دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن :کانسارهاي پورفیري حاوي طلا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : کانسارهاي پورفیري حاوي طلا

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
کانسارهاي پورفیري حاوي طلا (مدل هاي توصیفی و زایشی)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
کانسارهاي پورفیري غنی از طلاي سراسر جهان، بخوبی از یـک مـدل توصـیفی عمـومی تبعیـت
می کنند که واجد شش رخساره اصلی دگرسانی و کانی سازي گرمابی است. این رخـساره هـا نـسبت بـه
استوك هاي پورفیري مرکب استوانه اي شکل، که اکثراً در بالاي پلوتـون هـاي مـادر خیلـی بزرگتـر قـرار
می گیرند، به سمت بالا و جوانب منطقه بندي نشان می دهند. گـسترش عمـودي ایـن محـیط نفـوذي و
پوش سنگ آرژیلیک پیشرفته روي آن تقریبـاً چهـار کیلـومتر اسـت. در ایـن فاصـله تغییـرات در گونـه و
کانی شناسی طلا و کانی سـازي مـس همـراه آن بخـوبی مـشهود اسـت. ایـن مـدل توصـیفی تعـدادي از
ویژگی هاي زمین شناسی همراه با کانسارهاي پورفیر ي غنی از طلاي ممتاز را پیشگویی می کند.
در این نوشتار، یک مدل زایشی که در طی قرن گذشته بطور پیشرونده تکامـل یافتـه اسـت، نیـز
بیان می شود. این مدل زایشی براي اکثر شکل هاي مد ل توصیفی توضـیحات قـانع کننـده اي دارد. ایـن
مدل زایشی بر پایه آزاد شدن و تمرکز سیال غنی از فلز صعود کننده اي اسـتوار اسـت کـه حاصـل تبلـور
پلوتون مادر است. در داخل سیستم پورفیري، شورابه طـلا و مـس دار و فـرارهـاي اسـیدي بطـور خیلـی
پیچیده اي با استوك؛ سنگ هاي دیواره و سیالات جوي و حفره هاي موجود در محیط واکنش می دهند.
اگرچه چندین فراینددست اندرکا ر تکامل کانسارهاي پورفیري غنی از طلا بطور کامل درك نـشده اسـت،
براي اکثر محققان مباحث پایه اي این کانسارها بطور رضایت بخشی حل شده است.
اکتشاف کانسارهاي پورفیري غنی از طلا در سراسر جهان مستلزم کار زمین شناسـی، ژئوشـیمی
و ژئوفیزیکی است، اما در عمل معمولاً از مـدل توصـیفی بطـور عامیانـه و از مـدل زایـشی عمومـاً بنـدرت
استفاده می شود. کشف کانسارهاي پورفیري غنی از طلا در طی 30 سال گذشته(تا سـال 2000) عمومـاً
حاصل مشاهدات پایه اي زمین شناسی و بررسی هاي ژئوشیمیایی بـوده اسـت و ایـن کانـسارها اغلـب در
جریان برنامه هاي طراحی شده براي اکتشاف دیگر تیپ کانسارها، کشف شـده انـد. تـصور مـی شـود بـه
احتمال زیاد در آیندة نزدیک، روش آزمون و خطا علت کشف اکثر ایـن تیـپ ذخـایر باشـد، و بکـارگیري
مدل هاي توصیفی و زایشی قوي تر و جدید، فقط می تواند شانس موفقیت را بالا ببرد.

مقدمه:
طلا با خصوصیات فیزیکی همچون وزن مخصوص 19/33 گرم بر سانتی متر مکعـب، نقطـه ذوب
1064/76 درجه سانتی گراد و نقطه جوش 2700 درجه سانتی گراد، سختی 2/5 تا 3 در مقیـاس مـوس
داراي عمده ترین مصرف در جواهرات، دندانپزشکی و صنایع الکترونیک است. ویژگی منحـصر بفـرد طـلا،
چکش خواري و شکل پذیري آن است. طلا با عدد اتمی 79 در جدول تناوبی عناصر، در گروه مس(مـس،
نقره، طلا) و در ردیف چهارم بین پلاتین و جیوه قرار دارد. طلا داراي 14 ایزوتوپ با عدد جرمـی 192 تـا
198 است. ایزوتوپ رادیواکتیو طـلا 206 197 Au می باشد که تنها ایزوتوپ پایدار آن Au
اسـت کـه زمـان
نیمه عمر آن 2/7 روز می باشد. طلا عنصري سیدروفیل و تا اندازه اي کالکوفیل است و از نظـر شـیمیایی
یکی از کم فعالیت ترین فلزات به شمار می آید.
اولین توده هاي پورفیري که جهت استخراج و فرآوري در این گونه کانسارها مـورد بهـره بـرداري
قرار گرفت، در ایالت یوتا آمریکا بود و شروع فرآیندهاي معدنکاري در دهه 1920 میلادي در واقـع نقطـه
عطفی در دانش معدنکاري به شمار می رود چرا که تا این هنگـام هـیچ ذخیـره اي کـه عیـار آن در تـوده
میزبان تا این حد اندك باشد مورد بهره برداري واقع نشده بود. نظر به اینکه اولین ذخیره مـس پـورفیري
به همراه توده هایی از سنگ میزبان با ترکیب کوارتز پورفیري مورد اکتـشاف واقـع گـشت، لـذا نـام مـس
پورفیري براي این ذخایر در بین تمام متخصصین فن معـدنکاري بکـار رفـت. بـه مـرور زمـان بـا کـاهش
ذخایري مشابه از مولیبدن و قلع و با گسترش و توزیـع انـدك نـسبت بـه مـس پـورفیري، نـام مولیبـدن
پورفیري و قلع پورفیري براي این دسته از کانسارها رایج شد. امروزه با گسترش دانش معدنکاري، نام مس
پورفیري و مولیبدن پورفیري به ذخایري استناد دارد که تناژ آنها به ترتیب 50-500 میلیـون تـن و تنـاژ
قلع پورفیري بین 20-2 میلیون تن می باشد. بررسی هاي دقیق نشان داده است که همزمان بـا پیـدایش
کانسارهاي پورفیري، گروهی از عناصر بصورت محصولات جانبی قابـل فـرآوري هـستند، از جملـه: نقـره-
مولیبدن و طلا بهمراه مس پورفیري و قلع و تنگستن و پیریت به همراه مولیبـدن پـورفیري و بیـسموت و
فلوئوریت و مولیبدن و پیریت بهمراه قلع پورفیري.

تعداد صفحه :85

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *