پس از كنترل طبقة اجتماعي والدين هم كمتر نمي‌شد. در تجربه و تحليل مجدد خواهران و برادران همان مجموعة اطلاعاتي ، با كنترل سابقه خانواده‌ها در ارتباط بين AFQT و مخارج زندگي، پيش بيني موفقيت اقتصادي و اجتماعي افراد را توسط نتايج اين آزمايش (AFQT) تائيد مي‌كرد. (كورن من و وينشيپ، 2000)، كورن من و وينشيب بر اين امر تاكيد داشتند كه تحصيلات و سابقة خانودگي سهم مستقل و مهمي در درآمدهاي زندگي دارند. به علاوه، آنها پيشنهاد دادند كه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم (بطور مثال، تحصيلات) توانايي ذهني بردرآمدهاي زندگي بايد مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد.

تجزيه و تحليل متولدين سال 1946 بر بريتانيا يك راهي براي تجزيه و تحليل عوامل تعيين كنندة وضعيت شغلي در سن 46 سالگي را فراهم آورد. (ريچارد و سكر، 2003). در آن امر سه عامل موثر در نظر گرفته شد: شغل پدر، قوة ادراك در 8 سالگي، و تحصيلات در سن 26 سالگي، هر كدام از آنها اثر مستقيم بر روي وضعيت شغلي در سن 43 سالگي داشتند. تاثير شغل پدر نسبتا از طريق قوة ادراك در 8 سالگي و تحصيلات در 26 سالگي غير مستقيم به نظر مي رسيد. تاثير قوة ادراك در 8 سالگي نيز نسبتاً از طريق تحصيلات در 26 سالگي غير مستقيم.

اتصال ارتباط وضعيت اجتماعي موضوع تحرك اجتماعي بين نسلي است. تحقيقات قبلي دربارة شايسته سالاري جامعة انگليس سئوال كرده است، به اين صورت كه آال در اين نوع جامعه، موقعيتهاي اجتماعي به مقدار وسيعي از شايستگي‌ها به دست مي‌آيد. در اين نوع تعريف، شايستگي گاهي اوقات يعني همان (IQ) به علاوة تلاش. (برين و گلرتورپ، 2001، ساندرز، 2002، يانگ، 1958). تجزيه و تحليل تحقيق ملي پيشرفت كودكان (NCDS) در انگلستان بسياري را به اين سمت هدايت مي‌كند تا بر اين موضوع كه تحركات اجتماعي در انگليس بطور وسيعي در زمينه‌هاي شايسته سالاري انجام مي‌گيرد، پافشاري كنند (ساندرز 1997، 2002) و بسياري نيز با آن مخالفت مي‌كنند (برين وگلدتورپ 2002، 1999). اين تحقيق اطلاعات تولد تمامي كودكاني را كه در مارس سال 1958 در يك هفته در بريتانياي كبير متولد شده‌اند، جمع‌آوري كرد. آنها همچنين در سنين 7، 11، 16، 23 و 33 مورد بررسي قرار گرفتند. از آنها آزمايش توانايي عمومي در سن 11 سالگي گرفته شد.

برين و گلدتورپ (1999 و 2002) دريافتند كه هنوز هم تاثيرات كافي از طبقة اصل و نسبي افراد در پيش بيني طبقة اجتماعي افراد در سن 33 سالگي پس از كنترل آزمايش توانايي عمومي و تلاش علمي افراد وجود دراد. تحصيلات تمايلي به داشتن تاثير بيشتري بر كاهش تاثيرات طبقة اصيل و نسب داشت. آنها بر اين فرض بودند كه تاثيرات توانايي رواني بر روي وضع اجتماعي ممكن است بطور اساسي از طريق تحصيلات عمل كند. (برين وگلدتورپ، 1999، 2001). كنترل تحصيلات، توانايي و تلاش در NCDS هنوز هم تاثيرات طبقة اجتماعي اصل و نسب را حذف نمي‌كرد: «كودكان طبقة اجتماعي ضعيف (نامساعد) براي كسب موقعيت‌هاي طبقاتي مشابه بايد بيشتر از كودكان طبقة مرفه از خود شايستگي نشان مي‌دادند. (برين ولگدتورپ 1999، ص21) ساندرز به استفاده از همين اطلاعات (2002) دريافت كه طبقة اجتماعي اصل و نسب تنها يك چهارم تفاوتهاي توضيح داده شده در طبقه اجتماعي افراد در سن 33 سالگي را بيان مي‌كند ئدر حاليكه توانايي، حركت و شايستگي افراد علت 60 درصد اين تفاوتها را توضيح مي‌دهند. او به اين نتيجه رسيد كه بريتانيا بطور وسيعي بر اساس شايسته سالاري عمل مي‌كند و همچنين اين تغيير مسير از شايسته سالاري در نياز كودكان از طبقه متوسط بود كه همانطور كه از سطح توانايي آنها پيش بيني شده بود در اجتماع تنزل مي‌يافتند.

1-2- تحقيق حاضر

از نمونه‌هاي تحقيقاتي بالا به اين نتيجه مي‌رسيم كه همگي آنها در اين امر توافق داشتند كه آزمايش توانايي كودكان، سابقة اجتماعي آنها و تحصيلاتشان به عنوان عوامل كمك كننده بر وضع اجتماعي بزرگسالان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اينجا ما اين ارتباطات را رد يك منطقة جديدي در غرب اسكاتلند مورد برسي قرا مي‌دهيم. دورة زماني تحقيق حاضر گزارشهاي قبلي را گسترش مي‌دهد : اطلاعات توانايي كودكان در سال 1932 جمع‌آوري مي‌شوند و اطلاعات مربوط به آخرين شغل افراد و ديگر موارد اجتماعي در سال 1970 جمع‌آوري شدند. تا آنجايي كه ما اطلاع داريم اين اولين تحقيقي است كه از IQ كودكان و اولين شغل و شغل دورة ميانسالي آنها به علاوة تحصيلات و وضعيت پدرانشان مدل سازي مي‌كند. تحقيق حاضر در يك موقيعت فوق‌العاده محكمي براي آزمودن تاثير تحصيلات در ميان توانايي و شغل قرار دارد، (برين ولگدتورپ، 1999، 2001، جنكز، 1379)، زيرا ازمايش روان در گروه ما در يك سن و سال قبل‌تر در رابطه، با تفاوتهاي فردي آنها در تمامي سالهاي دورة تحصيلي انجام مي‌شد.

(كنسول اسكاتلندي براي تحقيق در زمينه تحصيلات، 1933). اين تحقيق بطور اصولي از طريق تحقيقات قبلي بوسيلة آزمايش تاثيرات واسطه‌ها با استفاده از مدل شبيه سازي شدة ساختاري پيشرفت خواهد كرد كه اين ساختار داراي وضعيت اجتماعي در دورة ميانسالي به عنوان يك خصيصه نهان و راهنماهاي انتخابي مي‌‌باشد. و همچنين با استفاده از سير نزولي طرح عملياتي، تحركات اجتماعي بين نسلي را بررسي مي‌كند.

اطلاعات تحقيق حاضر يك نوع تقويت يافتة جديدي از تحقيق گروهي اسكاتلند مي‌باشد كه به بررسي رواني اسكاتلندي در سال 1932 پيوسته است (هارت، ديبريات ال، 2003). تجربه و تحليل قبلي اطلاعات تحقيق گروهي به اين نتيجه رسيد كه رسيدن به نقطة اوج در دورة ميانسالي، تحصيلات ، و تعداد خواهران و برادران (كه به عنوان راهنماي شرايط مالي خانواده به كار مي‌رود) به رشد صعودي و نزولي تحركات اجتماعي مرتبط مي‌سازد (بلين، ديوي اسمنيت و هارت، 1999). هنگاميكه دو مورد ديگر كنترل مي‌شدند هر كدام از آنها مهم جلوه مي‌كرد. اين گزارش يكي از اندك تحقيقاتي ست كه ارتباط اين عوامل را با تحركات اجتماعي بين نسلي بررسي مي‌كنند. اين تحقيق حاضر (جديد) نتايج آزمايش توان رواني در سن 11 سالگي را به عوامل در نظر گرفته شده در تحقيقات گروهي قبلي اضافه مي‌كند (بلين ات آل، 1999).

در ابتدا بايد عوامل مرتبط با رشد صعودي يا نزولي فرزندان در اجتماع را در مقايسه با تحركات اجتماعي پدرانشان بررسي كنيم. سپس (در مرحله دوم)، ما پرسشي دربارة توضيح اختلاف موفقيت وضع فرزندان خواهيم كرد. به يعني، مدلي از مراحل تغييرات اجتماعي كودكان دورة ميانسالي آنها را ترسيم مي‌كنيم و اين كار را با بررسي اثر عوامل واسطه‌اي از قبيل تحصيلات و اولين شغل كه تحت تاثير IQ كودكي و سابقة اجتماعي بوده‌اند انجام مي‌دهيم.

تعداد صفحه:32

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --