دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد : خزش مس و آلياژهاي آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد  با عنوان :  خزش مس و آلياژهاي آن 

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مواد-شناسايي و انتخاب مواد فلزي

عنوان :
خزش مس و آلياژهاي آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
در گزارش حاضر رفتار خزش مس خالص و آلياژهاي آن در محدوده وسيعي از دما
 و تنش مورد مطالعه قرار گرفته است. در محدوده دماي مورد بررسي،
مكانيسم غالب خزش در حالت خالص شامل خزش نابجايي ها بوده و وجود مكانيسم نفوذي رد شده
است. در حالت آلياژ و يا كامپوزيت مكانيسم غالب پيچيده تر شده و با توجه به نوع ماده مورد آزمون
مكانيسم غالب، خزش نابجايي ها و يا از نوع تنش آستانه اي گزارش شده است. اثر اندازه دانه، عناصر
آلياژي نظير Al ،Nb ،Mg ،Zr ،Cr، عمليات مكانيكي، عمليات حرارتي، روش هاي مختلف ساخت
آلياژها و تغييرات ريزساختاري مورد مطالعه قرار گرفته است. ويژگي هاي خاص و همينطور محدوديت
هاي اين آلياژها در حالت هاي مختلف تبيين شده است. فرايند هاي آسيب خزشي نيز بطور ترجيحي
از نزديكي سطح نمونه ها آغاز مي شوند.

مقدمه
مس يكي از مهمترين مواد مهندسي است كه هم بصورت خالص و هم در شرايط آلياژي كاربردهاي
فراواني دارد. در حالت خالص، اين فلز تركيب فوق العاده اي از خواص مختلف را دارا است كه آن را به
صورت ماده اي اساسي و پركاربرد در صنايع الكتريكي مطرح كرده است. از جمله اين خواص
مي توان به هدايت الكتريكي زياد، مقاومت به خوردگي، سادگي ساخت، تنش تسليم متوسط، خواص
آنيل قابل كنترل و ويژگي هاي لحيم كاري و اتصال اشاره نمود. آلياژهاي مس از جمله برنج و برنز نيز
خواص مفيدي دارند كه موجب استفاده وسيع اين آلياژها در كاربردهاي مهندسي شده است.
به دليل داشتن تركيبي عالي از خواص هدايت حرارتي بالا، استحكام مكانيكي نسبتاً خوب و چقرمگي
در دامنه وسيعي از دماها، مس و آلياژهاي آن در كاربردهاي پيچيده اي كه شرايط سرويس آنها نياز
به انتقال حرارت بالا و تحمل بار دارد، مي توانند بهترين انتخاب باشند.
از سوي ديگر، شناسايي دقيق رفتار مكانيكي و عمر اين مواد در دماي بالا براي چنين كاربردهايي
كاملاً حياتي مي باشد. در گزارش حاضر رفتار خزشي مس خالص، اثر اندازه دانه، فرايند هاي آسيب
خزشي، عناصر آلياژي نظير Al ،Nb ،Mg ،Zr ،Cr، عمليات مكانيكي، عمليات حرارتي، روش هاي
مختلف ساخت آلياژها و تغييرات ريزساختاري مورد بررسي قرار گرفته و ويژگي ها و همينطور
محدوديت هاي اين آلياژها در حالت هاي مختلف تشريح شده است.

هدف تحقيق
هدف در گزارش پيش رو، جمع آوري اطلاعات بدست آمده در تحقيق هاي پيشين و بررسـي
اثر و نقش پارامترهاي موثر بر رفتار خزش مس و آلياژهاي آن مي باشد.
پيشينه تحقيق
درباره رفتار خزشي مس و آلياژهاي آن، تحقيق هايي انجام شده است. در گزارش حاضر رفتار
خزشي مس خالص، اثر اندازه دانه، فرايند هاي آسيب خزشي، عناصـر آليـاژي نظيـر Zr ،Cr،
Al ،Nb ،Mg، عمليات مكانيكي، عمليات حرارتي، روش هاي مختلف ساخت آلياژها و تغييرات
ريزساختاري مورد بررسي قرار مي گيرد.
روش كار و تحقيق
گزارش حاضر از مطالعه رفتار خزشي مس خالص و همچنين آلياژهايي از مـس كـه در منـابع
نوشتاري شامل مقالات و كتب موجود است، تدوين شده است.

تعداد صفحه :97

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com