دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی : غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گل اطلسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش سلولی – تکوین

با عنوان :  غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گل اطلسی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده ی تحصیلات تکمیلی ،گروه زیست شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی- تکوین

عنوان

غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گل اطلسی

 Petunia hybrida L.

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مصطفی عبادی

استاد مشاور

سرکارخانم دکتر ناهید مسعودیان

 سرکارخانم دکتربستان رودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکید——————————————————————————————   1

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه——————————————————————————————–2

1-1 تاریخچه کشت بافت گیاهی——————————————————————–8                                                                                                                  1-2 تعریف کشت بافت گیاهی———————————————————————15

1-3تکنیک های کشت بافت گیاهی—————————————————————–17

1-4فواید کشت بافت گیاهان دست نخورده و کامل—————————————————18

1-5 برخی از کاربرد های تکنیک های کشت بافت و سلول———————————————18

1-6موارد کاربرد کشت بافت گیاهی—————————————————————-19

1-7-1 اهمیت و کاربرد کشت بافت در باغبانی——————————————————-20

1-7-2 اهمیت کشت بافت————————————————————————-21

1-7-3 تولید اقتصادی—————————————————————————–22

1-8 انواع کشت در شیشه ————————————————————————–23

1-9انواع کشت بافت گیاهی————————————————————————25

1-10 نقش های عناصر غذایی و علاءم کمبود ژن——————————————————25

1-10-1 نیتروژن———————————————————————————-26

1-10-2 پتاسیم———————————————————————————–28

1-11 اثر غلظت های مختلف یک ماده بر رشد و نمو————————————————–29

1-12اثر ازت بر رشد رویش گیاه——————————————————————-31

1-13 اثر نوع ازت بر مقدار پروتئین گیاه————————————————————-33

1-14اثر نوع ازت بر کلروفیل کل گیاه————————————————————–34

1-15 روشهای کشت بافت گیاهی——————————————————————36

1-16استفاده کشت بافت برای ازدیاد گیاهان———————————————————39

1-17 آشنا شدن کشت بافت گیاهی—- ————————————————————40

1-17-1 جداکشت ها—————————————————————————–40

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

1-17-2 جداسازی و انکیباتور شدن—————————————————————–41

1-17-3 محیط کشت—————————————————————————–41

1-18 ترکیبات محیط کشت بافت گیاهی————————————————————42

1-19 تهیه ذخیره نیتروژن و مرفوژنز—————————————————————–46

1-20 تعادل تغییرات آمونیوم———————————————————————–46

1-21 جنین زایی و رشد جنین———————————————————————-49

1-22 جنین زایی زیگوتی————————————————————————-50

1-23 اطلسی————————————————————————————-51

1-23-1 گیاهشناسی——————————————————————————51

1-23-2 تاکسونومی—————————————————————————— 54

1-23-3 آناتومی———————————————————————————-54

1-23-4 تولید اقتصادی————————————————————————— 55

1-23-5 فرایند جوانه زدن————————————————————————-55

1-24-6 پاسخ اطلسی به روشن روز—————————————————————–56

1-24 نقش های اکسانسین در نمو اطلسی————————————————————56

1-25 اثرات آلودگی محیطی از ترافیکی جاده ای بر برگ های اطلسی———————————–58

1-26 تکنیک های بافت گیاهی———————————————————————59

1-26-1 اصلاحات کشت بافت ——————————————————————–59

1-27 اثرات تعادل هورمون در مورفوژنز رشد جداکشت ها———————————————61

1-28پیش برنده های promotors ژن و مناطق کنترل در گل اطلسی————————————65

فصل دوم:روش کار

2-1 ترکیبات سازنده محیط کشت——————————————————————68

2-2 اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت—————————————————————70

2-3 مقادیر عناصر در محیط کشت——————————————————————70

2-4 ضدعفونی کردن بذر ها و کشت بذرها———————————————————-72

ادامه فهرست مطالب

2-5 محله واکشت——————————————————————————–72

2-6 سنجش رنگیزه های فتوسنتزی——————————————————————75

2-7 سنجش کربوهیدرات ها———————————————————————–76

2-7-1 اندازه گیری قند های محلول—————————————————————-76

2-7-2 اندازه گیری قند های نا محلول (نشاسته——————————————————–78

2-8سنجش پرولین——————————————————————————–79

2-9 سنجش فعالیت های آنزیمی ——————————————————————-81

2-9-1 سنجش آنزیم پراکسیداز——————————————————————–81

2-9-2 سنجش آنزیم کاتالاز———————————————————————–82

2-10 سنجش پروتئین—————————————————————————–83

2-11 آنالیز رشد———————————————————————————86

فصل سوم:نتیجه گیری

3-1 اثرات غلظت های مختلف نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم بر رشد جداکشت های دو گره ای———–92

3-1-1 اثرات غلظت های مختلف نیترات آمونیوم بر رشد جداکشت های دو گره ای———————–92

3-1-2 اثرات غلظت های مختلف نیترات پتاسیم بر رشد جداکشت های دو گره ای————————93

3-2تغییرات شاخص رشد در گیاه 40 روزه تحت تیمار های غلظت نیترات آمونیاک و نیترات پتاسیم———95

3-2-1 تغییرات وزن تر اندام هوایی—————————————————————–95

3-2-1تغییرات طول ساقه————————————————————————–97

3-2-3 تغییرات وزن خشک اندام هوایی ————————————————————99

3-2-4وزن تر کل برگ ها———————————————————————–101

3-2-5 تغییرات تعداد برگ———————————————————————–103

3-2-6 تغییرات وزن خشک کل برگ ها———————————————————–105

3-2-7تغییرات طول میانگره ———————————————————————107

3-2-8 تغییرات سطح برگ ها——————————————————————–109

3-2-9 تغییرات طول ساقه————————————————————————111

ادامه فهرست مطالب

3-2-10 تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه(L.A.R) ————————– 113

3-2-10-1 تغییرات میانگین نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه(L.A.R)———————- –113

3-2-11 تغییرات نسبت سطح ویژه برگی(S.L.A)———————————————– —115

3-2-12 سرعت رشد نسبی(R.G.R)—————————————————————116

3-2-13 میزان جذب خالص(N.A.R)————————————————————-117

3-2-14 نسبت سطح برگی (L.A.R)—————————– ———————————118

3-2- 15سرعت رشد گیاه (C.G.R)—————————————————————120

3-2-16 وزن مخصوص برگ(SLW)————————- ————————————121

3-3 تغییرات بیوشیمیایی ————————————————————————–123

3-3-1 تغییرات مقدار کلروفیل ها——————– ———————————————123

3-3-2 تغییرات مقدار پرولین در اندام هوایی———– ———————————————128

3-3-3 تغییرات مقدار قند های محلول ونامحلول کل اندام هوایی—————————————-130

3-3-4 تغییرات میزان پروتئین های کل اندام هوایی—————————————————-133

3-3-5 تغییرات فعالیت آنزیم———————————————————————–136

3-3-5-1 تغییرات مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام هوایی—————————————-136

3-3-5-2 تغییرات مقدار فعالیت آنزیم کاتالاز در انداد هوایی——————————————-138

فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری——————————————————————–   140

4-1 نتیجه گیری ——————————————————————————–      141

4-2 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر روی رشد گیاه —————————–144

4-3 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان کلروفیل——————————145

4-4 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان فند محلول و نامحلول— —————148

4-5 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان پرولین——————————–150

4-6 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان پروتئین—– ————————-151

4-7 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان بر میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و

پراکسیداز————————————————————————————– 153

4-8 نتیجه گیری کلی—————————————————————————–155

4-9 پیشنهادات ———————————————————————————-156

منابع——————————————————————————————–158

پیوست——————————————————————————————164

چکیده:

گیاه اطلسی از تیره سیب زمینی (Solanaceae)است.اطلسي يك گياه تزيني اقتصادي خوبي بشمار مي رود. كشت بافت گياهي يك نام اختصاري براي كشت پروتوپلاستculture) (Protoplastو كشت بافت(Tissue culture) ،كشت سلول(Cell culture) ميباشد.استفاده از فنون کشت بافت،روش انتخابی مناسبی برای اصلاح وارتقای خصوصیات کیفی این گل می باشد.برای این منظور در یک طرح کاملا تصادفی،پایه ای استریل گیاهان اطلسی در محیط پایه ی MS به گروه های شاهد وتیماری تقسیم کرده ایم.

هدف از این پژوهش بررسی اثر غلظت های NH4NO3وKNO3 در محیط های کشت در شیشه بر تغییرات تکوینی گل اطلسی در شرایط مذکور است.در محیط ها غلظت هر یک از ترکیبات ,NH4NO3برابر با 0,10,13,20,40 میلی مول برابر حد تعیین شده در محیط کشت در نظر گرفته شده است. همچنین محیط ها غلظت هر یک از ترکیبات ,KNO3برابر با 0,9,12,18,36 میلی مول برابر حد تعیین شده در محیط کشت در نظر گرفته شده است آنالیز سنجش رنگیزه های فتوسنتزی ،سنجش کربوهیدرات ها،سنجش پرولین،سنجش فعالیت های آنزیمی شامل ( آنزیم پراکسیداز ها و آنزیم کاتالاز)،سنجش پروتین ها،آنالیز رشد انجام داده ایم.

نیتیجه حاصل بررسی غلظت های گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند کشت بافت گیاه اطلسی موفق آمیز است,و اثرات افزاینده ای دارد.

نتایج مطالعات ماکروسکوپی فاکتور های رشد و فعالیت فیزیولژیکی نشان داد که کمبود یا مسمومیت عناصر باعث کاهش در فاکتور های رشد و تغییر فعالیت فیزیولوژی می شود.

در برخی از فاکتورهای رشد وزن تر و خشک گیاه،مساحت برگ،شاخص های LAR,GGR در سطخ %1 معنی دار بوده است.نتایج فیزیولوژی نشان داد که با افزایش نیترات آمونیوم گیاه وارد مرحله مسمومیت شد و این حالت کاهش میزان کلروفیل ، قند محلول ، پرولین وافزایش میزان قند نا محلول ، پروتئین ،آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه می شود و با افزایش نیرات پتاسیم در گیاه شاهده افزایش میزان کلروفیل ، قند محلول ،پروتئن ، پرولین و همچنین کاهش قند نامحلول و آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه می شود.

نیترات آمونیوم،نیترات پتاسیم،اطلسی petunia hybrida ،کشت بافت

 گیاه اطلسی از تیره سیب زمینی (Solanaceae)است. به طور عمومی اطلسی ،از P.integrifolia مشتق می گیرند و P.axillaria و 2 تا از گونه های اطلسی بومی امریکا جنوبی هستند.شرح جغرافیایی شامل دما و ناحیه زیر خط استوا است.

اطلسی یک گیاه زینتی که در جهان رویش پیدا می کند .تعداد زیادی کولتیوار با یک رنج وسیعی از رنگ واندازه و بذر هایی یک منبع مهم اقتصادی برای کشور ها بشمار می شود .در طبیعت ،گونه های اطلسی بیشتر طول سال با ساقه های علفی نمو پیدا می کند.گیاه اطلسی یکساله یا گیاه بادوام،افراشته ،بالارونده ،خوابیده ،یا ساقه های خوابیده ،ریشه های حقیقی در گره ها است.جام گل قیفی شکل است و لوله گرده 1/5تا 7 سانتی متر طول دارد.گلهای ارغوانی ،قرمز ( روشن یا نارنجی) یا صورتی هستند . (Northuyati,2008)

اطلسی یک گیاه تزینی خوبی بشمار می رود.بزرگی تنوع و قابل موجود ردیف رنگ ها است.گیاهان زینتی منحصرا برای تولید بهبود کیفیت هر یک رنگ گل و طول عمر ،شکل گیاهان ،تولید تنوع و اهداف اقتصادی است (Northuyati,2008.

فنون کشت بافت گیاهی به به عنوانی ابزاری برای ازدیاد رویشی فراورده های مهم باغبانی بکار می روند.یکی از مهمترین عوامل ایجاد رشد و ریخت زایی در کشت بافت گیاهی ،مواد تشکیل دهنده محیط کشت می باشند.نیاز های اولیه سلول های گیاهی با گیاه کامل ,مشابهت زیادی دارند.اجزا تشکیل دهنده محیط کشت می توان به صورت عناصر پر مصرف ،ویتامین ها ،اسید آمینه و دیگر مواد نیتروژن دار ،قند ها ،مواد آلی ،مواد جامد و مواد تنظیم کننده رشد گروه بندی شده است.تهیه تهیه محیط کشت برای بیشتر کارهای ریزازدیادی مورد استفاده قرار می گیرند ،این دستورها در برگیرنده محیط های پیشنهاد شده که توسط موراشیگ و اسکوک ( محیط MS )،گمبورگ (محیط B5 )،گاتره ،هیلدربرانت ( محیط SH )همگی دارای مقادیر زیادی از عناصر پر مصرف می باشند ,در حالیکه سایر محیط های کشت عناصر پر مصرف کمتری دارند.(الناز بصیرت، 1386 )

کشت بافت گیاهی یک نام اختصاری برای کشت پروتوپلاسم protoplast culture ،و کشت سلول(cell culture) ،کشت بافت (tissue culture) وکشت اندام گیاهی ( organ culture) می باشد.این انواع کشت،به عنوان یک عامل عمومی ،شامل رشد مواد گیاهی عاری از میکروب در یک محیط گندزدایی شده ،مانند محیط کشت مواد غذایی ضد عفونی شده درون لوله آزمایش است .)فرشاد فر، 1375 )

اصطلاح کشت بافت گیاهی بطور کلی به کشت درون شیشه ای تمام بخش های گیاه ( تک سلولی ،بافت و اندام )در شرایط گندزدایی شده ،اطلاق می گردد. کشت بافت گیاهی برای برسی های گوناگون فیزیولوژی ،بیوشیمیایی ،ژنتیکی و مسا ئل ساختاری گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد.(Northuyati,2008)

اهداف تحقیق:

1-بیشترین کاربرد عمومی تکنیک های کشت در شرایط ازمایشگاهی ریزازدیادی صرفه اقتصادی دارد.(Moges.Asmarad,2004)

2-تکنیک های کشت بافت گیاهی برای ازدیاد رویشی فراورده های مهم گلخانه ای و باغبانی بکار می روند

3-کشت بافت گیاهان دارویی و کم یاب و غیر بومی و جلوگیری از انقراض نسل ها

4- کشت بافت این امکان رو می دهد که اصلاح ژنتیکی و نژاد انجام دهیم

5-اشتغال و کار آفرینی

6-تکثیر و ریزازدیادی گیاهان

7-استفاده در مطالعه بافت شناسی و سلول شناسی و فیزیولوژی گیاهی است .

هدف از این پژوهش بررسی اثر غاظت های NH4NO3وKNO3 در محیط های کشت در شیشه بر تغییرات تکوینی گل اطلسی در شرایط مذکور است.در محیط ها غلظت هر یک از ترکیبات ,NH4NO3برابر با 0,10,13,20,40 میلی مول برابر حد تعیین شده در محیط کشت در نظر گرفته شده است.و همچنین محیط ها غلظت هر یک از ترکیبات ,KNO3برابر با 0,9,12,18,36 میلی مول برابر حد تعیین شده در محیط کشت در نظر گرفته شده است آنالیز سنجش رنگیزه های فتوسنتزی ،سنجش کربوهیدرات ها،سنجش پرولین،سنجش فعالیت های آنزیمی شامل ( آنزیم پراکسیداز ها و آنزیم کاتالاز)،سنجش پروتین ها،آنالیز رشد انجام داده ایم

نیتروژن یک ترکیب مهم از تعدادی ساختار مهم است،ژنتیک و ترکیبات متابولیک در سلول های گیاهی است.آن یک ترکیب جزء اصلی کلروفیل П است .از گیاهان که در انرژی نورانی به تولید قند از آب و دی اکسید کربن ( مثل فتوسنتز ) شامل شده است.

تعداد صفحه :190

14700 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com