دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن :فرآوري عناصر نادر خاكي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : فرآوري عناصر نادر خاكي

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشـگاه آزاد اسلامـي
واحــد تهـران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي معدن – اكتشاف
عنوان :
فرآوري عناصر نادر خاكي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
در اين نوشته كلياتي در ارتباط با تاريخچه كشف و نامگذاري عناصر كمياب خاكي فراواني توزيع آنها به اين معنـي كـه ايـ ن
عناصر در حقيقت خيلي كمياب نيستندو خواص اوليه آنها از نظر مغناطيسي بررسي مي شود.
 كانسارهاي آنها كه به عنوان مثال در كربناتيتها بيشتر از ديگـر انـواع سـنگها بـوده بـه ترتيـب در كربناتهـاي كلـسيمي،
منيزيمي و آهن دار بيان شده است. عناصر كمياب در پوسته زمين به صورت فلز آزاد يافت نمي شود و به طور طبيعي در
كانيهائي كه شامل تركيبي از عناصر كمياب گوناگون وغير فلزات هستند يافت مي شوند . بررسي ايـن كانيهـا وكانيهـاي مهـم
اقتصادي آنها از جمله باستنازيت ، مونازيت ،زينوتيم و غيره به همراه ساختمان و تركيب شيميائي و ديگر خصوصيات آنها به
علاوه مصارف عناصر نادر خاكي در صنايع مختلف از جمله شيشه و سراميك ، رآكتورهاي اتمي ، در توليد آهنرباهـاي دائمـي
و… مورد نظر است.
تقاضا براي اين عناصر در جهان رو به افزايش است. كه اين موضوع با استفاده از جداولي قابل توضيح بيشتر است.
 روشهاي متداول فرآوري عناصر كمياب خاكي (كانه آرائي، ذوب ، تصفيه) مي باشد.يكي از روشهاي استحـصال و جـدايش
عناصر كمياب خاكي شامل استخراج حلال سيال- سيال براساس تفاوت در ميل تركيبي عناصر نادر خاكي مجـزا بـراي عامـل
كي ليت ساز در يك حلال آلي است. فسفاتها از مواد خام مورد علاقه متالورژيستها مي باشد و از نظر وزني در مقايسه بـا مـواد
ديگر ازاهميت بيشتري برخوردار مي باشد. روشهاي ليچينگ فسفاتها – بازيابي لانتانيدها كه از سنگ فسفات با منشاء رسـوبي
حدود 0,5% و منشاء آذرين صورت مي گيرند – روشهاي پر عيار كردن شن مونازيتي وزينـوتيم – روش اسـيد سـولفوريك و
روش هيدروكسيد سديم براي فرآوري كنسانتره آنها.
 يكي ديگر از روشهايي كه براي فرآوري كانيهاي كمياب خاكي اسـتفاده مـي شـود ، تبـادل يـوني اسـت . ايـن روش در
متالورژي استخراجي براي بازيابي عناصر با ارزش مانند اورانيم و جداسا زي فلزات با خواص مشابه مانند نيكـل و كبالـت ، زيـر
كونيم ، هافنيوم ، تانتاليوم ، نيو بيوم و لانتانيدها از محلول ليچ بكار مي رود .اصول كلي اين روش و تجهيزات مـورد نيـاز ايـن
روش به صورت مفيدي قابل توضيح است.
روش ديگر استخراج با حلال : يك فرايند شيميائي است كه در اين روش فلزات موجود در فاز آبي براي تشكيل كمپلكس آلـي
فلزي با يك ماده آلي واكنش مي دهند لذا اجزاء فلز فاز آبي را ترك كرده و وارد فاز آلي مي شوند.
 فلز در فاز آلي با اتمهاي كربن به تركيبات آلي فلزي پيوند نداردولي با اكسيژن ، ازت ، گوگرد يا هيـدروژن بـ ا يـك پيونـد
كئوردينانسي (داتيو) ارتباط دارد. عكس اين روش را استريپينگ گويند.جنبه هاي مهندسي و تجهيـزات ايـن روش نيـز قابـل
توضيح بيشتر است.

فصل اول
كليات
1-1 تاريخچه عناصر كمياب خاكي :
 تاريچه كشف و نامگذاري عناصر كمياب به طور خلاصه در زير آمده است . اصطلاح عناصـر كميـاب rare)
( earth توسط جان گادولين در سال 1794 پيشنهاد شد . دو واژه (Rare) ، كمياب ، زيرا در مقادير بسيار انـدك
در پوسته زمين يافت مي شود و (Earth) خاكي ، بخاطراينكه اكسيدهاي متشكله آن گـاهي در زمـين تـشكيل
يافته اند. تشابه شيميايي متعدد بين REE نشان داده است كه بيش از يك قرن از اولين اكتشاف ، براي تكميـل
نمودن طبقه آنها گذشته است.تاريخچه كشف ، نامگـذاري و اسـتخراج عناصـر كميـاب خـاكي توسـط حبـشي
Habashi در سال 1994 بازنگري شد. توليد مهم از عناصر كمياب خاكي در سال 1880 ، با معدن كاني مونازيـت
در برزيل آغاز شد.

2-1 فراواني وتوزيع:

 عناصر كمياب ، در حقيقت ، خيلي كمياب نيستند . Ce بيست و پنجمين عنصر از نظر بيشترين فراواني
در پوسته زمين ، (60ppm)است . هر كدام در پوسته زمين فراوانتر از نقره، طلا يا پلاتـين هـستند، در حاليكـه
،لوتتيم 200 بار فراوان تر از طلا ونيزايتريم، نوديم وآنتانيم داراي فراواني بيشتر از سرب مي باشد.
عناصر كمياب خاكي سبك ( Eu تا La) فراوانتر از عناصر كمياب خاكي سنگين (Lu تـا Gd ) اسـت ، بعـلاوه
عناصري كه داراي عدد اتمي زوج هستند ، فراوانتر از همسايگان خود با عدد اتمي فرد مـي باشـ ند ، چراكـه وزن
سنگين تر باعث پايداري نسبي هسته اتم با عدد اتمي زوج در مقايسه با آنهايي كه داراي عدد اتمي فرد هستند ،
مي شود .توضيحات بيشتر در جدول 1-2 آمده است.

تعداد صفحه :73

قیمت : شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *