دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پلیمر : ترموپلاستيك الاستومر ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  پلیمر با عنوان : ترموپلاستيك الاستومر ها   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي پليمر – صنايع پليمر
عنوان :
ترموپلاستيك الاستومر ها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:
ترموپلاستيک الاستومرها دسته ای از مواد جديد می باشند که در سالهای اخير مورد توجه خاص و
ويژه ای قرار گرفته اند. عدم نياز به پخت و آميزه سازی آسان در آنها و همچنين توليد قطعات با
سرعت بالا و از همه مهمتر بازيافت پذيری آنها سبب شده است که به عنوان جايگزينی مناسب برای
رابرهای معمولی شناخته شوند. معايبی نظير نرم شدن در دماهای بالا و خزش بالای قطعات در طول
زمان استفاده از اين قطعات، سبب شده است که در کاربردهای استراتژيک همچون تايرسازی مورد
استفاده قرار نگيرند.
سعی و تلاش در جايگزين کردن اين مواد بجای رابرها بيش از همه مديون فشارهای نهادهای زيست
محيطی است و تلاش می شود که استفاده از اين مواد روز به روز بيشتر شود. امروزه SBS به عنوان
کاربردی ترين ترموپلاستيک الاسنومر، جايگاه ويژه ای پيدا کرده است و تقريبا جايگاه خود را تثبيت
کرده است. همچنين مشخص شد که خواص رابری همراه با فرآيند پذيری پلاستيکی يک ويژگی مهم و
منحصر به فرد است.
در مجموع، توليد سريع و مقرون به صرفه و بازيافت پذيری اين مواد که بيانگر ذخيره در زمان و
حفظ سرمايه های ملی است، اصلی ترين نتيجه گيری اين مطالعه است و ضرورت جايگزينی و
استفاده از اين مواد را گوشزد می کند.
از لحاظ ساختارهای مولکولی، تمامی ترموپلاستيک الاستومرها شامل فازهای مجزا هستند که در
دمای اتاق يک فاز سخت و جامد و فاز ديگر لاستيکی است. فاز سخت تامين کننده استحکام می باشد
که در صورت عدم حضور آن فز الاستومری تحت تنش جريان می يابد. نوع فازهای سخت و نرم و
همچنين طول بلاک های سخت و نرم در زنجير کوپليمری و همچنين نوع افزودنی های بکار رفته در
آميزه سازی، سبب بوجود آمدن گريد های مختلفی که هرکدام خواص ويژه و منحصر به فرد خود را
دارند، می شود. عدم ناسازگاری ترموديناميکی بين دو فاز سخت و نرم سبب بوجود آمدن عدم اختلاط
دو فاز با يکديگر است.
همچنين ترموپلاستيک الاستومرهای استايرنی، کاربردی ترين ترموپلاسѧتيک الاسѧتومرها مѧی باشѧند و
قيمت کم را همراه با کارايی بالا دارا می باشند.

مقدمه:

دنيای امروز، دنيای پرازپيشرفت و توسعه است . بشر همواره دوست داشته که شرايط زندگی خѧود را
مطلѧوب تѧر و راحѧت تѧر کنѧد ، بѧه همѧين خѧاطر از نيѧروی فکѧر خѧود اسѧتفاده کѧرده اسѧت و دسѧت بѧه
اختراع و اکتشافاتی زده که امروزه حتی خود انسان نيز از آنها شگفت زده شѧده اسѧت . در راسѧتای ايѧن
پيشرفت های جديد ، بشر نيازمند موادی جديد شد تا پاسخگوی خواسته های جديدش باشѧد . بѧا تولѧد علѧم
پليمر ، بشر توانست به مواد جديدی دست يابѧد کѧه از لحѧاظ کيفيѧت و خѧواص مطلѧوب ، بسѧيار اهميѧت
داشتند و تا حد زيادی پاسѧخگوی نيѧاز بѧه مѧواد جديѧد بѧود . مسѧلما زيѧاده خѧواهی هѧای بشѧر او را درعلѧم
پليمر نيز تشنه کرد و با وجود ساخت تعداد بی شماری پليمر جديد بازهم نياز به مواد جديد حس می شѧد
. دانشمندان علم پليمر برای ساخت اين مواد جديد يا مجبور به ساخت مونومرهای جديدی می شدند و يѧا
بѧѧه فکѧѧر اسѧѧتفاده از روش هѧѧا و تکنيѧѧک هѧѧای جديѧѧدی بѧѧرای پليمريزاسѧѧيون بودنѧѧد و حتѧѧی قѧѧدم درراه
کوپليمريزاسيون و ساخت کوپليمرها نهادند . به زودی با کند شدن رشد اختراعѧاتی ازايѧن قبيѧل کѧه ذکѧر
شد ، هزينه ها برای دست آوردهѧای جديѧد بѧالا رفѧت و وقѧت زيѧادی بايسѧتی صѧرف مѧی شѧد . بѧه زودی
مشѧخص گرديѧد کѧه آليѧاژ نمѧودن پليمرهѧا و کوپليمرهѧای موجѧود ، يکѧی از روشѧهای بسѧيار جالѧب و پѧر
بازده است و معمولا خيلی اقتصادی تر بوده و سريع تر از ساير روشها به نتيجه ی مطلوب مѧی رسѧد .
توماس هانکوک ( Thomas Hancock ) اولين فردی بود کѧه بѧه فکѧر دسѧت يѧابی بѧه خѧواص بهتѧر بѧا
اسѧتفاده از روش آميѧزه کѧاری ( آلياژسѧازی ) افتѧاد . او بѧا اخѧتلاط لاسѧتيک طبيعѧی بѧا يѧک نѧوع صѧمغ
طبيعی به نام ” گوتا پرچا ” ( Gutta Percha ) ماده ای بدست آورد که از آن برای ساخت لباس هѧای
ضد آب استفاده شد . اولين آميزه ی تجاری ترموپلاستيک ، آلياژ PVC/ NBR بѧود کѧه درسѧال ١٩۴٢
به بازار جهانی عرضه شد .
درآلياژسازی ، مهمترين مسئله ، مسئله ی اقتصادی آن است که به طور کلی دلايل اقتصادی زيѧر بѧرای
آن مطرح است :
١) اسѧتفاده ی بهتѧر و بيشѧتر از رزينهѧای مهندسѧی ، بѧه وسѧيله ی اخѧتلاط آنهѧا بѧه پليمرهѧای ارزان
قيمت .
٢) تهيه مواد با خواص مورد نظر .
٣) دسѧѧت يѧѧابی بѧѧه آلياژهѧѧايی بѧѧا کѧѧارآيی بѧѧالا بѧѧا اسѧѧتفاده از پليمرهѧѧايی کѧѧه اثѧѧرات سينرجيسѧѧتيک (
Synergistic ) دارند .
۴) تنظيم ترکيب درصد اجزاء آلياژ با مشخصات مورد نياز مصرف کننده .
۵) بازيافت ضايعات پلاستيک های مصرفی و وارد کردن آنها در آلياژسازی .

نکته ی مهمی که وجود دارد اين است که انتخاب اجѧزاء آميѧزه بايѧد طѧوری باشѧد کѧه مزايѧای پليمѧر اول
پوشاننده ی معايب پليمر دوم باشد .
در کل به دليل مطالبی که ذکر شد و همچنين ميل به کѧارگيری ضѧايعات پليمѧری در آلياژهѧای پليمѧری ،
علاقه ی زيادی را در سرمايه گذاری دربخش آلياژسازی پليمرها به وجود آورد .
پايه ی اصلی آلياژسازی در پروژه ی بنده ، SBS است که جزء خѧانواده ی ترموپلاسѧتيک الاسѧتومرها
است . ترموپلاستيک الاستومرها در دهه ی ١٩۶٠ ميلادی معرفی شدند . ترموپلاستيک الاسѧتومرها ،
موادی با خواص فيزيکی مشѧابه الاسѧتومرها ( هماننѧد : resilience , flexibility , softness ) ولѧی
با شѧرايط فرآينѧدی ترموپلاسѧتيک هѧا هسѧتند زيѧرا عمѧل ترموسѧتينگ ( Thermosetting Process )
برای آنها اجرا نمѧی شѧود ، بѧرخلاف الاسѧتومرها کѧه بѧدون عمѧل ولکانيزاسѧيون ( Vulcanization )
غيرقابل استفاده درشرايط کاربردی مخصوص به خود هستند . اين مسѧئله ی عѧدم ولکانيزاسѧيون و دارا
بودن شرايط فرآيندی ترموپلاستيک هѧا ، بازيافѧت پѧذيری ايѧن مѧواد همچѧون ترموپلاسѧتيک هѧا را سѧبب
شده است که مسئله ای بسيار مهم و اساسی است .

تعداد صفحه :84

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *