دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد : فرآيند ريخته گري با مدل تبخيري

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان : فرآيند ريخته گري با مدل تبخيريدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
 مهندسي مواد – شناسايي، انتخاب و ساخت مواد مهندسي
عنوان :
فرآيند ريخته گري با مدل تبخيري

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
براي كاهش هزينه هاي ريخته گري ، كاهش آلودگي هوا ، محيط و دقت در ريخته گري قطعات پيچيده
، امروزه فرآيند ريخته گري با مدل تبخيري با ماسه بدون چسب بسيار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .در
فرآيند ريخته گري با مدل تبخيري و ماسه خشك بدون چسب ، ابتدا مدل و سيستم راهگاهي از جنس
فوم كه معمولا پلي استيرني مي باشد ( اخيرا PMMAو PAC مورد توجه قرار گرفتـه اسـت ) سـاخته
شده و با چسب مخصوص به هم متصل شده و به كمك يك پوشش نسوز مناسب ، پوشش داده ميشـود .
اين مجموعه درون يك درجه يك تكه ك ه كف آن مقداري ماسه خشك ريخته شده باشـد قـرار گرفتـه و
عمل قالبگيري با اضافه نمودن ماسه و فشرده ساختن آن به كمك ارتعاش انجام مي گيرد و قالـب آمـاده
ذوب ريزي مي گردد . با ذوب ريزي و جايگزيني مدل توسط مذاب ، فرآيند ريخته گري كامل مي گـردد .
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه دانسـيته فـوم و ضـخامت پوشـش تـاثير قابـل ملاحظـه اي در
ساختار ميكروسكپي قطعات ريختگي در يك دماي ثابت ريخته گري ندارد ، اما با افزايش درجـه حـرارت
ريخته گري ، علاوه براين كه فواصل بين دندريتي افزايش مي يابد ، ميزان مك و حفره هاي گازي موجود
در قطعات ريختگي نيز افزوده مي شود . علاوه بر اين آزمايش هاي متعـدد روي ماسـه تـر و در شـرايط
مساوي و شبيه سازي كامپيوتري مدل حركت سيال انجام شده است.

مقدمه
 استفاده از مدلهاي فومي از بين رونده
 براي ساخت قطعات ريخته گري براي اولـين بـار توسـط شـ روير
در سال 1958 ابداع گرديد. مدلها در ابتدا با برشكاري بلوكهـاي پلـي اسـتيرن منبسـط
شـــونده تهيـــه شـــده و قالـــب گيـــري بـــا ماســـه چســـب دار انجـــام مـــيشـــد . ايـــن اختـــراع
توسط كمپاني گرونزوي و هارتمان( Grunzweiy & Hartmann ) خريداري و پس از توسـعه
براي توليد صنعتي مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن ايده استفاده از ماسه بدون چسـب توسـط .T
R. Smith در سال 1964 مطرح گرديد[1] .
در ساده ترين صورت اين فرآيند، مدلهاي فومي پس از تهيه با يك ديرگداز پوشش داده مي شـوند . سـپس
مدل در داخل يك درجه قرار داده شده و درجه از ماسه بدون چسب پ ر شده و با ايجاد لرزش ، ماسـه در
اطراف مدل متراكم مي شود. پس از آن فلز مـذاب بـداخل قالـب ريختـه شـده و جـايگزين مـدل فـومي
 ميگردد. اين روش ريخته گري و فرآيندهاي نزديك آن بـا نـام هـاي مختلفـي شـناخته مـي شـوند نظيـر
 ريختهگري با مدل انبساطي
 ، ريخته گري با مدلهاي تبخيرش ونده
، فرآيند فوم حـذف شـونده
، فرآينـد
 قالب پر
 ، فرآيند كستيرال
 و فرآيند پلي كست ، فرآيند رپليكست
 براي رفع ابهام بدليل وجـود نامهـاي
 مختلف فرآيند، انجمن ريخته گري آمريكا
 نام ريخته گري با مدل انبسـاطي (EPC) را بعنـوان نـام ايـن
فرآيند برگزيد[2] .

در فرآيند EPC از مدلهاي پلياستيرن منبسط شونده EPS و يا پليمتيل متاآكريلات منبسط شده و يـا
پلي آلكيلن كربنات استفاده مي شود كه همگي آنها در طي بارريزي مذاب، بر اثر تماس بـا مـذاب تبخيـر
 ميشوند. البته گاهي مدل پيش از ريخته گري از داخل قالبهاي با ماسه چسب دار خارج مـي شـو . ند هنـوز
بسياري از قطعات بزرگ نظير قالبهاي پرس با اين روش ساخته مي شوند. ماسه چسب دار در اطراف مدل
تبخير شونده ريخته شده و پس از خودگيري قالب، مدل از داخل قالب خارج شده و پس از جفت كـردن
دو نيمه قالب، ريختـه گـري انجـام مـي شـود [ 4و1 ]. اشـكال 2 1 ، و 3 فرآينـد بـالا را بخـوبي تشـريح
مي كنند

 تعداد صفحه :110

قیمت 6000 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *