دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی اهداف استراتژيك بانک توسعه تعاون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

با عنوان : بررسی اهداف استراتژيك  بانک توسعه تعاون

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

عنوان :

بررسی اهداف استراتژيك  بانک توسعه تعاون

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله:

مسئولان و دست اندرکاران آموزش در سازمان هاي مختلف مثل همه افراد ديگر سازمان در بخش ها و واحدهاي مختلف مشتاق اند برنامه ها، فرايندها، اقدامات و فعاليت هاي آموزشي آنها مورد پذيرش قرار گيرد و به آنها اعتماد شود. اين پذيرش و اعتماد از طريق اثبات مؤثر بودن تلاش ها، اقدامات و فعاليت هاي سازمانی حاصل می شود که در نظام های آموزشی اين امر به وسيله سنجش و ارزيابي برنامه ها و دوره هاي آموزشي محقق می شود. ارزشيابي آموزشي جزء جدايي ناپذير فرايند آموزش کارکنان در راستاي تعيين اثربخشي برنامه هاي اجرا شده در ايجاد دانش، نگرش و مهارت هاي کارکنان می باشد.

بانک توسعه تعاون در راستاي تحقق اهداف استراتژيك خود مبني بر سرآمدي در توسعه منابع انساني، همه ساله سرمايه گذاري كلاني در زمينه آموزش و بهسازي منابع انساني به عمل مي آورد. به طوري كه بنا به آمارهاي ارائه شده از سوي اداره آموزش بیش از یک میلیارد تومان در اين زمينه سرمايه گذاري شده است. اين مسأله و در كنار آن وقت و انرژي كه پرسنل صرف آموزش مي كنند، ضرورت توجه به امر آموزش را بيش از پيش نمايان مي سازد. گرچه عوامل مختلفي در اين ميان دخيل هستند اما با توجه به دخالت مستقيم عامل انساني یعنی برنامه ریزان، مجریان، مدرسان و فراگیران در كليه فرايندهاي كاري سازمان، توجه به اثربخشي برنامه هاي آموزشي حائز اهميت فراوان مي باشد. حال با توجه به مطالب فوق براي ارزيابي برنامه هاي آموزشي در سازمان این سؤال مطرح است که آيا برنامه هاي آموزشي سازمان موجب رضايت فراگيران شده است؟ واکنش فراگیران نسبت به برنامه های آموزشی چگونه است؟این تحقیق به دنبال شفاف سازی سؤالات فوق است به عبارت بهتر در این تحقیق به طور صریح میزان رضایت فراگیران و مدرسان از آموزش مجازی مورد سنجش قرار خواهد گرفت و مسئله محوری تحقیق هم همین موضوع می باشد.

1-2- هدفهای تحقیق:

اين تحقيق درصدد است تا با تجزيه و تحليل ميزان اثربخشي فعاليت هاي آموزش سازمان اقدام به تعيين ابعاد مختلف اثربخشي اين سري از آموزش ها نموده و با ارائه نقاط قوت و ضعف آن، جايگاه آموزش را در سازمان احياء نمايد و به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی بانک مساعدت نماید. به طور شفاف و دقیق هدف کلی این پژوهش مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون درسطح واکنش است. بنابراین با این هدف کلی سعی خواهد شد اهداف جزئی زیر جامه عمل بپوشد.

هدف کلی

مشخص نمودن میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بانک توسعه تعاون در سطح واکنش

اهداف جزئی

  • مشخص نمودن میزان رضایت فراگیران از آموزش الکترونیکی
  • مشخص نمودن میزان رضایت مدرسان از آموزش الکترونیکی

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن :

از این رو توجه به بهسازي منابع انساني و ابزارهاي نوين آموزشي براي توسعه سازمانها در ابعاد مختلف مالي و اقتصادي، فرهنگ سازماني، فني و تکنولوژيکي امري ضروري و حياتي است. چرا که اگر منشور توسعه سازمانها را به صورت يک هرم چهار وجهي درنظر بگيريم، توسعه آموزش بعنوان قاعده و پايه توسعه ساير جوانب توسعه سازماني محسوب مي شود. همانطور که در شکل نيز، مشهود است : قاعده هرم، توسعه آموزش است که رکن اساسي توسعه ناميده مي شود. همانطور که انتظار مي رود هر يک از ابعاد توسعه با يکديگر داراي ارتباط تعاملي چند جامعه هستند و توسعه کلي در مرکز هرم قرار دارد و هر يک از ابعاد توسعه سازماني وابستگي بنيادي به توسعه آموزشي دارند.

توسعه مالي و اقتصادي
توسعه فني وتکنولوژيکي
توسعه فرهنگي سازمان

 توسعه آموزشي

 بر همین اساس در بانک توسعه تعاون توجه به اثربخشی آموزش با توجه به دلایلی چون نوپا بودن بانک و نظام آموزشی مستقر در آن، فقدان داده ها و اطلاعات غنی برای تصمیم سازی های آموزشی، نظام مند نمودن آموزش کارکنان بانک، هدایت روند سرمایه گذاری های آموزشی از اهمیت حیاتی برخوردار است. در این مطالعه سعی خواهیم داشت میزان رضایت و به عبارتی واکنش فراگیران را به عنوان عامل مهم در نظام آموزشی بانک مورد سنجش قرار گیرد. چرا که تا عامل انسانی یا فراگیران نخواهند یاد بگیرند و نگاه مثبت به آموزش نداشته باشند سایر عوامل تأثیرگذاری کمتری خواهد داشت.از این رو به نظر مي رسد كه ارزيابي برنامه هاي آموزشي از چند بعد زير داراي اهميت باشد:

  • با ارزيابي برنامه هاي آموزشي، نقاط قوت و ضعف اجراي اين سري از برنامه ها مشخص شده و در نتيجه بستر لازم جهت بهبود كيفيت برنامه هاي آموزشي فراهم مي آيد.
  • تداوم يا عدم تداوم يك برنامه آموزشي در سازمان وابسته به ارزيابي اين سري از برنامه هاست
  • ارزيابي برنامه هاي آموزشي باعث مي شود كه برخي قضاوت هاي ذهني در مورد آموزش بصورت عيني مطرح شود.
  • ارزيابي برنامه هاي آموزشي باعث تثبيت جايگاه آموزش در سازمان مي شود . بعنوان مثال زماني كه سازمان بخواهد سياست کوچک سازی را انجام دهد، فشار اندكي بر روي اداره آموزش از نظر بودجه،تعديل نيرو و…. وارد مي شود.
  • در این تحقیق با سنجش سطح اول میزان رضایت فراگیران و مدرسان به آموزشهای ارایه شده مورد سنجش قرار خواهد گرفت که این سنجش، اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری آموزش بانک را در حد اهداف خود فراهم خواهد ساخت.

1-4- سؤالات و فرضیه های تحقیق:

       1-4-1 سؤالات تحقيق:

اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به سوال اصلي زير مي باشد:

  • تا چه اندازه فراگیران از آموزش الکترونیکی رضایت دارند؟
  • تا چه اندازه مدرسان از آموزش الکترونیکی رضایت دارند؟

     1-4-2- فرضیه های تحقیق

با توجه به این نکته که تحقیق ، توصیف وضع موجود است فرضیه ای ارائه نگردیده است .

1-5- مدل تحقیق:

اين تحقيق به دنبال ارزيابي برنامه هاي آموزشي بانک توسعه تعاون مي باشد. برای سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی روش ها و مدل هاي مختلفي وجود دارد. هر كدام از روش ها و مدل هاي فوق از ابعاد مختلفي اقدام به ارزيابي برنامه هاي آموزشي مي نمايند. براي ارزشيابي آموزش سازمانی استفاده از مدل كرك پاتريك به اعتقاد برخی از صاحبنظران بهترين و پرکاربردترین روش مي باشد(ساعتچي،1369). بنابراين مدل كرك پاتريك به عنوان چارچوب نظري تحقيق حاضر انتخاب شده است. مدل دارای چهار سطح است. در سطح اول اين مدل، ارزيابي ميزان رضايت فراگيران از برنامه هاي آموزشي مدنظر مي باشد و در سطح دوم (يادگيري)، بايستي تأثير آموزش در دانش، مهارت و نگرش افراد مورد ارزيابي قرار می گيرد و در سطح سوم تأثير برنامه هاي آموزشي در تغييرات رفتاري فراگيران مورد بررسي قرار می گيرد و يا به عبارتي ميزان انتقال آموخته هاي افراد به محيط عملي كار مورد بررسي قرار می گيرد.در سطح چهارم مدل نتایج یعنی اثرات آموزش در کل سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.اخیراً متخصصان سطح پنجمی را به مدل فوق افزودند که نرخ بازگشت سرمایه را مورد سنجش قرار می دهند(عیدی و همکاران،1387).

تعداد صفحه :170

14700 تومان

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --