رشته علوم اجتماعی : پایان نامه با موضوع طبقه اجتماعي و سبك زندگي

متن کامل پایان نامه رشته علوم اجتماعی با عنوان :طبقه اجتماعي و  سبك زندگي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

طبقه اجتماعي

و

 سبك زندگي

 

 

استاد راهنما : دكتر صديق سروستاني

 

استاد مشاور : دكتر غلامعباس توسلي

 

استاد داور : دكتر محسني تبريزي   

 

 

دانشجو :

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

مقدمه :

مفهومي كه ما در اين رساله به آن پرداخته‌ايم ، سبك زندگي مي‌باشد. انتظار مي‌رود كه بررسي اين مفهوم در نهايت به ما معلوم دارد كه اين مفهوم تحت تأثير طبقه اجتماعي تا چه حد بر گستره شناخت ما از فرآيندها و روندهاي زندگي خواهد افزود. قضاوت درباره اين كه تاكجا توانسته‌ايم اين مفهوم را با توجه به جامعه ايران بررسي كنيم، به عهده خواننده است اما با توجه به كمبود منابع پژوهشي مربوط به سبك زندگي در ايران امكان مقايسه داده‌هاي تجربي وجود ندارد. فرض اصلي تحقيق كه از نظريه بورديو استنتاج شده است اينست كه «بين طبقه اجتماعي و سبك زندگي رابطه وجود دارد» سبك همان اعمال و كارهايي است كه به شيوه خاص طبقه‌بندي شده و حاصل اداراكات خاصي هستند. سبك زندگي تجسم‌يافته ترجيحات افراد است كه به صورت عمل درآمده و قابل مشاهده هستند و الگوي غيرتصادفي و ماهيتي طبقاتي دارد. سبك زندگي به وسيله شاخص‌هايي مانند : نوع روابط اجتماعي نحوه گذران اوقات فراغت، سليقه و مديريت بدن مورد سنجش قرار گرفته است . متغير مستقل اين تحقيق با عنوان طبقه اجتماعي به وسيله دو شاخص ميزان سرمايه اقتصادي و ميزان سرمايه فرهنگي به صورت شاخصي تجمعي در ارتباط با سبك زندگي قرار گرفته و فرض اصلي پژوهش مورد تأييد تجربي قرار گرفته است.


فهرست مطالب

 

موضوع                                                                                                                                   شمارة صفحه

موضوع                                                                                                 شمارة صفحه

مقدمه

فهرست جداول

1ـ بخش اول :  كليات                                                                                          1

1-1- طرح مسئله                                                                                              2

2-1- اهداف پژوهش                                                                                          4

3-1- اهميت و ضرورت تحقيق                                                                            5

2ـ بخش دوم : ادبيات نظري موضوع                                                                    6

1-2- سوابق نظري تحقيق

1-1-2- مقدمه‌اي بر طبقه اجتماعي و قشربندي اجتماعي                                        7

2-1-2- مقدمه‌اي بر سبك زندگي                                                                        21

3-1-2- ماركس، طبقه و سبك زندگي                                                                  30

4-1-2- ماكس وبر و سبك زندگي                                                                      38

5-1-2- نظريه‌هاي معاصر دربارة طبقه اجتماعي                                                  43

6-1-2- بورديو و جامعه‌شناسي                                                                         50

7-1-2- تورشتاين وبلن                                                                                     78

2-2- مروري بر سوابق تجربي                                                                           82

3-2- جمع‌بندي ديدگاه‌هاي نظري و تدوين چارچوب نظري تحقيق                          86

3ـ بخش سوم : روش‌شناسي موضوع                                                                  106

1-3- مفاهيم و متغيرها                                                                                      107

2-3- چگونگي سنجش                                                                                        107

3-3- نوع روش تحقيق                                                                                       108

4-3- جامعه آماري                                                                                            109

4ـ بخش چهارم : نتايج تحقيق                                                                              116

جداول توصيفي                                                                                                  117

طبقه اجتماعي                                                                                                     122

نتايج تحليلي و جداول تقاطعي                                                                              124

نتايج نسبي رابطه اجتماعي                                                                                  124

جداول تبييني                                                                                                     127

اوقات فراغت                                                                                                      132

طبقه اجتماعي برحسب مديريت بدن                                                                     151

طبقه و ورزش                                                                                                    153

نمودار فضاي طبقاتي و سبك زندگي                                                                    157

جمع‌بندي از بخش تحليل داده‌ها                                                                           158

5ـ بخش پنجم : نتيجه‌گيري                                                                                  207

نتيجه‌گيري                                                                                                        208

منابع و مآخذ                                                                                                     211

 

ضمايم                                                                                                              217

پرسشنامه                                                                                                         1

جداول                                                                                                               8

فهرست  جداول توصيفي

 

جدول شماره 1. تعداد پاسخگويان برحسب جنس                                                  116

جدول شماره 2. تعداد پاسخگويان برحسب تحصيلات پدر                                     118

جدول شماره 3. تعداد پاسخگويان برحسب منزلت شغلي پدر                                 118

جدول شماره 4. تعداد پاسخگويان برحسب ميزان درآمد ماهيانه پدر                      119

جدول شماره 5. تعداد پاسخگويان برحسب سطح تحصيلات پاسخگويان                 119

جدول شماره 6. تعداد پاسخگويان برحسب قيمت تقريبي اتومبيل                            120

جدول شماره 7. تعداد پاسخگويان برحسب قيمت تقريبي منزل مسكوني                  120

جدول شماره 8. تعداد پاسخگويان برحسب ميزان سهام                                        121

جدول شماره 9. تعداد پاسخگويان برحسب طبقه اجتماعي                                      122

جدول شماره 10. تعداد پاسخگويان برحسب ميزان سرمايه فرهنگي                        123

جدول شماره 11. تعداد پاسخگويان برحسب ميزان سرمايه اقتصادي                      123

 

 

فهرست  جداول تبييني

 

جدول شماره 12. طبقه اجتماعي برحسب محل ملاقات دوستان                               138

جدول شماره 13. طبقه اجتماعي برحسب نحوه رفتار والدين با دوستان پاسخگويان130

جدول شماره 14. طبقه اجتماعي برحسب نوع روابط اجتماعي                                 131

جدول شماره 15. طبقه اجتماعي برحسب ميزان مطالعه                                          135

جدول شماره 16. طبقه اجتماعي برحسب گشت و گذار در خيابان                           137

جدول شماره 17. طبقه اجتماعي برحسب رفتن به كافي شاپ                                  139

جدول شماره 18. طبقه اجتماعي برحسب رفتن به كنسرت موسيقي                         140

جدول شماره 19. طبقه اجتماعي برحسب نواختن موسيقي                                      143

جدول شماره 20. طبقه اجتماعي برحسب رفتن به تئاتر                                          145

جدول شماره 21. طبقه اجتماعي برحسب شركت در پارتي‌ها و مهماني‌ها                 147

جدول شماره 22. طبقه اجتماعي برحسب نوع سليقه افراد                                       149

جدول شماره 23. طبقه اجتماعي برحسب مديريت بدن                                            152

جدول شماره 24. طبقه اجتماعي برحسب نوع ورزش                                             153

جدول شماره 25. طبقه اجتماعي برحسب نوع تهيه پوشاك                                     155

جدول شماره 26. طبقه اجتماعي برحسب سبك زندگي                                           156

 

 

 

طرح مسئله :

امروزه تجربه زندگي، تجربه امكانات و تجربه چگونه زيستن، تجربه‌اي است كه در درون ساختارها شكل گرفته و تكرار مي‌شود . مردان و زنان درگير زندگي در سراسر دنيا تجربه‌هاي متفاوتي از چگونه زيستن را از سر مي‌گذرانند، بخش اعظم اين تجارب در درون ساختارهايي شكل مي‌گيرد كه از قديم‌الايام تاكنون، به صور گوناگون وجود داشته‌اند. طبقه اجتماعي يكي از آن ساختارها محسوب مي‌شود و سبك زندگي همان نوع تجربه‌اي است كه بدان اشاره شد.

«جامعه‌شناساني كه ماشين زمان را متوقف كرده‌اند و با تلاش فراوان (در دوران مدرنيته و سرمايه‌داري) وارد موتورخانه آن شده‌اند تا نقش طبقه را در مسيرتاريخ پيدا كنند، مي‌گويند كه نتوانسته‌اند جاي طبقه را پيدا كنند، آنها فقط توانسته‌اند افراد بي‌شماري را با مشاغل، درآمدها و سلسله مراتب متفاوت مشاهده كنند (Thompson , 1968 : 939). البته آنها درست مي‌گويند،‌ چرا كه طبقه اجتماعي يك بخش از ماشين نيست بلكه طرز كاركردن و حركت آن است . جامعه‌شناسان با هر ديدگاه و مشرب فكري، در راه شناخت جامعه ناچارند دست به گروه‌بندي انسانها، مفاهيم و حتي رويكردها بزنند. قدمت برخي از اين دسته‌بندي‌هاي شناخته شده به قبل از جامعه‌شناسي برمي‌گردد. بي‌شك طبقه اجتماعي چنين ويژگي را در تمايز با ديگر مفاهيم دارا مي‌باشد . بخش بزرگي از تأليفات جامعه شناسان به طبقه اجتماعي و پيامدهاي آن در زندگي اجتماعي اختصاص داده شده است. برخي از جامعه‌شناسان درمورد علل و عوامل ايجاد چنين ساختاري بحث‌هاي فراوان مطرح نموده و بسياري ديگر ، زندگي اجتماعي انسانها را در طبقات مختلف مورد بررسي قرار داده‌اند، فرصت‌هاي زندگي، سلامت جسماني و رواني آموزش، شيوه‌هاي تربيتي يا سبك والدين و در نهايت سبك زندگي از جمله شاخص‌هايي هستند كه بارها در تقابل با طبقه اجتماعي قرارداده شده‌اند.

از دهه 70 تاكنون بحث‌هاي متفاوت و گسترده‌اي در خصوص سبك زندگي به مثابه يك مفهوم مدرن صورت گرفته است . مفهوم سبك زندگي داراي حوزه‌هاي گسترده مطالعاتي است كه يكي از اين حوزه‌ها مطالعات فراغت است. چالش‌هاي تئوريك و سنجش‌هاي گسترده‌اي حول اين موضوع صورت گرفته اما در يك دسته‌بندي مي‌توان گفت كه دو رويكرد به اين مفهوم از همه مباحث و رويكردهاي ديگر متمايزند. رويكرد اول سبك زندگي را به عنوان متغير و شاخصي جهت سنجش طبقه اجتماعي درنظر گرفته و به تعبيري سبك زندگي را متغير وابسته تعريف نموده كه تغييراتش بسته به متغيرهايي چون جنس، سن، طبقه اجتماعي و . . . مي‌باشد. رويكرد دوم با اعتقاد به اينكه شالوده‌هاي ساختاري (بخصوص طبقاتي) در جامعه معاصر به واسطه تغييرات بسيار گسترده و ژرف از هم گسسته‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه‌ سبك‌زندگي‌امري نيست كه در نتيجه عضويت گروهي ، طبقاتي يا استمرار كنش‌هاي اجتماعي فرد به او تفويض شود بلكه فرد در جامعه مدرن مختار است سبك زندگي خود را به طور مداوم و روزمره بيافريند و در فعاليت‌هاي خود به صورت آشكاري مورد حفاظت و پشتيباني قراردهد. بنابراين در اين ديدگاه اعضاي جامعه مدرن كلان شهر به كمك موقعيت يا ويژگي‌هاي ساختاري آنها تبيين نمي‌شوند. محقق با درك تغييرات گسترده مدنظر پست مدرنيتها و حتي بخشي از نظريات مدرن درخصوص مفاهيم طبقه اجتماعي و سبك زندگي، در رساله فوق سعي دارد به پاسخ چند سئوال دست يابد. پرسش اصلي رساله اينست كه در اوضاع و احوال فعلي كلان شهري مثل تهران آيا مي‌توان خطوط تمايز و تشابه سبك‌هاي زندگي را براساس متغيرهاي ساختاري تبيين نمود.

اهداف پژوهش :

هدف بنيادي رساله حاضر انجام پژوهشي جامعه‌شناختي پيرامون سبك زندگي در طبقات بالا،‌ متوسط و پايين و همچنين بررسي ابعاد و مؤلفه‌هاي شكل‌دهندة ساختار طبقات اجتماعي و سبك زندگي مي‌باشد. چارچوب كلي ترسيم اهداف اصلي پژوهش حاضر براساس نظريه بورديو دربارة شاخص‌هاي مورد نظر درخصوص ترسيم ساختار طبقاتي شكل گرفته است . مقايسه سبك‌هاي زندگي سه طبقه يادشده هدف ديگر اين پژوهش محسوب مي‌شود. هدف ديگر پژوهش بررسي تفكيكي سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي بر روي سبك زندگي مي‌باشد. هدف عمده ديگر در اين خصوص بر اين مبنا مي‌باشد كه آيا همانگونه كه خود بورديو در كنش عملي اعلام مي‌كند، مطالعات و سنجش‌هاي انجام گرفته توسط ايشان قابليت تعميم به شرايط ايران را دارد يا نه، هدف ديگر پژوهش حاضر اين است كه آيا مي‌توان ميزان و نوع سرمايه (اعم از فرهنگي و يا اقتصادي) را به عنوان شاخص و معيار تفكيك طبقات از يكديگر درنظر گرفت و آيا سه طبقه يادشده تفاوت‌هايي در زمينه‌هايي چون روابط اجتماعي، نحوه گذران اوقات فراغت ، سليقه و مديريت بدن دارا مي‌باشند.

 

 

اهميت موضوع و ضرورت تحقيق :

حوزه‌هاي علمي مختلفي با اهدافي متفاوت ، مطالعاتي درخصوص سبك‌هاي زندگي و اوقات فراغت به انجام رسانده‌اند، مطالعات بر روي اجتماعات مهاجر،‌ مطالعات شهري،‌ تحقيقات بازاريابي، توريسم و در بخشي بحث‌هاي نظري درخصوص موضوع يادشده انجام گرفته است. به نظر مي‌رسد درخصوص طبقه اجتماعي در ايران ، نوع فضاي زيست هركدام از اين طبقات مطالعات كمتري صورت گرفته است . با درنظرگرفتن رشد و گسترش طبقه متوسط مصرفي و شكل‌گيري طبقه اجتماعي جديدي بعد از انقلاب (نوكيسه‌ها) و ظهور طبقه مرفه جديد، شاخه‌هايي از علوم انساني و جامعه‌شناسي به بررسي سبك‌هاي زندگي تمايل پيدا نموده‌‌اند. آدرس بخشي از اين كارها به صورت ميان رشته‌اي بخصوص در زمينه بازاريابي در ايران انجام گرفته است . با بهم‌ريزي مرزهاي طبقاتي كه در دوران رژيم پيشين در حال نضج‌گرفتن بود . به نظر مي‌رسد دوره‌اي از تاريخ ايران كه در آن شعارهاي يكسان‌سازي و نفي طبقه‌اي بودن جامعه تبليغ مي‌شد به سرآمده است و با گسترش طبقه متوسط خدماتي و طبقه تسلط‌ يافته به عنوان طبقه مرفه ، بعد از انقلاب ضروري به نظر مي‌رسد كه اين آرايش و زندگي اجتماعي انسانهاي واقع در اين طبقات مورد بررسي قرار گيرد. ضرورت ديگر پژوهش ضرورتي نظري و جامعه‌شناختي محسوب مي‌شود . ورود بحث سرمايه فرهنگي و ديگر اقسام سرمايه به عرصه مطالعات فرهنگي و دوري از تحليل‌هاي جزم‌گرايانه و ايدئولوژيك از جامعه ضروري مي‌نماياند كه مطالعات و پژوهش‌هاي نظري و تجربي در اشل گسترده و يا حتي محدود درخصوص بحث بورديو از فضاي طبقاتي ، درايران شكل گرفته و عملياتي شود . بنابراين مباحث بورديو به عنوان يك فرضيه قابل بررسي ضرورتي، جهت جامعه‌شناسي محسوب می شود

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :128

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 122 به همراه تمام ضمائم(کامل)

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --