سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – قدرت :مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER   

متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت

مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.Sc” مهندسي برق گرايش قدرت

عنوان:

مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

در اين پروژه از مداري با عنوان مدار امپدانسي z-source inverterو روش كنترلي آن بحث ميكنيم . مداري كه قابليت اتصال و كوپل با تمام انواع مبدلهاي ac to dcو dc to acو dc to dc وac to ac را دارد .از مزاياي ديگر آن ، قابليت اتصال به هر دوي اينورترهاي منبع جرياني و ولتاژي است . در واقع اين مدار اتصال دو خازن و دو سلف در شرايط متقارن و بصورت ضربدري و مابين منبع dc و مبدل اسـت . اسـتفاده از ايـن مـدار بـدليل توانـائي ايـن مـدار در افزايش و بوست ولتاژ به مقدار دلخواه (با توجه به محـدوديتهاي سـخت افـزاري و ) افزايش مناسب و بموقع ولتاژ است بنـابراين در شـرايطي كـه امكـان افتـادگي ولتـاژ ( voltage sag) و فيليكر و ساير اغتشاشات ولتاژي از سوي منبع وجود داشته باشد و يا افت ولتاژ بدليل ايجاد جريان بالا در خط كه عواملي مانند اتصالي يـا راه انـدازي موتور را دارد ،باشد ميتوان از اين مدار استفاده نمود . كنترل وراه اندازي موتورها و dspها نيز ميتوانند بدليل تغيير شرايط موتور با توجـه به مشخصه هاي سرعت موتور دچار تغيير ولتاژ شوند ، در اين موقع نيز z-s ميتواند نقش خوبي را ايفا كند . 12 در اين پروژه ما سعي در معرفي و توضيح بيشتر مدار z-s و ايجاد قابليت توس ط آن را داريم و در پايان توسط نرم افزار matlab نتايج شبيه سازي يك اينورتر ولتـاژي كه با مدار z-s كوپل شده است را در جهت افزايش ولتاژ نشان ميدهيم.

مقدمه:

روشهاي بسياري جهت بالابردن كيفيت تـوان و همچنـين كنتـرل ولتـاژ هـم از لحـاظ جلوگيري از تغييرات ناخواسته و هم تغيير خواسته كاربرد يافته است مداري ديگر براي كنترل ولتاژ كه يك مدار امپدانس اسـت بـا نـام z-source موجـود است كه مشخصه هاي بهتري نسبت به كنترلرهاي ديگر ميتواند ارائه كند و در تمـام انواع مبدلها اعم از dc-ac و dc-dc و ac-dc و ac-ac و درانيورترها در هر دو حالت ولتاژي و جرياني ميتواند بكار رود . اين مدار در اصل واسطهاي بين منبع و مبدل ميباشد و مزيت مشتركي را براي تمام مبــدلهاي در مقيايســه بــا مبــدلهاي ولتــاژي و يــا جريــاني تجــاري (معمــولي) كــه محدوديتهاي در كاربردشان وجـود دارد بوجـود مـي اورنـد . بـراي معرفـي از كوپـل اينورتر و z-source استفاده ميكنيم. ديودها همانطور كه ميدانيم در اينورتر ولتاژي بصـورت مـوازي بـا سـوئيچها و در اينورتر جرياني بصورت سري با سوئيچها بسته ميشـوند كـه وظيفـه آنهـا هـدايت جريان عقب افتاده و جلوگيري از ايجاد ولتاژ معكوس در دو سر سوئيچها در اينورتر ولتاژي، و وظيفه آنها در اينورتر جرياني ايجاد ولتاژ و جلوگيري از جريـان معكـوس در سوئيچها ميباشد . i)محدوديتهاي اينورترهاي ولتاژ تجاري(معمول و موجود ): 15 1. ولتاژ ac كمتر از ولتاژ ريـل dcمـي باشـد و ولتـاژ ac كمتـر از ولتـاژ dc ورودي ميشود. بنابراين اينورترهاي ولتاژ يك مدار buck نيز هستند و كاهش دهنـده ولتـاژ ميباشند و برعكس مبدلهاي dc به ac يك مدار boost هستند و افزايش دهنده سـطح ولتاژ ميباشند . هنگاميكه نياز به درايو بالا باشد( افزايش ولتاژ) با توجه به محدوديت ريل dc نياز به اضافه نمودن مدار بوست dc به dc براي افزايش ولتاژ dc ورودي و به همين ترتيب خروجي acمورد نياز ميب اشد كه اين تجهيـز اضـافي باعـث افـزايش هزينـه و غيـره ميشود كه بعدا معايب مدارهاي باك و بوست گفته خواهد شد . 2. سوئيچهاي بالايي و پايئني هر شاخه يـاهر فـاز آنطوريكـه مـورد دلخـواه ماسـت نميتوانند بدليل وجود نويز EMI ( نويز الكترومغناطيس داخلي كه باعث عدم سـوئيچ شدن بموقع ميشود) در هر لحظه و پشت سر هم كليد زني شود در اين حالـت (كليـد زني پشت سر هم) وقوع اتصال كوتاه بين پايههـاي بـالائي و پـائيني و از بـين رفـتن ادوات ميگردد. و همچنين باعث از بين رفتن مبدل ميشود. Dead time زماني است كه براي هر دو ادوات بالائي و پائيني براي مقابله با اين پديده در نظـر مـي گيرنـد كـه متعاقبا باعث از ميان رفتن و اغتشاش شكل موج و پديد آوردن هارمونيكها ميگردد 3. نياز به فيلتر LC ( فيلترپسيو) براي سينوسي شدن شكل موج ولتاژ در مقايسـه بـا اينورترهاي جريان وجود دارد كه كنترل اضافه و تلفات بيشتر را در بر خواهد داشت . 16 در اينورترهاي جريان، منبع جريان ميتواند يك سلف بزرگ بهمراه منبع ولتاژ باشد. ادوات اينورترهاي جريان داراي يك جزء سوئيچ شونده بهمراه بلاك 11 مقابله كننده با جريان عكس ميباشند. مانند تريستورهاي فرمان پذير خاموش شـونده (GTO) و SCR و يا ترانزيستور قدرت سري با يك ديود براي مقابله با جريـان عكـس و داراي ولتاژ در هر دو جهت ]1[ ii)معايب اينورترهاي جريان : 1. ميزان ولتاژ ac خروجي در اينورتر جريان هميشه كمتر از ولتـاژ dc ورودي است و زمانيكه نياز به افزايش ac خروجي باشد ناچـار بـه اسـتفاده از مـدار boost خواهيم بود و بالعكس در مبدل ac به dc نياز به مبـدل buck خواهـد بود كه همانند اينورتر ولتاژ باعث افزايش تلفات و كنترل خواهد شد . 2. در هر لحظه از زمان و بصورت دائمي يكـي از سـوئيچهاي بـالائي يـا پـائيني حداقل بايد روشن باشد تا خطر مدار باز پديد نيايد موضوع مـدار بـاز بـدليل نويز عدم روشن شدن بموقع (EMI) پديد ميآيد كه مجبور به در نظر گرفتن اين زمان (time) خواهيم بود. كه موجب بهم ريختگي موج و ايجاد هارمونيك ميشود (overlab) 3. سوئيچها بايد در مقابل جريان عكس محدود شوند كه اين موضوع با در نظـر گرفتن ديود سري در تركيب با ترانزيستورهاي سـرعت بـ الا و كيفيـت خـوب مانند ترانزيستورهاي دو طرفه گيت عايقي (IGBTs) اسـتفاده مـي شـود . در 17 اين اينورترها نيز ناگزير به استفاده از فيلترهاي LC خواهيم بـود كـه معايـب آن در بالا گفته شد iii) هر دوي اينورترهاي ولتاژ جريان داراي چند مسئله مشترك هستند : 1. هر دوي آنها نياز به مدارات باك يا بوسـت بـراي دسـتيابي بـه تغييـر ولتـاژ خروجي دارند . 2. هر دو از لحاظ داخلي غير قابل تغييرند بعبارت ديگر هيچكدام قابل تبـديل بـه ديگري نيست. 3. هر دوي آنها دچار نويز EMI هستند. رفع تمام معايب مذكور باضافه محسناتي كه گفته شد و بعدا گفته خواهد شد ميتواند با كوپل مدار امپدانسي (z-source) با منبع dc برآورده گردد و منبع توان دلخـواه را بوجود آورد در اين حالت هر دوي سلف و خازن وجود دارد .

تعداد صفحه :90

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

3 فکر می‌کنند “سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – قدرت :مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *