دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت

با عنوان : بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه زراعت

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.Sc.»

عنوان:

بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه ای در آب و هوای دامغان

استاد راهنما:

دكتر حسين عباسپور

استادان مشاور:

دكتر جعفر مسعود سينكي

دكتر فرشيد قادري فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه­ای در دامغان تحقیقی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمار ها شامل تاریخ کاشت (15 تیر ماه، 5 مرداد ماه و 25 مرداد ماه) به عنوان عامل اصلی که تاریخ 25 مرداد ماه به علت سرما زود رس در منطقه دامغان به گل نرفته و اندازه گیری در این تاریخ صورت نگرفته است، هیبرید های ذرت علوفه­ای (Ks 704 و N 504) به عنوان عامل فرعی و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک (با غلظت 0 و 1 میلی مولار) به عنوان عامل فرعی در فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر تک بوته مربوط به رقم 704 در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه بدست آمد، همچنین میزان عملکرد علوفه تر در هکتار با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه به نسبت 19/60 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. بیشترین نسبت وزن تر ساقه به کل تحت محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با غلظت 1 میلی­مولار حاصل گردید. بیشترین نسبت وزن تر بلال به کل تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و اسید­سالیسیلیک با غلظت 1 میلی­مولار در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و کمترین آن در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و تیمار بدون محلول­پاشی حاصل شد. ارتفاع بوته تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت و هیبرید و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با محلول­پاشی 1 میلی­مولار غلظت اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت 5 مرداد ماه در رقم 504 به نسبت 76/64 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه و بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک در رقم 504 بود. بیشترین تعداد بلال در هر بوته هیبرید 504 برابر با (05/2 عدد) حاصل گردید. کمترین فاصله بلال تا سطح زمین نیز در تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. همچنین میزان شاخص سطح برگ با تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت 5 مرداد به نسبت 23/59 درصد بیشتر از محلول­پاشی 1 میلی­مولار و تاریخ کاشت 15 تیر ماه بود. بیشترین وزن خشک تک بوته توسط محلول­پاشی 1 میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و بیشترین میزان درصد خاکستر (ASH) در تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. همچنین میزان عملکرد علوفه خشک در هکتار تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و هیبرید 504 با تیمار بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک به نسبت 47/45 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه حاصل شد. میزان ماده خشک تولیدی (DMD) با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و محلول­پاشی 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک در رقم 704 برابر با 71/73 درصد بود، همچنین میزان قند با کربوهیدرات در اندام هوایی (WSC) در محلول­پاشی 1 میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت 15 تیر ماه در رقم 704 به نسبت 16/81 درصد بیشتر از تیمار بدون محلول­پاشی در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. در حالی که میزان پروتئین در اندام هوایی (CP) و فیبر (ADF) با تیمار بدون محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک به ترتیب برابر با 68/15 و 33/17 درصد حاصل شد. به طور کلی بهترین تاریخ کاشت برای افزایش عملکرد تر و خشک ذرت علوفه­ای تاریخ کاشت 5 مرداد ماه مشخص شد و همچنین محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک باعث بهبود علوفه­ای می­شود که در نتیجه باعث بازدهی بیشتر علوفه سبز برای دام می شود.

کلمات کلیدی: ذرت علوفه­ای، محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک ،تاریخ کاشت، صفات زراعی.

مقدمه:

ذرت یک گیاه 4 کربنه، بومی آمریکای مرکزی با تولید بسیار بالااست، که پایین بودن اسید آمینه لیزین آن از طریق وارد کرون پروتئین دانه های بقولات در جیره غذایی دام جبران شده است (کوچکی و خواجه حسینی، 1387). ذرت پس از گندم و برنج مهمترين محصول زراعي است و توجه خاصي به اين گياه است. زيرا كه موارد استفاده زيادي براي انسان، دام صنعت، داروسازي، صنايع غذايي و … دارد (نورمحمدي و همكاران، 1389). توجه به نياز روز افزون كشور به تامين مواد غذايي و توليد فراورده هاي دامي و سهم ذرت در جيره غذايي طيور بررسي عوامل مهم افزايش توليد اين محصول استراتژيك اهميت زيادي پيدا كرده است (مقني نصري، 1381). ذرت نيرومندترين گياه زراعي در جذب و ذخيره سازي انرژي موجود در زمين است به همين جهت به اين گياه لقب سلطان غلات را داده اند، اين گياه قادر است نسبت به آب مصرفي خود بالاترين عملكرد را در واحد سطح توليد نمايد (نورمحمدي و همكاران، 1389).

         ذرت در رده بندي گياهي، اين گياه از شاخه گياهان گلدار يا پيدازادان از رده نهان دانگان از زير رده تك لپه اي ها از راسته تك لپه اي هاي بي جام (يعني با پوشش گل ها فاقد گلبرگ اند و از فلس هايي احاطه شده اند) و از تيره گندميان و از زير تيره پانيكويئده و طايفه Maydcae است(مير هادي، 1380).

         نسبت توليد علوفه به كل محصولات زراعي در كشور 12/20 درصد است كه از سال 1374 تا 1380 سير صعودي داشته است (جليلي، 1382).

راندمان توليد در هكتار ذرت دانه اي كشور در سال زراعي 1384-1383 در اراضي آبي 7227 كيلوگرم و در اراضي ديم 2788 كيلوگرم بوده است و كل توليد ذرت دانه اي در كشور حدود 2 ميليون تن برآورد شده است (آمارنامه كشاورزي، 1382).

براساس آمارنامه فائو )2003) سطح كل زير كشت ذرت در جهان 142685000 هكتار ميزان توليد كل ذرت در جهان 043/648 ميليون تن بوده است (آمارنامه كشاورزي 1382). سطح زير كشت ذرت دانه­اي كشور در سال زراعي 1384-1383 حدود 276 هزار هكتار برآورد شده كه 88/99 درصد آن اراضي آبي و بقيه ديم بوده است. استان کرمانشاه در سال زراعی 89 از لحاظ عملکرد ذرت در واحد سطح رتبه نخست و از لحاظ سطح زیر کشت پس از استان فارس و خوزستان مقام سوم را دارا بود. حدود 36 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت ذرت رفته که از این سطح 26 هزار هکتار کشت اول و مابقی کشت دوم است و پیش بینی می شود با آغاز برداشت از نیمه دوم شهریور امسال با عملکرد 2/9 تن در هکتار بیش از 320 هزار تن ذرت در این استان تولید شود (بی نام، 1389). علوفه خشك از لحاظ وزني حدود 25 درصد علوفه تر را شامل مي شود در آمريكاي شمالي، معيار انرژي متمركز در خوراك هاي دامي(علوفه خشك) كه در بيشتر موارد استفاده مي شود. شامل كل مواد قابل هضم (TDM)، مواد خشك قابل هضم و انرژي قابل هضم است (كريمي، 1386).

ذرت علوفه­اي به عنوان گياهي با توانايي بالا و سازگاري در اكثر مناطق كشور مي تواند نقش مهمي در تامين علوفه مورد نياز دام ها بويژه در فصل زمستان ايفا نمايد (چوگان، 1375). تقريباً كليه قسمت هاي ذرت اعم از ساقه و برگ، دانه و حتي كاكل و چوب بلال مصرف مي شود در بيش از 500 نوع فراوده گوناگون از آن بدست مي آيد، مواد مصرف ذرت در تغذيه انسان، تغذيه دام و طيور و مصارف صنعتي است (آمار نامه كشاورزي، 1382).

تعیین تاریخ کاشت یکی از اولویت­های تحقیقاتی در کشت هر محصول می­باشد این عوامل اهمیت ویژه­ای در موفقیت کاشت ذرت دارد و عملکرد کمی و کیفی علوفه را تحت تأثیر قرار می­دهد. زمان کاشت بر سرعت رویشی، شاخص سطح برگ، وزن برگ و ساقه و عملکرد نهایی علوفه تأثیر می­گذارد (محمدی ،آقاعلیخانی، 1386).

تعداد صفحه :136

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]