سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي با استفاده از شبكه عصبي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي
عنوان :
تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي با استفاده از شبكه عصبي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
جت هاي ريزشي در اثر عبور آب روي سازه هاي هيدروليكي (سازه هايي چون سرريز وكالورت) بوجود مي آيند. محل برخورد جت با بستر به يك كاهنده انرژي جريان تبديل شده و حفره آبشستگي شكل مي گيرد. اين پديده باعث ناپايداري كل يا قسمتي از سازه مي شود. فرآيند آبشستگي در خروجي كالورت به عوامل متعددي چون جنس خاك، دبي، شعاع هيدروليكي، ارتفاع ريزش، عمق پاياب، شيب كالورت و مهمتر از همه زمان وابسته است. از اين رو سعي شد از رابطه اي استفاده شود كه اثر توأم پارامترهاي فوق را نشان دهد.

هر چند تحقيقات بسياري در خصوص نقش پارامتر زمان در فرايند تشكيل حفره آبشستگي صورت گرفته، ولي در خصوص چگونگي تأثير آن و اينكه تا چه حد در اين فرايند مؤثر است، تا كنون نتايج قابل توجهي حاصل نشده است. در اين تحقيق پارامترهاي موثر بر ابعاد حفره آبشستگي در دو بخش كلي بررسي شده و جهت برآورد شبكه عصبي مناسبي براي ايجاد رابطه غير خطي كه ابعاد آبشستگي را بر اساس پارامترهاي مختلف هيدروليكي ارائه شده است. براي ايجاد رابطه مناسب و طراحي شبكه عصبي از روش FF با الگوريتم آموزش BP استفاده شده است. بخش اول ، پارامترها به صورت بعد دار و بي بعد در شبكه عصبي در محيط MATLAB مدل شده است. در حالت بي بعد روابط ارائه شده توسط شبكه عصبي با روابط مدل رگرسيوني بدست آمده، مقايسه گرديد. در بخش بعدي روابط در دو حالت خاص (پارامترهاي رابطه DOT و رابطه اصلاحي DOT توسط مهدوي زاده) ارئه گرديد.

نتايج نشان مي دهد كه رابطه مناسبي بين شبكه ترسيم شده و اطلاعات آزمايشگاهي برآورد شده وجود داشته و شبكه ارائه شده با تعداد نرونهاي بالاتر در لايه پنهان در مرحله آموزش داراي دقتي در حدود 8-10 مي باشد . مدلهاي بي بعد داراي دقت بالاتري نسبت به مدل بعد دار هستند. همچنين مقايسه اي كه بين روابط مدل شده با شبكه عصبي و روابط مدل شده با رگرسيون غير خطي صورت گرفت، ديده شد كه شبكه عصبي از دقت قابل ملاحظه اي نسبت به مدل هاي تجربي رايج برخوردار است. همچنين مقايسه اي بين پارامترهاي رابطه DOT و DOT اصلاح شده توسط مهدوي زاده صورت گرفت كه به مراتب دقت در پارامترهاي اصلاح شده بيشتر است. به طور كلي، بين تمام حالتهاي مدل شده در شبكه عصبي، DOT اصلاحي داراي خطاي كمتر و درجه همبستگي بيشتري می باشد.

در ادامه به بررسي اهميت هر كدام از پارامترهاي ورودي پرداخته شد. با حذف هر كدام از پارامترهاي ورودي اثر هر كدام بر ابعاد حفره آبشستگي بررسي شده و در نهايت رابطه بدست آمده توسط شبكه عصبي ارائه گرديده است.

مقدمه

آبشستگي هرچند سابقه طولاني در علم هيدروليك دارد ولي به علت دامنه وسيع متغيرها و گستردگي پارامتر هاي موثر بر آن و شرايط گوناگون كه در اين پديده وجود دارد ، تا كنون رابطه دقيقي كه بتواند تخمين مناسبي از ابعاد حفره آبشستگي بدهد در دسترس نمي باشد ومطالعه در اين مورد همچنان مورد توجه محققين اين علم است.

پيش بيني ابعاد حفره آبشستگي پائين دست سازه هاي كنترل يكي از مهمترين و مشكل ترين مراحل در طراحي فونداسيون اين سازه ها است. طراحي بايستي با توجه به ابعاد حفره ايجاد شده بصورتي باشد كه احتمال شكست و واژگوني سازه حداقل گردد.

جريان خروجي از سازه هاي هيدروليكي اغلب به صورت جت مي باشد كه ممكن است در رودخانه ها و اطراف سازه هاي آنها به تغييرات زياد پيرامون آنها منجر گردد و خسارت سازه اي و زيست محيطي قابل توجهي به همراه داشته باشد. اگر چه مطالعات متعددي در زمينه آبشستگي ناشي از جت ها انجام شده است و جتهاي مختلف از قبيل جتهاي افقي، عمودي و پرتابي مورد مطالعه وبررسي قرار گرفته است ليكن در هيچ كدام از موارد فوق روابط جامعي براي بررسي رفتار و خصوصيات كامل حفره آبشستگي ارائه نگرديده است و بررسي كاملتر پارامترهاي موثر بر اين پديده مستلزم ادامه مطالعات است.

شبكه هاي عصبي مصنوعي كه امروزه در كاربردهاي فراواني ارزش والاي خود را نشان داده اند، براساس مدل بيولوژيكي مغز انسان بوجود آمده اند كه ضمن اجراي فرآيند آموزش، قادرند كه قوانين و روابط دروني بين داده هاي تجربي را كشف كرده و در موقعيتهاي ديگر تعميم دهند و لذا در اين تحقيق ، ضمن استفاده از روشهاي متداول در هيدروليك از شبكه هاي عصبي مصنوعي نيز براي تحليل اطلاعات موجود استفاده شده و صحت شبكه هاي تدوين شده با اتكا به شاخص هاي آماري موجود متداول سنجيده شده است.

مطالعات انجام شده در تحقيق در قالب شش فصل آورده شده است كه به صورت اجمالي در زير به آن اشاره شده است:

فصل اول: اين فصل شامل مقدمه و هدف از تحقيق حاضر مي باشد و اطلاعات كلي را در مورد پايان نامه بيان مي كند.

فصل دوم: اين فصل مروري بر مطالعات انجام شده مي باشد كه به بررسي پارامترهاي مؤثر در فرآيند تشكيل حفره آبشستگي در پائين دست جت ريزشي بر اساس تحقيقات انجام شده پرداخته شده است.

فصل سوم: در اين فصل مباني اساسي شبكه عصبي بيان شده و به نحوه مدل كردن شبكه عصبي در محيط MATLAB پرداخته شده است.

فصل چهارم: در اين فصل به نحوه مطالعات آزمايشگاهي كه اطلاعات آن مورد استفاده قرار گرفته پرداخته شده و همچنين فرمولهاي تجربي و تحقيقات آزمايشگاهي كه در اين تحقيق استفاده شده ، ارائه گرديده است.

فصل پنجم: در اين فصل به بررسي شبكه عصبي مصنوعي و كابرد آن در پيش بيني حفره آبشستگي ناشي از جت هاي ريزشي و تجزيه و تحليل نتايج ناشي از آن پرداخته شده و همچنين روابط بدست آمده از شبكه عصبي ارئه گرديده است.

فصل ششم: در اين فصل به اختصار نتايج نهايي حاصل از انجام اين تحقيق مطالعه انجام شده بيان شده و پيشنهاداتي در اين زمينه در جهت ادامه كار ارائه شده است.

تعداد صفحه : 159

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

3 فکر می‌کنند “سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *