دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر : فرآیند نفوذ در خلاء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی پلیمر با عنوان : فرآیند نفوذ در خلاء در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر
عنوان :
فرآیند نفوذ در خلاء

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
فرایند نفوذ در خلاء Vacuum infusion processکـه بـه اختصـار (VIP) نامیـده مـی شـود
روشی است که از فشار خلاء براي وارد کردن رزین درون قالب استفاده می کنـد، در ایـن روش الیـاف
خشک درون قالب قرار داده شده با کیسۀ خلاء آب بندي شده، به آن خلاء اعمال می شود. وقتی خلاء
کامل ایجاد شده رزین طریق یک مجرا به درون قالـب کشـیده مـی شـود. از ایـن روش بـراي سـاخت
قطعات کامپیوزیتی در مقیاس بزرگ با کیفیت بالا و حجم کم تولید اسـتفاده مـی شـود و در جائیکـه
استحکام بالا و وزن کم ضروري است، مناسب می باشد. نفوذ در خلاء یک فراینـد قالـب بسـته اسـت،
انتشار مواد فرار تقریباً صفر است زیر آغشته شـدن الیـاف در کیسـه خـلاء رخ مـی دهـد و در نتیجـه
آلودگی محیط کار کمتر خواهد بود.
طراحی قالب فرایند VI مشکل است چرا که از روي تجربه طراحی مـی شـود، نیمـه بـالایی قالـب
انعطاف پذیر بوده در نتیجه هزینۀ ساخت قالب کاهش می یابد.
اگر فرایند اتوماتیک شده باشد نمونه ها تفاوت زیادي در کیفیـت ندارنـد، سـرعت سـاخت در ایـن
فرایند بالاست، دقت جزئیات افزایش و هزینۀ ساخت کاهش یافته است.
هدف نهایی فرایند VI این است که رزین سریعتر و بهتر جریان یابد و محصول با کمتـرین Void
داشته باشیم.
بنابراین می توان از یک سیستم کنترل فعال که قادر به کنترل و هدایت جریان رزیـن بـوده و هـر
گونه انحرافی را از الگوي جریان واقعی مشخص می سازد و عملکرد اصلاحی مناسبی بکـار مـی گیـرد،
استفاده کرد و بدین وسیله فرایند نفوذ را تا بدست آوردن کیفیت مورد نظر قطعات کنترل کرد.
یکنواختی تولید، در صد الیاف بالاتر و در نتیجه قطعات با استحکام بیشتر، انتشار استایرن کمتر در
محیط نیاز به نیروي انسانی کمتر، کاهش اتلاف رزین و تجهیزات ارزان تولیـد از مزایـاي ایـن فراینـد
محسوب می شوند.

مقدمه:
فراینـد نفـوذ در خـلاء (Vacuum infusion) را هنـوز مـی تـوان فراینـد جدیـدي در صـنعت
کامپوزیت دانست. در این روش، از فشار خلاء براي آغشته کردن الیاف خشـک درون قالـب آب بنـدي
شده استفاده می شود. نفوذ رزین درخلاء به کمک تجهیزات و مواد مخصوصی انجام می گیـرد کـه در
ادامه تشریح خواهند شد. در روش لایه چینی معمولی، الیاف درون قالب قرار گرفته، به کمک قلـم مـو
و بصورت دستی با رزین آغشته می شوند. در روش بهبود یافته لایه چینـی، از یـک کیسـۀ خـلاء روي
قطعات آغشته شده استفاده می شود تا رزین هاي اضافی قبل از پخت از داخل قطعـه بیـرون کشـیده
شوند. قالبگیري کیسۀ خلاء تا حد زیادي نسبت الیاف به رزین را ارتقاء می دهد و در نتیجه قطعات بـا
استحکام بالاتر و وزن کمتر تولید می شود. هم اکنون در کشور، تقریبـاً تمـام روش هـاي شـکل دهـی
کامپوزیتها وجود دارد اگرچه سهم آنها در تولید مواد کامپوزیتی یکسان نیسـت. سـهم اول مربـوط بـه
فرآیند رشته پیچی است و در مرتبه بعدي فرایند لایه گـذاري دسـتی و فراینـد قـالبگیري فشـاري در
سومین رتبه قرار می گیرد. سایر فرایندها اگرچه روند روبه رشدي دارند ولی در اقلیت قرار می گیرنـد.
با این وجود هر فرایندي ویژگی خاص خود را دارد و در بسیاري از موارد نمی توان از نظر اقتصادي یـا
حتی فنی، روش تولید را تغییر داد. مثلاً لوله هایی را که به روش فیلامنت و ایندینگ تولید می شوند،
نمی توان به روش دیگري تولید نمود و … البته در این میان استثنائاتی نیز وجود دارد. به عنوان مثـال
اغلب قطعاتی که به روش دستی تولید می شوند، قابلیت ساخت توسط فرایند نفوذ در خـلاء را دارنـد.
در سال هاي اخیر این تغییر فرایند در بسیاري از کشورهاي صنعتی انجام شده و هنوز ادامه دارد.
در کشورما، با توجه به تعداد واحدهاي زیادي که بـه روش دسـتی قطعـه تولیـد مـی کننـد، رونـد
افزایش رقابت اقتصادي در تولید و نیز ثبات و بلکه کاهش قیمت (با توجه به تورم) مواد اولیه با توجـه
به سرمایه گذاري هاي انجام شده در تولید الیاف و رزین در کشورهاي همجوار، زمان آنست که فراینـد
VIP مورد توجه بیشتري قرار گیرد.
بسیاري از واحدهاي کوچک و بزرگ داخلـی فعـال در تولیـد لـوازم بهداشـتی سـاختمان، قطعـات
خودرو، قایق سازي و مانند آن می توانند از مزایاي این تغییر روش استفاده نمایند.
براي انجام این تغییر فعالیتهاي زیادي بایستی در بحث ترویج (از طریق نمایشگاه هـا و سـمینارها)
آموزش (از طریق دوره هاي آموزشی) و تامین مواد اولیه (داخلی سازي برخی ملزومات ماننـد نـوار آب
بندي، کیسۀ خلاء و …) انجام گیرد. به نظر می رسد با توجه به جمیع جهـات، بایـد سـالهاي آینـده را
متعلق به فرایند نفوذ در خلاء دانست.

تعداد صفحه :85

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *