سمینار ارشد مهندسی شیمی: شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی  طراحی فرآیند
عنوان:
شبیه سازي شبکه اي به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مکانیسم ریزش ثقلی به عنوان یکی از مکانیسم هاي مهم بازیافت نفت بوسیله مدلسازي شبکه اي که شامل شبکه اي از حفره ها و دهانه هاي متصل به هم میباشد، .مورد بررسی قرار گرفت. چون انجام مطالعات لازم و کافی براي الگوهاي مختلف محیط هاي مختلف به منظور تعیین خواص ماکروسکوپیک امکان پذیر نمیباشد، پس نیاز به مطالعه و طراحی یک پیشگوي قوي امري بدیهی است. مدلسازي شبکه اي یک ابزاري قدرتمند براي تخمین و پیش بینی خواص میانگین جریان چند فازي مثل نفوذپذیري نسبی، فشار موئینگی و مقدار بازیافت نفت است و فضاي محیط متخلخل بوسیله یک شبکه معادل از حفره ها و دهانه هاي متصل به هم نمایش داده میشود.

در تحقیق حاضر انواع جابجایی هاي مختلف در مقیاس حفره (تخلیه، آشام و جریان در لایۀ فیلم) در یک مکانیسم ریزش ثقلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها ارایه شده است. به منظور تولید توابع توزیع اندازه حفره ها و دهانه ها از روش تحلیل تصویر براي یک الگوي رایج محیط متخلخل استفاده شد و سپس یک مدل شبیه ساز شبکه اي طراحی شده و براي بررسی مکانیسم ریزش ثقلی به کار برده شد. براي اثبات صحت عملکرد شبیه ساز مدل شبکه اي از روش تحلیل حساسیت استفاده شد. به همین منظور تاثیر تغییر پارامترهاي مختلف (اندازه حفره و دهانه، دانسیته نفت، گرانروي نفت، کششبین سطحی نفت  گاز و عدد هماهنگی) بر روي نتایج مکانیسم ریزش ثقلی بررسی و نمودارهاي نفوذپذیري نسبی و فشار موئینگی توسط شبیه ساز مدل شبکه اي بدست آمده و تشریح شدند.

مقدمه:

اکثر مخازن نفت دنیا در حال حاضر نیمه دوم عمر خود را سپري میکنند و نیاز به بررسی دقیق و علمی روشهاي بازیافت نفت در کشورهاي نفت خیز دنیا بیش از بیش احساس میشود. در این بین علم شبیه سازي مخازن با تکیه بر علوم مهندسی مخازن از اهمیت خاصی برخوردار است به طوریکه سالانه تعداد قابل توجهی سمینار علمی براي یافته هاي دانشمندان در خصوص شبیه سازي مخزن برگزار میشود. تا کنون روشهاي زیادي براي شبیه سازي مخازن نفتی پیشنهاد و ارایه شده است اما در سالهاي اخیر روش شبیه سازي شبکه اي در مقیاس حفره سنگ مخزن نفتی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. شبیه سازي شبکه اي ابزاري قوي براي پیش بینی خواص ماکروسکوپیک مانند نفوذپذیري نسبی، مقدار نفت باقیمانده و فشار موئینگی است. فصل اول این تحقیق، شامل مکانیسم ریزش ثقلی به عنوان یکی از مهمترین مکانیسمهاي بازیافت نفت از مخازن نفتی میباشد. فصل دوم به بررسی انواع جابجایی در مقیاس حفره و نیز مطالعه آرایشهاي مختلف سیال به صورت دو فازي و سه فازي در یک سطح معین و مطالعات کتابخانه اي در این زمینه شده است. در فصل سوم به نحوه تولید توابع توزیع اندازه حفره ها و دهانه ها بر اساس یک الگوي محیط متخلخل رایج اختصاص یافته است. فصل چهارم به طراحی مدل شبکه اي و محاسبات مربوط به نفوذپذیري هاي مطلق و نسبی، فشار موئینگی و اشباع پرداخته شده و روندنماي برنامه نویسی ارائه شده است. در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیه ساز شبکه اي ارائه شده است. سرانجام فصل ششم به بحث و نتیجه گیري و پیشنهاد براي ادامه کار در آینده در این زمینه اختصاص یافته است.

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه اي بر مکانیسم بازیافت اولیه نفت

خصوصیات هر مخزن شامل ترکیبی از ژئومتري و خواص سازند و خصوصیات سیال و مکانیسم رانش اولیه مخصوص و منحصر به فرد خود میباشد. اگر چه نمیتوان دو مخزن با شرایط و خصوصیات هم عرض پیدا و با یکدیگر مقایسه نمود، اما میتوان آنها را بر اساس نوع مکانیسم رانش اولیه دسته بندي نمود. بدیهی است که هر مکانیسم رانش درباره مشخصات زیر داراي عملکرد خاص خود میباشد:

1- ضریب بازیافت نهایی

2- میزان افت فشار

3- نسبت گاز به نفت

4- مقدار آب تولید شده

بازیافت نفت بوسیله هر نوع مکانیسم رانش طبیعی بازیافت اولیه (Primary Recovery) نامیده می شود.

2-1) مکانیسم هاي بازیافت اولیه

براي فهم بهتر رفتار مخزن در گذشته و حال و پیش بینی رفتار آن در آینده، داشتن دانش کافی و اطلاعات مفید از مکانیسم رانشی که رفتار سیالات در داخل مخزن را کنترل میکند، امري ضروري است.

عملکرد کلی مخازن نفتی تا درجه زیادي به ماهیت و مقدار انرژي و نیز مکانیسم رانش اولیۀ موجود براي هدایت نفت به سمت چاه هاي تولید بستگی دارد. اساسا شش مورد مکانیسم رانش اولیه که انرژي طبیعی مورد نیاز براي تولید نفت با مکانیسم بازیافت اولیه را تامین میکنند به صورت ذیل دسته بندي میشوند:

1- مکانیسم رانش انبساطی مایع و سازند

2- مکانیسم تخلیه

3- مکانیسم رانش بوسیله کلاهک گازي

4- مکانیسم رانش بوسیله آب

5- مکانیسم ریزش ثقلی

6- ترکیبی از مکانیسم هاي فوق

در تحقیق حاضر مکانیسم ریزش ثقلی بعنوان مکانیسم رانشی حاکم بر تولید نفت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

تعداد صفحه : 102

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *