رشته جامعه شناسی : پایان نامه کارشناسی ارشد – ترجيحات ارزشي دانش‌آموزان

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی با موضوع :بررسي عوامل مؤثر بر ترجيحات ارزشي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي پسرانه شهرتهران

    با تاکيد بر دانش‌آموزان سال سوم رياضي فيزيک و تجربي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

لوگوی-دانشگاه-تهران

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

عنوان پايان نامه:

بررسي عوامل مؤثر بر ترجيحات ارزشي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي پسرانه شهرتهران

    با تاکيد بر دانش‌آموزان سال سوم رياضي فيزيک و تجربي

 

نگارش:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

استاد راهنما:

دکتر تقی آزاد ارمکی

استاد مشاور:

دکتر باقر ساروخانی

 

رساله (پايان نامه) برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

در

رشته جامعه‌شناسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکيده:

در اين مطالعه دست به بررسي عوامل موثر بر ترجيحات ارزشي دانش‌آموزان دبيرستاني شهرتهران زده شده است. اهداف تحقيق در وهله اوّل شناخت ارزش‌هاي مورد اقبال جمعيت مورد بررسي مي‌باشد و در مرحله بعد سعي در تبيين عوامل مؤثر بر اين ارزش‌ها را داشته‌ايم. ارزش‌ها را به پيروي از طبقه‌بندي آلپورت به 6 دسته تقسيم نموديم (ارزش‌هاي اقتصادي, اجتماعي, علمي, سياسي, زيباشناختي و مذهبي) و متغيرهاي مستقل ما نيز شامل موارد زير بودند: پايگاه اقتصادي- اجتماعي، ارزش‌هاي پدر و مادر (خانواده)، رسانه‌ها, معلم، خوشبين بودن دانش‌آموز، موافقت با رعايت هنجارهاي اجتماعي و ميزان مذهبي بودن دانش‌آموز.

چارچوب نظري تحقيق فوق نيز نظريه مادي- فرامادي اينگلهارت مي‌باشد که بر روي دو فرضيه کميابي و اجتماعي شدن بنا شده است. در تحليل مطالعه حاضر از فرضيه اجتماعي شدن بهره فراوان گرفته شده است.

چهار

نتايج بدست آمده نشان دادند که پدر و مادر (خانواده) بيشترين سهم را در شکل‌گيري ارزش‌هاي دانش‌آموز داشته‌اند. البته در پايان نامه به تفصيل با ارائه تحليل مسير عوامل, تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم هر‌کدام از متغيرها آورده شده است.

 

 

با تقدير و تشکر از اساتيد محترم که مرا در انجام پايان‌نامه ياری رساندند:

 

 

جناب آقای دکتر تقی آزاد ارمکی

استاد محترم راهنما

 

جناب آقای دکتر باقر ساروخانی

استاد محترم مشاور

 

پنج

فهرست

 

 1. فصل اول؛ کليات …………………….
  • مقدمه 7
  • طرح مسئله و ضرورت بحث ………………………….. 11
  • اهداف تحقيق 14
  • مروري بر مطالعات پيشين ………………………. 15
 2. فصل دوم؛ ادبيات نظري ……………….
  • ارزش‌ها وتغييرات ارزشي ……………………… 18
  • رويکرد جامعه شناسان به ارزش‌ها ……………………. 19
  • اينگلهارت و تحّولات ارزشي ………………………… 20
  • رويکرد روانشناسان به ارزش‌ها ………………… 24
  • نظريه خرده فرهنگ‌هاي طبقاتي …………………….. 34
  • سبک زندگي و پايگاه اجتماعي اقتصادي ………………. 40
  • ملاحظات روانشناختي و مکاني ………………….. 44
  • ملاحظات نسلي 49
 3. فصل سوم؛ روش شناسي تحقيق ……………
  • مدل تحليلي ……………………..
   • چهارچوب نظري …………………………..
   • فرضيات تحقيق …………………………..
   • روش تحقيق
   • متغيرهاي اصلي ………………………
   • تعريف عملياتي ……………………
شش
 • اعتبار و پايايي تحقيق ……………….
 1. فصل چهارم؛ توصيفات آماري و تجزيه تحليل آماري
  • توصيفات آماري ………………………………
  • فرضيات و نتايج تحقيق …………………………
  • جمع بندي
 2. فصل پنجم؛ پيشنهادات تحقيق …………..
 3. منابع …………………………….

ضميمه ………………………………

پرسشنامه ……………………………

 

هفت


فهرست جداول

 

 • طبقه‌بندي روکيچ از ارزش‌ها…………………. 27
 • فهرست ارزش‌هاي شوارتز …………………. 29
 • تعريف متغيرهاي مستقل و وابسته………….. 61
 • تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر ارزش اقتصادي 84
 • تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر ارزش مذهبي 85
 • تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر ارزش سياسي 87
 • تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر ارزش علمي 88
 • تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر ارزش زيباشناختي……………………… 89
 • تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر ارزش اجتماعي 90

 

هشت


فهرست شكل‌ها و نمودارها

 

 • سلسله مراتب نيازهاي مازلو………… 20
 • پيش‌بيني تاثير پايگاه اجتماعي بر ارزش‌ها طبق نظريه اينگلهارت………………………. 55
 • نگراني‌هاي پيش‌رو …………………
 • تحليل مسير ارزش‌هاي سياسي…………. 94
 • تحليل مسير ارزش‌هاي اقتصادي……….. 95
 • تحليل مسير ارزش‌هاي مذهبي…………. 96
 • تحليل مسير ارزش‌هاي علمي………….. 97
 • تحليل مسير ارزش‌هاي زيباشناختي…….. 98
 • تحليل مسير ارزش‌هاي اجتماعي……….. 99
 • ميانگين ارزش‌هاي دانش‌آموزان طبقات مختلف بدون در نظرگرفتن متغيرهاي ديگر ………………….. 100

 

 • پايگاه اقتصادي اجتماعي دانش‌آموزان……….. 69
 • وضعيت تحصيلي پدر دانش‌آموزان………………….. 70
 • ميزان مذهبي بودن دانش‌آموزان…………………. 72
 • ميزان خوشبين بودن دانش‌آموزان…………………. 74
 • ميزان رضايت از زندگي در ميان دانش‌آموزان………. 75
 • ميزان مصرف رسانه‌ها در ميان دانش‌آموزان……….. 76
نه
 • در صورت استفاده از اينترنت‌، ‌بيشتر چه استفاده‌هايي از آن مي‌نماييد؟………………………. 77
 • اگر مخير بوديد‌که در صورت تمايل در خارج از کشور زندگي کنيد و به شما اين آزادي را مي‌دادند که يک کشور را به دلخواه انتخاب مي‌کرديد, شما کدام کشور را بر مي‌گزيديد؟ ……………………… 78
 • مسائل خيلي خصوصي را در مرتبه اول با چه کسي مطرح مي‌کنيد؟ 79
 • صميمي‌ترين دوستانتان بيشتردرکدام طيف ازگروهاي زيرمي‌باشند؟ 80

 

 

ده

 

فصل اول

کلّيــات


 1. كليات
  • مقدمه

ارزش‌هاي اجتماعي بُعد مهمي از نظام فرهنگي هر جامعه محسوب مي‌شود, چرا که شناخت نظام فرهنگي جز در سايه شناخت آنان ممکن نمي‌گردد. در عين حال اهميت ارزش‌هاي اجتماعي از آن روست که ترجيحات و سوگيري‌هاي ارزشي يکي از مهم‌ترين تعيين‌کننده‌هاي جهت‌هاي رفتاري اعضاي يک جامعه به شمار مي‌روند. ارزش‌ها ريشه در باورها و عقايد يک جامعه دارند و براساس اين باورهاست که اعضاي جامعه چيزي را خوب يا بد, زشت يا زيبا, اخلاقي يا غيراخلاقي مي‌دانند. بنابراين مي‌توان گفت تغييرات اجتماعي ريشه در تغيير باورها و ارزش‌هاي يک جامعه دارند و تا زماني که باورها و ارزش‌هاي اجتماعي در يک جامعه تغيير ننمايد, در آن جامعه تغييري بوجود نخواهدآمد. از اين رو سنجش نظام ارزشي جوامع از مهم ترين دغدغه‌هاي انديشمندان علوم اجتماعي به شمار مي‌رود.

ارزش‌هاي اجتماعي, ديرپا و ماندگارند و يک شبه تغيير نمي‌نمايند. همانگونه که استقرار ارزش‌ها دير زماني به طول مي‌انجامد, تغيير آنها و جايگزيني ارزش‌هاي نوين نيز اينگونه مي‌باشد. نهايتاً بايد گفت تغيير ارزش‌ها به تغيير نظام اجتماعي منجر خواهد شد و پربيراه نيست که موضوع تغيير ارزش‌هاي اجتماعي مورد توجه صاحب‌نظران, انديشمندان و مسئولان کشور قرار دارد.

بي‌گمان بخش مهمي از چالش‌هاي فرهنگي موجود در جامعه ما ناشي از تعارض ارزش‌ها و يا مقاومت‌هايي است که در مقابل دگرگوني ارزش‌ها صورت مي‌گيرد. چالش سنت و تجدد يکي از اين چالش‌هاي ديرينه‌اي است که بسياري از کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي مسلمان را در خود غوطه‌ور ساخته است. مظاهر اين چالش را مي‌توان در ابعاد و زواياي گوناگون زندگي اجتماعي ديد. به عنوان مثال چالش ميان دين که سرچشمه اصلي فرهنگ سنتي ماست و فرهنگ مدرن هر روز جدي و شديد‌تر مي‌شود. اخذ و جذب تکنولوژي‌که ميوه فرهنگ مدرن است, امروزه گريزناپذير است و تن‌دادن به لوازم نهفته در آن که همانا عناصر فرهنگي غرب مي‌باشد, گريز ناپذيرتر. امروزه توسعه اقتصادي که در بطن خود آرزوي آوردن صنعت و تکنولوژي غرب را مي‌پروراند, به يکي از کارزارهاي اصلي رقابت ميان سنت و تجدد درآمده, که اميد خلاصي از آن خود آرزويي است بزرگ‌تر. از ديگر سو بايد توجه داشت که ابعاد فرهنگي نوسازي اقتصادي نيز مسئله قابل ملاحظه‌اي است که نبايد از آن مغفول ماند. برخي مطالعات جامعه شناختي حاکي از آن است که آنچه در دهه دوم انقلاب اسلامي تحت عنوان نوسازي اقتصادي صورت گرفته, نقش مهمي در دگرگوني‌هاي ارزشي بعد از انقلاب ايفاء نموده است.(رفيع پور,1377,ص537 و کوثري78,ص3)

علاوه بر صنعتي شدن و توسعه اقتصادي, رشد و نمو تکنولوژي فرهنگي که جهان را چون دهکده‌اي کوچک درآورده نيز کارزاري جديد به اين رقابت ميان سنت و تجدد افزوده است و اين پرسش را پيش روي ما نهاده که آيا چالش‌هاي اين عرصه سر آمدني است و يا همچنان بايد ادامه آن را انتظار کشيد؟ در کنار رشد تکنولوژي و تسهيل رفت و آمد ميان کشورهاي مختلف, رسانه‌ها از عوامل اين دگرگوني‌هاي فرهنگي در جهان جديد به شمار مي‌روند. اگر روزي مارکوپلو مي‌بايست از ونيز پا به سفر طول و دراز چين بگذارد و طي اين سفر پرمخاطره، در سفرنامه خود‌، مردمان اروپا را با فرهنگهاي شرقي آشنا کند، امروزه اين جعبهء جادويي بي هيچ مخاطره و دردسري اين وظيفه را انجام مي‌دهد.گسترش ماهواره‌ها، به تعبير «مک لوهان» جهان را بسان يک دهکده کوچکي کرده است که مردم جنوبي‌ترين نقاط استراليا مي‌توانند لحظه به لحظه شاهد يک گروگانگيري مسلحانه در مسکو باشند و يا يک رويداد جام جهاني فوتبال را نيمي از مردم کرهء زمين به طور مستقيم مشاهده کنند. اگر روزي پيدا کردن يک دوست از يک فرهنگ بيگانه، متضمن سفر حداقل از يک کشور به کشور ديگر بود، امروزه با ورود اينترنت به صحنه زندگي مردم و استفاده از چت‌هاي اينترنتي به هرکسي اين امکان را مي‌دهد که ده‌ها دوست از فرهنگ‌هاي ديگر داشته باشد و گفتگو با آدمهاي متفاوت از فرهنگ‌هاي مختلف بهترين راهگشا براي درک جديدي از جهان شود و تغيير در آراء و افکار و عقايد طرف‌هاي درگير در اين تعاملات را به ارمغان آورد.

اگر در گذشته مردمان محکوم بودند که در فرهنگي که به دنيا آمده‌اند، تا آخرعمر با همان عقايد زندگي‌کنند و تن به ملزومات همان فرهنگ بسپرند و در مواجهه با مسائل، فقط يک هنجار يا راه‌حل فرهنگي مقابل خود ببينند، امروزه مردمان هميشه در حال محک‌زدن هنجارهاي سنتي خود هستند و چه بسا افراد راه حل‌ها و هنجارهاي سنتي فرهنگ‌هاي ديگر را به عاريت بگيرند. چيزي که پذيرش آن براي نسل‌هاي جوان آسان‌تراست.

اگر در گذشته در هند و در يکي از هفتاد ودو ملت ساکن در اين شبه قاره، زني که شوهرش مي‌مرد مجبور بود که زنده زنده با جنازهء شوهرش بسوزد و چه بسا اين مسئله براحتي نيز براي وي و قبيله اش پذيرفته شده بود، امروزه مراودهء فرهنگي و امکان وجود راه‌هاي ديگر براي زنان هندي پس از مرگ شوهر، ديگر نمي‌توان به چنين رأيي تن داد، نه براي خود زن و نه براي اقوام و نزديکان وي. چه بسا امروزه يک ازدواج رمانتيک جايگزين تقدير مرگ ديروز شود و يا حکمي مثل سنگسار که از احکام صريح دين اسلام مي‌باشد، در زمان حاضر و در مواجهه فرهنگي که مواجهه عقلانيتي هم در آن ملحوظ است‌، باعث شده اين حکم براي بسياري از مسلمين نيز غيرقابل پذيرش باشد‌!

تکثر فرهنگي به عنوان ديگر کارزاري است که در دنياي امروز توانسته چالشي بزرگ پيشاروي سنت‌گرايان قرار دهد. تفکيک اجتماعي گروه‌هاي متعدد اجتماعي که هرکدام خرده فرهنگ خاص خود را حمل مي‌کنند, پيامد اجتناب‌ناپذير اين تکثر فرهنگي و چالش‌هاي فرهنگي ناشي از آن به شمار مي‌رود. در جامعه امروز ما دو رويکرد آرمان گرا و واقع‌گرا در مورد اين مسئله وجود دارد. نگاه آرمان‌گرا با دلبستگي ذاتي خود به سنت, سعي در حذف هرگونه چالش و تعارض پيش آمده به نفع سنت مي‌کند, حال آنکه نگاه واقع‌بينانه, تکثر و گوناگوني فرهنگي را به عنوان امري لازم و واقعي در نظر مي‌گيرد و اجازه نمي‌دهد سنگيني ارزش‌هاي سنتي راه را بر ارزش‌هاي مدرن ببندد.

امروزه جامعه‌شناسان, مردم شناسان و روانشناسان اجتماعي بيشترين سعي خود را بر روي بررسي نظام ارزشي و مسائلي نظير شکاف ارزشي در سطوح ملي و نسلي (درون نسلي و بين نسلي) گذارده‌اند که حاکي از اهميت موضوع مورد نظر دارد. آنان در پي يافتن پاسخ‌هايي براي سئوالاتي از اين قبيل مي‌باشند: آيا اصلا چنين تحولات ارزشي آنگونه که توصيف مي‌شود, روي داده است؟ تغيير ارزش‌ها در جامعه در طي نسل‌هاي مختلف چه نگراني‌هايي را مي‌تواند ببار بنشاند؟ آيا در چنين دنيايي که نسل‌هاي مختلف با ارزش‌هاي مختلفي زندگي مي‌نمايند, امکان همزيستي ممکن است؟ و کلاً دوام و پايداري جامعه مورد نظر چگونه حاصل مي‌شود؟ و عامل يا عوامل اصلي اين تغيير و دگرگوني‌ها را در کجا بايد جستجو نمود؟و…

 

 • طرح مسئله و ضرورت بحث

تجربه چند دهه اخير جامعه ايران نشان از تحولات اجتماعي عظيمي است که جامعه را در دوره‌هاي مختلف دستخوش تغييرات بنيادين قرار داده است. با توجه به آنچه پيشتر گفته شد, چالش‌هاي ما بين ارزش‌هاي سنتي و مدرن, و همچنين ورود تکنولوژي و فرهنگ نهفته در بطن آن, بعلاوه تحولاّت عميق و گسترده سياسي و اقتصادي و پيدايش يک طبقه متوسط پرشمار شهري- روستايي و افزايش بي سابقه مصرف کالاهاي جديد، تحولات ساختاري در ترکيب جمعيتي و بالا رفتن نسبت جمعيت جوان کشور،تحولات اساسي در مرجعيت فرهنگي جامعه از طريق گسترش شبکه گسترده‌اي از مدارس و دانشگاه‌ها، اشاعه وسايل و امکانات جديد ارتباطي با افزون شدن فعاليت شبکه‌هاي ويدئويي وتلوزيوني ماهواره‌اي، گسترش اينترنت در سالهاي اخير و ورود به زندگي عادّي شهروندان همگي بصورت عاملي درآمده‌اند که باعث گشته‌اند تغييرات ارزشي در جامعه ايران با شدت و حدّت بيشتري نمايان شود و جامعه ما در وضعيت درحال گذاري قرار داده, که لاجرم دگرگوني‌هاي اجتماعي و تحولات فرهنگي را با نوسان‌هاي بيشتري نسبت به کشورهاي ديگر به ثبت برسانند.

ارزش‌هاي جامعه ايران درسه قرن اخير تغييرات بسياري کرده است. تحولات گسترده جامعه ايران در دهه پنجاه که منتهي به انقلاب اسلامي شد ودر دهه شصت که با جنگ هشت‌ساله با عراق ادامه يافت و دوران پس از جنگ در دهه هفتاد اين دگرگوني‌هاي ارزشي را بخوبي نشان مي‌دهند.

بعنوان مثال براي درک تغييرات ارزشي در جامعه ايران مي‌توان دست به بررسي تغيير ذائقه سينمايي در دوره بيست ساله بعد از انقلاب زد. مثلاً فيلم‌هاي “برزخي‌ها” و “بايکوت ” که حاوي مضاميني انقلابي و ظلم ستيزي و مبارزه براي رسيدن به آرمان‌هاي متعالي مي‌باشند، به ترتيب در سال‌هاي 60 و 65 به عنوان پرفروش ترين فيلم‌‌هاي سال انتخاب شدند. با گذشت يک دهه، در سال هفتاد فيلم‌ “‌عروس‌” توانست به اين جايگاه برسد در حالي‌که نه به خاطر مضمون انقلابي‌گري يا آرمان‌خواهي، بلکه به خاطر وجود هنرپيشه نقش اول زن توانست پرفروش‌ترين فيلم سال شود. اين تغييري بود که در ديگر فيلم‌هاي دهه هفتاد نيز روي داد، يعني وجود جذابيت‌هاي ظاهري هنرپيشه‌هاي فيلم از عوامل مهم تاثيرگذار در موفقيت فروش گيشه به شمار آمدند. درست چيزي که در دهه 60 سهم چنداني در جذب تماشاچي نداشت. اين‌ها همه نشان از يک چيز مي‌باشد و آن تغيير ذائقه سينماروها که اغلب نسل جوان را در خود جاي مي‌دهد، مي‌باشد. طبعاً بررسي و تجزيه و تحليل سينماي کشور در دو دهه اخير مي‌تواند تغييرات و تحولات ارزشي رخ داده شده درايران را به روشني به تصوير بکشد. که البته پژوهشي جداگانه و مفصّلي را مي‌طلبد.

شناخت تغييرات ارزشي براي مسئولين و مديران يک جامعه بسيار حائز اهميت است. همان طورکه يک پزشک بايد هميشه مقدار فشار و تعداد ضربان قلب مريض خود را تحت نظر داشته باشد تا در صورت تغييري در علائم هشدار دهنده، به مداواي بيمار خود بپردازد، مسئولين و کارگزاران يک جامعه نيز بايد با در نظر داشتن تغييرات فرهنگي يک جامعه، نوسان‌هاي آنرا به دقت در نظر بگيرند. البته شايد به زعم عده‌اي تعبير و تمثيل طبيب و بيمار براي کارگزاران فرهنگي يک جامعه، برگرفته از قرائتي اقتدارگرايانه از جامعه و فرهنگ باشد، که شايد پُر بيراه هم نباشد، اما حداقل مي‌توان با آنان به اين توافق رسيد که مسئولين و مديران يک جامعه با دريافت و شناخت تغييرات فرهنگي جامعه بهتر مي‌توانند به وظايف خود که همانا برنامه‌ريزي صحيح درباره آينده و ارائه خدمات بهتر به اعضاي جامعه مي‌باشد، بپردازند.

با توجه به مباحثي که تاکنون مطرح کرديم و ذکراهميت بحث، تحقيق حاضر نيز در اين راستا ارزيابي مي‌شود. دغدغه اصلي محقّق، شناخت و درک تغييرات فرهنگي در ميان نسل سوم انقلاب مي‌باشد. يعني نسلي که تا چند سال آينده به تدريج زمام امور کشور و هدايت جامعه ايران را بدست مي‌گيرد. در حقيقت شناخت و درک تغييرات ارزشي و فرهنگي اين نسل يعني تعيين مسير فرداي جامعه ايران و اين خود به وضوح اهميت و لزوم انجام چنين تحقيقي را بيان مي‌دارد. و هرچه اين تحقيق در سطح وسيع‌تر و گسترده‌تري انجام شود، اعتبار آن بيشترخواهد بود. اما با توجه به محدوديت‌هاي مالي و زماني موجود، چاره‌اي جز محدود‌کردن جمعيت مورد بررسي نداشتيم.

 • اهداف تحقيق

اهداف تحقيق در وهله اوّل شناخت ارزش‌هاي مورد اقبال جمعيت مورد بررسي (يعني دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي پسرانه شهر تهران) مي‌باشد و در مرحله بعد سعي در تبيين عوامل مؤثر بر اين ارزش‌ها را داريم. از اين بابت در طرح عنوان پايان‌نامه از لفظ ترجيحات ارزشي استفاده شده، چون در ميان طيف مورد بررسي، پيش بيني ميشود که همگوني زيادي مشاهده شود، الاّ اينکه بعضي ترجيحات ارزشي درطيف‌هاي مختلف (‌مثلا طبقات بالا يا پايين‌) ديده شود. مثلا پيش‌بيني مي‌شود که طبقه بالاي اقتصادي- اجتماعي، ارزش‌هاي زيباشناختي را نسبت به طبقات پايين جامعه مرجح بدانند.

اهداف عام اين تحقيق عبارتند از شناخت ارزش‌هاي دانش‌آموزان مطابق طبقه‌بندي آلپورت. يعني براي دانش‌آموزان تهراني آيا در نقاط مختلف شهر تهران ارزش‌هاي سياسي, اجتماعي, اقتصادي, مذهبي, زيباشناختي و علمي تفاوتي مي‌کند. عموماً کدام دسته از ارزش‌ها براي دانش‌آموزان از اولويت بالاتري برخوردار است؟ از ديگر اهداف اين تحقيق بررسي و شناخت بعضي ارزش‌ها و هنجارهاي خاص در ميان دانش‌آموزان مي‌باشد. مانند ميزان مذهبي‌بودن دانش‌آموزش, ميزان خوشبين‌بين بودن و ميزان رعايت هنجارهاي اجتماعي، از قبيل ميزان موافقت يا عدم موافقت با پرداخت کرايه وسائل نقليه عمومي, موافقت يا عدم موافقت با پرداخت ماليات, روابط آزادانه دختر و پسر و … مي‌باشد.

از اهداف خاص اين تحقيق مي‌توان بررسي عوامل موثر بر ارزش‌هاي دانش‌آموزان را برشمرد. آيا گروهي از اين ارزش‌ها براي دانش‌آموزان شمال شهر نسبت به دانش‌آموزان جنوب شهر از اهميت بالاتري برخوردارند؟آيا پايگاه اقتصادي اجتماعي بر روي ارزش‌هاي شش‌گانه تاثيري مي‌گذارد؟ تاثير و نقش خانواده بر روي ارزش‌هاي دانش‌آموزي چقدر است؟ آيا معلم و يا عامل ديگري مي‌تواند در ترجيح‌دادن ارزشي نسبت به ارزش ديگر موثر باشد؟

 

 • مروري بر مطالعات پيشين

در زمينه ترجيحات ارزشي تحقيقات کمي صورت گرفته و به همين دليل اين موضوع عليرغم اهميت زيادي که دارد, آنچنان که شايسته آن مي‌باشد, مورد توجه و عنايت قرار نگرفته است.

در ميان کارهايي که در همين زمينه انجام گرفته است, يکي تحقيقي است که کاوه تيموري در زمينه فاصله ارزشي پدران و پسران انجام داده و ديگري تحقيقي است که امير ملکي تحت عنوان بررسي رابطه پايگاه اقتصادي اجتماعي با گرايش‌هاي ارزشي نوجوانان انجام داده است،که از اين پايان نامه کمک شاياني گرفته‌ايم.

ملکي در تحقيق خود بر آن بود که ضمن ارائه تصويري از نگرش‌ها و اولويت‌هاي ارزشي نوجوانان, روشن کند که نوجوانان برخاسته از پايگاه‌هاي اجتماعي متفاوت, در کدام يک از نگرش‌هاي ارزشي به هم شبيه و در کدام‌يک با يکديگر متفاوتند. وي با چهارچوب نظري تلفيقي که مشتمل از نظريه اينگلهارت, نظريه خرده فرهنگ طبقاتي و ملاحظات روانشناختي نسلي بود سعي در تبيين مسئله مورد نظر نمود. وي با توضيح کامل چهارچوب نظري خود مدلي تحليلي خود را ارائه داده است. ملکي تقسيم بندي آلپورت از ارزش‌ها را به عنوان معياري جهت طيف‌بندي ارزش‌ها بکار برده است و بر پايه آن دست به ساختن فرضيات خود نموده است.

فرضيه‌هاي وي که بر اساس مدل تحليلي‌اش ساخته شده است عبارتند از:

 1. بين پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و ارزش‌هاي زيباشناختي رابطه مستقيم وجود دارد.
 2. ارزش‌هاي اقتصادي نوجوانان برخاسته از پايگاه‌هاي اجتماعي اقتصادي متفاوت مشابه است.
 3. ارزش‌هاي علمي نوجوانان متعلق به پايگاه‌هاي اجتماعي اقتصادي متفاوت, مشابه است.
 4. ارزش‌هاي سياسي نوجوانان برخاسته از پايگاه‌هاي اجتماعي اقتصادي متفاوت, مشابه است.
 5. بين پايگاه اجتماعي اقتصادي خانواده وارزش‌هاي اجتماعي نوجوانان رابطه معکوس وجود دارد.
 6. بين پايگاه اجتماعي اقتصادي خانواده و ارزش‌هاي مذهبي نوجوانان رابطه معکوس وجود دارد.

نتايج بدست آمده از تحقيق وي نشان مي‌دهد که:

 1. بين پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و ارزش‌هاي زيباشناختي رابطه وجود دارد به طوري که هر چه پايگاه اقتصادي اجتماعي بالاتر مي‌رود ارزش‌هاي زيباشناختي از جايگاه بالاتري در ميان نوجوانان برخوردار مي‌شود.
 2. بين پايگاه اقتصادي اجتماعي خانواده و ارزش‌هاي اقتصادي رابطه مستقيم وجود دارد. به طوري که ارزش‌هاي اقتصادي براي پايگاه بالا از اهميت و جايگاه بالاتري برخوردار است.
 3. ارزش‌هاي علمي نوجوانان متعلق به پايگاه‌هاي اجتماعي اقتصادي متفاوت, مشابه است. وي دريافته است که ارزش‌هاي علمي براي همه نوجوانان و بدون توجه به پايگاه اقتصادي اجتماعي شان مهم جلوه مي‌کند.
 4. ارزش‌هاي سياسي نوجوانان برخاسته از پايگاه‌هاي اجتماعي اقتصادي متفاوت, مشابه است. وي توضيح مي‌دهد که کلا ارزش‌هاي سياسي به دلايل چندي براي نوجوانان کم اهميت جلوه مي‌کند.
 5. بين پايگاه اجتماعي اقتصادي خانواده و ارزش‌هاي اجتماعي نوجوانان رابطه معکوس وجود دارد.

بين پايگاه اجتماعي اقتصادي خانواده و ارزش‌هاي مذهبي نوجوانان رابطه معکوس وجود دارد. پايگاه اقتصادي اجتماعي پايين‌تر براي ارزش‌هاي مذهبي اهميت بيشتري قائل است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :107

14700 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --