سمینار کارشناسی ارشد رشته برق قدرت: جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی جهت افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات به روش هیوریستیک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی جهت افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات به روش هیوریستیک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مطالعات علمی شبکه هاي توزیع انرژي الکتریکی با رویکردهایی عملی و کاربردي در جهت بهبود وضعیت طراحی و نیز بهره برداري از این بخش از صنعت قدرت همواره سهم عمدهاي از مطالعات سیستم قدرت را به خود اختصاص داده است. یکی از روشهاي اصولی در جهت بهبود وضعیت این شبکه ها، ایجاد اتوماسیون با اهدافی نظیر افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات انرژي سالانه میباشد. اما، به واسطه هزینه بالاي ادوات کلیدزنی سیستمهاي اتوماتیک، ابتدا باید توجیه اقتصادي طرح اتوماسیون، جنبه هاي عملیاتی شدن آن را تقویت کند. بنابراین بررسی همه جانبه مزایاي فنی و اقتصادي حاصل از قرارگیري کلیدهاي اتوماتیک در قالب یک مساله بهینه سازي با مضمون جایابی چند منظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر در شبکه توزیع، میتواند توجیه مناسبی را از لحاظ فنی و اقتصادي براي طرح مذکور ارایه دهد. در این پایان نامه سعی شده است تا ضمن مطالعه و تحقیق در دو حیطه تخصصی کاملاً جدا از مطالعات شبکه توزیع، با ارایه رویکردي نوین در بحث جایابی کلیدهاي کنترل پذیر از راه دور یا به اختصار کلیدهاي اتوماتیک، توجیه فنی و اقتصادي مطلوب و دقیقتري از طرح اتوماسیون در شبکه هاي توزیع ارایه شود. در این میان ابتدا ضمن بیان اهمیت موضوع پژوهش از دو دیدگاه علمی و کابردي به ذکر مقایسه اي جامع در رویکردهاي پیشین بحث جایابی کلید اقدام میگردد. سپس با ارایه فرمولاسیون جدیدي براي مساله جایابی چند منظوره کلیدهاي اتوماتیک به همراه طرحی بهینه براي هماهنگی کلیدهاي اتوماتیک، روشی ابتکاري براي حل چنین مساله اي پیشنهاد میگردد. در نهایت، به استناد نتایج پیاده سازي بر روي شبکه تستی توسعه یافته در این تحقیق، توجیه اقتصادي مطلوبی بر اساس رویکرد پیشنهادي در این پایان نامه، جهت طرح اتوماسیون ارایه خواهد گردید.

مقدمه

شبکه توزیع یکی بخشهاي سه گانه سیستمهاي قدرت میباشد و به عنوان مرحله نهایی از زنجیره تولید و انتقال انرژي الکتریکی به محل مصرف شناخته میشود. یکی از روشهاي اصولی در جهت بهبود وضعیت طراحی و بهره برداري از این شبکه ها، بحث اتوماسیون سیستم توزیع میباشد. اما آنچه در بحث اتوماسیون همواره نکته ابهامی براي عملیاتی شدن آن میباشد قیمت بالاي ادوات کلیدزنی کنترل پذیري
است که ابزار اصلی مدیریت آرایش بلادرنگ شبکه تلقی میگردند. این مهم لازم می دارد که این ادوات به گونه اي بهینه جایابی گردند تا توجیه اقتصادي سود حاصله از اجراي اتوماسیون در این شبکه ها جنبه هاي عملیاتی شدن آن را تقویت کند. اما رویکردهاي مطرح شده تاکنون نتوانسته اند توجیه اقتصادي صحیحی از جایابی کلید و طرح اتوماسیون ارایه دهند. چرا که تنها یک هدف را دنبال کرده و مزایاي اقتصادي طرح را به صورت همه جانبه در مدل اقتصادي تحلیل نکرده اند. این مهم به این دلیل قابل اهمیت است که مکان کلیدهاي مانور اتوماتیک به طور همزمان میتواند هم بر قابلیت اطمینان شبکه و هم بر تلفات آن تاثیر گذارد. لذا بررسی همه جانبه مزایاي فنی و اقتصادي طرح اتوماسیون در بحث جایابی چندمنظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر شبکه احتمالاً میتواند توجیه اقتصادي صحیحی را براي عملی شدن اتوماسیون ارایه دهد. این هدف، رسالت اصلی این تحقیق خواهد بود که با جایابی بهینه چندمنظوره ادوات کلیدزنی کنترل پذیر، بر مبناي یک طرح منطقی از اعمال اتوماسیون توانسته است توجیه به مراتب دقیق تري را از جنبه هاي اقتصادي و فنی حاصل از طراحی و بهره برداري شبکه هاي توزیع اتوماتیک ارایه دهد.

در فصل اول از این پایان نامه با تشریح بحث جایابی کلید اتوماتیک، به بیان اهمیت موضوع این پژوهش از دیدگاه علمی و کاربردي پرداخته و با بیان پیشینه این تحقیق به فضاهاي خالی و نکات نادیده در مساله مورد بحث اشاره خواهیم کرد. در فصل دوم بیانی کلی از فرمولاسیون مساله جایابی چند منظوره کلیدهاي اتوماتیک پیشنهاد میگردد و سپس با بیان پیچیدگی هاي تحلیل یکپارچه این فرمولاسیون از طریق ابزارهاي متداول بهینه سازي، به ارایه فرمولاسیون تفکیک شده اي در مواجهه با این مساله اقدام گردیده و نهایتاً روش پیشنهادي در دو فضاي تفکیک شده تحلیل میگردد. فصل سوم بررسی آماري شاخص هاي برگرفته از نتایج پیاده سازي در سیستم تست مورد مطالعه را پیش رو خواهد گذاشت و در فصل چهارم نیز بررسی آنالیز حساسیت طرح پیشنهادي در اثر تغییرات حدي پارامترهاي اقتصادي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. فصل پنجم نیز براي اثبات عملکرد مطلوب و دقت نیل به جواب بهینه در رویکرد پیشنهادي تدوین گردیده است.

پیوست در نظر گرفته شده در انتهاي این پایان نامه نیز به عنوان بخشی اصلی از این پایان نامه، تنها به جهت پیوستگی مطالب اصلی و گریز از حواشی اطلاعاتی در انتهاي پایان نامه بیان گردیده است. در پیوست- الف- ساختارهاي نوین شبکه توزیع در قالب تشریح نقاط قوت و ضعف آنها از دیدگاه تلفات و قابلیت اطمینان بررسی شده است. پیوست-ب-روشهاي آنالیز پخش بار شبکه توزیع را مورد تشریح قرار داده است. در پیوست -ج- مطالعه اي فشرده و جامع بر روي قابلیت اطمینان و مفهوم آن در شبکه توزیع همراه با بررسی مفهومی اندیس هاي مربوطه و دیدگاه هاي موجود در ارزیابی مالی قابلیت اطمینان شبکه توزیع بررسی خواهند شد. در پیوست- د- نیز دو پارامتر اساسی تحلیل مساله تشریح گردیده است.

تعداد صفحه : 162

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *