پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان؛ انرژی درمانگر

پـیــش از سـاخـت مـواد رادیـواکـتـیـو مـصـنـوعـی از ویـژگـی هـای درمـانـی پـرتـوهـایـی کـه از  Ra88    ‌و  0P84 ایجاد می شد، استفاده می کردند،  اما  جهش بزرگ در کاربرد مواد رادیواکتیو در پـزشـکـی و زیـسـت شـنـاسـی هـنـگـامـی آغـاز شـد کـه رادیـواکـتـیـو مـصـنـوعـی سـاخـته شد.رادیـو ایزوتوپ ها یا به زبان دیگر ،مواد رادیواکتیو در پزشکی برای پژوهش، تشخیص و درمان به کار می روند.


George Hevesy ‌مجارستانی نخستین کسی بود که این مواد را برای ردیابی به کار گرفت . در روش ردیابی چگونگی کار بسیاری از ارگان ها و دگرگونی های شیمیایی که در بدن رخ مـی دهـنـد بـررسی می شود. در این جا ازکاربردهای پژوهشی رادیواکتیویته در پزشکی و زیست شناسی گفتگو به میان نمی آید، بلکه کاربردهای بالینی رادیواکتیویته برای تشخیص و درمان پزشکی هسته ای  بررسی می شوند.
‌در30 سال گذشته پزشکی هسته ای یکی از رشته های نو و پر گسترش پزشکی بوده است. پـزشـکـی هـسـتـه ای به گونه گسترده ای وابسته به پیشرفت های تکنیکی در پژوهش های فیزیک هسته ای است. بسیاری از دستگاه های پزشکی هسته ای را در آغاز برای پژوهش در فیزیک هسته ای ساخته بودند. هم اکنون بیش از 30 روش گوناگون پزشکی هسته ای به گونه ای روزمره دریک بیمارستان پیشرفته برای بیماران به کار گرفته می شود. امروزه در یک بیمارستان پیشرفته نزدیک به 3/1 بیماران از یکی از روش های پزشکی هسته ای سود می برند. بـسـیــاری از آزمــایــش هــای پــزشـکـی هـسـتـه ای دربـاره آشـکـارسـازی سـرطـان هـسـتـنـد، امـا روش های دیگر برای روشن کردن و بررسی بیماری های خون، قلب، شش ها، کلیه ها، استخوان و … به کار برده می شود.

پزشکی هسته ای و درمان بیماری ها
از مواد رادیواکتیو به عنوان ردیاب رادیواکتیو استفاده می شود. این مواد از طریق بلعیدن یا تزریق وارد جریان خون می شود. یکی از روش های ردیابی به این شکل است که مواد ردیاب در خون حرکت می کنند و امکان می دهند که ساختار رگ های خونی مشاهده شود. این روش مشاهده به پزشکان این امکان را می دهد که لخته و دیگر ناهنجاری های رگ های خونی را به راحتی تشخیص دهند. علاوه بر این، بـرخـی اعـضـاء بدن هستند که نوع خاصی از مواد شیمیایی را در خود جمع می کنند. برای مثال غده تـیـروئـیـد ، یـد را در خـود جـمـع مـی کـند بنابراین با بلعیدن    ید رادیواکتیو ( به صورت مایع یا به صورت قرص ) می توان تومورهای تیروئید را تشخیص داد و درمان کرد. به همین ترتیب تومورهای سرطانی نـیـز، فـسفات را در خود جمع می کنند. بنابراین با تـزریـق ایـزوتـوپ رادیواکتیو فسفر – 32 در جریان خــون مــی تــوان تـومـورهـای سـرطـانـی را، بـه دلـیـل افزایش رادیواکتیویته، شناسایی کرد.
موارد زیر از مصادیق تکنیک های هسته ای در علم پزشکی است :
تهیه و تولید کیت های رادیو دارویی جهت مراکز پزشکی هسته ای
تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیرویید و درمان آن ها
تهیه و تولید کیت های هورمونی
تشخیص و درمان سرطان پروستات
تشخیص سرطان کولون ، روده کوچک و برخی سرطان های سینه
تشخیص تومورهای سرطانی و بررسی تومورهای مغزی ، سینه و ناراحتی وریدی
تصویر برداری بیماری های قلبی ، تشخیص عفونت ها و التهاب مفصلی ، آمبولی و لخته های وریدی
موارد دیگری چون تشخیص کم خونی ، کنترل رادیو داروهای خوراکی و تزریقی و …
در تـصـویـربـرداری، آزمایش یا درمان به وسیله پـزشـکی هسته ای، مواد رادیواکتیوی که بلعیده یا تــزریــق مــی شــونــد بــه بــدن آسـیــب نـمــی رسـانـنـد. رادیــو ایــزوتــوپ هــایـی کـه در پـزشـکـی هـسـتـه ای استفاده می شوند، به سرعت در عرض چند دقیقه تـا حـداکـثر یک ساعت واپاشیده می شوند. سطح تابش های رادیواکتیو آن ها هم نسبت به اشعه X یا CT  اسکن بسیار پایین تر است.

تعداد صفحه :35

 

14700 تومان

 

***********************

//////////////////////////////

پشتیبانی سایت :    

        info@baharfile.com

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

مهندسی برق

پایان نامه با موضوع:ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق گرایش :قدرت عنوان : ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید مطالب مشابه را هم ببینید Read more…

مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد برق:شناسایی پارامترهای سلول فتوولتائیک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :برق گرایش :قدرت عنوان : شناسایی پارامترهای سلول فتوولتائیک با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: روش های Read more…

مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرﮊی الکتریکی توسط تبدیل موجک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق گرایش :قدرت عنوان : شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرﮊی الکتریکی توسط تبدیل موجک مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی Read more…