سمینار ارشد مهندسی شیمی: تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی فرایندها

با عنوان : تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آنالیز پیامد) در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصيلات تكميلي

(M.Sc) پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد

مهندسي شيمي – طراحي فرايندها

عنوان:

تجزيه و تحليل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آناليز پيامد) در يكي از مجتمع هاي پتروشيمي ايران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

امروزه تجزيه و تحليل واحدهاي فرايندي با استفاده از روشهاي سيستماتيك براي اطمينان از ايمن بودن واحدها در كنار تجربيات مهندسي امري ضروري است. يكي از مهمترين مراحل افزايش سطح ايمني در واحدهاي موجود يا در حال طراحي، ارزيابي ريسك خطراتي همچون پخش شدن مواد شيميايي در محيط است. ارزيابي كمي و كيفي ريسك در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته جزء لاينفك طراحي واحدهاي فرايندي محسوب مي شود، ولي متأسفانه در كشور ما هنوز جايگاه خود را بدست نياورده و شايد يكي از دلايل مهم آن عدم آشنايي كافي با مباني اوليه ارزيابي كمي و كيفي ريسك است. مدلسازي پيامدهاي خطرات احتمالي در يك واحد فرايندي، يكي از مهمترين مراحل ارزيابي ريسك بحساب مي آيد. امروزه اين مدلسازي توسط نرم افزارهاي قدرتمند كامپيوتري مانند نرم افزار PHAST صورت مي گيرد. پيش بيني اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در يك واحد فرايندي بوسيله مدلهاي رياضي، تحليل پيامد ناميده مي شود. بنابراين مديريت ريسك يك واحد فرايندي بدون انجام تحليل پيامد ممكن نيست. در اين پروژه واحد آيزوماكس پالايشگاه بندرعباس مورد تجزيه و تحليل عواقب حوادث احتمالي قرار گرفته است. ضروري است كه با شناسايي سناريوهاي حوادث محتمل در اين واحد، تحليل پيامدها براي هر يك از آنها صورت گيرد و مناطق و بخش هايي كه احتمال آسيب و خسارت بيشتري دارند، شناسايي شده و با توجه به امكانات فعلي واحد با ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مفيد از ميزان تلفات انساني تا حدود زيادي كاسته شود.

مقدمه

زندگي در جهان امن و عاري از خطر همواره آرزوي همه انسانها بوده است و توجه به ايمني بصورت تلاش براي بقاء در نهاد بشر وجود داشته است. بشر همواره در تلاش براي بهبود زندگي و سطح رفاه خود بوده و در اين راه با ايجاد تغيير در طبيعت كوشيده تا منابع آن را در خدمت خود درآورد. فعاليت هاي صنعتي بخشي از تلاش انسان براي رسيدن به رفاه بيشتر است. اما در اثر اين تغييرات و گسترش اين نوع فعاليت ها مخاطرات خاصي كه ناشي از تغيير در نظام رايج طبيعت است، نيز بوجود آمده است. با گذر زمان و رشد فعاليت هاي صنعتي، مخاطرات مربوط به اين فعاليت ها نيز رشد داشته است. امروزه داشتن محيطي امن و صنايعي عاري از خطر به عنوان دغدغه اي بزرگ براي عامه مردم و علي الخصوص متخصصين و صنعتگران مطرح است. در اين ميان صنايع نفت و گاز به علت گستردگي فراوان، حجم عظيم سرمايه درگير، مخاطرات فراگير و تعداد زياد افرادي كه در اين صنايع در حال فعاليت مي باشند، همواره كانون توجه بوده و تلاش گسترد هاي در راستاي ايمني بيشتر اين شاخه از صنعت در جهان صورت گرفته است. يكي از مشكلات سرمايه گذاري در ايمني تأسيسات صنعتي تعيين بهترين شيوه سرمايه گذاري براي به حداكثر رساندن تأثير آن است. با توجه به تعداد زياد سناريوهاي حوادث و محدود بودن بودجه ضروري است، معياري معتبر براي تصميم گيري و اولويت بندي ريسك در دسترس باشد. ابعاد ناخوشايند حوادث توسط معيارهاي ريسك نشان داده مي شوند. امروزه در بسياري از زمينه هاي مديريت از جمله در ايمني صنعتي تصميم گيري در چارچوب مديريت ريسك انجام ميشود. ارزيابي ريسك حوادث در واقع ابزار مديريت ريسك بشمار مي رود و به كمك آن مي توان گزينه هاي مختلف تمهيدات ايمني و اثرات آنرا در ارتقاء سطح ايمني در واحدهاي صنعتي بررسي نمود. ارزيابي ريسك كاربرد وسيعي در صنايع فرايندي مانند نفت و گاز دارد. در جريان ارزيابي كمي ريسك حوادث مهم شناسايي و براي حذف و يا كاهش آنها چاره انديشي مي شود. اولويت بندي بر مبناي ريسك و سپس با مقايسه سطح ريسك ها با معيارهاي بين المللي امكان پيشگيري و يا كاهش اثر حوادث اصلي را فراهم مي سازد. يكي از مهمترين و اساسي ترين مراحل در ارزيابي و مديريت ريسك تحليل پيامدها مي باشد. در اين مرحله ابعاد حوادث و ميزان تأثير آنها بر انسان و محيط زيست تعيين مي شود. برخلاف ديگر مراحل ارزيابي ريسك مانند شناسايي و ارزيابي مخاطرات، به تحليل پيامدهاي حوادث واحدهاي صنعتي در كشور ما كمتر پرداخته شده است. با توجه به مخاطرات عمده و نقاط بحراني فراواني كه در واحدهاي فرايندي مانند واحد آيزوماكس وجود دارد، جهت بررسي و تحليل پيامدها اين واحد در پالايشگاه نفت بندرعباس انتخاب شده است و با استفاده از روش هاي نوين تحليل پيامد نقاط بحراني و حادثه خيز اين واحد شناسايي و تخليه و پخش مواد شيميايي در اين واحد مدل سازي شده اند. با انجام مدل سازي و مشخصشدن مناطق درگير در حادثه امكان تعيين ميزان تلفات و صدمات جاني و خسارت به تجهيزات، ساختمانها و اماكن پرتردد ميسر مي گردد. يكي از نكات مهم در مرحله مدلسازي انتخاب مدل مناسب براي شبيه سازي واقع بينانه پخش مواد مي باشد. امروزه اينگونه مدل سازي ها در قالب نر مافزارهاي حرفه اي مانند PHAST صورت مي گيرد. استفاده از اين نرم افزار امكانات گسترده اي براي ثبت نتايج، تهيه انواع نمودارها و جداول، تلفيق اين نتايج با نقشه هاي مقياس دار منطقه و قابليت اتصال به نرم افزارهاي اطلاعات جغرافيايي را فراهم مي آورد. به همين دليل در كليه مراحل مدلسازي از نرم افزار PHAST استفاده شده است. در فصل اول انواع مفاهيم كاربردي در زمينه مديريت و ارزيابي ريسك نشان داده شده است. در فصل دوم مراحل ارزيابي و مديريت ريسك به همراه معيارهاي معتبر ارزيابي ريسك مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل سوم نحوه محاسبه ميزان تكرارپذيري خطا براي انواع حوادث در تجهيزات فرايندي آورده شده است. در فصل چهارم تحليل پيامدهاي حوادث (آناليز پيامد)، مراحل انجام آن، چگونگي انتخاب سناريوها و انواع نرم افزارهاي مهمي كه در ارتباط با مدلسازي حوادث استفاده ميشوند، نشان داده شده است. از آنجائيكه در كليه مراحل مدلسازي در اين واحد از نرم افزار PHAST استفاده شده است، در ادامه اين نرمافزار بطور مفصل و همراه با مثال شرح داده شده است. در فصول پنجم، ششم و هفتم انواع حوادث مهم و رايج در واحدهاي فرايندي (آتش، انفجار و رهايش مواد سمي) مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. در فصل هشتم انواع مدلهاي تخليه و پخش مواد به همراه روابط مربوطه و كاربرد آنها نشان داده شده است. در فصل نهم معرفي اجمالي از پالايشگاه نفت بندرعباس صورت گرفته است. در فصل دهم به شرح فرايند واحد آيزوماكس پالايشگاه نفت بندرعباس پرداخته شده است. در فصل يازدهم با انتخاب نقاط بحراني و حادثه خيز سناريوهاي حوادث انتخاب و با كمك نرم افزار PHAST  مدلسازي شده اند و در نهايت ميزان تلفات و پيامدهاي ناشي از وقوع اين حوادث مورد بررسي قرار گرفته اند.

تعداد صفحه : 332

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com