سمینار کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین تناسب استراتژي و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت هاي خانوادگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان :

بررسی رابطه بین تناسب استراتژي و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت هاي خانوادگی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده
در عصر فرا رقابتی، سازمان ها با محیطی روبرو هستند که مشخصه ي آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن پویایی
است. لذا سازمان ها براي استمرار و استقرار خود باید توجه بیشتر خود را به توسعه و تقویت ساختار سازمانی خود که از
طریق مدیریت عملکرد صورت می گیرد، معطوف سازند. بنابراین هدف این تحقیق بررسی رابطه استراتژي و ساختار
سازمانی با عملکرد شرکت هاي خانوادگی می باشد.جهت گردآوري داده ها در این تحقیق، از پرسشنامه براي بررسی رابطه
بین متغیرهاي مستقل (قدرت، تجربه و فرهنگ سازمانی) و متغیرهاي وابسته ي تحقیق (عملکرد، استراتژي و ساختار
سازمانی) استفاده شده است. براي بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیر ها از جدول توافقی و آزمون کی دو و به منظور
آزمون فرضیهها با هدف سنجش روابط میان متغیرها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده
گردیده است.جامعه آماري تحقیق حاضر شامل تمام شرکت هاي خانوادگی مستقر در شهرك صنعتی استان یزد می
باشند،است.حجم نمونه از طریق فرمول کرکران تعداد 76 پرسشنامه توزیع شد و نهایتا 63 پرسشنامه قابل استفاده حاصل
گردید.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی رابطه اي معنا دار اما معکوس دارد. به
علاوه بعد تجربه به عنوان شاخص نفوذ خانواده در استراتژي شرکت تاثیري معنادار ومستقیم دارد و نفوذ خانواده نقش
تعدیلگر را ندارد. بنابراین می توان گفت هر چقدر فرهنگ سازمانی افزایش یابد ساختار سازمانی ضعیف تر و هر اندازه
تجربه بهبود یابد استراتژي و به دنبال آن سطح عملکرد سازمان نیز افزایش می یابد.

مقدمه
در دنیاي رقابتی امروز سازمان ها با یکدیگر در رقابتند و سعی بر غلبه بر یکدیگر را دارند، بنابراین
برخورداري از مزایاي رقابتی دغدغه هر سازمان و مدیري است. یکی از راه هاي موفقیت سازمان ها توجه به جنبه
هاي جدید در حوزه مدیریت و علاوه بر آن توجه به عملکرد سازمان خود می باشد. این اعتقاد وجود دارد که
عملکرد تنها در یک فضاي تصمیم گیري معنی پیدا می کند، یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید
در مورد عملکرد به توافق برسند. عملکرد نقش بسیار مهمی را در اقتصاد جهانی بر عهده دارد و به عنوان ابزاري
مفید در به دست آوردن رشد اقتصادي و مزایاي رقابتی سازمان به شمار می رود( تالبی و بهامیر) شرکت هاي

خانوادگی به خاطر وابستگی اعضاي خانواده به درآمد و سود شرکت عملکرد خود را بایستی بیش از سایر
شرکت ها مورد توجه قرار دهند. در سال هاي اخیر نقش عملکرد به عنوان کلیدي ترین منبع سازمان ها در کسب
مزیت رقابتی ،به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده است و ایده مدیریت عملکرد در بسیاري از کسب و کارهاي مبنی
بر عملکرد جا باز کرده است. بنابراین سازمان ها در پی روش هاي جدید براي بقا در عرصه کسب و کار در رقابت

اثر بخش می باشند (دلیلا و دو تویت) از یک دیدگاه که دیدگاه اصلی ادبیات مدیریت عملکرد می
باشد،فرهنگ هاي سازمانی می توانند براي تولید ارزش و رفتارهاي مرتبط با عملکرد تغییر یابند. فرهنگ معرف
اعتقادات،ارزش ها و هنجارها و آداب اجتماعی بوده و بر رفتار افراد در سازمان ناظر است (وانگ)
از طرفی موفقیت در هر سازمان در گرو تدوین چشم انداز و استراتژي مناسب می باشد. استراتژي الزامی براي
عملکرد یک کسب و کار است و معرف الگو یا طرحی که هدف ها، سیاست ها و زنجیره هاي عملیاتی یک سازمان
را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند. دستیابی به یک حلقه ارتباطی مناسب بین محیط
یک سازمان و استراتژي، ساختار و فرایندهاي آن آثار مثبتی بر عملکرد سازمان دارد. ساختار سازمانی رکن
اصلی یک سازمان می باشد که می تواند به نوبه خود تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان داشته باشد. ساختار سازمانی
مناسب نقش مهمی در بهره وري هر سازمان دارد و طرح ریزي صحیح هر ساختار موجب بهبود عملکرد نیروي
انسانی و بالا رفتن بهره وري در آن خواهد شد. هر سازمانی ساختار یا شکلی را می پذیرد که با فرهنگ ملی
آنها سازگارتر باشد و هنگامی که سازمان با شرایط ضد و نقض محیط روبرو می شود نمی تواند خود را با آنها
سازگار کنند و ساختار نامناسبی برمی گزیند. ساختار سازمانی بر فرآیندها اثر می گذارد و فرایندها هم متقابلا
بر ساختار اثر می گذارند. تراز ساختار سازمانی و استراتژي یکی دیگر از الزامات
عملکرد مطلوب می باشد که هدف اصلی از تناسب بین ساختار سازمانی و استراتژي کسب و کار ،طراحی و
تصمیم بر روي یک ساختار سازمانی است که بهترین پشتیبان را براي اجراي استراتژي ها در بر داشته باشد و
یک برنامه اولیه را براي گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب طرح ریزي کند. تراز استراتژي و ساختار یک
روش نظام مند براي طراحی ساختار به منظور دستیابی به رشد و اثربخشی سازمان است که مبتنی بر استراتژي و
عملکرد سازمان است. بنابر این با توجه به اهمیت فرهنگ، استراتژي ،ساختار سازمانی و تناسب بین
استراتژي و ساختار سازمانی و تاثیرشان بر عملکرد کسب و کار خانوادگی تحقیق حاضر سعی دارد رابطه بین
تناسب استراتژي و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت هاي خانوادگی را بررسی کند.

تعداد صفحه :200

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *