دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی _ گرايش اقتصاد كشاورزي

با عنوان :  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ، گروه اقتصاد

پایان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. )

گرايش: اقتصاد كشاورزي

عنوان پايان نامه :

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم :

مطالعه موردی منطقه بیضا استان فارس

استاد راهنما :

دکتر ابراهيم سري ديوشلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نظر به اهمیت بالاي بیمه ي محصولات کشاورزي در افزایش تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزي این مطالعه تلاشی در راستاي شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش بیمه ي محصول گندم و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به بیمه گندم در منطقه بیضا استان فارس با استفاده از الگوی لاجیت بوده است. همچنین در این مطالعه سعی شد به بررسی و مقایسه خصوصیات فردی و اجتماعی بیمه شدگان و بیمه نشدگان و علل تمایل یا عدم تمایل به پذیرش بیمه محصول گندم از سوی گندم کاران منطقه پرداخته شود. اين پژوهش از طريق روش اسنادي و پيمايشي با تکمیل پرسشنامه در بهار 1393 انجام شد. نتایج مطالعه مشخص کرد که در مورد متغیرهای تعداد افراد خانواده، سطح زیر کشت، تعداد ساعات شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی، رضایت از پرداخت صندوق بیمه بابت خسارت، رضایت از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی، آگاهی کشاورزان از اهداف و فواید بیمه بین کشاورزان گندم کار بیمه شده و نشده تفاوت معنی داری در سطح 10 درصد وجود دارد. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان داد متغیرهای سابقه کار کشاورزی، تعداد افراد خانوار، سطح زیر کشت، تعداد ساعات شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی ونیز رضایت از عملکرد صندوق از عوامل تأثیرگذار بر پذیرش (تقاضای) بیمه گندم توسط کشاورزان گندمکار منطقه بیضا استان فارس بوده است. بعلاوه متغیرهای سطح زیر کشت، تعداد قطعات زمین زراعی، داشتن شغل دوم، تعداد دفعات خسارت، رضایت از عملکرد بیمه و رضایت از پرداخت بیمه بر نگرش کشاورزان منطقه نسبت به بیمه گندم مؤثر بوده است.

واژه های کلیدی: بیمه محصولات کشاورزی، تقاضای بیمه، مدل لاجیت، گندم.

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

کشاورزي نقشی حیاتی و راه بردي در نظام اجتماعی و اقتصادي بر عهده دارد. با وجود اهمیت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، فعالیت در این بخش نسبت به دیگر فعالیت هاي تولیدي و اقتصادي متفاوت است. از جمله این که فعالیت در بخش کشاورزي به علت اتکاي زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوي و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک محسوب می شود و تولیدکنندگان این بخش همواره با خسارات بی شماري ناشی از بروز حوادث قهري و بلایاي طبیعی رو به رو می باشند و زندگی اقتصادي آن ها در معرض مخاطرات جدي قرار دارد (یعقوبی و چیذري، 1380). به عبارتی دیگر توليدكنندگان محصولات كشاورزي در اغلب موارد تصميمات مربوط به تخصيص زمين و توليد محصولات مختلف را در فضايي از نبود اطمينان و بي ثباتي قيمت ها و بازده اتخاذ مي كنند. اين نوسانها كه ناشي از مجموعه اي از عوامل تصادفي و خارج از كنترل توليدكننده است، موجب عدم تمايل به سرمايه گذاري در درازمدت مي شود. در سال هاي گذشته ابزارهاي مختلفي همچون مديريت ريسك به كار گرفته شده است تا از شدت اين خطرات كاسته شود. بيمه محصولات كشاورزي به عنوان جانشين و گاهي مكمل روش هاي سنتي مانند كشت توأم، تنوع توليد در مزرعه، قيمت تضميني و … از جمله ابزارهاي مؤثر در مديريت ريسك در كشاورزي است. از نظر ماهيت، در واقع بيمه كشاورزي نوعي فناوري است كه براي كاهش ريسك گريزي كشاورزان و در نتيجه افزايش كارايي آنها در استفاده بهينه از عوامل توليد و تمايل بيشتر به سرمايه گذاري در فعاليتهاي كشاورزي ايجاد شده است (ویلیام و همکاران، 1999). مفهوم بيمه در كشاورزي عبارت است از تضمين جبران بخشي ازخسارت وارد شده برعوامل توليد، محصول و عوامل بالفعل لازم براي عمليات اقتصادي در فاصله زماني پيش از توليد تا مصرف محصولات در مقابل خطرات تهديدكننده و غيرقابل پيشگيري، به شرط آنكه پيش بيني احتمال وقوع خطرات امكان پذير باشد (اسمیت و بوکت، 1996). بدین ترتیب نقش بيمه تعديل فشار خسارتهاي ناشي از خطر است، به گونه اي كه خسارتهاي بالفعل بر يك فرد يا يك گروه متمركز نخواهد شد (رستمی و همکاران، 1386).

از آنجا که ايران دهمين كشور بلاخيز جهان شناخته شده است، به طوري كه از مجموع 40 نوع بليه طبيعي ثبت شده در جهان ، 31 نوع آن در ايران اتفاق مي افتد (رحمانی، 1382). اين امر ميزان مخاطرات تأثيرگذار بر فعاليتهاي كشاورزي در ايران را روشنتر مي سازد. از طرف ديگر با عنايت به اينكه امروزه اقتصاد جهان به سمت كاهش دخالت مستقيم اقتصادي دولت در بخشهاي توليدي و افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي و اقتصادي پيش مي رود، سياستگذاران و برنامه ريزان ايران نيز   مي كوشند تا زمينه جلب و جذب سرمايه هاي خصوصي در توليد كشاورزي را فراهم آورند. يكي از راهكارهاي مؤثر در نيل به اهداف فوق را مي توان در فناوري بيمه و بهره مندي از مزاياي آن در بخش كشاورزي جستجو كرد كه از آن به عنوان كارآمدترين اهرم حمايتي دولت نام برده مي شود. این در حالی است که بيمه محصولات كشاورزي علي رغم اينكه در ايران قدمتي بيش از دو دهه دارد، هنوز نتوانسته است به طور گسترده بر كشاورزي كشور سايه اندازي كند. اين امر ناشي از يك سري عوامل و موانع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه بايد مورد توجه و مطالعه قرار گيرند (عین اللهی احمد آبادی، 1387). در واقع شواهد نشان مي دهد كه فرآيند بيمه محصولات كشاورزي در ايران پويايي لازم را ندارد و اين موضوع به طور عمده برخاسته از شناخت محدود كشاورزان از بيمه محصولات كشاورزي و نيز كم درآمدي آنهاست (رستمی و همکاران، 1386).

از طرفی دیگر، میزان موفقیت و کارآیی سیاست بیمه ي محصولات کشاورزي به طور قابل توجهی به گرایش کشاورزان به بیمه ي محصولات خویش بستگی دارد. از آنجا که بیمه محصولات کشاورزی برای جامعه تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور بعنوان پدیده‌ای جدید تلقی می‌شود پذیرش آن مانند سایر ایده‌های نوین در ابتدا از سوی افراد با مقاومت‌ هایی روبرو شد. از این رو برای موفقیت در اشاعه و ترویج بین تولیدکنندگان بایستی دلایل مقاومت و عدم پذیرش افراد و عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه ازسوی پذیرندگان مورد شناسائی و بررسی قرار گیرد.

بدین ترتیب انجام بررسی هاي تحلیلی به منظور تعیین تأثیر عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعی و فنی مؤثر بر فرآیند تصمیم گیري کشاورزان در گرایش به بیمه ي محصولات موجب می شود مبنا و الگویی براي ارزیابی نتایج عملی و اتخاذ راه کارهاي مناسب براي رفع کاستی ها و نیز افزایش کارآیی بیمه در بخش کشاورزي فراهم گردد (کرمی، 1389).

نتایج حاصل از بررسی مطالعات در این زمینه که در بخش دوم مطالعه ارائه گردیده است، بیان گر آن است که عوامل متعددي بر تقاضا و احتمال پذیرش بیمه مؤثر است و نحوه ي تاثیرگذاري این متغیرها در مناطق مختلف و با توجه به نوع محصول مورد بررسی متفاوت است. بدین ترتیب نظر به اهمیت بالاي بیمه ي محصولات کشاورزي در افزایش تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزي، مطالعه ي حاضر تلاشی در راستاي شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش بیمه ي محصول گندم و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به بیمه گندم در منطقه بیضا استان فارس است. همچنین در این مطالعه سعی شد علل تمایل یا عدم تمایل به پذیرش بیمه محصول گندم از سوی گندم کاران منطقه بررسی شود. در نهایت با توجه به نظرات و دیدگاه های کشاورزان موانع پذیرش بیمه محصولات کشاورزی شناسائی و راهکارهای مناسبی جهت رفع موانع موجود و فراگیری بیمه در جوامع روستائی ارائه گشت.

1-2- ضرورت مطالعه

بیمه ي کشاورزي یکی از مهمترین ابزار ایجاد امنیت سرمایه گذاري در این بخش و مقابله با عدم حتمیت و مخاطره پذیري شدید فعالیت و سرمایه گذاري و به عبارت دیگر مهمترین ابزار حمایتی براي تبدیل مدیریت بحران به مدیربت ریسک است (فالکو و همکاران، 2005). سیاست بیمه ي کشاورزي یکی از راه هاي اصولی و آزمون شده براي تامین پایدار سرمایه گذاري در بخش کشاورزي که پیش شرط اساسی تحقق هدف هاي توسعه کشاورزي است، محسوب می شود. در ضمن، بیمه توانمندي هاي کشاورزان را براي رویارویی با مخاطره ها افزایش می دهد و موقعیت اعتباري آنها را بهبود می بخشد. بیمه ي محصولات کشاورزي در اصل، ساز و کاري براي مشارکت در پذیرش ریسک است که از راه مشارکت تولیدکنندگان در پذیرش ریسک، در هنگام پدید آمدن خطر، از ضرر و زیان وارد شده بر تولیدکننده جلوگیري می کند و یا به درآمد وي ثبات می بخشد. از سویی دیگر، بیمه ي محصولات کشاورزي، نوعی ساز و کار مالی است که به جبران خسارتهاي برخاسته از تغییرات اقلیمی و پدیده هاي طبیعی خارج از کنترل بشر می پردازد. و هدف آن حداقل کردن بی ثباتی ناشی از خسارات حاصل از عوامل گوناگون و نامشخص در بخش کشاورزی و تقسیم ریسک است. بیمه ی محصولات، کشاورزان را در برابر نابودی یا ضایع شدن محصول با پرداخت حق بیمه ی اندکی محافظت نموده و نیز می تواند منبع اطمینان و اعتماد کشاورزان برای پذیرش و استفاده از نوآوری ها و روش های اصلاح شده کشاورزی و همچنین زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر در کشاورزی باشد (فردوسی، 1373). سیاست بیمه کشاورزی یکی از راه های اصولی و آزمون شده برای تامین پایدار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که پیش شرط اساسی تحقق هدف های توسعه ی کشاورزی است، محسوب می شود (امیر نژاد و همکاران، 1388). همانگونه که می دانیم کشاورزی فعالیتی توام با ریسک است. کشاورزان به طور مداوم با تغییر قیمت ها، عملکردها و دیگر پیامدهایی که بازده مالی و رفاه عمومی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، مواجه می شوند. برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی، فهم ریسک، شناسایی منابع ریسک و مدیریت آن هنگام تصمیم گیری در مواجهه با شرایط ریسکی بسیار با اهمیت است (عین اللهی، 1387 و هاروود و همکاران، 1999). لذا بسترسازی برای استفاده از بیمه در جهت مدیریت ریسک در این بخش ضروری به نظر می رسد. سیاست گذاری برای ایجاد بستر مناسب جهت ارایه ابزارهای دقیق و مؤثر برای کنترل و تعدیل منابع ریسکی، می تواند نقش شایانی در افزایش قدرت تولیدی و رفاه کشاورزان باشد. در            سال های اخیر بیمه ی محصولات کشاورزی به عنوان ابزاری نوین جهت حداقل کردن بی ثباتی درآمدی ناشی از منابع ریسکی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری شناخته شده است (جابری، 1378).

تعداد صفحه :102

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]