دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

متن کامل پایان نامه با عنوان : کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مقدمه

فصل اول : کليات  

ـ موضوع    

ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق

ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق

ـ روش ﺗﺤﻘﻴق

ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق

ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق  

ـ مفاﻫﻴﻢ کلی

 فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق

ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ

ـ برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش

ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی

ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران

ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی

ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی

ـ خلاقيت در سطح اجتماعی

ـ دانش

 فصل سوم : مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه

ـ رايانه ماشين دلهره آور

ـ محدوديت های رايانه

ـ آموزش برنامه ای

ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای

ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای

ـ ماشين آموزشی

ـ آموزش به کمک رايانه

ـ مزايای آموزش رايانه ای

ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT در آموزش و پرورش  

ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی

 فصل چهارم : داده های آماری

ـ ابزار جمع آوری  

ـ روش جمع آوری اطلاعات

ـ يافته های تحقيق

ـ تجزيه و تحليل يافته ها و تتيجه گيری

 فصل پنجم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها

ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت

ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت

ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش

ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان

ـ ديدگاه آرمانی

ـ توصيه ها

ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای

ـ شرايط اجرايی

٭ پرسشنامه

٭ منابع

 چکیده:

در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد. توليد اطلاعات، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شکل تازه ای به خود گرفته است به طوري که نمی توان از تأثير اين ابزار بر انسان چشم پوشيد و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقيت ها ناديده گرفت.

با توجه به تأثير بسيار زياد اين ابزار بر دانش آموزان و کم توجهی معلمين و مسؤولين به اين امر مهم، می بايست کارهای تحقيقی و پژوهشی زيادی انجام گيرد تا همگان به اهميت اين تغيير و تحول پی ببرند.

بررسی آثار رايانه بر رشد خلاقيت دانش آموزان و معرفی شيوه های مؤثر و مفيد کاربرد آن در بروز خلاقيت تحقيقات گسترده ای را می طلبد که با يک برنامه محدود امکان نتيجه گيری درست و دقيق محال می نمايد و لازم است شاخص های گوناگونی مورد توجه قرار گيرند.

در اين پژوهش ابتدا به تعريف واژه خلاقيت از ديدگاه صاحبنظران پرداخته شده است. سپس عوامل مؤثر در بروز خلاقيت، رايانه به عنوان ابزار آموزشی، فوايد و اهميت استفاده از رايانه، علت عدم کاربرد چشمگير رايانه در آموزش و پرورش، ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از اينترنت و مهمتر از همه روش های مؤثر کاربرد رايانه در بروز خلاقيت و… مورد بررسی قرار گرفته است.

بر مبنای موضوع پژوهش به ارائه و اجرای پرسشنامه ای کوتاه مبادرت ورزيده شده است.

در پايان توصيه ها، موانع و مشکلات و شرايط اجرايی کاربرد رايانه در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است.

اميد است که در آينده ای بسيار نزديک به نقش اين ابزار مهم بيشتر از حال توجه گردد و تحقيقات گسترده ای توسط طالبان علم و پيشرفت انجام گيرد.

مقدمه:

بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ايران، به خصوص در طرح کليات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران نشان می دهد که هدف اساسی، تربيت افرادی است که با اتکاء به نيروی اراده و تعقل خويش منطقی و خلاق بيانديشند و به جای وابستگی و استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی ديگران، مولد دانش، تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل، فعال و خلاق در «عصر دانايی» باشند.

اين موضوع اخيرا” توجه بسياری از انديشمندان و مسئولان کشورهای مختلف و به ويژه ممالک در حال توسعه را به خود جلب کرده است به نحوی که تغيير نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توأم با عمل (کاربردی) و پرورش افراد پويا و خلاق به جای افراد ايستا مورد توجه خاصی قرار گرفته است. درضمن، خلاقيت و نوآوری به عنوان يک شاخص در گزينش افراد در مشاغل مختلف و از جمله صنايع نيز مطرح گرديده است.

درباره مفهوم خلاقيت تعريف های متعدد و گاه متضادی ارائه شده است ولی در مورد تعريف زير يک اتفاق کلی مشاهده شده است.

«خلاقيت توانايی فرد برای توليد ايده ها، نظريه ها، بينش ها يا اشياء جديد و بديع و بازسازی مجدد درعلوم و ساير زمينه ها است که توسط متخصصان، اصيل و از نظر علمی، زيباشناسی، تکنولوژی و اجتماعی با ارزش تلقی گردد.»

يکی از سؤالاتی که در چهار دهه گذشته، ذهن بسياری از پژوهشگران و انديشمندان تعليم و تربيت را به خود مشغول کرده و تحقيقات بسياری را به وجود آورده اين است که «آيا می توان خلاقيت را پرورش داد؟»

بررسی پيشينه های تحقيقات (مک کين ۱٩٦٨) و (مانسفيد و باس ۱٩٨۱) و (کتل و بوچر ۱٩٦٨) نشان می دهد که پيروان اصالت ذات، خلاقيت را يک توانايی و صفت بالقوه تلقی می کردند ولی حتی متفکران پيشرو (ترمن ۱٩٢٥)، (کاکس ۱٩٢٦) و (گالتن ۱٨٦٩) نيز بر اين باور بودند که هر چند خلاقيت نيز مانند هوش بعد ارثی دارد، باز هم عوامل محيطی می توانند بر اين توانايی اثر بگذارند.

در رابطه با پرورش خلاقيت، پژوهش ها (آلبيرخ ۱٩٨٧)، (محمدی ۱٣٧٠) نشان داده اند که افراد خلاق به مراتب بيش از افراد غير خلاق، توانايی پرورش خلاقيت را در ديگران دارند.

وانگ (۱٩٩٠ به نقل از ولف و همکاران ۱٩٨٧) در يک مطالعه نتيجه می گيرد که در ميان ٢٢٨ عاملی که بر يادگيری تأثير می گذارد، فراشناخت دارای تأثير بسيار مثبتی است. مطالعات نشان می دهد که دانشجويان دارای فراشناخت بالا، پيشرفت تحصيلی بيشتری داشته اند. سرعت فوق العاده تحول در همه ابعاد زندگی بشر به ويژه در حوزه توليد، ارتباط و اطلاعات از يکسو و نزديک شدن و به هم پيوستن سرنوشت کشورها از سوی ديگر، نوعی انگيزه اجتماعی پديد آورده است که می توان آن را نوجوﺋﻲ و نوآوری ناميد. اين انگيزه و ناخشنودي ها و ناخرسندی های همراه آن در بسياری از اجتماعات، به خصوص کشورهای در حال پيشرفت، زمينه را برای اصلاحات و گاه انقلاب های سياسی، اجتماعی و فرهنگی و ازجمله نوسازی نظام آموزش و پرورش فراهم کرده است و مردم اين اجتماعات درباره وضع خود و چگونگی تعليم و تربيت فرزندان خويش به چون و چرا می پردازند.

آنها گاه چنان شيفته نو و نوآوری می شوند که سنتهای سنجيده برآمده از ميراث فرهنگی خود و امکانات و شرايط نوسازی و نوآوری را از ياد می برند و در ميان کهنه و نو سردرگم می مانند.

رايانه با قابليت های فراوانی که دارد، قادر است دانش آموزان را به سوی خودآموزی، خود فعالی، تعميق درک و فهم و پرورش استعداد و خلاقيت رهنمون سازد، به علاوه امکان تداوم و خارج ساختن آموزش از حصار مدارس به ويژه هدايت آن به داخل منازل را ميسر می سازد. اما به لحاظ برخی محدوديت ها از جمله عدم شناخت معلمان از کارآيی آموزشی رايانه، بی توجهی نظام تعليم و تربيت کشور به اين مسئله و به هر دليل ديگری که تصور شود، متأسفانه مدارس ما از اين ماشين ارزشمند به مثابه ابزاری آموزشی محروم اند. در اين پژوهش کوشيده ايم به برخی امتيازات آموزشی اين ماشين که برای توسعه آموزش، يادگيری و خلاقيت بسيار مفيدند اشاره نماييم.

به اميد روزی که از رايانه به منزله يک ابزار آموزشی در چرخه فعاليت های آموزشی و پرورشی استفاده شود نه به عنوان وسيله ای تجملی و زينت بخش.

 موضوع:

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت.

سؤال تحقیق:

مهمترين علت عدم استفاده از رايانه و اينترنت در نظام آموزشی چيست؟

فرضیه های تحقیق:

1- عدم آگاهی معلمين و دانش آموزان از کارآيی آموزشی رايانه و نحوه استفاده از آن.

2- عدم توجه کافی نظام آموزش و پرورش به اين امر.

3- ترس از جايگزينی رايانه به جای معلمين و کمرنگ شدن نقش آنها.

4- عدم توانايی پرداخت هزينه های مربوط به آن.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 92

14700 تومان

 

پشتیبانی سایت :        ------        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --