رشته مطالعات زنان : پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: سقط جنين های ارادی و تجربه زيسته زنان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران

مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات زنان  با موضوع: سقط جنين های ارادی و تجربه زيسته زنان :

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده علوم اجتماعی

عنوان پايان نامه:

مطالعه سقط جنين های ارادی و تجربه زيسته زنان        

(مطالعه موردی زنان ساکن تهران)

 

استاد راهنما:

دکتر حميد عبداللهيان

استاد مشاور:

دکتر محمد جلال عباسی شوازی

 

دانشجو:

*******

رشته تحصيلی:

 مطالعات زنان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده

در کشور ايران همراه با تحولات اقتصادي واجتماعي چند دهه اخير استفاده از سقط جنين هاي ارادي در کنار روشهاي ديگر جلوگيري از بارداري بطور چشمگيري افزايش يافته است. بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ايران، ساليانه 80 هزار سقط جنين ارادی صورت مي پذيرد که بيشتر آنها غير قانوني می باشد که گزارشات بالائی از سقط های غير بهداشتی و متعاقب آن مرگ و مير مادران و بيماريهای ناشی از سقط های نا ايمن را به خود اختصاص می دهد. اين مطالعه در پی آنست که هنجارها و ارزشهای اجتماعي و فرهنگي پنهان در رابطه با سقط جنين های ارادی که هم جامعه و هم خانواده در قبال آن سکوت اتخاذ کرده اند را روشن سازد و با در نظر گرفتن زنان به آنچه که در اين مورد ناديده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنان از سقط جنين بپردازد. در اين تحقيق جامعه آماری مورد نظر را بصورت هدفمند از ميان زنان شوهرداری که تجربه سقط جنين ارادی داشته اند و در زمان مصاحبه ساکن تهران بوده اند، انتخاب کرديم. نمونه تحقيق نيز 26 نفر از زنانی مي باشند که 20 نفر از آنان بطور تصادفی و 6 نفر نيز با روش گلوله برفی انتخاب شده اند. اين مطالعه نشان مي دهد که سقط جنين در جامعه ايران همچون گذشته تابو و ممنوع است و با آنکه زنان هنگام مواجه با حاملگی ناخواسته بدان مبادرت مي ورزند از صحبت در مورد آن ترس دارند. نگرش اکثر مردم جامعه به سقط جنين زنان منفی بوده و زنی که سقط جنين کرده را گناهکار مي دانند و او را سرزنش مي کنند. اکثر زنان مورد مطالعه معتقد بودند چون کنترل باروری امری زنانه تلقی مي شود، در نتيجه سقط جنين نيز تصميمی زنانه است. از آنجايي که زنان تعداد کم فرزندآوری را پذيرفته اند به دلايل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی هنگام مواجه با حاملگی ناخواسته جنين ناخواسته خود را سقط مي کنند که بعلت آنکه امری غير قانونی است معمولا به افراد ناوارد و غير متخصص رجوع مي کنند که در نهايت سلامت خود را به خطر مي اندازند. در نتيجه تجديد نظر در قوانين مربوط به سقط جنين و بالا بردن آگاهی زوجين در نحوه استفاده از وسائل پيشگيری از بارداری مي تواند در حفظ سلامت زنان و در نهايت کاهش سقط جنين های ناايمن و غير بهداشتی موثر باشد.

کليدواژه: سقط جنين ارادی، روش کيفی، مصاحبه عميق،  آزادی اراده.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                              صفحه

 

مقدمه ……………………………………….

فصل اول:کليات تحقيق

1-1- بيان مساله و پيشينه تحقيق. 2

2-1- شيوع سقط جنين. 6

3-1- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………13

4-1- تعريف مفاهيم…………………………………………………………………………………………………………………………………..13

5-1- مشکلات و محدوديت های تحقيق…………………………………………………………………………………………………..16

فصل دوم: مبانی نظری تحقيق

1-2- رهيافت محافظه کارانه. 19

2-2- رهيافت های اعتدالی. 20

1-2-2- نظريه هويت ناطق. 21

2-2-2- نظريه ارزش سرمايه. 21

3-2- رهيافت های فمينيستی. 22

1-3-2- نظريه آزادي اراده. 23

2-3-2- نظريه کنترل بر بدن. 24

فصل سوم: روش تحقيق

  1-3- روش شناسي. 28

2-3- فنون جمع آوری داده. 28

1-2-3- مصاحبه عميق(جامع). 29

2-2-3- استراتژيهايي براي مصاحبه و تحليل گفت و شنود از ديد زنان  30

3-3-مطالعه پديدارشناسانه………………………………………………………………………………………………………………………..31

4-3- جامعه آماری و نمونه مورد بررسی . 34

5-3- متغيرهای مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………………….35

1-5-3- سوالات زمينه ای…………………………………………………………………………………………………………………………35

2-5-3- سوالات موضوعی………………………………………………………………………………………………………………………….36

 

 

فصل چهارم: تحليل داده های کيفی

 

1-3-4-اهداف سقط جنين. 43

2-3-4-دلايل سقط جنين. 44

3-3-4- ديدگان زن نسبت به( جنين)و انجام سقط جنين. 51

4-3-4- عکس العمل افراد خانواده. 52

5-3-4-نگرش افراد جامعه به سقط جنين. 56

1-5-3-4-تابوی سقط جنين. 60

2-5-3-4-نگرش مذهبی زنان در سقط جنين………………………………………………………………………………………….62

6-3-4- نقش زن در تصميم گيری. 67

7-3-4- احساسات زن بعد ازسقط جنين. 71

1-7-3-4- احساس افسردگی و ناراحتی. 72

2-7-3-4- احساس گناه. 74

3-7-2-4- احساس سبکي و رهايي. 75

8-3-4- نگرش زنان به سقط جنين………………………………………………………………………………… ………………………76

1-8-3-4- سقط دوباره……………………………………………………………………………………………………………………………..78

9-3-4-نگرش زنان به جنين……………………………………………………………………………………………………………………..80

1-1-4-4- روشهای پيشگيری از حاملگی. 82

2-1-4-4- عدم استفاده يا استفاده ناکارآمد از روشهای جلوگيری از بارداری. 87

3-1-4-4- نحوه آشنايي با روشهای جلوگيری از بارداري. 90

2-4-4- روشهای انجام سقط جنين: تاريخچه روشها و متدهای سقط ارادی در جهان و ايران. 91

1-2-4-4-فنون و روشهای گوناگون برای فراهم کردن سلامت و ايمنی سقط جنين  94

3-4-4-هزينه سقط جنين. 100

4-4-4- مکان و فرد انجام دهنده سقط جنين. 100

5-4-4-عوارض سقط جنين……………………………………………………………………………………………………………………102

 

فصل پنجم:خلاصه و نتيجه‏گيری

 خلاصه و نتيجه گيری. 106

پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112

فهرست منابع

 منابع فارسی و لاتين. 115

 

 

فهرست جداول

جدول 1-1- تخمين درصد سقط جنين های ناايمن برای گروههای سنی در مناطق مختلف…………………..8

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

جدول 2-4- توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب ويژگيهای جمعيتی- اجتماعی به تفکيک طبقه درآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

1-2-4- توزيع پاسخگويان بر حسب گروههای سنی. 39

4-2-4- توزيع پاسخگويان بر حسب منبع تامين هزينه های زندگی  40

5-2-4- توزيع پاسخگويان بر حسب نحوه تصرف واحد مسکونی . 40

6-2-4- توزيع پاسخگويان بر حسب ديدگاه مذهبی. 41

جدول3-4- نگرشها و احساسات زنان در مورد سقط جنين. 42

جدول4-4- روشهای جلوگيری از حاملگی و سقط جنين و ميزان هزينه و مکان انجام سقط جنين. 82

 1-1-4-4- احتمال بارداری با استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری…………………………………………………86 

 

 

مقدمه:

اين پايان نامه برای تحليل سقط جنين های ارادی در ايران و با استفاده از روش شناسی کيفی و پديدارشناسانه به نگارش درآمده است. با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخير، استفاده از سقط جنين های ارادي در ايران بعنوان ابزار مکمل تنظيم خانواده در آمده است و بعنوان آخرين راه حل برای کنترل باروری بويژه ناخواسته آن مي باشد. بر اساس برآورد غير مستقيم سقط جنين های ارادی در ايران( آقاياری:1384، 34)، بطور متوسط هر زن ايرانی تا پايان دوران باروری خود کمي کمتر از 1 مورد سقط جنين ارادی را تجربه مي کند(89/0)، که بيشتر اين سقط ها غير بهداشتی و غير قانونی است که متعاقب آن مرگ و مير مادران و بيماريهای ناشی از سقط های نا ايمن را به خود اختصاص مي دهد. در راستای درک پيامدهای خطرناک جسمی و روحی و مسائل مربوط به سقط جنين های ارادی که زنان با آن مواجهند، با استفاده از روش تحقيق کيفی(مصاحبه عميق)، سعی مي شود تا با به ميدان آوردن زنان به آنچه در اين مورد ناديده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنها از سقط جنين های ارادی بپردازد و با درنظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی تاثير گذار، به سقط جنين بعنوان يک پارادايم اجتماعی در نظر گرفت. مناسب ترين روش برای مطالعه سقط جنين از منظر زنان، روش پديدار شناسانه است که تاکيد بر تجربه زيسته زنان در مورد سقط ارادی شان مي باشد. مطالعات انجام شده بيشتر پيرامون مسائل حقوقی و فقهی و پزشکی سقط جنين های ارادی بوده است و ديدگاه زنان بعنوان کساني که آن را تجربه مي کنند و در زندگی اجتماعی با مسئله آن مواجهند، مورد توجه نبوده است. پايان نامه حاضر در راستای رسيدن به شناخت تجربه زنان از سقط جنين های ارادی در 5 فصل تهيه شده است: در فصل اول به بيان مساله و اهميت موضوع مورد بررسی و شيوع سقط جنين پرداخته مي شود. در فصل دوم پيشينه بررسی در جهان و ايران و تاريخچه مختصری از سقط جنين  و تاريخچه روشها و متدهای سقط جنين  در جهان و ايران ارائه مي گردد. در بخش پايانی فصل دوم چارچوب نظری مطرح مي شود. در فصل سوم روش شناسی تحقيق و جامعه آماری و نمونه تحقيق و در فصل چهارم يافته های مصاحبه در بخش( توصيف جداول) و صحبت های زنان در مصاحبه آورده مي شود. در فصل پنجم خلاصه و نتيجه گيری طرح مي گردد.

 

 

 
   

 

بيان مساله و پيشينه تحقيق

   باروری بعنوان ظرفيت زيست شناختی زنان برای توليد مثل است. زنان هميشه مظهر قدرتهای مولد و زايش بوده اند (فريدمن،1383،ص37). برای قرنهای متمادی منزلت اجتماعی زن و پايگاه زن در درون خانواده بر اساس باروری اش تعيين مي شد و فرزندان در خانواده منبع مهم حمايت اقتصادی و اجتماعی از والدين به شمار مي رفتند. از ابتدای قرن بيستم الگوی سنتی خانواده با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادی و اجتماعی تدريجا رو به تغيير نهاد و اين تحولات بر بافت سنتی خانواده تاثيرات مهمی گذاشت، عواملی مانند: فرصت های آموزشی و تحصيلی برای زنان، افزايش دسترسی به وسائل پيشگيری و اشتغال جديد فعاليت اقتصادی زنان اثرات بازدارنده ای بر باروری داشت (عباسی شوازی و عسگری ندوشن،1384، صص34-33).

   يافته های تجربی نشان مي دهدکه تغيير قابل توجه رفتار باروری مي تواند تا حد زيادی ناشی از تغييرات عمده ارزشی و نگرشی افراد در زمينه هايي چون تشکيل خانواده و ايده ال های فرزندآوری باشد(احمدنيا، 1383، ص 197). بر اساس تحقيق عبداللهيان(1383)،  ارزش فرزندآوری طی روند عقلانی کردن نهاد ازدواج و روابط زناشويي دستخوش تغيير شده است. حدود90% از افراد مورد بررسی در تحقيق فوق اعتقاد داشتند که داشتن يک يا دو فرزند تعداد ايده آلی است و تنها 2% از افراد داشتن بيش از سه فرزند را ايده آل دانسته اند. اين امر نشان دهنده آن است که ديدگاههای سنتی در خصوص تشويق به داشتن فرزند بيشتر عموميت بسيار کمی دارد.

    طبق محاسبات ميزان باروری در ايران، سطح باروری از 4/6 فرزند بطور متوسط برای هر زن در سال1365 به 8/2 فرزند در سال 1375 کاهش مي يابد و امروز باروری در ايران نزديک به 1/2 فرزند بطور متوسط برای هر زن مي باشد( فولادی، 1383، ص 290).

   از ديرباز شايع ترين روشها برای کاهش کنترل مواليد و جلوگيری از تولد فرزند ناخواسته سقط
جنين های ارادی بوده است. باروری نا خواسته به معنای آن است که زوجين يا يکی از آنها تصميم به بچه دارشدن نداشته اند و يا همزمان با استفاده از روشهای پيشگيری از بارداری حامله شده اند. در بارداری ناخواسته زنان بار مسئوليت فيزيکی، عاطفی و درد و رنج حاصل از حاملگی نا خواسته را متحمل
مي شوند، تصميم گيری برای زنان در اين مورد که حاملگی را تا پايان دوره ادامه دهند يا  سقط را انتخاب کنند کار بسيار دشواری است و زمانی که انتخاب او سقط باشد با يک کشمکش مداوم مواجه شده و در تمام اين دوره ممکن است مرحله گوناگونی از نگرانی، افکارپريشان کننده، عصبانيت و افسردگی را تجربه کنند ( پورذکريا،1381، ص7) از آنجايي که مادری نقش طبيعی و مطلوب برای زنان تعريف شده، سقط جنين در حاملگيهای نا خواسته را اغلب کاری غير طبيعی و فجيع مي دانند چون تصور مي شود که آنان بايد فرزند بخواهند (آبوت و والاس،1376 ، ص185). سقط جنين ارادي به بيرون راندن ارادی محصول حاملگی قبل از پايان هفته بيستم حاملگی اطلاق مي شود به گونه ای که جنين زنده يا قابل زيستن نباشد(شمشيری ميلانی،1384، ص 459 ).

   در کشور ايران نيز همراه با تحولات اقتصادي واجتماعي چند دهه اخير استفاده از سقط جنين هاي ارادي در کنار روشهاي ديگر جلوگيري از بارداري بطور چشمگيري افزايش يافته و سقط جنين به عنوان ابزار مکمل تنظيم خانواده در آمده است. با آنکه سقط جنين به عنوان يکي از عوامل مهم تاثير گذار روي سلامت مادر و بطورکلي زنان هر جامعه اي است در بيشتر کشورهاي در حال توسعه بويژه در آنهايي که سقط جنين به نحوي ازانحا با حساسيت اجتماعي و مذهبي و نيز موانع قانوني همراه ميشود اطلاعات و داده هاي معتبر و موثقي در دست نبوده و در بيشتر موارد جمع آوري اطلاعات در مورد سقط جنين چه از نوع مطالعات پيمايشي و چه از نوع گزارشهاي رسمي و يا کلينيکي از عدم دقت در اطلاعات رنج
مي برد. بر اساس پژوهش برآورد غير مستقيم نرخ سقط جنين عمدي در ايران که توسط آقاياري (1384 ) انجام گرفته ميزان سقط جنين کل براي کشور ايران حدود 93/. مورد در طول دوران باروری هر زن برآورد شده است، که ميزان سقط جنين عمدي در کل نقاط شهري در حدود93/. (کمي کمتر از 1) و در نقاط روستائي کشور بطور متوسط در حدود 89/. برآورد شده است. بطور متوسط هر زن ايراني تا پايان دوره باروري خود با فرض رواج باروري طبيعي کمي کمتر از يک مورد سقط جنين عمدي را تجربه مي کند. قرار گرفتن کشور ايران در دوره گذار جمعيتي در سالهاي اخير که در آن از سقط جنين در زمان شکست روشهاي پيشگيري بعنوان آخرين راه حل براي کنترل باروري بويژه ناخواسته آن استفاده |
مي شود دليلي بر تجربه ميزان بالاي سقط جنين عمدي در کشوربوده است(آقاياری،1384، ص34).

   بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ايران، ساليانه 80 هزار سقط صورت مي پذيرد که بيشتر آنها غير بهداشتی وغير قانوني می باشد که گزارشات بالائی از سقط های غير بهداشتی و متعاقب آن مرگ و مير مادران و بيماريهای ناشی از سقط های نا ايمن را به خود اختصاص
می دهد(آخوندی و بهجتی اردکانی، 1381،ص18).

   در بخشي از تاريخچه کشورها مواردي که سقط جنين مجاز شمرده مي شود شامل موارد زير مي باشد:

    -دخالت در حفظ سلامت زنان (در زمينه حفظ حيات)

    -حفظ سلامت جسمي زنان  

    -حفظ سلامت رواني زنان

    -خاتمه دادن به حاملگي هاي ناشي از تجاوز يا زناي با محارم

    -حدس اختلال در جنين

    خاتمه دادن به حاملگي به دليل اجتماعي يا خانوادگي(سازمان ملل،2002،ص8).

در حالي که اکثر کشورهاي توسعه يافته از جمله استراليا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ايتاليا و روسيه همه اين کدها را در مورد اجازه سقط جنين پذيرفته اند. کشورهايي چون افغانستان، الجزاير، آنگولا، بنگلادش، شيلي، ايران، عراق و پاکستان در بيشتر موارد با اين موارد مخالف اند و اين در حالي است که رقم سقط جنين غير قانوني و مرگ مادران در اثر سقط هاي ناايمن در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته بسيار بالاست(سازمان ملل،2002).

 در کشورهايي که قانون اجازه سقط جنين را نمي دهند زنان متمول مي توانند در شرايطی سالم و ايمن جنين خود را سقط کنند اما زنان روستايي و يا زنان فقير با رجوع به افراد ناکار آزموده و غير متخصص جان خود را به خطر مي اندازند (آلن گاتمچر، 1995،ص32).

   شيوع سقط جنين هاي ارادي ميان زنان ايراني آشکار مي سازد که بايد به اين پديده بعنوان مساله اجتماعي نگريست که علي رغم تحريم و منع قانوني و عرفي آن، زنان در برابر حاملگي هاي ناخواسته و بدون برنامه ريزي خود، به دلايل اقتصادی، اجتماعیو روحی_ رواني بدان مبادرت مي ورزند. از آنجايي که اغلب سقط جنين های ارادی خارج از نظام قانونی صورت مي گيرد گاه زنان خود را در معرض شرايط خطرناک و ناسالم قرار مي دهند و پيامدهای جسمی، روحی، روانی آن شامل حال زنان مي شود. در راستاي درک پيامدهای خطرناک جسمی و روحی و مسائل مربوط به سقط جنين ارادی که زنان درگير با آن مي باشند و آنرا تجربه مي کنند، سوال اصلي تحقيق  حاضر اين است که درک و تجربه زيسته[1] زندگي آن دسته از زنانيکه سقط جنين ارادي داشتند چگونه قابل فهم و شناخت است؟ آيا تجربه سقط جنين برای اين دسته از زنان درک منحصر به فردی از اين تجربه به بار آورده است؟ تا از اين طريق به شناخت کيفيت سقط جنين زنان، دلايل و ترجيهات زنان براي سقط، قدرت انتخاب آنان در تصميم گيري، نگرشهاي مذهبي شان نسبت به سقط جنين و واکنش زنان به تحريم و سکوت آن بپردازد. اين مطالعه در پی آنست که هنجارها و ارزشهای اجتماعي و فرهنگي پنهان در رابطه با سقط جنين های ارادی که هم جامعه و هم خانواده در قبال آن سکوت اتخاذ کرده اند را روشن سازد و با در نظر گرفتن زنان به آنچه که در اين مورد ناديده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنان از سقط جنين بپردازد. درنهايت بايد با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی تاثير گذار بر سقط جنين و اثرات منفی سقط هاي نا ايمن بر سلامت زنان به آن به عنوان پارادايم اجتماعی و نه صرفا حقوقی و دينی نگريست. هدف اين تحقيق آنست که با نگاه زنانه به سقط جنين به ابعاد پنهان اين مساله اجتماعی پرداخته شود و به نحوي از آنحا سکوت تابويي آن شکسته شود. در نتيجه يک مطالعه ژرفانگر و پديدار شناسانه برای درک تجربه زيسته زنان بهترين راه بررسی ابعاد پنهان اين مساله مي باشد تا از اين طريق با تاملی بيشتر بر جنبه های پنهان سقط ارادی راهکارهايي جهت برخورد صحيح با اين معضل تهديد کننده سلامت زنان فراهم شود تا در صورت حاملگی ناخواسته با تصويب قوانين تدابيری برای بهداشتی و ايمن نمودن آن انديشيده شود چرا که زنان اولين قربانيان سقط های غير قانونی و ناايمن اند.

 

شيوع سقط جنين

   بطور کلي هر ساله در جهان تقريبا 210ميليون زن حامله مي شوند و 130ميليون از آنها کودکان زنده بدنيا مي آورند و در حدود 80 ميليون از حاملگي ها بدون برنامه ريزي است. بعضي از زنان دوره حاملگي‏شان را ادامه مي دهند در حالي که گروهي ديگر بطور غير ارادي دچارسقط جنين مي شوند و گروهي ديگر بطور ارادي سقط جنين مي کنند (سازمان جهاني[2] بهداشت، 2004، ص 1)

   برآوردها نشان مي دهد هرساله 45 ميليون از حاملگی ها (4/12%)، بطور ارادي خاتمه داد مي شوند که 26 ميليون از آنها (7/57%)، بطور قانوني و 19ميليون از آنها (3/42%) خارج از سيستم قانوني انجام
مي شود (2004  ص1).

   مواردي که خارج از حوزه نظارت قانوني صورت مي گيرد اغلب بوسيله افراد غير متخصص و يا تحت شرايط غير بهداشتي و يا در شرايطی مشابه صورت مي گيرد. اين نوع سقط جنين ها که از آنها بعنوان سقط هاي نا ايمن ياد مي کنند نوعي غفلت از مشکلات در زمينه مراقبت از سلامت و تندرستي در کشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته می شود و که بوسيله بي کفايتي افرادي که اقدام به اين امر
مي کنند و روشهاي مخاطره آميز و وسايل غير بهداشتي ای که بکار می برند مشخص می شود. بعبارت ديگر زناني که به افراد غير ماهر و وسائل غير بهداشتی پنهاني مراجعه دارند، سلامت و تندرستي شان به خطر مي افتد. سقط جنين نا ايمن ممکن است بوسيله خود زن صورت بپذيرد و يا بوسيله افرادي که تخصص پزشکی ندارند و يا بوسيله يک پزشک در تحت شرايطي صورت بگيرد که غير بهداشتي است. سازمان بهداشت جهانی شرايط ناسالم سقط را اينگونه تعريف مي کند: انجام کورتاژ و سقط جنين توسط فرد ناکارآزموده و فاقد تخصص لازم و يا در شرايطي که فاقد امکانات پزشکي لازم است و يا هر دوی آنها  (همان،ص1).

   سازمان بهداشت جهانی تخمين مي زند که هرساله نزديک به 68 هزار زن در جهان بخاطر سقط هاي نا ايمن جان خود را از دست مي دهند و در حدو د 99درصد از اين زنان در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کنند، جايي که سقط جنين در آن به وسيله قانون محدود شده وفاقد سرويسهاي مراقبت از سلامت مادران مي باشد(مسکه[3]،2006،ص2). در مجموع آن کساني که بخاطر سقط هاي نا ايمن جان خود را از دست مي دهند دهها نفر ازهزاران افرادي اند که رنجهاي مزمن و جبران ناپذيري را بخاطر سقط هاي نا ايمن متحمل مي شوند که حتي منجر به نازايي تعدادي از زنان مي شود (سازمان جهانی بهداشت، 2004: ص2).

   علت اينکه سقط جنين بطور قانوني در بسياري از کشورها محدود شده، بدليل آنست که سطح زياد حاملگي هاي نا خواسته، احتمال سقط هاي نا ايمن را افزايش مي دهد (همان،ص4).

   براساس جدول شماره 1 به گفته چاوکين[4] که درکلينيک بهداشت جمعيت و خانواده در کلمبيا مشغول به کار بوده است، 25درصد از سقط جنين ها در آفريقا در ميان زنان نوجوان رخ می دهد در مقايسه با 14درصد در آمريکاي لاتين و کارائيب و 9درصد از اين گروه سني در آسيا ،زنان سنين 30 سال و بالاتر. 23درصد از سقط هاي نا ايمن را درآفريقا به خود اختصاص داده اند در حاليکه در آسيا 42درصد از سقط هاي نا ايمن را اين گروه سني به خود اختصاص داده­اند و در آمريکاي لاتين و کارائيب اين رقم 34درصد مي­باشد (مسکه،2006،ص2).

-1 Live Experience

1- WHO(World Health Organization)                                                                     

1-Deboran Mesce

[4] -Wendy chavkin

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 157

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com