دانلود کامل پایان نامه ارشد: پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل

 

واحد بین المللی قشم

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

موضوع

پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسنادبین الملل

 

استاد راهنما :

استاد مشاور:

نمیسال تحصیلی92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب  

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………2

اهمیت وضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………..4

مرور ادبیات و سوابق ……………………………………………………………………………………………5

جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق …………………………………………………………………………5

اهداف مشخص تحقیق …………………………………………………………………………………………..5

سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….6

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………6

روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………7

متغیرهای مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………7

گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………8

تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….8

تعریف مجازات …………………………………………………………………………………………………….8

تعریف بزهکاری ……………………………………………………………………………………………………8

 

فصل اول : بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

تعریف بزهکاری …………………………………………………………………………………………………12

تعریف بزه در رویکرد های مختلف ………………………………………………………………………..13

رویکرد حقوقی جرم ……………………………………………………………………………………………13

رویکرد جامعه شناختی …………………………………………………………………………………………14

رویکرد جرم شناسی …………………………………………………………………………………………….14

تعریف انواع بزه های معمول …………………………………………………………………………………15

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری ………………………………………………………………………….16

رویکرد شکل ظاهری …………………………………………………………………………………………..16

رویکرد ساختار زیستی …………………………………………………………………………………………17

رویکرد روانشناختی …………………………………………………………………………………………….18

رویکرد وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………….20

رویکرد کنترل اجتماعی ………………………………………………………………………………………..21

رویکرد پیوند افتراقی ………………………………………………………………………………………….22

رویکردهای التقاطی………………………………………………………………………………………………24

پیشگیری از بزهکاری……………………………………………………………………………………………26

پیشگیری اولیه (سطح اول ) : ایجاد یک محیط سالم ………………………………………………….26

پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطر زا ………………………………………………..27

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر …………………………………………………..28

استراتژی های پیشگیری از بزهکار …………………………………………………………………………28

 

فصل دوم : کودکان بزهکار وبزه دیده در حقوق ایران

قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار …………………………………………………….36

مفهوم کودک در قوانین ایران ………………………………………………………………………………..37

حدود ………………………………………………………………………………………………………………..38

قصاص ……………………………………………………………………………………………………………..38

دیات  ……………………………………………………………………………………………………………….38

تعزیرات …………………………………………………………………………………………………………….39

های بازدارنده …………………………………………………………………………………………………….40

قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده …………………………………………………..40

تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………41

تشدید ……………………………………………………………………………………………………………….41

جرم انگاری ……………………………………………………………………………………………………….42

 

فصل سوم : شناخت کودکان ونوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنان

کودکان ونوجوانان در معرض خطر و بزه دیدگی ……………………………………………………..52

 

فصل چهارم : در آمدی برحمایت از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

حمایت در برابر مواد مخدر……………………………………………………………………………………63

حمایت از حقوق اجتماعی ……………………………………………………………………………………70

حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی ………………………………………………………..74

حمایت در برابر جرایم جنسی………………………………………………………………………………..79

نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………..

چکیده

ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن آرایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.

گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. سعی داریم که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازیم.

واژگان کلیدی:حمایت کیفری، قوانین داخلی، اسناد بین المللی، سیاست افتراقی، اطفال بزه دیده.

مقدمه

1-1-بیان مسئله

امروز مسئله بزهکاري نوجوانان و جوانان بصورت يکي از حادترين مسائل اجتماعي جـوامع مختلف­در­آمده است. پيدايش جوامع و ارتکاب­جرم­در­آغاز با يکديگر همراه بود‌ه‌اند، زيرا از روزي که افراد دور هم جمع شده و تشکيل جامعه داده‌اند جـرم نيز با آنان همراه شده و گسترش يافـته است. رسـوخ بزهـکاري در ميان نوجــوانان و جوانان که سازندگان اجتماع فردا هستند و ريشه دار شدن آن موجب بيم و نگراني بيشتري شده است. بزهکاري اصولاً از مجمـوعه‌اي از جرائمي به وجود مي‌آيد کـه در يک زمان و مـکان معين به وقـوع مـي پيوندد و بـه همين جهت زماني که مورد بررسي قرار مي گيرند، در حقيقت کليه پديده هـاي اقتصادي، فرهنگـي، بهداشتي، سياسي، مــذهبي، خـانوادگي و … يک جـامعه عميقاً مـورد مطالعه­واقع­مـي­شوند.­در­وهله­اول­بزهکاران از جهات مختلف، سن و ميزان تحصيلات، جرم، مشکلات خانوادگي و … تقسيم بندي مي‌شوند و به دنبال آن علل و عوامل مؤثر بزهکـاري اطفال­و نوجوانان و­پيشگيري از اين عامل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. علل­و­عوامل­مؤثر­در­بزه­دیدگی:عامل­بروز بزهکار معمولاً عامل واحدي نيست، بلکه هميشه چندين­عامل­دست­به دست يکديگر داده و باعث بروز بزه در افراد مي شوند. عوامل­مهمي­که­مي‌توان­نسبت­به­ساير عوامل اساسي‌تر تشخيص داد شامل عوامل اجتماعي، اقتصادي، روابط والدين و نوجوان مي شود.

عوامل اجتماعي: جامعه شناسان به عوامل مستقيم و غير مستقيم محيط و تراکم جمعيت، وضع سکونت، آلودگي هوا و … توجه کرده‌اند. نقش شرايط اجتماعي و تعارضاتي کـه در چارچوب آن به وقوع مي پيوندد. انکـار ناپذير است. به همين دليل نه مي توان بزهکاري را تنها بر اساس عوامل اجتماعي بررسي کـرد و نه يافته‌‌هــاي مستقل اين زمينه قبلي همواره هماهنگ است. بررسي ها نشان مي دهد وقتي که در جامعه‌اي ثبات و پايداري اجتماعي وجود نداشته باشد، ميزان بزهکاري رو به افزايش مي گذارد. و به عکس، هر قدر جامعه به سوي پايداري سوق داده شود، ميزان بزهکاري کاهش مي يابد.

عوامل­اقتصادي: فقر­يکي­از عوامل مهم از انواع انحرافات از جمله دزدي و انحراف جنسي در مردم،­به­ويژه­اطفال­و نوجوانان است. فقر بي گمان به وجود آورنده سختي ها و ناملايماتي است که اگر نتوان با آنها مبارزه کـرد، خواه ناخواه انسان را به زانو در مي‌آورد. بيشتر محروميتها و برآورده نشدن تمايلات کـه موجب عــدم اطمينان اجتماعي مي‌شود، ناشي از عوامل فقر است و نمي توان آن را ناديده گرفت. بيکاري، کمبود مواد غذايي و پوشاک، بي‌سوادي و عقب افتادگي، جهل و خرافات، عدم بهداشت کافي و انواع بيماريهاي روحي و جسمي و حتي در سطح جهاني، جنگها و خونريزيها، ريشه در نيازهاي مادي و ترس از فقر دارد.

محيط خانوادگي: بررسي‌هاي مختلف نشان داده است که محيط خانواده رابطه مستقيمي با بروز رفتار بزهکـارانه و انحرافي دارد. بزهکاران اغلب داراي والديني نامناسب و محيط خانوادگي متشنج و از هم گسيخته هستند. اين افراد اغلب در برابر والدين مقاومت مي کنند، به طور کلي اين افراد کساني هستند کـه بالقوه نيروي بزهکارانه فراواني در وجود خود دارند، اما اينکه اين نيروها روزي بـه بالفعل تبديل شوند بستگي به طـرز رفتار والدين و ساير افـراد خانواده و محيط اجتماعي که در آن قرار مي گيرند دارد. وضـع خانوادگي و محيط عاطفي عـوامـل بسيار مهمي در بروز بزهکاري است.

عوامل مهم ديگري که در بزهکاري نوجوانان مؤثرند به نقش دوستان و همسالان، عـوامـل روان شناختي، تغييرات سريع اجتماعي، مهاجرت، زندگي در شهرهاي شلوغ و پر جمعيت و تماشاي مکرر برنامه هاي خشونت بار مي‌توان اشاره کرد.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

فایده این تحقیق ناظر برجنبه های کاربردی آن است که می تواند درمجامع علمی و دانشگاهی مورداستفاده مخاطبان قرارگیرد.اما اهمیت آن به دلیل خلاء پژوهشی موجود در این­حوزه­است­که­پژوهشگردرصدد­است­بابهره­گیری دست ازهمه منابع موجودوقابل دسترسی، تحلیل جدیدی درمورد بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسناد بین الملل ارائه دهد ودلایل، انگیزه هاواهداف اصلی بزه دیدگی اطفال در سیاست جنائی ایران و اسناد بین الملل  را باز نمایاند.همین امراهمیت وضرورت پژوهش دراین حوزه رانشان می دهد.

1-3-مرور ادبیات و سوابق

در ایران پایان نامه های در این خصوص نوشته شده است د ردانشگاه قم درخصوص بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تحقیق شده است . د ردانشگاه تهران در خصوص بررسی علل و راههای پیشگیری از بزهکاری در جوانان پایان نامه ای کامل نوشته شده است.

 

1-4-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای اسلام و متاثر از قواعد شرع است و با توجه به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پایان نامه با حوزه های متعدد حقوق کیفری بویژه نظریات و مکاتب نوین جرم شناسی، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است .

 

 

 

 

 

تعداد صفحه : 118

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --