سمینار ارشد رشته مکانیک تبدیل انرژی: تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

با عنوان : تعیین فاکتورهای موثر در اتلاف برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی به ازاء کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژي

عنوان:

تعیین فاکتورهاي موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی به ازای کاهش واحد اختلاف دما در واحد سطح

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

از آنجایی که 50 درصد از اتلافات برودتی از طریق سقف انجام می گیرد، ارائه روش هایی براي کاهش این اتلافات تاثیر زیادي در کاهش مصرف انرژي دارا می باشد.

در این پروژه فرضیات براي شهر قم در روز 15 جولاي ساعت سه بعدازظهر در نظر گرفته شده است. سقف گنبدي بارگاه حضرت معصومه (س) توسط برنامه solar radiation مدل و مقدار انرژی تابشی و شار حرارتی براي آن محاسبه شده سپس مقدار زاویه نصف گنبد براي این را تغییر داده تا بهینه ترین حالت سقف گنبدي براي کاهش اتلافات برودتی محاسبه شود سپس دهانه گنبد با ارتفاع ثابت و زوایاي متفاوت نصف گنبد بررسی شد و نتایج نشان می داد که کمترین اتلافات براي زوایاي 50 الی 70 درجه می باشد.

براي کاهش بیشتر اتلافات مدل دو پوسته گنبد با عایق هوا بین آن دو پیشنهاد شده و اثر ضخامت لایه هواي بین دو قشر در ارتفاعهاي مختلف پوسته با مدل هاي 60 و 70 درجه نصف گنبد بررسی شد و در دو حالت کمترین اتلافات از سقف گنبدي دو پوسته مشاهده شد.

هر چه اختلاف ستون هواي بین دو پوسته کمتر شود چون گردش هوا کمتر و اثر همرفت بسیار کاهش میابد اتلافات از سقف کمتر شده و تقریبا 8 الی 10 درجه شرایط آسایش رابهبود می بخشد. در حالتی که فضاي گنبد دو پوسته با شکل منظم و شبیه تر به کره که در آن یک چرخش هوا اتفاق می افتد به دلیل تماس کم جریان همرفت هوا با قشر داخلی، حرارت به پوسته داخلی منتقل نمی شود و نتایج بهتري دیده می شود.

بنابراین توصیه می شود که در مناطق گرم و خشک از یکی از د و نوع سقف گنبدي دو پوسته پیشنهاد شده با مصالحی که ذخیره حرارتی بیشتري دارند براي کاهش اتلافات برودتی استفاده گردد.

مقدمه:

جرم هاي ذخیره حرارت در فضاي مسکونی موجب تأخیر در افزایش دما در این فضا می شود و در شب با تهویه طبیعی یا حتی مکانیکی هنگامی که پیک بار وجود ندارد، می توان آن را خنک نمود.

بالا بودن جرم دیوارها در بناي عالی قاپو (شکل 1-1 پیوست) موجب کاهش انتقال حرارت از طریق هدایت به فضاي داخل ساختمان می شود و هم چنین باعث بالا بودن ظرفیت نگهداري هواي سرد شب در آن می گردد. افزایش سطوح داخلی موجب تبادل حرارت بهتر دیوارها از طریق همرفت با فضاي داخل شده و این نیز سرعت افزایش دماي داخل را کاهش می دهد. در شب با تهویه طبیعی اجرام فوق با سرعت بیشتري خنک شده و تغییرات دما در شبانه روز در فضاي داخلی به طور قابل ملاحظه اي کاهش می یابد. به این نوع سیستم، سیستم کنت رل و تأخیر در حرارت ورودي گفته می شود.

در این پروژه سعی بر آن شده تا سقف هاي گنبدي از جنبه هاي مختلف بررسی گردد. کلاً سقف هاي انحنادار را می توان به سقف هاي گنبدي و قوسی تقسیم بندي نمود. سقف هاي قوسی به سقف هایی گفته می شود که در یک جهت انحنا دارند و در ج هت دیگر خطی هستند .این سقفها اگر در راستاي جهتی که خطی هستند، به شکل قوس و نمیدایره دربیایند، به سقف هاي گنبدي شکل شبیه تر می شوند. این نوع سقف ها بیشتر براي فضاهایی که مستطیل شکل هستند مناسب تر می باشد. از مهمترین ویژگی هاي این نوع سقف ها می توان به کمترین تنش کششی که در آن ها به وجود می آید، نام برد که حتی از موادي مانند گل، آجر، سنگ و موادي از این قبیل که تحمل خمش را ندارند، استفاده نمود.

فصل اول

مروري بر فعالیتهاي انجام شده

سقف هاي گنبدي خود نیز انواع مختلفی دارند، مانند گنبدي یک لایه، کروي و گنبدي دولایه. از آنجایی که سقف هاي گنبدي سطح بیشتري در فضاي خارج خود دارند، تبادل حرارت بهتري انجام می دهند و کمتر گرم می شوند. مصالحی که براي ساختن این نوع سقف به کار می رود در ابتدا خشت بود، سپس از آجر که به طور معمول به ضخامت 1-2cm روي آن از کاه گل پوشیده می شود استفاده می شده است . وجود کاه گل موجب جلوگیري از نفوذ باران بوده و مانند عایقی در برابر گرما عمل می کند. امروزه نیز این نوع سقف ها گاهاً در انبارها و کارگاهها و هم چنین براي ساخت سقف نیروگاههاي اتمی و بعضی اماکن دیگر مورد استفاده واقع می شود.

سقف هاي گنبدي در مقایسه با سقف هاي تخت داراي تغییرات فشار بیشتري روي گنبد خود به خصوص در رأس آن می باشند. ه مچنین سرعت در بالاي سقف گنبدي افزایش بیشتري پیدا کرده و در ناحیه پشت گنبد وجود تلاطم را خواهیم داشت اما هم د ر سقف هاي گنبدي و هم تخت شاهد تغییرات فشار در جلو و پشت ساختمان می باشیم.

تاکنون محققان بسیاري همچون تانگ، پیلموتر، نهار تحقیقات بسیاري درباره انواع سقف ها در مناطق مختلف براساس شرایط اقلیمی و جوي منطقه هاي گرم و خشک یا معتدل و مرطوب یا کوهستانی انجام داده اند. از آنجایی که سقف یکی از بخش هاي مهم ساختمان است. ساختار هندسی آن تأثیر عمده اي در مصرف انرژي، کاهش برودت و آسایش حرارتی دارد و از آنجایی که سقف در طول روز در معرض تابش خورشید می باشد، حرارت زیادي را وارد ساختمان می کند. لذا جهت قرار گرفتن ساختمان (شرق  غرب یا شمال  جنوب) مهم می باشد.

در طی سالیان گذشته استفاده زیادي از این نوع سقف ها بسته به شرایط اقلیمی، آداب و رسوم منطقه اي و نوع ساختمان شده است .ساختمان هاي مسکونی همانند خانه هاي عربی، اسکیموها، ساختمان هاي دولتی یا ساختمان هاي مذهبی به خصوص کلیساها و مساجد از این قبیل می باشند.

طبق بررسی هاي انجام شده در مناطقی با آب و هواي گرم و خشک سقف هاي قوسی یا گنبدي دماي داخل را در فصل زمستان کاهش می دهند و دلیل آن را زیاد بودن انعکاس تابشی این نوع سقف ها بیان می کنند که باعث کاسته شدن فشار حرا رتی ورودي به ساختمان می گردد. مبناي سنجیدن برهم کنش بین آب و هواي طراحی و هر نوع سقفی در مقایسه با سقف تخت را می توان جذب، انعکاس و پخش تابش از خورشید و میزان شار حرارتی از طریق جابه جایی با توجه به میزان ضریب انتقال هدایت سقف و عایق به کار رفته در آن در ن ظر گرفت. الجیاي و فلیسی بیان کردند که سقف گنبدي اثر شار تابشی را در اطراف ساختمان کم می کند و دماي سقف کاهش می یابد و پخش تابش از سطح سقف و انتقال حرارت جابه جایی با محیط اطراف موجب کاسته شدن دماي سقف می شود. لایه بندي حرارتی هواي زیر سقف گنبدي یا قوس ی به گونه اي است که هواي گرم شده در زیر سقف قرار گرفته و به عنوان عایق عمل می کند. از آنجایی که دماي محیط خارج اغلب بالاتر از هواي محیط داخل ساختمان در طول روز است، بنابراین حرارت بیشتري توسط جابه جایی به داخل ساختمان از طریق سقف ها انتقال می یابد.

تعداد صفحه : 120

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]