مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز – پایان نامه معماری

 دانلود متن کامل پایان نامه

موسسه غیرانتفاعی آبا

مسکن پایدار با تأکید بر فضای باز و نیمه باز

دانشجو : ******

استاد راهنما : دکتر مهدی اختر کاوان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در

رشته معماری

                                                                 06/ 93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پیشگفتار

آپارتمان نشيني را مي توان از مهمترين تحولات در فرايند اسكان بشر دانست كه به فرم غالب مسكن شهري در دوران معاصر تبديل شده است.مجموعه هاي مسكوني كه زماني قرار بود با قرارگيري در فضاهاي سبز و زيبا و كم تراكم، اجتماعات الگويي را ايجاد كنند، به تدريج به مجتمع هاي آپارتماني با تراكم بالا تبديل گرديدند.پيشرفت هاي صنعتي، ازدياد جمعيت، توليد شيوه هاي معماري نوين و مفهوم توسعه عمودي نيروهايي بودند كه سير تحول اين مجتمع ها به اشكال امروزي را تحت تأثير قرار دادند، به گونه ای که اهمیت فضاهای باز و نیمه باز نادیده گرفته شده است.

 

 

 

 

چکیده

 

امروزه در اثر بکارگیری سیاست انبوه سازی و کوچک سازی در جوامع شهری بزرگ، مسکن سنتی معنا و مفهوم خود را از دست داده و به دنبال کاهش عملکردها ، به یک سرپناه تقلیل می یابد و مجتمع های مسکونی بدون تأمین عناصر و فعالیت های مکمل، گسترش می یابند.گذر زمان تغییر در نیازها و مفاهیم را اجتناب ناپذیر می سازد ، اما برخی نیازها خصوصا روحی و فردی دارای ذات پایدار است و گذشت زمان ممکن است تنها از لحاظ فرمی آنها را دچار تغییر کند. از جمله اینگونه نیازها نیاز بشر به ارتباط با طبیعت و فضای باز ، خلوت و گسترش روابط اجتماعی اشاره کرد، که خود را در معماری مسکن در فضاهای باز (حیاط و …) و نیمه باز (ایوان و…) جلوه گر میکند.این پژوهش به بررسی مفهومی و عملکردی فضاهای باز و نیمه باز در معماری مسکن می پردازد. فضاهای باز همچون حیاط، و نیمه باز همچون ایوان به عنوان فضایی از معماری مسکونی مطرح می شود که دارای غنای فرمی و مفهومی و عملکردی است و وجود آن در کنار فضای بسته به تجربیات فضایی نابی منجر می شود. از این رهگذر ابتدا به بررسی تاریخچه پیدایش مجتمع های مسکونی در ایران و سپس شناخت این فضاها به لحاظ معنایی با دو رویکرد سنتی و ضوابط ساختمانی می پردازد، و در مرحله بعد این فضاها به عنوان عناصر اقلیمی در جهت ایجاد معماری پایدار تشریح می شود. هدف از این پژوهش لزوم توجه به فضاهای باز و نیمه باز به عنوان عامل در بالا بردن کیفیت و غنای فضایی خانه و نیز عامل تأثیرگذار در جهت کاهش مصرف انرژی و تحقق معماری پایدار است. بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه ای و برخی به صورت میدانی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای گردآوری اطلاعات از طریق کتاب، مجلات و پایانامه های مرتبط با موضوع صورت گرفته است. در مطالعات میدانی اهمیت فضای باز و نیمه

باز در مجتمع های مسکونی از طریق بررسی نمونه های موردی داخلی وخارجی صورت گرفته است. در نتیجه گیری با در نظر داشتن مفهوم عملکرد فضای نیمه باز و باز و تأثیرگذاری آن به عنوان عنصری پایدارساز در معماری مسکونی پیشنهادها و  توصیه هایی معمارانه برای طراحی مسکن معاصر ارائه می گردد.

 

 

 


فهرست مطالب

فصل اول(کلیات تحقیق)

(1-1)مقدمه 1

(1-2)-بیان مسئله 1

(1-3)-اهداف پژوهش 1

(1-4)-فرضیات پژوهش 2

(1-5)-سوالات پژوهش 2

(1-5)-روش تحقیق 2

(1-6)-تعریف واژگان3

فصل دوم (مطالعات مسکن)

(2-1)-مقدمه 4

(2-2)-مسکن در قرن حاضر(با رویکرد پایداری زیست محیطی و اجتماعی) 4

(2-3)-گونه شناسی مسکن شهری 4

(2-4)-مجتمع های مسکونی 6

(2-4-1)-تاریخچه شکل گیری مجتمع های مسکونی 6

(2-4-2)-آسیب شناسی مجتمع های مسکونی7

(2-4-3)-بررسی فضاهای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی 7

(2-4-3-1)-انعطاف پذیری(چند عملکردی بودن فضای باز و نیمه باز) 8

(2-4-3-2)-تنوع پذیری 9

(2-4-3-3)تطبیق پذیری(جابه جایی فصلی و روزانه) 9

(2-4-3-4)تغییر پذیری(تفکیک و تجمیع)10

(2-4-3-5)بازی پذیری فضاهای باز برای کودکان10

(2-4-4)-نقش فضای باز در بهره گیری از عوامل اقلیمی 11

(2-5)-گونه شناسی مجتمع های مسکونی در شکل گیری فضای باز 11

(2-5-1)-گونه شناسی سنتی(بررسی عمودی در سطح ارتفاع) 12

(2-5-2)-گونه شناسی معاصر(بررسی افقی در سطح افق) 12

(2-5-2-1)محیطی13

(2-5-2-2)منفرد14

(2-5-2-3)نواری14

(2-5-2-4)مختلط14

(2-6)-نتیجه گیری 14

فصل سوم (پایداری)

(3-1)-مقدمه 14

(3-2)-معماری پایدار 16

(3-2-1)-طراحی پایدار و اصول اولیه آن 16

(3-3)-انرژی های تجدیدپذیر(نو) 16

(3-3-1)-انرژی باد 17

(3-3-2)-انرژی خورشید 17

(3-3-3)-انرژی آب 17

(3-3-4)-انرژی زمین گرمایی 18

(3-3-5)-انرژی زیست توده 18

(3-3-6)-ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 18

(3-4)-تعامل پایداری و انرژی های نو 18

(3-5)-رویکردی پایداری به مسکن 19

(3-5-1)-معمار ایرانی الگوی واقعی مسکن پایدار 20

(1-1-5-3)-بررسی الگوهای فضاهای باز و نیمه باز در معماری سنتی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی 21

(3-6)-نتیجه گیری 22

فصل چهارم(طراحی اقلیمی)

(4-1)-مقدمه 23

(4-2)-آسایش حرارتی 23

(4-2-1)-آسایش حرارتی در محیط های خارجی 24

(4-2-2)-تفاوت های فیزیولوژیکی حرارتی بین آسایش حرارتی در محیط های داخلی و خارجی  25

(4-2-3)-احساس آسایش در فضای باز 27

(4-2-4)- تطابق و سازگاری 28

(4-2-5)-جنبه های روانشناختی و تاثیر آن در ارزیابی آسایش حرارتی در فضای داخلی و فضای باز 28

(4-3)-اهداف عمده طراحی اقلیمی 29

(4-3-1)-کاهش اتلاف حرارت ساختمان 29

(4-3-2)-کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان 30

(4-3-3)-بهره گیری از انرژی خورشیدی 31

(4-3-4)-محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج 31

(4-3-5)-محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 32

(4-3-6)-بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا 32

(4-3-7)-بهره گیری از شرایط مناسب هوای خارج 33

(4-3-8)-ایجاد کوران در فضاهای داخلی ساختمان 33

(4-3-9)-افزایش رطوبت هوا 34

(4-3-10)-جلوگیری از افزایش رطوبت هوا 34

(4-3-11)-محافظت ساختمان در برابر بارندگی 34

(4-3-12)-کاهش تاثیر بادهای غبارآلود35

(4-4)-متغیرهای اقلیمی-محیطی موثر برآسایش حرارتی فضای باز و نیمه باز 35

(4-4-1)-تاثیر عوامل اقلیمی بر محدوده آسایش  35

(4-4-1-1)-تاثیر تابش آفتاب و دما 35

(4-4-1-2)-تاثیر رطوبت هوا 35

(4-4-1-3)-تاثیر باد و جریان هوا 36

4-4-1-3-1اثر سايه باد36

4-4-1-3-2تشکيل حلقه تلاطم در پاي ساختمان ها 37

4-4-1-3-3اثر مانع37

4-4-1-3-4پديده ونتوري 38

4-4-1-3-5اثر ناشي از ارتباط مابين مناطقي با فشار متفاوت 39

4-4-1-3-6پديده کاناليزاسيون يا جهت پذيري40

4-4-1-3-7اثر حلقه باز40

4-4-1-3-8 اثر هرم40

4-4-1-3-9 اثر گوشه 41

(4-4-2)-تاثیرات محیطی 42

(4-4-2-1)-نور  42

4-4-2-1-2 سايه اندازي فضاهاي بيروني  43

(4-4-2-1)-نور  42

(4-4-2-2)-صوت 43

(4-4-2-3)-آلودگی هوا 43

(4-5)-راهکارهای تعدیل خرد اقیم از راه کنترل عوامل اقلیمی محیطی موثر بر آن 43

(4-5-1)-تابش 44

4-5-1-1کنترل دسترسي به خورشيد براي عابرين پياده 44

4-5-1-2تناسبات با توجه به نياز سايه و آفتاب  45

 

4-5-1-3 تأثير تغيير تناسبات بر ميزان سايه جداره هاي حياط  45

4-5-1-4دما و نوسانات روزانه  46

(4-5-2)-رطوبت 46

(4-5-3)-جریان هوا 47

4-5-3-1جهت استقرار 47

4-5-3-2خصوصيات خارجي 47

4-5-3-3 تقسيم فضاي داخلي 47

4-5-3-4 کوران 48

4-5-3-5 كنتر ل بازشوها 48

4-5-3-5-1جهت پنجره ، اندازه ها و الگوهاي جريان هوا 48

4-5-3-5-2 مکان پنجره از جهت ارتفاع 49

4-5-3-6 تاثير محوطه و پوشش گياهي 49

4-5-3-6-1 سايه اندازي با درختان بدون جلوگيري از جريان باد   50

(4-5-4)-باد 50

4-5-4-1 فرم زمين و جريان باد  51

4-5-4-2 فرم ساختمان ها و جريان باد 51

4-5-4-3 ارتفاع ساختمان ها و جريان باد 51

4-5-4-4 فاصله ساختمان ها و جريان 52

(4-6)-ضریب دید به آسمان 52

4-6-1رابطه  “ضريب ديد به آسمان” و متغير هاي اقليمي  53

4-6-2 رابطه دماي تابشي محيط با “ضريب ديد به آسمان”  53

(4-7)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز 54

(4-7-1)-مصالح 54

4-7-1-1 مصالح ساختمان و سنگفرش،بام و روکار ديوارها 54

4-7-1-2رنگ مصالح 56

(4-7-2)-شکل و هندسه 56

4-7-2-1هندسه بافت-تخليه گرما در شب و بهبود جريان هوا 56

4-7-2-2 هندسه بافت و نسبت ارتفاع به عرض معبر  57

4-7-2-3 هندسه بافت – جريان باد و تهويه 57

(4-8)-اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با تاکید بر فضای باز و نیمه باز 59

(4-8-1)-سطوح قائم 59

(4-8-2)-سطوح افقی 59

(4-8-3)-سطوح شیبدار 59

(4-8-4)-خنک سازی فضاهای بسته از طریق تهویه و باد عبوری از فضاهای نیمه باز 60

(4-10)-رفتار حرارتی فضاها در تابستان و زمستان 60

(4-11)-عوامل انسانی60

(4-12)-فضاهای باز و نیمه باز خانه های ایران از بعد اقلیمی 63

(4-12-1)-فضاهای باز64

(4-12-2)-فضاهای نیمه باز 69

(4-13)-نتیجه گیری 72

فصل پنجم(نمونه شناسی مجتمع های مسکونی شهری)

(5-1)-مقدمه73

(5-2)-نمونه های داخل کشور 73

(5-3)-نمونه های خارج کشور 75

(5-4)-نتیجه گیری76

فصل ششم (مبانی نظری طراحی)

(6-1)-مقدمه77

(6-2)-اهمیت مسکن77

(6-2-1)-مسکن به عنوان سرپناه(پایداری اقتصادی)78

(6-2-2)-از نظر معاملات اجتماعی(پایداری اجتماعی)78

(6-2-3)-از نظر توجه به محیط زیست(پایداری محیطی)79

(6-3)-مجتمع های مسکونی و لزوم توجه به فضای باز و نیمه باز79

(6-3-1)-ویژگی های مشترک فضای باز در مجتمع های مسکونی80

(6-3-1-1)-تعلق مکانی به فضای باز80

(6-3-1-3)-سلسله مراتب80

(6-3-1-4)-بررسی اشراف بصری(بعد اجتماعی پایداری)81

6-3-1-3-1 محرميت در فضاهاي باز و نيمه باز 82

6-3-1-3-2 حريم و قلمرو82

(6-3-1-5)-قابل دفاع بودن83

(6-3-1-6)-امنیت83

(6-3-1-7)-مناسب برای کلیه گروه سنی83

(6-3-1-8)-توجه به اقلیم84

(6-3-1-9)-تعاملات اجتماعی84

(6-3-1-10)-تنوع فضایی84

(6-5)-تعاریف فضای باز و نیمه باز84

(6-5-1)-از بعد کالبدی84

(6-5-2)-از بعد معماری سنتی85

(6-5-3)-دسته بندی فضاهای باز و نیمه باز مسکن طبق ضوابط ساختمانی87

(6-5-3-1)-فضاهای باز87

(6-5-3-2)-فضاهای نیمه باز88

(6-6)-فعالیت های مرتبط با فضای باز مسکونی88

(6-7)-معرفی الگوهای اجرا و عناصر89

(6-7-1)-پیاده روها90

(6-7-2)-مسیرهای سواره90

(6-7-3)-فضای بازی کودکان92

(6-7-4)-مبلمان92

(6-7-5)-عوارض زمین93

(6-7-5-1)-سیمای شیب یا جهت شیب93

(6-7-6)-منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی93

(6-7-7)-فضای سبز94

(6-8)-اثر عوامل طبیعی فضای باز در کاهش مصرف انرژی مسکن95

(6-8-1)-نقش آب95

(6-8-2)-نقش سنگ96

(6-8-3)-نقش خاک96

(6-8-4)-نقش گزینش گیاهان در منظرسازی پایدار در فضای باز و نیمه باز97

(6-8-4-1)-انتخاب گونه های گیاهی مناسب98

(6-8-4-2)-محاسبه  حداقل و حداکثر فاصله درختان و ارتفاع مورد نیاز با توجه به نیاز سایه و آفتاب99

(6-8-4-3)-همزیستی انسان و گیاه در فضاهای باز و نیمه باز100

6-8-4-3-2 اثرات پوشش گياهي بر آسايش حرارتي عاير پياده 101

(6-8-4-4)-اثر پوشش گیاهی بر مصرف انرژی ساختمان103

6-8-4-4-1 تأثيرات اقليمي(عملکردهاي اکولوژيک فضاي سبز و تأثيرات آن بر ميکروکليماي منطقه) 103

(6-8-5)-نقش فضاهای باز و نیمه باز در ایجاد خرد اقلیم معتدل و ایجاد ارتباط اکولوژیک با محیط و طبیعت105

(6-9)-ارائه راهکارهای طراحی سایت به عنوان فضای باز مجموعه و فضاهای نیمه باز در راستای صرفه جویی در انرژی106

(6-9-1)-راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(گرمایش)106

(6-9-2)- راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل دما در فضاهای باز و نیمه باز(سرمایش)106

(6-9-3)- راهکارهای اجرایی در رابطه با کنترل باد در فضاهای باز و نیمه باز106

(6-9-4)- تامین امنیت حرکت در فضای باز106

(6-9-5)-تعاملات اجتماعی107

(6-9-6)-خرد اقلیم108

(6-9-7)-فضاهای نیمه باز109

(6-9-8)-حریم و اشراف بصری109

(6-9-9)-ملاحظات عوامل انسانی109

(6-9-10)-بررسی نحوه استقرار و جانمایی بلوک های مسکونی در کاهش اتلاف انرژی110

(6-10)-نتیجه گیری111

فصل هفتم (شناخت بستر طرح)

(7-1)-شناخت استان تهران112

(7-1-1)-موقعیت جغرافیایی112

(7-1-2)-خصوصیات کلی شرایط اقلیمی112

(7-2)-ویژگی های یک ساختمان هماهنگ با اقلیم تهران با استفاده از مدل های سنجش آسایش114

(7-2-1)-جدول زیست اقلیمی(بیوکلیماتیک)114

(7-2-2)-شرایط حرارتی در فضای آزاد 115

(7-2-3)-شرایط حرارتی فضای داخلی ساختمان115

(7-2-4)-شدت و دوام شرایط حرارتی115

(7-2-5)-جهت گیری استقرار ساختمان 117

(7-2-6)-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم118

(7-2-7)-مواقع نیاز به سایه در تهران118

(7-3)-اقلیم سایت در میانه تابستان118

(7-4)-اقلیم سایت در میانه زمستان119

(7-5)-شناخت محدوده مورد نظر طراحی119

(7-5-1)-موقعیت مکانی سایت119

(7-5-2)-ویژگی های توپوگرافی119

(7-6)- تحلیل سایت120

(7-6)-نتیجه گیری123

 

فصل هشتم (فرآیند طراحی)

(8-1)-تدوین معیارهای طراحی124

(8-2)-اسکیس های اولیه بر مبنای معیارهای کیفی124

(8-3)-تحلیل سایت و لکه گذاری در سایت بر مبنای معیارهای عام128

(8-4)-برنامه فیزیکی طرح برمبنای معیارهای کمی128

(8-5)-نکات رعایت شده در طرح128

(8-6)-مدارک پروژه130

 


  • مقدمه

مسکن همواره جزء نيازهاي اوليه انسان بوده و همواره در پي تکامل بشر، مسکن نيز از لحاظ کيفي و کمي مسيري تکاملي طي کرده است. اما با گذشت زمان و روبرو شدن با معضلي چون افزايش جمعيت و نيز کمبود زمين، معماران و طراحان به ساخت مجتمع هاي مسکوني بلند مرتبه و در پي آن کاهش فضاهاي باز عمومي که در گذشته فضايي در جهت ارتباط بين انسان و محيط و نيز انسان با انسان بوده، واداشته شدند، که باعث تنزل کيفيت مسکن شد. اين مجتمع ها بدون توجه به نيازهاي رواني تنها به تأمين نيازهاي فيزيکي آن هم نه به صورت کامل ساخته پرداخته اند، غافل از اينکه بي توجهي به نيازهاي رواني مانند تعاملات اجتماعي، حريم و… باعث افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي و در پي آن کاهش امنيت شهري ميشود.

«والله جعل لكم من بيوتكم سكنا…» و خدا براي سكونت شما منزل هايتان را قرار داد. (قرآن كريم ،سوره نحل :آيه٨٠)

  • بيان مسئله

يافتن مکاني براي سکونت و احساس آسايش از آن يکي از مهمترين نيازهاي بشر در طول تاريخ مي باشد. خانه به عنوان عنصري که تأمين کننده اين نياز است داراي اهميت خاصي مي باشد با توجه به نقش و اهميت فضايي و عملکردي فضاهاي باز و نيمه باز در زندگي سنتي و تداوم اين نقش تا امروز بهتر است در طراحي خانه هاي معاصر نيز اين مهم در نظر گرفته شود. همچنين کارکرد مثبت اقليمي فضاي باز و نيمه باز در تعديل هواي خانه و جلوگيري از تابش آفتاب در مواقع گرم سال را نيز نمي توان ناديده گرفت. مصاديق فضاهاي باز و نيمه باز از گذشته در مسکن نقش پر رنگ داشته و بسياري از فعاليتهاي فردي و اجتماعي در آن روي داده است. با توجه به اينکه در معماري امروز با تغيير روش زندگي، افزايش جمعيت و کمبود زمين رو به رو هستيم، الگوهاي معماري مسکن نيز تغيير کرده است. اين پژوهش بر آن است که با در نظر گرفتن مسائل نوين از جمله تراکم، مسائل اقتصادي و توسعه پايدار راهکارهايي جهت تجديد حيات فضاهاي باز و نيمه باز به عنوان بستر حضور طبيعت و معماري همساز با اقليم با بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير به واسطه طراحي صحيح فضاهاي باز و نيمه باز و در نهايت دستيابي به يک الگوي مسکن پايدار ارائه دهد.

 

  • اهداف پژوهش

1 – تاکيد بر مفهوم فضاي باز و نيمه باز با شناخت معيارها و اصول طراحي پايدار

2 – ايجاد يك معماري زنده و ارگانيك با بازنگري و شناخت فضاي باز و نيمه باز در معماري سنتي و ترجمه آن به زبان معاصر

3-به کارگيري اصول طراحي پايدار در مسکن معاصر،که بر کاهش اثرات ساختمان بر محيط طبيعي و همسازي ساختمان و طبيعت اشاره دارد.

4- چگونگي تلفيق فضاهاي باز،  نيمه باز و بسته در طراحي مسکن (خانه) ايراني

1-4 فرضيات

1)به نظر ميرسد نقش و عملکرد فضاهاي باز و نيمه باز به عنوان يکي از مولفه هاي پايداري در مسکن امروز، ناشناخته مانده است.

2 (به نظر ميرسد معماري مسکن امروز ايران تنها به خود بنا و مسأله اقتصاد اهميت مي دهد و نقش محيط طبيعي و انرژي هاي تجديد پذير در طراحي مسکن پايدار ناديده گرفته شده است.

1-5 سوالات پژوهش

پرسش اصلي تحقيق (مسأله تحقيق): مساله اساسي در اين تحقيق عدم توجه به نقش و عملکرد فضاي باز و نيمه باز در ايجاد مسکن پايدار در معماري امروز)عدم توجه به نقش و عملکرد فضاي باز و نيمه باز مسکن پايدار در ذخيره سازي انرژي)  است . دراين تحقيق كوشش خواهد شد به سوالات زير پاسخ داده شود.

1 –در معماري امروز ايران تا چه اندازه به نقش و عملکرد فضاهاي باز و نيمه باز در مسکن پايدار توجه مي شود؟

2 – مفهوم فضاي باز و نيمه باز و عملکرد آن در مسکن پايدار چيست؟

1-6 روش تحقیق

بخشی از مطالعات به صورت کتابخانه ای و برخی به صورت میدانی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای گردآوری اطلاعات از طریق کتاب، مجلات و پایانامه های مرتبط با موضوع صورت گرفته است. در مطالعات میدانی اهمیت فضای باز و نیمه باز در مجتمع های مسکونی از طریق بررسی نمونه های موردی داخلی وخارجی صورت گرفته است.

1-7 تعريف واژگان

آلبدو:

سپیدایی یا آلبدو به معنی درصد بازتاب نور از سطح یک جسم است. مقادیر این کمیت می‌تواند از صفر (تاریک مطلق) تا یک (روشن مطلق) تغییر پیدا کند. آلبدو را گاه با درصد و گاه با یک عدد اعشاری کوچکتر از یک نشان می‌دهند.

ميکروکليما:

 الگوی آب و هوایی در مقیاس کوچک را میکروکلیمای آن منطقه می نامند.

فضاي باز:

فضای باز به فضایی گفته می‌شود که فاقد پوشش سقف می‌باشد و جداره‌ها نیز در صورت وجود از تمامی جهات این فضاها را مسدود نمی‌نماید. فضای باز غالباً جزو فضاهای عمومی و نیمه عمومی محسوب می‌شود و تنها بالکن و حیاط خصوصی فضای باز در عین حال خصوصی می‌باشند.

فضاي نيمه باز:

حد فاصل بین فضاهای بسته و باز محاط بر آن در یک بررسی تحلیلی می‌تواند به عنوان فضای ارتباط دهنده این دو شناخته شود. مجموعه عناصری که کاربرد اصلیشان جدا نگه داشتن فضای باز از فضای سر پوشیده بنا محسوب می‌شود، تحرک فضایی قابل ملاحظه‌ای را در کار تلفیق فضای داخلی و خارجی به عهده دارند.

Pmv :

احساس حرارتی که محدوده از احساس سرد(3-) تا داغ (3+) را شامل می شود.در این مل محدوده 1+ تا 1- جز محدوده آسایش حرارتی ارزیابی می شود.

T sk :

متوسط دمای پوست بدن

Tcore :

متوسط دمای درونی بدن

 

2-1 مقدمه

نياز به پناهگاه، نياز مادي، معنوي و فطري است اين نياز در درون هر انسان وجود دارد و اين خود محرکي است براي ساختن. خانه به عنوان محل زندگي اولين فضايي است که هر فرد با آن آشنا مي شود و باآن احساس يگانگي کرده و نسبت به آن احساس مالکيت مي کند. و نخستين درک و برداشت افراد از فضا در خانه صورت مي گيرد.
در اين فصل ابتدا به معرفي گونه شناسي  مسکن شهري و در ادامه به بررسي تاريخچه شکل گيري مجتمع هاي مسکوني و در نهايت بررسي فضاهاي باز و نيمه باز در اين گونه از مسکن شهري(مجتمع هاي مسکوني) که امروزه بسيار رواج دارد، به اختصار پرداخته مي شود.

2-2 مسکن در قرن حاضر ( با رويکرد پايداري زيست محيطي و اجتماعي )

به دليل رشد شهرنشيني دهه هاي اخير در ايران، الگوي توليد مسکن تغيير يافته و لزوم ايجاد انبوه مسکن سبب کاهش کيفيت و مطلوبيت طراحي ها گشته است. طراحي مجتمع هاي مسکوني امروزي به دليل  عدم توجه به نيازهاي انساني و در نظر نگرفتن پيامدهاي روانشناختي آن،زندگي فردي و اجتماعي ساکنين را با مشکلاتي مواجه ساخته است. .(یزدانی،1392،28) از جمله نيازهاي فراموش شده انسان ها در طراحي ضرورت طراحي فضاهاي باز و نيمه باز در جهت تأمين نياز به تعاملات اجتماعي ساکنان و استفاده بهينه از انرژي هاي طبيعي مي باشد. زندگي امروز ما به نحو چشمگيري به داخل فضاها و بناها کشيده شده است، به صورتي که مفاهيمي چون امنيت رواني و استقلال فردي عموما به نوعي تصور فيزيکي از فضايي مستور و محصور همراه است. در تعبير سنتي از خانه، فضاهاي باز خارج از کارکرد خصوصي و مستقل خانه نبوده، بخشي از حوزه داخلي و خصوصي خانه قلمداد مي شود. ليکن در الگوهاي جديد خانه، حريم خصوصي کمتر به فضاي باز راه يافته و اصولا اين عمل مغاير با امنيت رواني داخل خانه تعبير مي شود. لذا خانه روزگار مدرنيته تنها در فضاهاي داخلي خانه معني مي يابد و منظور از حياط تأمين امنيت رواني و تحقق استقلال فردي  نيست.(سمیع آذر،98،1385)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 168

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --