دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی : بررسی های آناستوموزی و تنوع ژنتیکی جدایه های R. solani

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش بیماری شناسی

با عنوان : بررسی های آناستوموزی و تنوع ژنتیکی جدایه های R. solani

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد M.Sc

در رشته بیماری شناسی گیاهی

عنوان:

بررسی های آناستوموزی و تنوع ژنتیکی جدایه های R. solani عامل بیماری شانکر ساقه و شوره سیاه سیب زمینی

استاد راهنما

دکتر مهدی نصر اصفهانی

استاد مشاور

دکتر مهدی پیرنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فهرست مطالب… ‌ه

فهرست جدول ها ‌ل

فهرست شکل ها ‌م

چكيده: 1

فصل اول: مقدمه. 3

کلیات… 3

1-1-معرفی گیاه سیب زمینی و اهمیت آن. 3

1-2-تاریخچه: 3

1-3-گیاه شناسی سیب زمینی.. 4

1-3-1-ريشه. 4

1-3-2-ساقه. 4

1-3-3-استولون. 4

1-3-4-غده 5

1-3-5-جست… 5

1-3-6-برگ… 5

1-3-7-گل آذین.. 5

1-4- ارقام مختلف… 5

1-4-1- رقم‌هاى خيلى ‌زودرس و زودرس… 6

1-4-2- رقم‌هاى متوسط رس يا ميان‌رس… 6

1-4-3- رقم‌هاى ديررس… 6

1-5-الگوی رشد. 6

1-5-1-دوره ی قبل از سبز شدن و سبز شدن. 6

1-5-2-رشد برگ و ساقه. 7

1-5-3-رشد غده 7

1-6-ترکیبات موجود در سیب زمینی.. 7

1-7-طریقه کاشت و داشت سیب زمینی.. 7

1-8-شرایط خاک و میزان آب… 9

1-9-شرایط اکولوژیک… 10

1-10-خواص دارویی.. 10

1-11-اهمیت و توجیه اقتصادی سیب زمینی.. 11

1-12- بیماری های رایج.. 11

1-13-بيماري ريزوكتونيا 11

شکل1-1-الف: شانکر خشک ساقه   ب: شوره سیاه غده (وارتون و همکاران، 2009). 12

1-13-1-علايم بيماري.. 12

1-13-2-عامل بیماری.. 13

1-13-3- مشخصات مرفولوژیک R. solani 15

شکل1-2: قارچ R. solani (ویکیپدیا، 2011). 16

1-14-اهمیت اقتصادی بیماری.. 16

1-15-چرخه‌ی بیماری.. 17

شکل1-3-چرخه ی بیماری ریزوکتونیا توسط قارچR. solani((Whartonet al., 2009. 18

1-16-روش های کنترل. 19

1-16-1-کنترل شیمیایی.. 19

1-16-2-کنترل بیولوژیکی.. 19

1-16-3-ارقام مقاوم. 20

1-17-ژنتیک مقاومت… 20

1-18- انواع مقاومت… 21

1-18-1-مقاومت عمودی.. 21

1-18-2-مقاومت افقی.. 21

1-19-تاریخچه بیماری.. 21

1-20- تحقیق.. 24

– بررسی رابطه ی نتايج داده های مولکولی و بيماری زايی جدايه ها. 24

فصل دوم: مواد و روش ها 25

2-1-مشخصات آب و هوایی منطقه. 25

2-2-محل اجرای آزمایشات… 25

2-3- مشخصات خاكشناسی منطقه. 25

2-4-ژنوتیپ های مورد آزمون. 26

2-5- طرح آماری مورد استفاده 26

2-6-آماده سازی مزرعه و گلخانه برای کشت… 26

2-6-1-تاریخ کاشت… 26

2-6-2-عملیات کاشت… 27

2-6-3-برداشت… 27

2-7- جامعه ي آماري.. 27

2-8-نمونه برداري و جداسازی قارچهای عامل بیماری: 27

2-9-محيط کشت های لازم برای جداسازی و خالص سازی قارچ: 28

2-9-1- محيط کشت آب– آگار(WA) : 28

2-9-2- محيط کشت سيب زميني، دکستروز، آگار (PDA): 28

2-9-3- محیط کشت مايع (PDB) : 29

2-10-خالص سازي قارچ به روش کشت مجدد: 29

2-11-نگهداري کشت خالص قارچ: 30

2-11-1- نگهداری قارچ عامل بیماری.. 30

2-12-بررسی آزمایشگاهی جدایه‌ها 31

2-12-1-اندازه گیری رشد شعاعی جدایه ها 31

2-12-2-تعیین قطر ریسه. 31

2-12-3-رنگ آمیزی هسته. 31

2-12-4-بررسی خصوصیات مرفولوژیکی جدایه ها 32

2-12-5-تعیین گروه های آناستوموزی جدایه ها 32

2-12-6-اثبات بیماری زایی.. 33

شکل2-1: شاخص بيماري شوره سیاه برحسب شدت و ضعف بيماري روي غده گیاه سيب‌زميني(Anon., 1985)  34

شکل2-2-: شاخص بيماري شانکر خشک برحسب شدت و ضعف بيماري روي ساقه گیاه سيب‌زميني   35

2-12-7- بررسی جدایه های Rhizoctonia از استولون های سیب زمینی و اثبات بیماری زایی آن ها بر روی گونه های گیاهی دیگر. 35

2-13-تجزیه و تحلیل آماری.. 36

2-14-بررسی تنوع ژنتیکی جدایه ها 36

2-14-1-خالص کردن جدایه ها 37

2-14-2- تولید انبوه میسلیوم. 37

2-14-3-استخراج DNA.. 37

2-14-4-آنالیز نتایج حاصل از RAPD.. 41

2-14-5- آزمايش PCR – RFLP براي گروه بندي رایزوکتونیا 41

2-14-6 الکتروفورز محصول PCR-RFLP. 42

2-14-7 الکتروفورز محصول PCR-RFLP(محصول PCR تکثير يافته با آغازگرITS4_ITS5). 42

فصل سوم: نتایج.. 44

3-1- بررسی های آزمایشگاهی.. 44

3-1-1- روند رشد جدایه های قارچ عامل بیماری مورد آزمون. 44

3-1-2-تجزیه ی خوشه ای روند رشد جدایه های قارچی.. 45

شکل(3-1): دندروگرام روند رشد جدایه های قارچ عامل بیماری.. 47

3-1-3- مشاهدات رنگ کلونی قارچ عامل بیماری.. 47

3-1-4- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا به تفکیک مشاهدات رنگ کلونی.. 48

شکل (3-2): مقایسه رنگ کلونی جدایه های قارچ عامل بیماری.. 50

3-1-5- بررسی های میکروسکوپی ناشی از اندازه گیری قطر میسلیوم ها 50

3-1-6-تجزیه ی خوشه ای جدایه های عامل بیماری شوره سیاه بر اساس قطر میسلیوم. 51

شکل(3-3): مقایسه قطر میسلیومی جدایه های عامل شوره سیاه 53

3-1-8-تجزیه ی خوشه ای جدایه های عامل بیماری شانکر رایزوکتونیایی بر اساس مقدار تولید اسکلروت… 54

شکل(3-4): مقایسه‌ی مقدار تولید اسکلروت جدایه های قارچ عامل شانکر رایزوکتونیایی.. 56

3-2- مطالعه ی اثبات بیماریزایی جدایه ها 56

3-2-1- درصد آلودگی.. 57

3-2-2- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس درصد آلودگی.. 57

شکل(3-5): مقایسه ی درصد آلودگی جدایه های قارچ رایزوکتونیا 59

3-2-3- شدت بیماری.. 60

شکل(3-6): مقایسه‌ی شدت بیماری جدایه های قارچ عامل بیماری.. 62

3-2-5- شاخص بیماری.. 63

3-2-6- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس شاخص آلودگی.. 63

شکل(3-7): مقایسه ی شاخص بیماری جدایه های قارچ رایزوکتونیا 65

3-2-7- تجزیه ی خوشه ای جدایه های رایزوکتونیا بر اساس نمودار کلی درصد، شدت و شاخص بیماری.. 65

شکل(3-8): کلی درصد، شدت و شاخص بیماری جدایه های رایزوکتونیا 66

3-2-8- بررسی ضرایب همبستگی صفات کمی و کیفی جدایه های رایزوکتونیا 67

3-3- بررسی نتایج آناستوموزی بین جدایه های R.solani 68

3-3-1-مشخصات جدایه های R.solani AG-3. 68

3-3-2-مشخصات جدایه های R.solani AG-4. 68

3-3-3- مشخصات جدایه های 2-AG  R.solani 69

3-3-4- مشخصات جدایه های 1-1 AG  R.solani 69

3-4- بررسی اثبات بیماری زایی جدایه های Rhizoctonia بر روی گونه های گیاهی دیگر. 69

3-5- بررسی تنوع ژنتیکی قارچ Rhizoctonia solani سیب زمینی با استفاده از نشانگر RAPD.. 71

شکل (3-9-الف): الگوی باندی RAPD حاصل از تکثیر جدایه های 1 تا 15 قارچ Rhizoctonia solani 72

شکل (3-9-ب): الگوی باندی RAPD حاصل از تکثیر جدایه های 16 تا 30 قارچ Rhizoctonia solani 73

شکل (3-10): دندروگرام بدست آمده از بررسی نتایج RAPDبا استفاده از روش UPGMA و ضریب جاکارد  74

استخراج DNA.. 75

شکل (3-11) : استخراج DNA از جدایه های مختلف رایزوکتونیاییM… 75

واکنش PCR از توالی های منطقه ITS : 76

آنالیز RFLP- PCR جدایه های رایزوکتونیا و گروه بندی جدایه ها 77

فصل چهارم: بحث… 78

4- 1-بررسی های بیماری زایی جدایه ها 81

4-1-1- درصد آلودگی.. 81

4-1-2- شدت بیماری.. 81

4-1-3- شاخص بیماری.. 82

پيشنهادات: 84

پیوست ها 86

شکل (1)-تصاویر آلودگی غده ها ارقام مختلف سیب زمینی به بیماری شوره سیاه 88

شکل (2)-تصاویر مختلف آلودگی ساقه و استولون های سیب زمینی به بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه  88

شکل (3)تنوع رنگ کلونی ها ی جدایه های رایزوکتونیا 89

شکل(4)مشاهده میکروسکوپی ریسه های قارچ رایزوکتونیا 89

شکل(5) ایجاد واکنش آناستوموزی جدایه های رایزوکتونیا روی پرگنه. 90

شکل(6)شکل میکروسکوپی سمت راست واکنش آناستوموزی از نوع C0 و شکل سمت چپ واکنش آناستوموزی از نوع C2. 90

شکل(7) مایه ی اینوکلوم اولیه جدایه ها برای تلقیح روی گونه های گیاهی جهت آزمایش گروه های آناستوموزی(AG)  91

شکل(8)گونه های گیاهی طالبی، چغندر، گوجه فرنگی و فلفل کاشته شده جهت اثبات آزمایش گروه های آناستوموزی(AG). 91

 چكيده:

سیب زمینی با نام علمی(L. tuberosum (Solanum با سطح زیر کشت 18 میلیون هکتار پس از گندم، جو و برنج از مهم ترین محصولات کشاورزی در جیره ی غذایی به شمار می رود. بر اساس آمار منتشره، سطح زیر کشت سیب زمینی در ایران 173 هزار هکتار و میزان تولید آن 21/4 میلیون تن در سال برآورد شده است. هم اکنون، بیماری ریزوکتونیا در اثر solani Rhizoctonia از بیمار ی های مهم مزارع سیب زمینی کشور است که با علایم شانکر خشک و شوره سیاه ظاهر می شود و موجب کور شدن استولن ها می گردد. لذا، محصول را به شدت کاهش می دهد. به منظور بررسی ویژگی­های فنولوژیکی، مورفولوژیکی، آناستوموزی و هم چنین بیماری­زایی جدایه­های R. solani ، 300 نمونه­ی آلوده از مناطق مهم سیب­زمینی کاری کشور شامل استان­های همدان، اردبیل، فارس، اصفهان، کردستان و کرمان جمع­آوری، جداسازی و خالص سازی شد، روند رشد جدایه­ها روی محیط کشت­ PDA ، تفاوت در رنگ کلنی­ جدایه­ها، تعیین قطر ریسه ها و میزان تولید اسکلروت بررسی گردید. بررسی ها از نظر بیماری­زایی جدایه­ها روی گیاه سیب­زمینی، رقم مارفونا در شرایط گلخانه مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع بررسی هایی نیزدر خصوص تفاوت جدایه ها در تنوع ژنتیکی جدایه ها با استفاده از روش های مولکولی RAPD و PCR-RFLP انجام گردید. برای تعيين گروه هاي آناستوموزی از نظر ژنتیکی در این مناطق، با استفاده از واکنش زنجیره ای PCR از منطقه ITS ، آلودگي تعدادي از آن ها به بیماری رایزوکتونیا تاييد شد. سپس منطقه ی تکثیر شده با آنزیم هایی مانند TaqI ,EcoRI ,AluI و چند آنزیم برشی دیگر مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. براساس مقایسه ی الگوی برش آنزیمی، جدایه ها به چندگروه تقسیم شدند. بررسی­های آزمایشگاهی نشان داد که در محیط کشت PDA بیشترین میزان رشد متعلق به اصفهان 1 و کمترین مربوط به نمین 8 و اسدآباد 1 بوده است. رنگ کلنی­ جدایه­ها از کرم تا قهوه­ای تیره متفاوت بوده که شاخص موبوطه اثر معنی­دار داشت. هم­چنین، مشخص گردید که بیش ترین میزان تولید اسکلروت به ترتیب مربوط به سنندج 2 و کم ترین میزان متعلق به جیرفت 3، اقلید 4 و 5، آباده 1، کازرون 3، رزن 2، گلپایگان 2، سمیرم 3 و 4 و اصفهان 1 می­باشد. اندازه گیری قطر میسلیوم نشان داد که جدایه ی روستای نیاز(اردبیل) دارای بیشترین قطر و جدایه های سمیرم 3، گلپایگان 2 و اقلید 5 دارای کمترین قطر می باشند. بررسی شاخص­ بیماری­زایی جدایه­ها نیز تفاوت­های قابل توجه با اثری معنی­دار را نشان داد بدین ترتیب که بیشترین شدت بیماری متعلق به جیرفت 5 (86.1) و اصفهان 5 (80.55) و کمترین شدت بیماری متعلق به سمیرم 4 (15) و رزن 2 (33.3) اختصاص داده شد. مقایسه توالی های نوکلئوتیدی این جدایه ها با جدایه های موجود در بانک ژن نشان داد که جدایه های مرتبط به میزان 99% با توالی های ثبت شده مرتبط با رایزوکتونیا مشابهت دارند و بر مبنای واکنش های انجام شده جدایه های جمع آوری شده در چهار گروه آناستوموزی AG3، AG4، AG2، AG1 گروه بندی شدند. گروه غالب در میان جدایه های مورد بررسی، گروه آناستوموزی AG3 با 83.3 ٪ بود.

واژه‌هاي کليدي: سيب زمينی، ریزوکتونیا، جدايه، آناستوموزی، ژنتيک ، RAPD،RFLP ، فنولوژیکی، مورفولوژیکی، اصفهان

کلیات

1-1-معرفی گیاه سیب زمینی و اهمیت آن

سيب زميني (Solanum tuberosum L.) محصول غذايي پراهميتي است كه به دليل سازگاري با شرايط محيطي متفاوت، پتانسيل باقي ماندن براي نسل ها را با توجه به افزايش جمعيت جهان داراست. سيب‌زميني از نظر مقدار تولید، چهارمین محصول جهان پس از گندم، برنج و ذرت می باشد Anon, 1985)).

اين محصول در ناحيه اي از كوه هاي آند واقع در آمريكاي جنوبي كشف شده است. ساكنين اين منطقه به گواهي باستان شناسان، هفت هزار سال پيش اين گياه را كشت و از ريشه ی مغذي آن به عنوان غذا استفاده مي كردند. اين محصول پرارزش حدود 250 سال بعد از رواج آن در اروپا، در زمان فتحعلي شاه قاجار وارد ايران شد (حیدرنیا، 1365). تحقيقات سيب زميني در ايران از سال 1339 با وارد نمودن ارقام مختلف از كشورهاي هلند، آلمان و انگلستان شروع گرديد.

براساس رده‌بندي Cronquist سيب‌زميني در فرمانرو گياهان، شاخه‌ی Angiosperms زيرشاخه‌ی Magnoliophyta رده‌ی Magnoliopsida زير رده‌ی Asteridae، راسته‌ی Solanales، تيره‌ی Solonaceae، جنس Solanum، گونه‌ی tuberosum با نام علمی tuberosum Solanum مي‌باشد(,Cronquist 1988).

از خانواده یSolanaceae ، فقط گونه ی Solanum tuberosum در سطح جهان كشت مي گردد و بقيه ی گونه هاي آن محدود به كوه هاي آند واقع در آمريكاي جنوبي مي باشد كه در اين مناطق گونه هاي وحشي از آن يافت مي شود. تغييرات جوي اخير در دنيا گونه هاي وحشي سيب زميني را در معرض خطر نابودي قرار داده است و تهديدي جدي بر عليه منابع ژنتيكي ارزشمند در مقابله با آفات گياهي و مقاومت در برابر خشكسالي به شمار مي آيد. چرا كه عوامل ژنتيكي يافت شده در گونه هاي وحشي منجر به توليد انواع جديدي از سيب زميني هاي غير وحشي و مقاوم مي شود كه مقاومت اين گياه را در برابر عوامل آسيب رسان افزايش مي دهد، طي پيش بيني كارشناسان در 50 سال آينده بيش از 60 درصد از اين گونه ها منقرض خواهند شد.

 1-2-تاریخچه:

دانشمندان آمریکایی دریافته‌اند که سرمنشأ کلیه انواع سیب زمینی‌های امروزی را می‌توان در یک گیاه واحد که بیش از هفت هزار سال قبل در كشور پرورشد مي كرده ردگیری کرد (Sinkovec and Magdalena, 2004).

سیب­زمینی در حوالی سال 1570 توسط فاتحان اسپانیایی از آمریکای جنوبی به آن کشور منتقل شد و کشت آن در سراسر اروپا رواج یافت. سیب زمینی بعداً توسط مستعمره نشین‌های بریتانیایی به آمریکای شمالی منتقل شد(Hijmans, 2001).

براساس آمار و اسناد قدیمی ‌تاریخ ورود این گیاه به ایران به عهد قاجاریه می‌رسد(Laufer,1938). بعد از آن اطلاعاتي در ارتباط با چگونگي ورود ، انتقال و گسترش آن در سطح كشور در دست نيست تا اينكه ارقام پشندي و استانبولي در سطح نسبتا زيادي در مناطق كوهستاني شمال كشور كشت و کار شده است (George,1978). از سالهاي 1340 توسعه كشت سيب زميني در مناطق مختلف كشورشروع شده و در دهه 50 در اغلب استانها و مناطق، توليد آن توسعه يافته است و به عنوان سومين محصول بعد از گندم و برنج در تامين نشاسته مورد نياز در تغذيه مردم ایران قرار دارد(مجیدی و داوودی، 1382).

1-3-گیاه شناسی سیب زمینی

سیب زمینی گياهي يك ساله از گياهان عالي گلدار و از رده دولپه اي ها است. در ذیل بخش های مختلف آن به اختصار توضیح داده می شود.

1-3-1-ريشه

بوته های رشد یافته از بذرهای حقیقی، یک ریشه راست و باریک توسعه می دهند. که از آن، انشعابات جانبی به وجود می آید. بوته های رشد یافته از غده در گره های ساقه زیر زمینی و استولون، تولید ریشه نابجا می کنند. در سیب زمینی، ریشه ها عموماً کم عمق هستند (اغلب 40 تا 50 سانتی متر).

1-3-2-ساقه

سيستم ساقه در سيب‌زميني شامل ساقه، استولون و غده مي‌باشد. ساقه معمولا سبز، نسبتاً كلفت (به قطر تقريبي 5/2 -2 سانتی متر) منشعب و كمي زاویه دار است (طباطبایی، 1365).

 1-3-3-استولون

استولون‌ها، ساقه‌هاي جانبي هستند كه به طور افقي از جوانه‌هاي موجود روي بخش زيرزميني ساقه شكل مي‌گيرند (Dclorit & Greub, 1984)، طول آن ها متغير بوده به طوري كه به عنوان پارامتر مشخص كننده‌ی رقم به شمار مي‌روند. در اثر حجيم شدن انتهاي استولون‌ها غده تشكيل مي‌شود، ولی همه‌ی استولون‌ها تشكيل غده نمي‌دهند.

1-3-4-غده

غده، ساقه‌ی تغيير شكل يافته است كه عضو اصلی ذخیره در گیاه می باشد(Kipps, 1970). اندازه ی غده متناسب با نوع واریته، شرایط خاک و اقلیم است و دارای اشکال گرد، بیضی و یا تخم مرغی شکل هستند. پوست غده به رنگ های زرد، نارنجی، قرمز، ارغوانی و کرم دیده می شود.

1-3-5-جست

با رشد جوانه‌ها در چشم‌هاي غده ی سيب‌زميني، جست‌ها تشكيل مي‌شوند. در شرايط مساعد جست‌ها سريعاً رشد كرده و ساقه و ريشه ی اصلي را توليد مي‌كنند. رنگ‌هاي مختلف جست‌ها در شناسايي ارقام مختلف سيب‌زميني اهميت دارند (طباطبایی، 1365).

1-3-6-برگ

برگ ها مركب یک بارشانه اي و فرو شانه ای است يعني در انتهاي دمبرگ اصلي هم يك برگچه ديده مي شود که با فیلوتاکسی مارپیچی روی ساقه آرایش یافته اند. دمبرگ اصلي علفي و معمولا كمي خمیده و به رنگ سبز روشن است كه در روي آن 7-9 برگچه قرار گرفته است.

1-3-7-گل آذین

سيب زميني داراي گل‌آذين گرزن و گل‌هاي دو جنسي، سفید مایل به بنفش است (Jones & Luchsinger, 1987). گل ها خوشه اي ديهيم، نسبتاً درشت، پيوسته گلبرگ و دارای 5 كاسبرگ و5 گلبرگ می باشند. پرچم ها كوتاه و به هم چسبيده، 5 عدد، داراي بساك زرد مشخص در دور مادگي، مادگي داراي 5 برچه به هم چسبيده می باشد. ميوه ی آن سته كوچك به قطر چند ميلي متر، ابتدا سبز، و بعد به تدريج تيره و سياه يا زرد می شود.

در سیب زمینی بعضی ارقام به دلیل نر عقیمی بذر تولید نمی کنند. به طور کلی عقیمی دانه ی گرده به وفور دیده می شود. بذر تولید شده به دلیل هتروزیگوسیتی شدید در زراعت مورد استفاده قرار نمی گیرد و فقط در اصلاح نباتات کاربرد دارد.

1-4- ارقام مختلف

این گیاه دارایارقام مختلفي است که آنها را به زودرس، دیررس و میانه‌رس تقسیم می‌­کند:

1-4-1- رقم‌هاى خيلى ‌زودرس و زودرس

دوره کامل براى رشد و توليد غده در رقم­‌هاى خيلى‌زودرس ۷۰ تا ۸۰ روز و در رقم­‌هاى زودرس ۸۰ تا ۹۰ روز است. عملکرد اين ارقام در مقايسه با رقم‌هاى ديررس کم­‌تر است که به‌علت بالا بودن درصد آب در غده، کم بودن ماده خشک و نازکى پوست غده، قابل ذخيره به‌صورت انبارى نيست و بايد تازه مصرف شود. اين رقم‌ها به سيب‌زمينى بهاره معروف هستند. مارفونا، سينورا، فونتانه، اوشینا و ناتاشا از ارقام بهاره رایج در ایران است (حسن پناه و حسن آبادی،1389).

1-4-2- رقم­‌هاى متوسط رس يا ميان‌رس

در اين رقم‌ها زمان لازم براى رسيدن و توليد غده ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز است و به‌ارقام تابستانه معروف هستند. ساتينا، ماركيز و آركونا از ارقام رایج میان رس کشت شده در ایران است(حسن پناه و حسن آبادی،1389).

1-4-3- رقم­‌هاى ديررس

زمان لازم براى رشد کامل و توليد محصول در اين رقم­‌ها ۱۳۰ تا ۱۵۰ روز است و به‌رقم­‌ها ديررس پائيزه معروف هستند. عملکرد محصول و مقدار نشاسته در رقم­‌هاى ديررس بيش از رقم‌هاى متوسط رس و زودرس است و خاصيت آنها براى نگهدارى در انبار بيشتر است که ارقام پاییزه رایج در ایران شامل آگریا، مارفونا، بورن، فانته، ساتینا، مارل، آلمرا، بانبا، ساوالان و کایزر است(حسن پناه و حسن آبادی،1389).

در کشور ما اکنون رقم‌هاى گوناگونى مورد آزمايش و بررسى قرار گرفته که با توجه به‌ مجموعه شرايط، ارقام زير با ويژگى‌هاى گوناگونانتخاب شده‌اندآگريا، مارفونا، سانته، پشندي، آئولا، دراگا، کوزيما، مورن و ديامونترقم­‌هائى هستند که براى کشت در سطوح وسيع در نواحى گوناگون انتخاب شده‌اند(جعفرپور، 1370).

 1-5-الگوی رشد

الگوی رشد (رشد شاخ و برگ، رشد استولون و غده) تحت تاثیر دما، طول روز، شدت نور، سن فیزیولوژیک غده ی بذری، تراکم گیاهی، میزان ازت و میزان رطوبت است. سیب زمینی الگوی رشد خاصی دارد. سه دوره ی مهم در چرخه ی رشد این گیاه، قابل شناسایی است.

1-5-1-دوره ی قبل از سبز شدن و سبز شدن

طول دوره ی کاشت تا سبز شدن به میزان خواب جوانه های موجود روی غده، دما و رطوبت خاک، عمق کاشت و روش کاشت، هم چنین بافت و ساختمان خاک بستگی داشته و غالبا 3 تا 4 هفته می باشد.

1-5-2-رشد برگ و ساقه

رشد رویشی از سبز شدن آغاز شده و با شروع غده بندی به اتمام می رسد. طی این دوره برگ ها و ساقه ها در هوا و ریشه ها و استولون ها در زیر خاک رشد می کنند. بعد از سبز شدن، شاخ و برگ ریشه به طور هم زمان توسعه می یابند. رشد شاخ و برگ و رشد ریشه با یکدیگر همبستگی دارند.

تعداد صفحه :113

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]