سمینار ارشد رشته برق قدرت: زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت تجدید ساختار شده  به کمک تئوری بازی ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت
عنوان :
زمانبندي تعمیرات واحدهاي تولید در سیستم قدرت تجدید ساختارشده به کمک تئوري بازي ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
تجدید ساختار صنعت برق منجر به ایجاد رویکردهاي بازار محور براي ایجاد محیطی رقابتی گشته که این امر، تأثیر بسزایی بر روي مسائل برنامه ریزي سیستم قدرت و از جمله زمانبندي تعمیرات واحدهاي نیروگاهی گذاشته است.

امروزه هزینه هاي نگهداشت و تعمیرات سیستم قدرت با افزایش تقاضاي قابلیت اطمینان بالا براي سیستم قدرت در حال افزایش است. در محیط تجدیدساختار یافته، تصمیمگیري در مورد زمان آغاز تعمیرات واحدها از سوي چند نهاد مجزا که لزوماً اهداف یکسانی را دنبال نمیکنند انجام می شود. در این حالت، شرکت هاي تولید کننده توان (GENCOs) در بازار به دنبال حداکثر سازي سود خود و کاهش هزینه هاي تعمیرات می باشند و از طرفی دیگر بهره بردار مستقل سیستم (ISO) به دنبال حفظ قابلیت اطمینان شبکه در حد مطلوب از دیدگاه خود خواهد بود. در بسیاري موارد این دو هدف همراستا با یکدیگر نمی باشند . لذا راهکارهاي جدیدي در محیط تجدید ساختار یافته نیاز است تا امکان کاهش هزینه ها و بیشینه نمودن سود شرکت هاي تولید کننده در بازار را همزمان با حفظ قابلیت اطمینان شبکه ارائه نماید. تحقیقات بسیاري پیرامون مسئله زمانبندي ت عمیرات واحدهاي نیروگاهی صورت پذیرفته است و مقالات متعددي در این راستا منتشر شده است. لکن نحوه شبیه سازي بازي GENCO ها و نحوه حل تعارض بین حفظ قابلیت اطمینان شبکه و حداکثر سازي سود بازیگران بازار همواره محققان را با چالش مواجه ساخته است.
در این پایان نامه به زمانبندي تعمیرات واحدهاي نیروگاهی در محیط تجدیدساختار یافته با درنظر گرفتن عدم قطعیت بار، پیش بینی قیمت، حفظ قابلیت اطمینان سیستم در حد مطلوب، لحاظ نمودن قدرت بازار و نقش بازیگران در تعیین استراتژي یکدیگر به کمک تئوري بازي ها، شبیه سازي مونت کارلو و سیستم مشوق / جریمه ارائه شده توسط ISO پرداخته شده است.

بدین منظور، در فصل اول مقدمه اي پیرامون مفاهیم و اصول اولیه مقوله تعمیرات و نگهداشت ارائه شده است . سپس در فصل دوم مروري بر تحقیقات و مطالعات انجام شده پیرامون زمانبندي تعمیرات در محیط تجدیدساختار یافته تا کنون صورت گرفته است. فصل سوم به مطالعات اولیه انتخاب نوع بازي، انتخاب شاخص هاي قابلیت اطمینان براي مدلسازي آن و انتخاب توابع هدف و قیود مورد نظر پیرامون زمانبندي تعمیرات واحدهاي نیروگاهی اختصاص داده شده است. در فصل چهارم روش پیشنهادي در قالب یک مثال مفهومی مورد مطالعه قرار گرفته است و در ادامه فصل، براي ارزیابی جامع تر روش ارائه شده، مثال هاي کاربردي شبکه هاي تست RBTS و IEEE-RTS نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. در فصل آخر نیز، نتیجه گیري و پیشنهادات ارائه شده است.

مقدمه:
مشخصهي اساسی بهرهبرداري از سیستم قدرت برابري لحظهاي تولید و مصرف انرژي الکتریکی می باشد که این الزام را ایجاد مینماید که سیستم میبایست نیازمنديهاي قابلیت اطمینان بالایی را دارا باشد . از آنجا که نگهداشت و تعمیرات 2 بخشهاي مختلف سیستم قدرت از جمله تولید، انتقال و توزیع را شامل می گردد، تأثیر قابل ملاحظهاي بر عملکرد مطمئن سیستم قدرت دارد که این مهم مورد توجه محققان بسیاري قرار گرفته است.

از طرفی، تجدید ساختار صنعت برق منجر به ایجاد رویکردهاي بازار محور براي جداسازي بسیاري از خدماتی است که به وسیله  نهادهایی با منافع شخصی نظیر شرکت هاي تولید، فراهم آورندگان خدمات انتقال، شرکت هاي توزیع و دیگر نهادها شده است . در حالی که ایجاد رقابت، بهره برداري سیستم به هم پیوسته ي قدرت را در افق کوتاهمدت متأثر میکند، تأثیرات بلندمدت تري نیز بر مسائل برنامه ریزي سیستم قدرت ایجاد میکند. لذا مفاهیم نوینی در مسائل برنامه ریزي سیستم قدرت می بایست مدنظر قرار گیرد. امروزه هزینههاي نگهداشت و تعمیرات سیستم قدرت با افزایش تقاضاي قابلیت اطمینان بالا براي سیستم در حال افزایش است. شرکتهاي برق سالیانه میلیونها دلار را براي حفظ قابلیت عملیاتی سیستم در حالت امن و کارا هزینه مینمایند. عملیات نگهداشت و تعمیرات در حال حاضر وابسته به زمان بوده و در برخی از شرکتها نیز توسط شمارنده هاي دیگر نظیر تعداد انجام عملیات بهرهبرداري و یا بازرسیهاي ویدیویی صورت میپذیرد. روشهاي موجود بسیار محافظهکارانه بوده و ممکن است که نگهداشت و تعمیرات در زمانی که مورد نیاز نیست انجام شود و یا نگهداشت و تعمیرات براي واحدهایی که نیاز دارند انجام نشود . روشهاي جدیدي در محیط تجدید ساختار یافته مورد نیاز است تا به مدیران این امکان را بدهد که در عین حالی که گامهاي مناسبی براي حفظ قابلیت اطمینان سیستم برداشته میشود، هزینه ها نیز کنترل شده و در صورت امکان کاهش یابد.

در خلال این مسائل با جداسازي صورت گرفته پس از تجدیدساختار صنعت برق این مسئله ایجاد شده است که تصمیمگیري در مورد یک مسئلهي خاص همچون زمان آغاز نگهداشت و تعمیرات از سوي چند نهاد مجزا که لزوماً اهداف یکسانی را دنبال نمیکنند انجام شود. بنابراین در مطالعه ي مسائل صنعت برق در محیط جدید باید همواره این نکته که مسئله زمانبندي تعمیرات از دید کدام یک از نهادها مورد بررسی قرار می گیرد  مدنظر باشد.

همچنان که نهادها در بازار به سمت عملیات انجام بازار محور حرکت میکنند ابزارهاي تصمیم گیري به منظور ارزیابی تأثیر رقابت می بایست ایجاد گردند. مفهوم رقابت چالشهاي جدیدي را براي شرکت هاي برق ایجاد نموده است. یکی از این چالشها، انتخاب رویه هاي مناسب برنامهریزي عملیاتی براي تهیه ي برنامه ي زمانبندي نگهداشت و تعمیرات تجهیزات خود میباشد. در این انتخاب هماهنگی بین برنامهریزي زمان بندي بلندمدت و کوتاهمدت میبایست در نظر گرفته شود. در عین حال باید مصالحهي هزینه/ فایده را نیز در مورد
خروجهاي نگهداشت و تعمیرات بر شرکتهاي تجدیدساختارشده لحاظ نمود.

نکتهي مهم در محیط جدید فعالیت این است که به علت کمبود اطلاعات (ناشی از تجدیدساختار و ایجاد رقابت) حل کردن مسائل به صورت متمرکز تقریباً غیر ممکن است. زیرا حل مسائل به صورت متمرکز نیاز به اطلاعات کامل دارد. از آنجا که در محیط جدید نهادها جدا از یکدیگر و با اهداف متفاوت به فعالیت هاي متعددي میپردازند انگیزهاي براي در اختیار قرار دادن اطلاعات خود ندارند. بدین سبب راهحلها و روش هاي دیگري براي حل مسائل جستجو میگردد.

در این پایان نامه به زمانبندي تعمیرات واحدهاي نیروگاهی در محیط تجدیدساختار یافته با درنظر گرفتن پیش بینی قیمت، لحاظ نمودن قدرت بازار و نقش بازیگران در تعیین استراتژي یکدیگر به کمک تئوري بازي ها پرداخته شده است.

تعداد صفحه : 138

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *