سمینار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
” M.SC” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – قدرت
عنوان:
برنامه ريزي سيستم هاي قدرت در محيط تجديد ساختار يافته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

يك سيستم قدرت معمولاً به چند زير سيستم توليد، انتقال و توزيع تقسيم مي شود . در يك سيستم قدرت مجتمع عمودي، اين زير سيستم ها اغلب در مالكيت يك شركت هستند . تجديد ساختار، يك ساختار جديد در سيستم قدرت برق مدرن است كه تجهيزات انتقال و توليد مي توانند صاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف كنندگان بالقوه يك دامنه گسترده اي از نظر انتخاب تامين كنندگان برق بر اساس هزينه و قابليت اطمينان داشته باشند.

با توجه به بحث تجديد ساختار در اين پروژه ، مفاهيم و اصول اوليه تجديد ساختار ، مرور ي بر ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت و روش هاي برنامه ريزي سيستم هاي قدرت در محيط هاي تجديد ساختار يافته بيان شده است. به دليل رقابتي بودن محيط جديد ، چندين معيار و روش در مورد برنامه ريزي سيستم هاي قدرت بيان شده است. در ابتدا برنامه ريزي بر اساس شاخص هاي قابليت اطمينان برر سي شده است كه اثر تسهيلات توليد در سيستم تجديد ساختار يافته، بر قابليت اطمينان مصرف كننده ها تخمين زده مي شود . در يك محيط رقابتي، شبكه انتقال نيز بايد براي همه شركت كنندگان در بازار امكان دسترسي آزاد به منظور خريد و فروش برق را فراهم نمايد. لذا در ادامه، روشي مبتني بر محاسبه LMP در خصوص توسعه شبكه انتقال بيان شده است. در نهايت برنامه ريزي توسعه انتقال در محيط هاي رقابتي با اصلاح روشهاي مرسوم در محيط انحصاري براي يك سيستم تست 6 باسه (سیستم Garver) مطرح شده است .استراتژي پيشنهادي، بر اين مبنا است كه اولاً يك بازار (تا حد امكان ) رقابتي كامل ايجاد شود و ثانياً كمترين هزينه سرمايه گذاري ممكن را داشته باشد.

فصل اول

كليات

1-1- هدف

يك سيستم قدرت معمولاً به چند زير سيستم توليد، انتقال و توزيع تقسيم مي شود . در يك سيستم قدرت مجتمع به طور عمودي، اين زير سيستم ها بوسيله يك شركت مالكيت مي شوند. در اين مورد يك طراح سيستم قدرت نسبتاً به آساني مي تواند به همه اطلاعات مورد نياز دسترسي يابد و تصميم مي گيرد كه جهت در نظر گرفتن رشد بار همراه با قابليت اطمينان مورد نظر، چه هنگام و در كجا توليد را اضافه كند يا خط و پست را تقويت كند و مصرف كنندگان نيز در خصوص خريد برقشان حق انتخاب چنداني ندارند.

تجديد ساختار ، يك ساختار جديد در سيستم قدرت برق مدرن است كه تجهيزات انتقال و توليد مي توانند صاحبان متفاوت داشته باشند و مصرف كنندگان بالقوه يك رنج وسيع از نظر انتخاب تامين كنندگان برق بر اساس هزينه و قابليت اطمينان داشته باشند. دسترس پذيري يا عدم دسترس پذيري نه تنها به نوسانات در قدرت ديمان دي بستگي دارد بلكه همچنين به رقابت بين مالكان مختلف توليد نيز بستگي دارد . اين شرايط جديد باعث مي شود كه امكان دستيابي به قابليت اطمينان سيستم مشكل باشد به خصوص براي طراحان شركت ، تعيين كردن اينكه بهترين پيشنهاد و قابليت اطمينان چقدر باشد تا رضايت مشتريا ن مختلف را جلب كند . همچنين براي مصرف كننده ها نيز مشك ل است تا بهترين شركت را از بين تامين كنندگان برق براي دريافت بهترين هزينه و قابليت اطمينان انتخاب كنند.

شبكه انتقال نيز در بازار برق رقابتي نقش مهمي ايفا مي كند. در يك محيط رقابتي ، شبكه انتقال بايد براي همه شركت كنندگان در بازار امكان دسترسي يكسان ر ا به منظور خريد و فروش برق فراهم نمايد. به عبارت ديگر شبكه انتقال بايستي ميدان مناسبي براي رقابت در بازار برق ايجاد كند. مدل هاي ارائه شده ، عمدت اً براي سيستم هاي قدرت در محيط انحصاري مي باشند. بديهي است اين روش ها براي محيط هاي بازار رقابتي مناسب نيستند و بر اساس حداقل سازي هزينه ها و رعايت قيود فني فرمول بندي مي شوند، در محيط هاي انحصاري چون هزينه توليد هر يك از واحدها مشخص است بار به گونه اي بين واحدها تقسيم مي شود كه كمترين هزينه بهر ه برداري را داشته باشد. ولي در محيط هاي رقابتي ميزان توليد هر واحد توسط آن واحد توليدي و با توجه به قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش بازار مشخص مي شود كه به عوامل متعددي بستگي دارد و قابل پيش بيني نیست.

اگر ساختار شبكه انتقال از استحكام مناسبي بر خو ردار باشد پيشنهاد دهندگان قيمتها ، از نقاط دور و نزديك در خريد و فروش انرژي به رقابت با يكديگر مي پردازند و بدين وسيله از اعمال قدرت بازار توسط برخي از شركت كنندگان كه به صورت افزايش قيمت برق به دليل ايجاد تراكم در شبكه انتقال بروز مي كند ، جلوگيري مي شود. لذا مسئله برنامه ريزي تو سعه انتقال در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده، مورد توجه قرار گرفته است.

2-1- تاریخچه

اگر چه صنعت برق در ابتدا و با احداث واحدهاي كوچك وخصوصي تو ليد برق، حيات خود را آغاز كرد اما به تدر يج و با درك اهميت اين صنعت روند دولتي شدن ( وبنابرين انحص اري شدن ) آن آغاز شد. بنابراين صنعت برق به عنوان يك صنعت يكپارچه و كاملاً انحصاري در اذهان شكل گرفت كه هر كسي توان ورود به ا ين عرصه و انجام فعاليت در آن را نداشت. با همين ذهنيت بود كه دولت ها
كنترل صنعت برق را در دست گرفتند به تدريج و با بروز مشكلاتي در اداره صنعت برق همانند ناتواني دولت در تامين مالي مناسب براي اين صنعت، نا كارايي سرمايه گذار ي و بهره بردار ي و … ، اين سوال شكل گرفت كه به چه نحوي مي توان از پتانسيل بخش خصوصي در اين صنعت استفاده كرد؟

هر چند برخي از شركت هاي دولتي از عملكرد مطلوبي برخوردارند، اما اغلب شركت هاي برق دولتي در كشورهاي درحال توسعه عمل كرد بسيار ضعيفي از خود نشان داده اند. صنايع دولتي عموماً با مشكلات مشابهي كه مي توان به وجود كاركنان مازاد ، پايين بودن سود آوري و عدم نوآوري اشاره كرد. در ا ين صنايع قيمتها معمولا انعكاس دهنده هز ينه هاي دولت نيستند و نسبت به تغييرات تقاضا واكنش نشان نمي دهد. ميانگين قيمتها غالباً كمتر از هز ينه هاي متوسط است كه اين امر موجب بروز بحرانهاي مالي و نتيجه كاهش سرمايه گذاري، عمليات تعميرات و نگهداري تجهيزات مي شود. مشتريان صنايع برق دولتي غالباً با قطع برق مواجه بوده و برخي از مشتريان بالقوه از اشتراك برق محروم نگاه داشته مي شوند. از سو ي ديگر، قيمتهاي نسبي كه توسط گروههاي مختلف مصرف كنندگان پرداخته مي شود، غالباً منعكس كننده تفاوت در هزينه هاي تامين برق بر اي ايشان نيست. همچنين تلفات فني نيز در اين صنايع اغلب بيش از ميزان قابل قبول است و فرآيند ارسال و جمع آوري صورت حساب مشتريان بسيار ضعيف و نا كارآمد صورت مي پذيرد.

تجديد ساختار به تغيير قوانين و اعمال تشويق هاي اقتصادي دولتها براي كنترل و رشد فزاينده صنعت برق اطلاق مي گردد. اين امر كه خصوصي سازي صنعت برق را در بخش هاي توليد و فروش در پي دارد در سال 1980 در شیلی، 1992 در آرژانتين و سپس بوليوي، پرو، گواتمالا، كلمبيا، السالوادر، پاناما، برزيل، مكزيك، اسكاتلند، ايرلند شمالي، نروژ، انگلستان ، اسپانيا ، هلند و بخش هاي از آمريكا به شيوه هاي مختلفي اجرا شده است.

درايران نيز از چند سال قبل برنامه هايي براي اجراي فرايند تجديد ساختار و ايجاد بازار برق تدارك ديده شده است. ليكن پيشنهاد تشكيل بازار برق در ايران به تغييراتي بر مي گردد كه در سال 1382 در ساختار برق كشور (تشكيل شركتهاي مادر تخصصي، پيش بيني تشكيل شر كت مديريت بازار (مدير شبكه)، تغيير نظام مبادلات و بودجه اي شركتها ، حذف يارانه بين بنگاهي و…) پيش بيني شده بود. در همين راستا دستور العمل براي خريد و فروش رقابتي برق در بازار توسط شركت مديريت بازار (توانير) تهيه شد كه مقدمه اي براي تشكيل بازار برق در ايران است.

تعداد صفحه : 159

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *