سمینار ارشد برق قدرت: بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روش های کاهش آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
بررسی رقابت گریزي در بازارهاي برق و روشهاي کاهش آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
بررسی مسایل رقابت گریزي در ارایه خدماتکنترل ولتاژ و توان راکتیو تا حدودي متفاوت از مسایل بازار انرژي و بازار سایر خدمات جانبی است، از آنجائیکه از نظر اقتصادي، انتقال توان راکتیو به مسافتهاي طولانی به صرفه نیست، معمولاً توان راکتیو در نزدیک محل مصرف آن تولید میشود. بنابراین، بازارهاي آزاد توان راکتیو از نظر جغرافیایی بسیار محدود بوده و به واسطه تعداد محدود شرکت کنندگان، فرصتهاي بیشتري براي رقابت گریزي در آنها به وجود می آید. در این تحقیق پس از آشنایی با مفهوم رقابت گریزي در بازار انرژي، حراج انتقال و بازار خدمات جانبی، یک روش جدید براي تعیین پتانسیل رقابت گریزي در بازار توان راکتیو ارائه شده است، این روش مبتنی بر حل یک مساله بهینه سازي غیرخطی و تعیین حداقل مقدار توان راکتیوي است که براي برآوردن نیازهاي شبکه و قیود ولتاژ باید توسط یک منبع توان راکتیو تامین (تولید یا جذب) شود. این شاخص در حقیقت میزان استقلال بازار از تولید توان راکتیو عرضه کنندگان مختلف را میسنجد. از نظر تئوري اگر تامین قطعی (اجباري) توان راکتیو یک عرضه کننده بزرگتر از صفر باشد، به معناي آن است که این بازیگر از پتانسیل بیشتري براي مضایقه اقتصادي و اعمال قدرت بازار برخوردار است. بروز یک پیشامد در سیستم قدرت ممکن است موجب تقویت موقعیت رقابت گریزي برخی بازیگران شود و حتی ممکن است موجب برآورده نشدن قیود ولتاژ شبکه گردد. شاخص پیشنهادي در شرایط عادي و در حالت وقوع پیشامدهاي مختلف بر روي سیستم استاندارد 57 شینه IEEE پیاده سازي شده است. با ارائه چندین مثال حالتهاي مختلفی از بازار توان راکتیو شبیه سازي شده و رفتار بازیگران داراي پتانسیل رقابت گریزي مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق چهار سناریوي مختلف براي اجراي بازار توان راکتیو و مدیریت منابع توان راکتیو در فضاي تجدیدساختاریافته پیشنهاد شده و نتایج بازار براي سناریوهاي مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. تاثیر اجراي هر سناریو بر روي پارامترهاي مختلف بازار نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بسته به سیاستهاي مختلف بهره برداري منابع توان راکتیو هر یک از این چهار سناریو میتواند به عنوان تابع هدف بازار توان راکتیو مورد استفاده قرار گیرند. به غیر از سناریوي حداقل کردن هزینه خرید که نتایج آن بستگی به پیشنهاد قیمتهاي تسلیمی عرضه کنندگان دارد، نتایج بازار در سه سناریوي دیگر از پیشنهاد قیمت بازیگران مستقل است و تنها به شرایط سیستم وابسته هستند.

هر یک از این سناریوها در شرایط خاص میتواند مورد استفاده بهره برداران سیستم قرار بگیرد. در صورتی که شبکه انتقال همواره در معرض پرشدگی خطوط قرار داشته باشد و بهره برداران در پی حداقل کردن اشغال ظرفیت خطوط به واسطه انتقال توان راکتیو و حداکثر کردن انتقال توان حقیقی باشند، سناریوي حداقل کردن میزان نیاز به تامین توان راکتیو میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در شرایطی که با توجه استانداردهاي شبکه، بهره برداران در پی دستیابی به بهترین پروفیل ولتاژ باشند، میتوانند حداقل کردن تخطی ولتاژ شین ها از مقدار مطلوب را تابع هدف خود قرار دهند و درنهایت در مراحل اولیه راه اندازي بازار توان راکتیو براي ایجاد انگیزه بیشتر به منظور جلب مشارکت بیشتر منابع توان راکتیو در کنترل ولتاژ شبکه و یا در بازارهایی که پرداختها بر اساس نرخ تنظیم شده انجام می پذیرد، حداقل کردن تمرکز بازار میتواند تابع هدف بهره برداران سیستم قرار گیرد. اختلاف هزینه اجراي بازار با هر یک از این سناریوها و هزینه بازار مبتنی بر حداقل کردن هزینه، نشان دهنده یک هزینه اضافه براي مدیریت بازار توان راکتیو میباشد که با توجه به اهمیتی که هر یکاز این سناریوها در حفظ استانداردهاي شبکه دارند، قابل توجیه است. هر چهار سناریو بر روي شبکه 57 شینه استاندارد IEEE پیاده سازي شده و نتایج آنها با هم مقایسه شده است. در قسمت پایانی پروژه نیز برخی از شاخصهاي ساختاري بازار برق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقادیر استاندارد مقایسه شده است.

مقدمه :
از دهه هشتاد میلادي، صنعت برق دستخوش تغییرات بنیادین و سریعی شده است، یکی از جنبه هاي مهم این دگرگونیها، مجاز شمردن رقابت بین تولیدکنندگان و تشکیل بازار برق بوده است. به طور ایده آل، ساختار بازار و سازوکارهاي مدیریتی آن باید به گونهاي طراحی شوند که حد قابل قبولی از رقابت را تضمین نمایند. اما تجربه تجدید ساختار و مقررات زدایی در صنعت برق بسیاري کشورها مؤید آن است که با توجه به خصوصیات منحصر به فرد برق به عنوان یک کالا، ایجاد رقابت کامل بین بازیگران و کاهش هزینه هاي برق براي مصرف کنندگان، که از محرکهاي اصلی تشکیل بازار برق بوده است، به طور کامل و مشابه بازار سایر کالاها، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت چندان عملی نیست. به واسطه تعداد محدود عرضه کنندگان در بازارهاي برق، نیاز به سرمایه گذاریهاي کلان براي ورود به صنعت، محدودیتهاي سیستم انتقال و پرشدگی که مانع از یکپارچگی بازار میشوند و تلفات انتقال که مصرف کنندگان را از خرید انرژي الکتریکی از مناطق دوردست منصرف مینماید، مدل رقابت در بازارهاي برق، مدل رقابت ناقص است. یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانیهاي فرآیند تجدید ساختار، رقابت گریزي است. رقابت گریزي موجب کاهش رفاه اجتماعی، انتقال ثروت از مصرف کنندگان به تولید کنندگان و تحمیل زیان ثابت میشود. رقابت گریزي به سادگی، توانایی تغییر سودآور قیمت به بالاتر از سطح رقابتی تعریف میشود که راهکارهاي مختلفی براي اعمال آن وجود دارد و زمینه ها و علّل بروز آن نیز متنوع هستند. با توجه به پیدایش بازارهاي گوناگون در فضاي تجدید ساختار یافته، ممکن است رقابت گریزي علاوه بر بازار انرژي در سایر بازارها از قبیل بازار خدمات جانبی، حراجهاي حقوق مالی انتقال و … نیز موجب ناکارآمدي بازار و اختلال در فرآیند رقابت شود. مطالعه ارتباط بین اقدامات یک بنگاه در تمامی این بازارها و اثراتی که هر یک بر دیگري دارد از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر موجب شده است که رقابت گریزي و روشهاي کاهش آن، همچنین طراحی و پیاده سازي سیستمهاي پایش و نظارت بر بازار از موضوعات اساسی و تعیین کننده در پژوهشها و مطالعات در زمینه تجدید ساختار به شمار رود.
در این پایان نامه سعی شده است ، مطالعه دقیق و جامعی پیرامون این پدیده نامطلوب در بازارهاي برق انجام پذیرد. با توجه به گستردگی عنوان پایان نامه سعی شده است جنبه هاي مختلف و تاثیر گذار بر روي رقابت گریزي در انواع مختلف بازارهاي برق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

این تحقیق را میتوان به سه بخش تقسیم نمود. بخش اول آن شامل ارائه مفاهیم و توضیحات جامع در زمینه رقابتگریزي در بازارهاي انرژي، حراجهاي حقوق مالی انتقال و بازار خدمات جانبی همچنین نقش واحدهاي پایش و روشهاي تعدیل و کاهش رقابت گریزي است. این مطالب در فصلهاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم ارائه شده اند. بخش دوم شامل معرفی روش جدیدي براي ارزیابی پتانسیل اعمال رقابتگریزي بازیگران در بازار توان راکتیو و پیشنهادهایی در مورد نحوه مدیریت این بازار میباشد. این مطالب در فصل ششم ارائه شده است. بخش انتهایی نیز شامل بررسی موردي شاخصهاي ساختاري رقابت گریزي در یک بازار برق واقعی (بازار برق ایران) است که مطالب آن در فصل نهم آورده شده است.

تعداد صفحه : 292

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *