سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری مالی : ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری – مالی

با عنوان : ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

عنوان :

ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

ساختار حاکمیت شرکتی منجر قوي به حسابداري اطالعات تولید مدیریت،بر بهتر نظارت به افزایش و موقع،
سرعت شناسایی اخبار بد گردید خواهد الزم اقدامات انجام و مدیره هیأت ساختن مطلع براي گارسیا و
همکاران،  در سوي دیگر، محافظهکاري ایجاد کننده سیستمی است که از اضافه پرداخت به مدیران
جلوگیري کرده و مانعی براي هرگونه خوشبینی افراطی مدیران خواهد بود . اگر محافظهکاري
واقعاً نقشی در اداره مشکالت نمایندگی ایفا کند، آنگاه انتظار میرود با افزایش تضاد منافع مدیران و مالکان،
تقاضا براي محافظهکاري افزایش یابد. به این ترتیب شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی مناسبتر، درجه
باالتري از محافظهکاري را نیز نشان میدهند )گارسیا و همکاران، این بدین معنی است که انتظار
میرود حساسیت بازده به اخبار بد نسبت به اخبار خوب در بین شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی
قويتر، بیشترباشد .
در این تحقیق با بررسی اطالعات 719 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار در طی دو سال تهران 99 و 99 و
با استفاده از هاي مقطعی و داده چندگانه رگرسیون ، ارتباط بین سازوکارهاي سهامدار، بزرگترین سهام میزان
شخصیت اصلی بودن عامل مدیر حضور سهام، تمرکز میزان ، در هیئت رتبه ،دولت نفوذ و مدیره، مالکیت
 اعضا تملک تحت سهام میانگین ،کیفیت افشا هیئت ،مدیره درصد سهام شناور آزاد شرکت متخصص حضور ،
 غیرمؤظف مالی در هیئت مدیران مدیره، نسبت غیرمؤظف و مرجع حسابرسی از سازوکارهاي حاکمیت
شرکتی که نقش مهمی در این خصوص ایف ا محافظهکنند با می کاري حسابداري مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان دهد که می سهام تمرکز میزانبه غیر از شرکت و کیفیت و افشا اطالع رسانی بین سایر
سازوکارهاي حاکمیت شرکتی و محافظهکاري حسابداري روابط دار معنی ي وجود دارد.

مقدمه
 مالکیت جدایی از منجر مدیریت به است گردیده نمایندگی مسئله . براي حل تضاد
 منافع ناشی از اند گردیده مطرح سازوکارهایی نمایندگی، مسئله که از جمله این
 سازوکارها، سازوکارهاي حاکیمت شرکتی میباشند. در سالهاي اخیر حاکمت شرکتی
به یک جنبه اصلی و پویاي تجارت تبدیل شده است و توجه به آن به صورت تصاعدي
رو به افزایش است حاکمیت شرکتی مجموعه سازوکارهاي
کنترلی داخلی و خارجی شرکتی است که تعیین میکند شرکت چگونه و توسط چه
کسانی اداره شود. نظام حاکمیت شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و
اقتصادي و اهداف فردي و جمعی سر و کار دارد، موجب ترغیب استفاده کارآمد از
منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفاي وظیفه مباشرت براي اداره منابع
میشود.  ادبیات موجود بیان میکنند که سازوکارهاي
حاکمیت شرکتی به طور با اهمیتی، رویههاي حسابداري شرکت و تصمیمات
 حسابرسان و کیفیت اطالعات حسابداري را تحت تأثیر قرار میدهند
 یکی کاري محافظه از میثاق مهمترین ها مالی صورتهاي کننده محدود ي به شمار
 احتیاط بر اعمال رفته و در دارد داللتها دارایی و درآمدها گیري اندازه و شناسایی .
 مهمی کاري جایگاه محافظه تردید، بدون در دارد؛ حسابداران باورهاي در حتی واقع
 عدهاي آن را اصل اند ) نامیده حسابداري هم مجتهدزاده،از نظر و اسمیت
 محافظهکاري عبارت است از انتخاب یک راهکار حسابداري تحت اسکوسن
شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کمتر داراییها و درآمدها بیانجامد و کمترین
اثرمثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.

تعداد صفحه :24

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *