رشته تکنولوژی آموزشی – پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه سواد اطلاعاتی با خود راهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

متن کامل پایان نامه با عنوان :

بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خود راهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی(M.A)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر یحیی صفری

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد جواد کرم افروز

توسط :

******

تابستان 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :


فهرست مطالب

 

 

 

صفحه

عنوان

تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………. ب

تشکر و قدر دانی……………………………………………………………………………………………………ج

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………..د

 

1- فصل اول : کلیات

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….1
 • بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….2
 • اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………3
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4
 • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….4
 • تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………5
 • عملیاتی واژگان بکار رفته در تحقیق………………………………………………………………………9

2- فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………11

2-1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2- تعریف سواد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………….12

2-1-3- تاریخچه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………..14

2-1-4- پیشینه آموزش سواد  اطلاعاتی در جهان……………………………………………………………….15

 • امریکا و اروپا………………………………………………………………………………………………………………………….15
 • انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………………………17
 • دانمارک و هلند……………………………………………………………………………………………………………………….17
 • آسیا و اقیانوسیه……………………………………………………………………………………………………………………….18
 • سنگاپور و مالزی……………………………………………………………………………………………………………………..18
 • چین و استرالیا…………………………………………………………………………………………………………………………19
 • آفریقا……………………………………………………………………………………………………………………………………..20
 • عنوان
  صفحه

  یونسکو…………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1-5- سواد اطلاعاتی در ایران………………………………………………………………………………………21

2-1-6- سواد اطلاعاتی در آموزش عالی…………………………………………………………………………..23

2-1-7- جامعه اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی ……………………………………………………………………….25

 

2-9- مدلهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی………………………………………………………………..34

 • مدل بروس……………………………………………………………………………………………………………………………..34
 • مدل شش مهارت بزرگ……………………………………………………………………………………………………………35
 • مدل جستجوی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..36

2-1-10- نظریه های یادگیری خواستگاه اصلی سواد اطلاعاتی…………………………………………….37

2-1-11- بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری………………………………………………………………………..41

2-1-12- تجربه گرایی بنیاد فلسفی سواد اطلاعاتی…………………………………………………………….41

2-1-13- پیشینه نظریه ای یادگیری………………………………………………………………………………….42

2-1-14- نظریه کارکرد گرایی بنیاد علمی خود-راهبری یادگیری…………………………………………44

2-1-15- خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………………………..46

2-1-15-1-تعریف خود-راهبری یادگیری………………………………………………………………………..47

2-1-15-2-  تاریخچه خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………46

2-1-15-1-ابعاد خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………………51

2-1-15-2- الگوی  خود-راهبری چهار عاملی کندی………………………………………………………..52

2-1-15-3- الگوی  خود-راهبری مسئولیت شخصی محور ………………………………………………52

2-1-15-4- الگوی  خود-راهبری سه بعدی گاریسون ……………………………………………………..53

2-15-5- موقعیتهایی که یادگیری خودراهبر گسترش پیدا می کند……………………………………….54

2-1-16- اهمیت خود-راهبری یادگیری در آموزش عالی……………………………………………………54

2-1-17- رابطه مفهومی سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری ……………………………………….57

2-2- پیشینه تجربی ……………………………………………………………………………………………………….59

2-2-1- تحقیقات داخلی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………..59

2-2-2- تحقیقات داخلی در حوزه خود-راهبری یادگیری…………………………………………………..59

2-2-3- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………63

صفحه
عنوان

2-2-4- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………69

2-2-5- جدول خلاصه پیشینه های داخلی و خاری بکالر رفته در تحقیق……………………………..72

3- فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..76

3-2- روش بررسی………………………………………………………………………………………………………..77

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………..77

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………….77

3-5- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….78

3-7- ابزار مورد استفاده و نحوه تعیین پایایی ……………………………………………………………………79

3-8- روایی و ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………….80

3-9- روشهای پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………..81

3-10- روشها و فرمولهای اماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها……………………………………..82

4- فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….83

4-2- تحلیل متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………83

4-3- تحلیل متغیر سن……………………………………………………………………………………………………85

4-4-  تحلیل متغیر معدل………………………………………………………………………………………………..85

4-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری……………86

4-6- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه سواد اطلاعاتی………………………88

4-7- بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………90

4-7- بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات سواد اطلاعاتی…………………….92

4-8- نمره خود-راهبری یادگیری دانشجویان…………………………………………………………………….94

4-9- نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان……………………………………………………………………………….95

4-10- آمار استنباطی شامل ( تحلیل آماری سوالات تحقیق)………………………………………………..96


5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

صفحه
عنوان

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………103

5-2- خلاصه پژوهش و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………103

5-3- نتایج حاصل از تحلیل آماری سوالات پژوهش  ………………………………………………………104

5-4- نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………111

5-5- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………112

5-6- پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی ………………………………………………………………………113

5-7- محدودیتها………………………………………………………………………………………………………….114

6- فهرست منابع ………………………………………………………………………………..115

6-1- منابع فارسی……………………………………………………………………………..115

6-2- منابع انگلیسی…………………………………………………………………………….124

 

7- پیوست ها

7-1- پرسشنامه سواد اطلاعاتی

7-2- پرسشنامه خود-راهبری یادگیری

 

 

 

 


فهرست جداول

           
 
صفحه
 
عنوان
 
   
77

86

88

88

90

93

 

94

 

95

96

 

97

 

98

 

99

 

100

 

101

 

103

 

108

 

 

 

 

جدول 3-1- جدول نمونه گیری مورگان

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها

جدول 4-2- رنج سنی پاسخگویان

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب معدل آنها

جدول 4-5-  توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان

ادامه جدول 4-6- توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان

جدول 4-7-  توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

ادامه جدول 4-8- توزيع فراواني و درصد گزينه هاي انتخابي سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

جدول 4-9-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان

ادامه جدول 4-10- شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان

جدول 4-11-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

جدول 4-12-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان

جدول 4-13-  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نمره خود ـ راهبری یادگیری آنها

جدول4- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نمره سنجش سواد اطلاعاتی آنها

4-15-  جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین سواد اطلاعاتی و خود راهبری یادگیری دانشجویان

 

صفحه
عنوان
109

110

 

111

112

 

113

 

 

114

 

4-16-  جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین معدل و سواد اطلاعاتی دانشجویان

4-17-  جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین معدل و خود راهبری یادگیری دانشجویان

4-18- جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین سن و سواد اطلاعاتی دانشجویان

4-19-  جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین سن و خود راهبری یادگیری دانشجویان

جدول 4-20-  مقایسه میانگین سواد اطلاعاتی بر حسب جنسیت با استفاده از آزمون t با نمونه های مستقل

جدول 4-21- مقایسه میانگین خود راهبری یادگیری بر حسب جنسیت با استفاده از آزمون t با نمونه های مستقل


فهرست نمودارها

           
 
صفحه
   
عنوان
 
 
   
60

87

89

91

102

105

 

 

 

 

نمودار 2-1- دامنه سواد اطلاعاتی

نمودار 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها

نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن آنها

نمودار 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب معدل آنها

نمودار4-4-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره خود ـ راهبری یادگیری آنها

نمودار 4-5-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نمره سنجش سواد اطلاعاتی آنها

 

 

 • مقدمه

كسب مهارت‌هاي سواد اطلاعاتي، فرصت‌هاي دانشجويان در امر يادگيري خود-راهبر را چند برابر مي‌كند، چرا كه آنان به استفاده از طيف متنوعي از منابع اطلاعاتي به‌منظور گسترش دانش خود مي‌پردازند، پرسش‌هاي آگاهانه مي‌پرسند، و توان تفكر انتقادي خود را به‌منظور اقدام باز هم بيش‌تر به يادگيري خود‌- راهبر، تقويت مي‌كنند. نيل به قابليت‌هاي سواد اطلاعاتي مستلزم درك اين نكته است كه اين مجموعه توانمندي‌ها فرع بر برنامه درسي نيست، بلكه با محتوا، توالي، و ساختار برنامه درسي درهم‌تنيده شده است. اين تلفيق با برنامه درسي تدارك‌كننده زمينه‌هاي بسيار در ارتقاي ميزان نفوذ و اثرگذاري روش‌هاي گوناگون تدريس دانشجومحور (همچون يادگيري مسئله‌مبنا، يادگيري شواهدمبنا، و يادگيري كندوكاوي) مي‌باشد. دانشجويان با راهنمايي اعضاي هيئت علمي و ديگران در طي شيوه‌هاي مسئله‌مبنا، در سطحي عميق‌تر از آنچه كه با به‌كارگيري تمام و كمال متون درسي كتبي و شفاهي امكانپذير است، به استدلال در باره محتواي درس خود مي‌پردازند. براي بهره‌برداري بيشينه از يادگيري مسئله‌مبنا، دانشجويان غالباً بايد از مهارت‌هاي تفكر استفاده كنند و اين امر مستلزم آن است كه به كاربران ماهري در كار با منابع اطلاعاتي- در هر جا و هر قالبي كه هست- تبديل شوند و بدين ترتيب مسئوليت‌پذيري خويش را در جهت يادگيري خويش افزايش دهند(هاشمیان،1384)

در این مطالعه براي رسيدن به مفاهيم قابل درک در رابطه با سواد اطلاعاتي و خود-راهبری یادگیری برداشت ها و نظرات ديگران را در يک نگاه اجمالي مرور می شود تا بتوان هرچه بهتر از دانش های پیشین بهره مند شد. و از نهايت قدرت انتقال محقق استفاده می شود و در نهایت این یافته ها را در جهت موضوع تحقیق یعنی سنجش رابطه سواد اطلاعاتی با خود-راهبری شدن یادگیری، بکار گرفته شد .


1-2- بیان مساله

در شرايط امروز، يادگيري ديگر نمي تواند محدود به دوره مطالعات رسمي باشد. اينك بيش از هر زمان ديگري نياز به يادگيري مداوم وجود دارد، يادگيري كه محدوديت سني، مكاني و زماني نداشته باشد؛ اين نوع يادگيري يادگيري خود-راهبری نام دارد. يادگيري خود-راهبر به معناي چرخه مداوم يادگيري از دوران كودكي و زمان آموزش رسمي تا دوران بزرگسالي و يادگيري مستقل در سرتاسر زندگي از طريق فرصتهاي در دسترس (به شكل رسمي و غيررسمي) است. اين نوع يادگيري شامل تلاش عمدي و ارادي يادگيرندگان با برنامه آگاهانه و عموماً متناسب با انگيزه ها، تجربه ها، دانش و تواناييهاي آنان در يادگيري است. پيشنياز و عامل اصلي يادگيري مادام العمر، مجهز بودن به مهارتهاي سواد اطلاعاتي است(کدیور،1382).

نظر به اینکه امروزه مهارت های سواد اطلاعاتی در زندگی شخصی و حرفه ای نقش تعیین کننده ای دارد، از جمله مهارت های زندگی به شمار می رود. یادگیری در جهان متحول کنونی روندی مداوم دارد. آنجایی که نمی توان در تمام طول عمر از آموزش های رسمی بهره مند بود، افراد باید بتواند به صورت خود-راهبر به یادگیری بپردازند و اطلاعات، دانش و مهارت خود را با تغییرات همخوان کنند. برای این که بتوان به صورت خود-راهبر به یادگیری پرداخت، باید بتوان نیازهای اطلاعاتی خود را شناسایی کرد، و نسبت به راه های دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و چگونگی ارزیابی و استفاده از این اطلاعات در زمان نیاز، آگاهی کافی پیدا کرد .از آنجایی که سواد اطلاعاتی، توانایی شناسایی، دسترسی و استفاده موثر از اطلاعات، باسوادان اطلاعاتی فراگیران مادام العمر به شمار می آیند و این امر، با توجه به تسلط گسترده فناوری نوین در تولید، ذخیره و توزیع اطلاعات از اهمیت خاصی بر خوردار است(حیدری موسی نارنجی،1388)

سواد اطلاعاتی شامل مهارتهایی است که موجب استفاده موِّثراز اطلاعات می شود،دردهه اخیر عمدتابه دلیل ایجاد پیوندبین سواد اطلاعاتی وخودراهبرشدن یادگیری گرایش به سواداطلاعاتی رشد قابل توجهی داشته بطوریکه بدون آن توانایی راه یابی هدفمند به دریای پهناور اطلاعات بخصوص برای دانشگاهیان غیر ممکن است (فیکست2001)

موسسه های آموزش عالی ملزم به کمک رسانی به دانشجویان هستند تا بتوانند توانایی اهی لازم را برای کسب مهارت سواد اطلاعاتیرا بدست آورندو تحقق یادگیری مادام العمر ماموریت محوری این موسسات است(قاسمی1385).

سواد اطلاعاتی مرز آموزش و یادگیری رااز محدوده کلاس درس فراتر می برد و به فرد این قدرت را می دهد که به راه جویی های خودراهبر وقابل اعتماد اقدام کند(لفس و پارتکر1995).

لذا ما در این مطالعه به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که آیا سواد اطلاعاتی می تواند دانشجویانی را تربیت نماید که در امر یادگیری خود راهبر شوند ؟

 

1-3- ضرورت  و اهمیت تحقیق

سواد اطلاعاتي ابزار ارتباط با دنيا در عصر حاضر است، دنيايي كه اطلاعات عنصر اوليه همه فعاليتهاي بشري و عامل راهبردي در رقابتهاي اقتصادي، سياسي و غيره است کسب سواد اطلاعاتی به زمان خاصی محدود نمی شود، بلکه همیشگی است و به همین دلیل مبنای یادگیری خود-راهبر به شمار می آید.

در حال حاضر اگر شخصي بخواهد از تمام اطلاعات جديد منتشر شده در زمينه تخصصي خود آگاه شود ، به طور قطع نخواهد توانست و تنها راه پيش روي او مطالعه گزينشي خواهد بود تخصصي شدن و گسترش موضوعات دانش بشري ، آسان شدن نشر مطالب و كارآيي زياد وسايل نوين ارتباطي از قبيل شبكه هاي محلي ، اينترنت و … را مي توان دلايل ديگر اين مسئله به شمار آورد(سان پینگ،2004)

کسب مهارتهای سواد اطلاعاتی توسط دانشجویان موجب خواهد شد مهارتهای ارزیابی و مدیریتی آنان افزایش یابد و فناوری های اطلاعاتی به فراگیر کمک خواهد کرد تا فارغ از محدودیتهای زمانی ومکانی به یادگیری بپردازند(زمانی1382)

تبدیل فراگیرن به یادگیران خودراهبر باعث خواهد شد که آنان خود بتوانند نیازها واهداف خود رامتناسب با دانش موجود تعیین کنندوافزایش خودراهبری باعث افزایش پیشرفت تحصیلی ودرنهایت تداوم یادگیری همیشگی در دانشجویان خواهد شد

دانشجویان خودراهبر مسؤلیت رفع نیازهای یادگیری خود را بر عهده میگیرند وسواد اطلاعاتی یکی از ملزومات مدیریت دانش است که می تواند مبنای توسعه دانش مدار قرارگیرد(صفوی1385)

حال در چنين فضايي كه اطلاعات به سرعت در حال توليد و نشر در قالب هاي گوناگون الكترونيكي و غيرالكترونيكي، آن هم در ابعاد وسيع جغرافيايي است و جهان به سمت و سوي تبديل به دهكده جهاني و شكستن مرزهاي جغرافيايي و سياسي در حركت است ، چگونه يك شخص تحصيل كرده و نيازمند اطلاعات مي تواند اطلاعات جديد را به موقع كسب كرده و دانش خود را روزآمد نگاه دارد ؟ افراد جامعه چگونه میتوانند یادگیری مادام العمر را در چرخه یادگیری خویش جای دهند؟ براي پاسخ به اين سئوال ها و ديگر سئوال هاي مشابه ابتدا بايد به اين سئوال پاسخ داد كه یادگیری خود-راهبر چيست ؟ با به دست آوردن شناخت از یادگیری خود-راهبر مي توان تمامي مسائل مطرح شده را بهتر درك نمود و فهميد كه چرا امروزه خواندن و نوشتن به تنهايي معيار باسوادي نمي باشد .

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- هدف کلی

تعیین میزان رابطه بین سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

1-4-2- اهداف جزئی

1- تعیین میزان برخورداری دانشجویان از سواد اطلاعاتی.

2- تعیین میزان برخورداری دانشجویان از خود راهبری یادگیری.

3- تعیین میزان رابطه بین سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری با توجه به ویژگیهای فردی دانشجویان( سن- جنسیت – معدل)

 

1-5- سوالات تحقیق

1- دانشجویان تا چه اندازه از سواد اطلاعاتی برخوردار هستند؟

2- دانشجویان تا چه اندازه از خود-راهبری یادگیری برخوردار هستند

3- تا چه اندازه بین سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری دانشجویان با توجه به ویژگیهای فردی آنها(سن،جنس و معدل) رابطه وجود دارد؟

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

تعداد صفحه :105

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com