دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد رشته روانشناسی :نقش واسطه‌اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  گرایش صنعتی و سازمانی

با عنوان : نقش واسطه‌اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: صنعتی و سازمانی

عنوان:

نقش واسطه‌اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي

در كاركنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس

استاد راهنما:

دکتر عباس قلتاش

 استاد مشاور:

دکتر فرشته مصطفوی راد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

هدف از اين پ‍ژوهش بررسی نقش واسطه اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي كاركنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شاما کارکنان کمیته امداد استان فارس به حجم 750 نفر بوده اند، نمونه آماري شامل 150 نفر است كه به روش نمونه‌گیری خوشه اي انتخاب شد .ابزار اندازه گيري پرسشنامه عزت نفس سازماني پير ، گاردنر، كامينگز و دان هام، پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان و پرسشنامه عدالت سازماني ني هوف و مورمن بوده است . تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که عزت نفس در رابطه بين عدالت سازماني و سازگاري شغلي نقش ميانجي دارد .از طرفی مولفه هاي عدالت سازماني با سازگاري شغلي داراي ارتباط معني داري هستند. همچنين در بین مولفه هاي سازگاري شغلي عزت نفس سازماني با فعال بودن ، واكنش پذيري و پشتكار داراي ارتباط معني داري است .از طرف ديگر از بین متغيرهاي پيش بين ، مولفه هاي عدالت سازماني عدالت توزيعي و عدالت رويه اي و متغير پيش بين عزت نفس سازماني با متغير ملاك سازگاي شغلي دارای رابطه معنادار هستند كه به ترتيب عزت نفس سازماني از عدالت توزيعي و عدالت توزيعي ازعدالت رويه اي بتای بزرگتری دارد و پیش‌بین قوی‌تری برای ساز گاري شغلي می‌باشد.

كليد واژه‌ها : سازگاري شغلي ، عدالت سازماني ، عزت نفس سازماني

1-1 مقدمه

يكي از مهمترين منابع هر سازماني، نيروي انساني آن است . عوامل تشكيل دهنده اين نيرو، افرادي با احساس هستند كه اگر انگيزش كافي داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به كار مي برند. داشتن روحيه و رضايتمندي شغلي در رسيدن به بهره‌وري بالاي سازمانها بسيار مهم است. همچنين يكي از عوامل مهم در بالا بردن انرژي رواني كاركنان يك سازمان، بهبود رضايت شغلي آن ها است ( شهرابي فراهاني ، 1391 ،ص 163) .

نتايج تحقيقات علوم رفتاري به طور اعم و رفتار سازماني به طور اخص نشان مي دهد كه استفادة مطلوب از منابع انساني، متكي به اقداماتي است كه در پرتو آن ها جو و فضا يي در سازمان ايجاد شود تا هر يك از كاركنان با رضايت كامل و احساس امنيت خاطر، حداكثر تلاش را در جهت مطلوب وظايف شغلي به كار برند (صادقيان ، 1388 ، ص 50).

سازگاری شغلی از مفاهیم اساسی در نظریه های رشد شغلی در رابطه با رفتار حرفه ای می باشد و از انجا كه مهمترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان،نیروی انسانی است و بی شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی آن بستگی دارد.از زمانی که کار،جایگاه مهمی را در زندگی افراد به خود اختصاص داده است نه تنها وضعیت جسمانی افراد بلکه روان آنها را متاثر می سازد. اگر سازمان ها دغدغه توسعه منابع انسانی و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در بازار را دارند،برآوردن نیازهای کارمندان امری ضروری و مهم است( حسيني ،1392 ) .

در واقع محیط کار خانه دوم انسان است. پیداست که این محیط همچون محیط خانه باید برآورنده حداقلی از نیاز های روحی و روانی افراد باشد تا ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداخته و صادقانه کار کنند. احتمالا قسمت عمده ای از زندگی هر کس صرف شغلش می شود که می تواند به صورت دلخواه یا به اجبار باشد. پژوهش ها نشان می دهد که خشنودی شغلی با بهداشت روانی،امید به زندگی طولانی تر ارتباط دارد ( حسيني ،1392 ) .

سازگاري ( سازش )شغلي براي ادامه اشتغال موفقيت آميز عامل مهمي به شمار مي رود . سازگاري شغلي يعني حالت سازگار ومساعد رواني فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال ( احيا كننده ، شفيع آبادي ، سوداني ، 1387 ، ص4) .

اما در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمان ها براي دست یابی به کارآیی و اثربخشی بیش تر و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین شده شان ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول بدارند. نگرش افراد متأثر از ادراکات آنان نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان می باشد ( حقيقي ، احمدي ، رامين مهر ، 1388 ، ص 80) .

اين باور در فرهنگ ما رايج است كه پيامدهاي هر كاري بايد با عدالت همراه باشد عدالت اغلب در سازمان نيز مفهوم مي يابد و با عنوان عدالت سازماني از آن ياد مي شود . عدالت یک مفهوم آمیخته با جامعه است و در بیشتر جنبه های زندگی حضور دارد. عدالت سازمانی ممکن است به گونه ای بالقوه، بسیاری از متغیرهای پیامدی رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی درجه ای است که کارکنان احساس می کنند قوانین، رویه ها و سیاست های سازمانی مربوط به کار آنها، منصفانه است .

از انجا كه منابع انسانی امروزه یکی از مهمترین دارایی های سازمانها به شمار می روند . انسانها در سازمانهای دانش محور به عنوان کلیدی ترین مساله مدیران مطرح هستند . افراد در طول زندگي ، چندين تصور مختلف از خود پيدا مي كنند. عزت نفس يك خودآگاهي مهم و يك عامل قوي در ترغيب شخص به كار، تعيين ظرفيت، خودهدايت گري، خودكنترلي و تمايل به رفتارهاي كاري سودمند است .

عزت نفس کارمندان و حفظ و ارتقای آن یکی از مهمترین راههای بالابردن انگیزه و به تبع آن ارزش و کارایی آنان خواهد بود .

 2-1 بيان مسئله

سازگاري شغلي يكي از عوامل مربوط به ايجاد هماهنگي در كار است . رضايت ، محرك رفتار ترميم و بازسازي است و نارضايتي ، محرك رفتار سازگار است . در برخي جاها ، عدم تطابق بين نيازهاي يك شخص و مزاياي محيطي چشم گير است و شخص به زور طريق سازگاري را در پيش خواهد گرفت .

اصطلاح سازگاري شغلي اغلب براي خلاصه كردن فرايندي استفاده مي شود كه هر فرد طي آن مهارت هاي كلي و توانايي هايي را كه براي براوردن نيازهاي محيط شغلي لازم است ، بالا مي برد ( استراسر[1]ولاستينگ[2] ، 2003 ، ص 129) .

سازگاري شغلي با كاهش تعارض و افزايش كارايي در كار مشخص مي شود . سازگاري شغلي شامل شرح و توضيح رفتارهايي است كه منجر به اجراي موثر و خوب وظايف مورد نياز افراد و نگرش مثبت به سوي نقش كاري جديد ميگردد . از اين رو در تعريف سازگاري شغلي بر عوامل فردي ، حمايت اجتماعي و عوامل كاري تاكيد ميشود ( كوانگ[3] و يينگ[4] ، 2007 ، ص 267، 268) .

سازگاري شغلي براي ادامه اشتغال موفقيت آميز عامل مهمي به شمار مي رود . هر فردي انتظار دارد كه اشتغال به كار مورد نظر نهايت خشنودي و سلامت و اعتبار را براي فرد تامين مي كند و نيازهاي اوليه اش را نيز براورده سازد . در زمينه سازگاري شغلي تعاريف گوناگوني ارائه شده است . مي توان گفت كه سازگاري شغلي عبارت است از حالت رواني فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال ، سازگاري شغلي تركيب و مجموعه ازعوامل رواني و عوامل غير رواني است . عوامل غير رواني همه ابزارها و ادوات كار را شامل مي شود كه توسط فرد شاغل به نوعي از آنها براي انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند . اما عامل رواني ويژگي هاي شخصي و تجربه هاي آموخته شده فرد در ارتباط با شغلش را شامل مي گردد ، مانند ارتباط متقابل با سايرين ، ديد مثبت به شغل ، در آمد كافي و ارزش گذاري به كار كه باعث مي شوند فرد با شغلش سازگار شده ، بدان ادامه دهد ( شفيع آبادي ،1386 ، ص 92) .

به نظر هرشنسون[5] سازگاري شغلي دارای سه جز است : 1- رفتار نقش شغل 2- عملكرد وظايف 3- رضايت كارمند (هرشنسون ،1996،ص 442 ) .

هم چنين سازگاري شغلي از عوامل مهم افزايش بهره وري و سود آوري كاركنان نسبت به سازمان ، تعلق و وابستگي آنان به محيط كار افزايش كميت و كيفيت كار ، برقراري روابط خوب و انساني در محل كار ، بالا بردن روحيه ، عشق و علاقه به كار است ترديدي نيست كه هر سازمان خود يك ارگانيسم منحصر به فرد است و نخستين عامل آن انسان و توجه به روحيه كاركنان است ( اكبري فرد ، 1388 ، ص 43 ) .  

يكي از عواملي كه موجب مي شود فرد با شغل خود سازش پيدا كند داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس است .

هماهنگي سازگاري شغلي و عزت نفس سازماني كاركنان ، به افزايش ارزشمندي در سازمان منجر شده ، افزايش كارايي و بهره وري را به دنبال خواهد داشت .

طبق نظريه ويليام جيمز(1964) داشتن عزت نفس سالم، یک نیاز اساسی انسان است و چیزی است که ما پیوسته برای رسیدن به آن تلاش می کنیم. شکست و ناتوانی انسان فقط یک دلیل دارد که آن هم ایمان نداشتن به واقعیت است . کوپراسمیت(2003) نظريه خود را در رابطه با عزت نفس چنين بيان مي كند ، عزت نفس بر روابط فرد تأثیر می گذارد و کسانی که عزت نفس بالایی دارند معمولا روابط بین فردی بهتری دارند و عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می دانند که معمولا با توجه به خویشتن حفظ می شود . همچنين راجرز ؛ عزت نفس را ارزیابی شخصی از ارزشمندی خویشتن خود و یا نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجود خود تعریف کرده است ، او معتقد است این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود وزودگذر نیست برطبق نظر راجرز عزت نفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می آید نیاز به توجه مثبت دیگران شامل بازخوردها ، طرز برخورد گرم و محبت آمیز ، صمیمیت ، پذیرش و مهربانی از طرف محیط است (حسيني ، 1389 ) .

تعداد صفحه :103

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --